21-01-2019 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Per Frost Henriksen (A)

Louise Mehnke (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Hanne Berg (F)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Lars Søndergaard (V)

Afbud

Hans Nissen (A)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Dagsordenen blev godkendt.

Nr.2 - Økonomisk Orientering - December 2018

Sagsnr.: 16/12923

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomisk Orientering for december 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver status for kommunens drifts- og anlægsbudget, bevillingsreserver, den gennemsnitlige kassebeholdning herunder disponeringer og folketallet.

Drift
Ved udgangen af december 2018 er der afholdt nettodriftsudgifter for 2.431 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 95,3 pct.
Forbrugsprocenten er noget lavere end på samme tidspunkt i 2017.


Anlæg
Ved udgangen af december 2018 er der afholdt anlægsudgifter for 82 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 24 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 58 mio. kr., hvilket skal sammenholde med at nettobudgettet udgør 53 mio. kr.

Den høje forbrugsprocent(netto) skyldes, at der mangler at komme forholdsvis store eksterne bidrag ind til klimatilpasningsprojektet i Kokkedal. Indtægterne forventes for en stor dels vedkommende bogført i starten af 2019.

For både drift og anlæg gælder det, at der kan bogføres yderligere indtægter og udgifter i supplementsperioden for 2018, som varer til og med 18. januar 2019. 

 

Tabel 1. Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)

 

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning
I løbet af 2018 er kommunens gennemsnitlige kassebeholdning øget med 67 mio. kr. fra 222 mio. kr. primo året til 289 mio. kr. ultimo året. I løbet af 2018 er den gennemsnitlige kassebeholdning således øget med gennemsnitligt 5,6 mio. kr. per måned. 

 

Tabel 2. Kommunens kassebeholdning (365 dages gns. i mio. kr.)


Ved beregning af den gennemsnitlige kassebeholdning er det ekstraordinære afdrag, der blev vedtaget af Byrådet 17. december 2018, indregnet. Da afdraget først er betalt 28. december 2018 har det dog kun haft effekt i 4 af de 365 dage der indgår i beregningen af gennemsnittet, effekten er derfor yderst begrænset.

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning frem til den 31. december 2018

 

Disponeringer på den gennemsnitlige kassebeholdning
Ud af kommunens gennemsnitlige kassebeholdning på 289 mio. kr. er der disponeringer for i alt 127 mio. kr., heraf vedrører de 103 mio. kr. det budgetlagte kassetræk i budget 2019-22 efter vedtagelsen af Budgetrevision 31-10-2018. I de disponerede beløb indgår endvidere bevillingen til oprydning af Karlebo skydebane, der er taget af anlægsreserven for 2019 og udgør 3 mio. kr., mens den resterende anlægsreserve udgør 2 mio. kr. De sidste 19 mio. kr. er indeståender vedr. Nivå Havn, kirken mv. Den ikke-disponerede kassebeholdning udgør 163 mio. kr. 

 

Figur 2. Disponeringer på kommunens gennemsnitlige kassebeholdning
ultimo 2018

 

Bevillingsreserver
Driftsreserven udgør 8,2 mio. kr. i 2018 og 17 mio. kr. årligt i årene 2019-22 mens anlægsreserven er 0 mio. kr. i 2018, 2 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. årligt i årene 2020-22.
Driftsreserven for 2018 er siden økonomisk orientering for oktober reduceret med 6,5 mio. kr. som er anvendt til at dække den kommunale hjemmeplejes merforbrug for 2016 og 2017. Anlægsreserven er reduceret med 3 mio. kr., som er bevilget til oprydning af Karlebo Flugtskydebane.   


Tabel 3. Bevillingsreserver 2018-22

 Folketal
Kommunens folketal var den 1. januar 2019 på 40.794 borgere. Folketallet er dermed faldet med 9 borgere siden 4. december 2018. Bag faldet ligger en nettofraflytning på 3 borgere og et fødselsunderskud på 6 borgere.

 

Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)


Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 4. december 2018 til 1. januar 2019

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Økonomisk Orientering bidrager til den daglige økonomiske styring af Fredensborg Kommune og skønnes derigennem, at bidrage til FN’s verdensmål nr. 16 ”Fred, retfærdighed og stærke institutioner”.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.3 - Udpegning af deltagere til tværkommunal følgegruppe for Kokkedal Bymidte projektet

Sagsnr.: 17/2090

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Det skal besluttes hvilke deltagere byrådet vil udpege til en tværkommunal følgegruppe for Format-projektet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Projektet i Kokkedal vil med det omfang af detailhandel Erhvervsstyrelsen har givet mulighed for med nyt landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet få strategisk betydning og der vil være interesser på tværs af kommunegrænsen mellem Fredensborg og Hørsholm kommuner.

 

Ved et tværkommunalt fællesmøde 6. november 2018 med deltagelse af kommunalpolitikere fra Hørsholm og Fredensborg Kommuner blev det aftalt, at nedsætte en tværkommunal politisk følgegruppe for Kokkedal Bymidte projektet.

