Nr.75 - Økonomisk Orientering April 2012

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk orientering for april 2012 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

<SPAN lang=DA>

Denne økonomiske orientering er en opgørelse af forbruget ultimo marts 2012.

Sagen giver en status på drifts- og anlægsbudgettet.

De væsentligste forhold, der kan udledes af denne måneds Økonomisk Orientering, er:

  • De samlede driftsudgifter var ultimo marts 544 mio. kr. svarende til et merforbrug på 18 mio. kr.(3,4 pct.) i forhold til det periodiserede budget. De samlede driftsudgifter ligger omvendt lidt lavere end det ligeligt fordelte budget. 
  • Månedens merforbrug repræsenterer et fald i forhold til sidste måned hvor merforbruget var på 6,7 pct.
  • Merforbruget ligger på det indsatsstyrede område med 23 mio. kr. mens der på det rammestyrede område var et mindreforbrug på 5 mio. kr. Merforbruget i forhold til det periodiserede budget skyldes alene beskæftigelsesområdet, hvor det periodiserede budget tilsyneladende ikke er retvisende. Der er igangsat en analyse af de historiske tal.  
  • For 2012 er der afsat et anlægsbudget på 151 mio. heraf er der ved udgangen af marts frigivet 136 mio. kr. og forbrugt 20 mio. kr.
  • Der er i 2012 afsat en anlægsreserve på 11,5 mio. kr. heraf er de 10,4 mio. kr. disponeret ved udgangen af marts


Likviditet

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var ultimo marts 2012 på 120 mio.kr., dette er ca. 12 mio. bedre end forudsat i likviditetsprognosen fra budgetvedtagelsen 2012.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Orienteringen taget til efterretning.