 

Hørsholm Kommune har udpeget følgende deltagere:

 • Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Henrik Klitgaard
 • Formanden for Miljø og Planlægningsudvalget Jan H. Klit
 • Medlem Miljø og Planlægningsudvalget Anne Ehrenreich

 

Borgmesteren foreslår at Fredensborg Kommune udpeger følgende deltagere:

 

 • Borgmester Thomas Lykke Pedersen
 • Formanden for Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Lars Søndergaard
 • Formanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Lars Simonsen

 

Derudover deltager administrationen med direktør Thomas Barfoed og Planchef Jens Ulrik Romose.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

 1. At udpege deltagere som foreslået.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler borgmesterens indstilling.

Nr.4 - Fredensborg Vandrerhjem - ansøgning om kommunegaranti for lån kr. 5 mio.

Sagsnr.: 14/20687

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Fredensborg Vandrerhjems ansøgning om kommunegaranti for et realkreditlån på 5 mio. kr. til låneomlægning og indfrielse af kassekredit.

Sagsfremstilling og økonomi

Bestyrelsen for Fredensborg Vandrerhjems Fond har den 6. december 2018 sendt anmodning om kommunal lånegaranti for et nyt lån på kr. 5 mio.

 

Det nye lån er et 30-årigt rentetilpasningslån med en rente p.t. på 1,15 pct. p.a. Det eksisterende realkreditlån, som kommunen udstedte lånegaranti for ved Byrådets beslutning af 26. maj 2015, har en rente på 3,6 pct. p.a.

 

Med låneomlægningen – og dermed den lavere rente – reduceres den månedlige ydelse fra 24.500 kr. til 18.000 kr., svarende til en årlig likviditetslettelse på 78.000 kr. Bestyrelsen for Fredensborg Vandrerhjem vil reservere likviditetslettelsen til beredskab for senere investeringer eller reparationsarbejder.

 

Siden optagelse af det eksisterende lån – med kommunegaranti – i 2015, er der foretaget investeringer i betragtelige vedligeholdelsesarbejder med henblik på forbedring af vandrerhjemmets kvalitet. Vedligeholdelsen har delvist været finansieret af en kassekredit med maksimum på 200.000. Ved låneomlægningen – der giver et anslået provenu på 228.000 kr. - nedbringes trækket på kassekreditten til 0, hvorved den løbende rentebyrde yderligere lettes.

 

På det nye lån vil der med den aktuelle rentesats blive afdraget ca. 166.000 årligt. Restgælden ultimo 2023 (efter 5 år) vil således være 4.154.942 kr.

 

Kommunen skal deponere et beløb svarende til det beløb, der garanteres for. Da kommunen i forvejen garanterer for det eksisterende realkreditlån på 5 mio. kr. vil en garanti for det nye lån alene medføre krav om deponering eller reservation af ledig låneramme for 2019 for så vidt angår det anslåede provenu ved låneomlægningen – altså de 228.000 kr..

 

Fredensborg Vandrerhjem er fortsat klassificeret som 3-stjernet vandrerhjem, hvilket indebærer, at der ikke er noget juridisk til hinder for, at kommunen yder støtte til vandrerhjemmet i form af den ønskede garanti.

 

Ejendommen – der er til sikkerhed for lånet – er i henhold til seneste offentlige ejendomsvurdering vurderet til 7.150.000 kr. Realkredit Danmark har i forbindelse med afgivelse af lånetilbud værdiansat ejendommen til 7.930.000 kr.

Bevilling

Kommunen skal deponere eller modregne i lånerammen et beløb svarende til det beløb, der garanteres for. Da der er tale om en låneomlægning, hvor kommunen i forvejen garanterer for det eksisterende lån på 5 mio. kr., vil en udstedelse af den ønskede kommunegaranti kun medføre deponeringsforpligtelse eller påvirke lånerammen for så vidt angår det provenu, der opnås ved låneomlægningen. Provenuet er anslået til 228.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og lånebekendtgørelsen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN´s verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

 

Byrådets arbejdsgrundlag: Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. at Byrådet giver den ønskede kommunegaranti for et 30-årigt realkreditlån med rentetilpasning på kr. 5 mio. under forudsætning af, at kommunen indtræder i panteretten, hvis kommunen må indfri lånet. Dette vil medføre krav om deponering eller reservation af ledig låneramme for 2019 for det anslåede provenu ved låneomlægningen på 228.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.5 - Salgsovervejelser vedrørende areal Ullerødvej/Holmegårdsvej

Sagsnr.: 18/33764

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til, om arealet skal tages af salgslisten.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomudvalget har 28. august 2017 besluttet, at administrationen skal arbejde på at undersøge mulighederne for at udvikle og sælge et areal af ejendommen ”Ullerødvej/Holmegaardsvej”, nærmere bestemt en del af ejendommen matr. nr. 12a Vejenbrød By, Karlebo. Den blå pil på kortet nedenfor peger på arealet.

 

 

 

Administrationens bemærkninger.

Der er umiddelbart mulighed for at udmatrikulere et areal på ca. 950 m2, hvilket giver mulighed for opførsel af ét en-families hus. Hvis der er ønske om at udmatrikulere et større areal, kræver det, at der omlægges jordkabler med el og fibernet. Arealet på 950 m2 tager hensyn til de vejledende sikkerhedsafstande til jordkabler, som forsigtighedsprincippet omkring magnetfelter foreskriver.

 

På naboejendommen ligger en transformerstation, som støjer. I første omgang anslår Rambøll, at det vil koste 45.000 – 60.000 ekskl. moms at vurdere støjen. Dertil kommer eventuelle udgifter til at etablere støjhegn eller støjvold. Transformerstationen udsender også lavfrekvent støj, som først skal håndteres under eller efter opførslen af en bolig. Der er derfor en vis usikkerhed om de endelige udgifter, der er forbundet med at udvikle arealet med henblik på salg til boligformål. Det må endvidere forudses, at der skal indgå en klausul omkring den lavfrekvente støj i en salgsaftale.

 

Transformerstationen ligger på et areal, som er blevet terrænreguleret således, at transformerstationens bygning ligger i en fordybning. I lokalplanen for transformerstationen er der lagt vægt på, at bygningen ikke må få en dominerende karakter i forhold til å-skrænten øst for ejendommen. Der er ydermere plantet træer rundt om transformerstationen sådan at den er tilpasset omgivelserne. Det medfører, at ådalen og det åbne land i dag fremstår som et sammenhængende landskab, forholdsvist uforstyrret af transformerstationens beliggenhed.

 

Placeringen af en bolig på det foreslåede areal, som er relativt højt beliggende, vil skabe en visuel barriere, som forringer denne sammenhæng. Der vil opstå en forholdsvis smal åbning, der hvor gang- og cykelstien til Græstedgård løber. Administrationen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt at stille krav om høj afskærmning i skel, særligt ud mod Ullerødvej grundet skyggeforholdene.

 

På grund af de mange særlige forhold, der gør sig gældende med hensyn til arealets landskabelige værdi, udstrækning og placering i forhold til transformator og andre tekniske anlæg/støjkilder, fraråder administrationen, at arealet sælges med henblik på boligbebyggelse. De miljømæssige forhold giver i sig selv anledning til bekymring for, om arealet vil være et godt sted for en familie at bo.

 

Såfremt Økonomiudvalget måtte ønske at gå videre med salgsundersøgelserne, anmoder administrationen om en foreløbig bevillingsramme på 60.000 kr. ekskl. moms til gennemførelse af en støjmåling. Udgiften finansieres af en mulig salgsindtægt og medtages i en kommende budgetrevision.

 

Et muligt alternativ til at sælge arealet med henblik på boligbebyggelse er at sælge arealet med de planmæssige rammer, der gælder i dag. Ifølge disse kan arealet anvendes til tekniske formål. Administrationen anser dog ikke denne salgsmulighed som realisérbar i nær fremtid.

 

Efter en samlet vurdering anbefaler administrationen, at arealet tages af salgslisten.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning. Der er ikke budgetteret med salgsindtægt eller udgifter.

 

Såfremt det vælges, at gennemføre en støjmåling, søges der om en bevilling på 60.000 kr. ekskl. moms til gennemførelse af støjmåling. Beløbet finansieres af en mulig salgsindtægt og medtages i en kommende budgetrevision.

Retsgrundlag

Planloven mv.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At arealet ved Ullerødvej/Holmegaardsvej tages af salgslisten.

 

Alternativt

 

 1. At der bevilliges 60.000 kr. ekskl. moms til gennemførelse af støjmåling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Godkender administrationens indstilling 1.

Nr.6 - Niverød IV - lån og garanti til individuelle køkkenmoderniseringer

Sagsnr.: 18/32499

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra den almene boligafdeling, Niverød IV om låneoptagelse med kommunal garanti til finansiering af individuelle køkkenmoderniseringer.

Sagsfremstilling og økonomi

KAB anmoder i mail af brev af 28. november 2018 på vegne af Fredensborg Boligselskab, afdeling Niverød IV om tilladelse til at optage lån på 1.500.000 kr. med kommunal garanti til finansiering af udgifter i forbindelse med individuelle køkkenmoderniseringer.

 

Niverød IV er opført i 1978 og består af 254 gårdhavehuse.

 

Beboerne har på et afdelingsmøde den 5. november 2018 vedtaget et forslag om at give mulighed for yderligere en pulje til frivillig individuel udskiftning/renovering af køkken.

 

Boligselskabet oplyser, at de retningslinjer, der er gældende for ordningen, indebærer,

 

 • At moderniseringen i et lejemål maksimalt må koste 100.000 kr.

 

 • At projektet kun må gennemføres i eksisterende rum i boligen og kun i de rum, som p.t. er indrettet til samme formål.

 

 • At moderniseringerne gennemføres som totalentrepriser, hvor de firmaer, der indgås kontrakter med, forestår samtlige arbejder i forbindelse med moderniseringen.

 

Boligselskabet ansøger om tilladelse til at optage et 20-årigt realkreditlån på 1.500.000 kr. med kommunal garanti. Da der ingen friværdi er i bebyggelsen, ansøger boligselskabet om en garanti på 100 % af lånebeløbet.

 

De beboere, der vælger en frivillig køkkenmodernisering for 100.000 kr., vil kunne påregne en huslejestigning på ca. 550 kr. pr. måned i gennemsnit.

 

Byrådet har i juni 2012 givet en tilsvarende tilladelse, dengang omfattende 21 boliger. Endvidere er en tilladelse givet i oktober måned 2012 omfattende 12 køkkenmoderniseringer a ca. 75.000 kr. pr. stk. Endvidere har Byrådet den 31. august 2015 givet tilladelse omfattende ca. 15 køkkenmoderniseringer a ca. 100.000 kr. og endelige har Byrådet den 19. juni 2017 givet tilladelse til yderligere ca. 15 køkkenmoderniseringer af ca. 100.000 kr.

 

Det bemærkes, at Byrådet kan vælge enten at godkende låneoptagelsen og garantistillelsen eller at afslå. Såfremt Byrådet vælger at afslå, vil afdelingen og beboerne ikke kunne gennemføre de ønskede køkkenmoderniseringer.

Bevilling

Den ansøgte lånegaranti vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboligloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Gode boliger med tidsvarende faciliteter er i overensstemmelse med FN’s verdensmål om bæredygtige byer og lokalsamfund (nr. 11) samt om sundhed og trivsel (nr. 3). I forhold til Byrådets arbejdsgrundlag henvises til udsagnet om, at Byrådet vil sikre, at alle kommunens boligområder er velfungerende også i mange år frem.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At byrådet godkender den ansøgte optagelse af realkreditlån på 1.500.000 kr. til individuelle køkkenmoderniseringer.
 2. At Byrådet erklærer at ville stille garanti for hele lånet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Nr.7 - Toftegårdsvænget B renovering - skema C

Sagsnr.: 13/44429

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af skema C vedrørende renovering af den almene boligafdeling Toftegårdsvænget B.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har den 23. februar 2015 godkendt afdelingens ansøgning om godkendelse af skema B således:

 

Skema B med en samlet anskaffelsessum for støttede og ustøttede arbejder på 29,733 mio. kr. godkendes.

Byrådet godkender, at der optages realkreditlån på 18,212 mio. kr. med renoveringsstøtte og regaranti fra Landsbyggefonden og realkreditlån på 8,532 mio. kr. uden renoveringsstøtte.

Byrådet godkender, at den kommunale garantistillelse for det støttede realkreditlån andrager 9,106 mio. kr. netto og 18,212 mio. kr. brutto, hvoraf Landsbyggefonden regaranterer 50 %.

Kommunen deltager i en kapitaltilførsel med 0,200 mio. kr. ud af i alt 1 mio. kr.

 

Kuben Management A/S har den 21. december 2018 på vegne af Asminderød Boligselskab, afd. Toftegårdsvænget B fremsendt anmodning om kommunens godkendelse af skema C.

 

Kuben beklager i ansøgningen den sene fremsendelse, som skyldes en opstået tvist mellem boligselskabet og en fraflyttet lejer, der blandt andet har involveret berammelse af en retssag, og først efter et længerevarende forløb er blevet forligt mellem parterne.

 

Renoveringsprojektet har baggrund i det angreb af skimmelsvamp, som blev konstateret i afdelingen i 2010. Efter et længere forløb med beboerklager og tekniske undersøgelser besluttede kommunen i januar 2013 at udsende kondemneringsvarsel for hele bebyggelsen med frist for udflytning den 1. oktober 2014.

 

Efter forhandlinger mellem kommunen, boligselskabet og Landsbyggefonden udarbejdede boligselskabet i november 2013 et renoveringsprojekt/en helhedsplan for bebyggelsen. Planen og det tilhørende skema A blev godkendt af Byrådet den 16. december 2013.

 

En sammenligning af renoveringsudgifterne og finansieringen heraf i skema B og C ser således ud:

 

Byggeregnskab inkl. moms og omk.

Skema B

Tkr.

Skema C

Tkr.

Afvigelse

Tkr.

Opretningsarbejder med renoveringsstøtte

18.212

18.212

0

Opretningsarbejder uden renvoreningsstøtte

11.522

12.091

569

Anskaffelsessum i alt

29.734

30.303

569

 

 

Finansiering

Skema B

Tkr.

Skema C

Tkr.

Afvigelse

Tkr.

Realkreditlån med ydelsesstøtte og regaranti

18.212

18.212

0

Realkreditlån uden ydelsesstøtte og regaranti

8.532

8.532

0

Kapitaltilførsel efter femtedelsordningen

1.000

1.000

0

Ekstraordinært tilskud fra boligselskabet

1.130

1.130

0

Tilskud fra boligselskabets egen trækningsret

220

220

0

Fællespuljetilskud fra Landsbyggefonden

640

640

0

CO2-tilskud

 

323

323

Aktivering af opsamlet reguleringskonto

 

246

246

I alt

29.734

30.303

569

 

Som det fremgår af skemaerne ovenfor er projektet for så vidt angår de støttede arbejder gennemført uden nettooverskridelser, og derfor også finansieret i overensstemmelse med det på Skema B niveau godkendte renoveringsbudget. De af kommunen afgivne lånegarantier er således respekteret.

 

For så vidt angår de ustøttede arbejder er der her tale om et merforbrug på 569 tkr., som skyldes højere udgifter til klargøring af de renoverede boliger end forventet. Afvigelsen er fuldt finansieret af CO2-tilskud og ved aktivering af den opsamlede reguleringskonto og påvirker derfor ikke de tilsagn om medfinansiering, som kommunen gav med godkendelsen af skema B.

 

Det kan oplyses, at renoveringsarbejderne blev færdigafleveret den 1. februar 2016, hvorefter kommunen ophævede kondemneringsvarslet for samtlige boliger.

 

Kuben oplyser, at der sideløbende med renoveringsprojektet er gennemført et selvstændigt ustøttet driftsprojekt med udskiftning af gasfyr. Udgifterne hertil og finansiering heraf er ikke indeholdt i ovenstående.

Bevilling

Den kommunale medfinansiering er bevillingsmæssigt håndteret i forbindelse med Byrådets godkendelse af skema A, jf. Byrådets beslutning den 16. december 2013.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Der kan henvises til FN’s verdensmål nr. 3 om sundhed og trivsel (bekæmpelse af indendørs luftforurening/skimmelsvamp) samt nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund. I Byrådets arbejdsgrundlag kan der henvises til ønsket om at sikre kommunens boligområder er velfungerende.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At skema C vedrørende renovering af den almene boligafdeling Toftegårdsvænget B godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Nr.8 - Tilbagekøbsret - matr.nr. 5a Dageløkke By, Humlebæk

Sagsnr.: 18/30540

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til om deklaration om tilbagekøb skal aflyses.

Sagsfremstilling og økonomi

 

Kommunen har modtaget en henvendelse fra adv. Morten Riise-Knudsen, der behandler dødsboet efter den afdøde ejer af en række ejendomme med adressen Dageløkkevej 94, Humlebæk, herunder matr. nr. 5a Dageløkke By, Humlebæk. På den ejendom er der tinglyst en deklaration med en ret for Fredensborg Kommune til at…

 

tilbagekøbe 16.813 m2 af arealet anført som parcel 2 af matr. nr. 5a Dageløkke by, Humlebæk. En mindre regulering af arealet kan ske endeligt på det tidspunkt, hvor den endelige skelregulering og bygrænse fastsættes…Prisen på arealet fastsættes til den offentlige vurdering på tilbagekøbstidspunktet.”

 

Formelt spørger advokaten, om kommunen vil gøre denne ret gældende. Han anmoder dog samtidigt kommunen om at aflyse deklarationen, da den efter hans mening ikke længere giver mening, fordi matrikelgrænserne er ændret, siden deklarationen blev tinglyst tilbage i september 1989.

 

På nedenstående (til venstre) historiske matrikelkort kan man se udstrækningen af matr. nr. 5a i perioden 1969-1995.

 

 

Arealet havde da en betydelig størrelse og udstrækning. I dag udgør matr.nr. 5a Dageløkke 5.525 m2. En undersøgelse af tinglysningsakten viser imidlertid, at det areal, som kommunen i virkeligheden har en tilbagekøbsret til i dag har matrikelbetegnelsen 5s Dageløkke By, Humlebæk. Dette matrikelnummer havde i forbindelse med en overdragelse i juni 1998 netop et areal på 16.813 m2. I dag har matr. nr. 5s et tinglyst areal på 12.761 m2. Det er administrationens vurdering, at arealforskellen dels skyldes en ændring af vejsvinget i arealets sydlige hjørne, dels er resultatet af en endelig opmåling af arealet i forbindelse med udstykningen.

 

Matr.nr. 5s ligger, som det kan ses på GIS-kortet ovenfor, umiddelbart op til det nuværende matr. nr. 5a, hvorpå beboelsen til den samlede landbrugsejendom er beliggende.

 

Det vides ikke, hvad der i sin tid foranledigede kommunen til at forbeholde sig den omtalte tilbagekøbsret i forbindelse med et salg af arealet.

 

Siden 1989 har matr. nr. 5s været en del af den samlet landbrugsejendom, som matriklen naturligt hører sammen med. Da matriklen ligger i landområde, ses den ikke umiddelbart at være interessant for kommunen.

 

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at kommunen meddeler advokaten, at kommunen ikke vil gøre tilbagekøbsretten gældende, og at kommunen er indstillet på at slette deklarationen fra tingbogen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Den tinglyste deklaration.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Sagen kan nærmest relateres til FN’s verdensmål om bæredygtige byer og lokalsamfund (nr. 11). For så vidt angår byrådets arbejdsgrundlag henvises til initiativer, der i samarbejde borgerne, fastholder de fire bysamfund og landområdernes identitet.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At kommunen ikke skal gøre den tinglyste tilbagekøbsret gældende.
 2. At kommunen aflyser deklarationen med tilbagekøbsret fra tingbogen.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Godkender administrationens indstillinger.

Nr.9 - Anvisning af akutboliger - henvendelse fra Ankestyrelsen

Sagsnr.: 18/26921

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Kommunen har modtaget yderligere spørgsmål fra Ankestyrelsen vedrørende anvisning af almene boliger. Der skal tages stilling til administrationens forslag til svar.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte på sit møde den 29. oktober 2018 administrationens svar på forskellige spørgsmål, som Ankestyrelsen havde stillet om kommunens administration af almenboliglovens regler om anvisning af akutboliger mv.

 

Efter at have modtaget kommunens svar har Ankestyrelsen nu i brev af 20. december 2018 (vedlagt som bilag) stillet en række supplerende spørgsmål angående de kriterier kommunen anviser efter. Nærmere bestemt beder Ankestyrelsen kommunen udtale sig om følgende kriterier, der indgår i kommunens anvisningsvurdering:

 

1)     ”om borgeren har en væsentlig tilknytning til Fredensborg Kommune”

2)     ”om borgerens boligbehov er forudsigeligt”

3)     ”om kommunal anvisning efter almenboliglovens § 60

 

I administrationens forslag til svar, der er vedlagt som bilag, bemærkes det, at kommunens administration af reglerne om anvisning af akutboliger efter almenboliglovens § 59, stk. 1 og 2 er lovlig, men at kommunen på baggrund af Ankestyrelsens henvendelse er parat til at tilrette ordlyden af kommunens regler i overensstemmelse med Ankestyrelsens anvisninger.

 

I forhold til almenboliglovens § 60, der handler om anvisning af almene boliger efter fleksible kriterier, erkendes det, at sådan anvisning skal foregå i boligorganisationen og ikke i kommunen, således som det i en årrække har været tilfældet med anvisning efter fleksible kriterier i Egedalsvænge. Det oplyses i brevudkastet, at kommunen den 14. januar 2019 har holdt møde med Boligforeningen 3B, hvor kommunen har opsagt den hidtidige praksis og varslet ønsket om en ny aftale, der er i overensstemmelse med reglerne i almenboliglovens § 59 og 60.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 59, stk. 1 og 2 samt § 60.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Kommunens anvisning af akutboliger er i overensstemmelse med FN’s verdensmål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, nærmere bestemt målet om at alle skal have adgang til egnede og sikre boliger til en overkommelig pris. Anvisning af akutboliger mv. er endvidere i overensstemmelse med Byrådets arbejdsgrundlag, idet ordentlige boliger er en forudsætning såvel for ”livskvalitet i hverdagen” som for at ”skabe det gode liv med fysisk handicap eller sociale udfordringer”.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At administrationens forslag til brev til Ankestyrelsen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Nr.10 - Egedalsvænge - orientering om byggesag mv.

Sagsnr.: 10/31479

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Hermed orienteres om diverse sager vedrørende Egedalsvænge, herunder indgået forlig med MT Højgaard i pcb-saneringssagen.

 

Den godkendte leje og kommunens garantistillelse påvirkes ikke.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har senest på sit møde den 11. december 2017 modtaget en statusorientering på diverse sager vedrørende Egedalsvænge, jf. vedlagte protokoludskrift.

 

Indledningsvis bemærkes, at administrationen af Boligforeningen 3B med virkning fra 1. januar 2019 er overgået til KAB. Kommunens administration har i den anledning haft møde dels med KAB’s administrerende direktør samt driftsansvarlige medarbejdere dels haft møde med afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge. Møderne har haft til formål at drøfte og fastlægge nogle overordnede principper for den fremtidige drift. Møderne har været frugtbare, dog vil der fortsat være behov for, at kommunens tilsyn følger situationen i Egedalsvænge nøje.

 

Afdelingsbestyrelsens forslag til driftsbudget og dermed huslejen for 2019 blev vedtaget på afdelingsmøde den 11. november 2018. Selv om 3B til en start havde signaleret, at man i budgetforslaget bl.a. fandt hensættelserne til vedligeholdelse for utilstrækkelige, valgte organisationsbestyrelsen senere at tiltræde budgettet. KAB vil så i stedet drøfte behovet for hensættelser med afdelingsbestyrelsen på et senere tidspunkt.

 

Som oplyst i orienteringssagen den 11. december 2017, verserede der på det tidspunkt en tvist mellem 3B og MT Højgaard angående pcb-sanering. 3B har i mail af 9. december 2018 oplyst, at sagen nu er forligt med det resultat, at 3B betaler ca. 51. mio. kr. ud af MTH’s krav på ca. 67 mio. kr. vedrørende saneringen og yderligere ca. 2,5 mio. kr. i renter ud af et krav på 10-15 mio. kr. Da MT Højgaards fulde krav var indregnet i byggeregnskabet, betyder det, at der hertil skal anvendes ca. 25 mio. kr. mindre end forudsat.

 

I den tidligere sag var det endvidere oplyst, at der på det tidspunkt var en merudgift på renoveringssagen på 149 mio. kr. i forhold til det reviderede skema B, men at man forventede, at Byggeskadefonden ville dække 55 mio. kr. Det oplystes endvidere, at 3B havde tilbageholdt 27 mio. kr. + 10 mio. kr. i renter (i alt 37 mio. kr.) på pcb-sagen, som man også håbede på ikke at skulle betale. Såfremt disse forventninger/forhåbninger blev opfyldt ville den samlede overskridelse ligge på ca. 57 mio. kr. (men dog max, nævnte 149 mio. kr.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med indgåelsen af forliget med MT Højgaard se forventningerne således ud:

 

 

Maksimal mer-udgift i forhold til revideret skema B

Mio. kr.

Dækning fra Byggeskadefond

Mio. kr.

Reduktion i mellemværende med MTH (PCB)

Mio. kr.

opgjort overskridelse

Forventet

ØK den 11.12.17

 

149

55

37

57

Efter forlig

149 – 25 = 124

55

(er nu 25)

69

 

 

 

Årsagen til, at overskridelsen er opgjort til 12 mio. kr. (69 mio. kr. – 57 mio. kr.) mere end 11. december 2017, er der i sidstnævnte tilfælde er tale om, at 3B har tilbageholdt 37 mio. kr., hvor forliget indebærer, at kun 25 mio. kr. af disse var berettiget.

 

Forbedringen på de 25 mio. kr. ifølge forliget viser sig klarest i forhold til det maksimale beløb, hvormed det reviderede skema B er overskredet. Maksimumbeløbet er her reduceret fra 149 mio. kr. til 124 mio. kr. Byggeskadefondens afgørelse afventes i forhold til, hvor meget beløbet yderligere kan reduceres.

 

Administrationen bemærker, at forliget ikke får betydning for huslejen i Egedalsvænge eller for de lånegarantier, som Byrådet har ydet i forbindelse med renoveringsarbejderne.

 

3B oplyser i samme mail, at der stadig udestår følgende uenigheder med MT Højgaard:

 

 1. MgO-plader. Her pågår forligsforhandlinger mellem Byggeskadefonden, der varetager 3B’s interesser, og MT Højgaard.
 2. Korroderende facadeskruer. 3B har reklameret over for MT Højgaard. Eventuel syns- og skønssag afventer afslutning af ovenstående forhandlinger om MgO-plader.
 3. Ventilation. 3B er ved at afslutte prøveblok og resultaterne herfra vil indgå i en kommende syns- og skønssag.

Bevilling

Intet at bemærke i denne orienteringssag.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Intet at bemærke.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.11 - Evaluering af aktiviteterne for politikere før og efter kommunalvalget i 2017

Sagsnr.: 18/31920

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Der blev besluttet og gennemført en række aktiviteter for byrådsmedlemmer og byrådskandidater op til og efter kommunalvalget i november 2017. Det forelægges Byrådet til drøftelse, om der eventuelt skal foreslås nogle ændringer i aktiviteterne i forbindelse med næste kommunalvalg.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med kommunalvalget i november 2017 var der følgende aktiviteter:

 

 1. Politisk arbejdsgruppe

Der blev nedsat en politisk arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til, hvordan Byrådets arbejde skulle organiseres i perioden 2018-21. Arbejdsgruppen udarbejdede en rapport med anbefalinger, som blev drøftet på et temamøde i Byrådet den 27. februar 2017.

 

 1. Temaaftener for byrådskandidater

Der blev afholdt 3 temaaftener for opstillede byrådskandidater henholdsvis den 22. juni, 23. og 29. august 2017.

 

 1. Kommunalt vælgermøde

Den 9. november 2017 blev der afholdt et kommunalt vælgermøde i Rådhuskælderen med journalist Trine Sick som ordstyrer.

 

 1. Byrådsseminar

Der blev afholdt et byrådsseminar for det nye byråd den 26. og 27. januar 2018

 

 1. Internatkurset ”Kattegatkurset”

Alle de nyvalgte byrådsmedlemmer blev tilbudt at deltage i COKs internatkursus ”Kattegatkurset”.

 

 1. Temadag om presse og medier

Der blev afholdt et temamøde den 3. september 2018 for Byrådet om presse og medier.

 

 1. Heldagsseminar for nye udvalgsformænd og direktørerne

Seminaret for udvalgsformænd og direktionen blev afholdt den 16. marts 2018 på Højstrupgård, Helsingør. 

 

Der vedhæftes et bilag med en nærmere beskrivelse af aktiviteterne og anbefalinger.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Fred, Retfærdighed og Stærke institutioner, verdensmål nr. 16.

Byrådets arbejdsgrundlag, dialog og borgerinddragelse.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 

 1. Politisk arbejdsgruppe: at der igen nedsættes en politisk arbejdsgruppe i forbindelse med næste kommunalvalg

 

 1. Temaaftener for byrådskandidater: at antallet af temaaftener reduceres til 2 aftener, og at der bliver mere om den politiske virkelighed og lidt mindre orientering fra embedsmændene.

 

 1. Kommunalt vælgermøde: at det kommunale vælgermøde gentages

 

 1. Byrådsseminar:

Alternativ 1: at man fastholder et seminar som i 2018

Alternativ 2: at der afholdes et heldagsseminar, der starter med frokost og slutter med en middag, altså uden overnatning

 

 1. Kattegatkurset: at det fortsat tilbydes nye byrådskandidater at deltage i dette internatkursus.

 

 1. Temadag om presse og medier: at temadagen gentages

 

 1. Heldagsseminar for nye udvalgsformænd og direktørerne: at seminaret gentages

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler administrationens indstillinger. I forhold til indstillingens punkt 4 anbefaler Økonomiudvalget alternativ 1.

Nr.12 - Orientering om afholdelse af grundlovsceremonier

Sagsnr.: 19/655

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Orientering om ændring af lov om dansk indfødsret og ny bekendtgørelse om afholdelse af grundlovsceremonier.

Sagsfremstilling og økonomi

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgik den 29. juni 2018 en ny indfødsretsaftale. Det fremgår af den nye indfødsretsaftale bl.a., at tildeling af dansk statsborgerskab fremover skal betinges af deltagelse i en ceremoniel underskrivning af at ville overholde grundloven m.v., som udgangspunkt i ansøgerens bopælskommune.

 

På denne baggrund blev der ved lov nr. 1735 af 27. december 2018 foretaget en ændring af lov om dansk indfødsret § 10, som har til formål at henlægge den ceremonielle underskrivning af at ville overholde grundloven m.v. til kommunalbestyrelserne.

 

Udlændinge- og integrationsministeren har i bekendtgørelse nr. 1767 af 27. december 2018 fastsat nærmere regler om afholdelsen af disse ceremonier.

 

Den første ceremoni i første halvdel af 2019 afholdes i København af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Kommunerne skal første gang afholde grundlovsceremoni i anden halvdel af 2019. Ministeriet har på administrationens forespørgsel oplyst, at kommunerne inden da vil få nærmere vejledning om ceremonierne. Denne orientering er således alene baseret på loven og bekendtgørelsen. Når administrationen har modtaget ministeriets vejledning, vil denne sag blive fulgt op af en ny sag om tilrettelæggelsen af ceremonierne.

 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at kommunerne skal afholde grundlovsceremonier tidligst en måned og senest fire måneder efter at en lov om indfødsrets meddelelse er trådt i kraft. Tid og sted for ceremonierne skal annonceres lokalt, hvorefter ansøgerne selv skal tilmelde sig.

 

Det fremgår yderligere af bekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen skal afholde grundlovsceremonien under forhold, som er egnede til at sikre en højtidelig ramme omkring ansøgernes tildeling af dansk indfødsret, og at repræsentanten for kommunalbestyrelsen skal byde velkommen og oplyse, at formålet med ceremonien er at højtideligholde og markere ansøgernes erhvervelse af dansk statsborgerskab.

 

Bekendtgørelsen indeholder detaljerede bestemmelser om, hvordan ceremonien skal foregå. Det fremgår således, at ansøgerne under ceremonien skal underskrive en erklæring, som de på forhånd har modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, om at ville overholde dansk lovgivning, herunder grundloven, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Ansøgerne skal herefter udveksle et håndtryk med en eller flere repræsentanter for kommunalbestyrelsen, uden handske og håndflade mod håndflade, for at højtideligholde og konkret markere det øjeblik i ansøgerens liv, hvor vedkommende bliver dansk statsborger. Kommunalbestyrelsens repræsentant(er) skal attestere ansøgerens deltagelse i ceremonien på ansøgerens erklæring, og at man har udvekslet et håndtryk. Kommunalbestyrelsen skal herefter sørge for, at erklæringerne bliver sendt til Udlændinge og Integrationsministeriet.

 

Det er ikke muligt at se af CPR, hvor mange der har fået dansk statsborgerskab i Fredensborg Kommune i 2018. Ifølge Danmarks Statistik var der 7.200 nye tildelinger af statsborgerskab i 2017 (der er ikke tal for 2018 endnu), hvilket vil svare til ca. 49 personer i Fredensborg Kommune set i forhold til kommunens indbyggertal.

Bevilling

Ikke relevant.

Retsgrundlag

 

Lov om dansk indfødsret, som ændret ved lov nr. 1735 af 27. december 2018, § 10.

Bekendtgørelse nr. 1767 af 27. december 2018 om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning, idet kommunen afventer en nærmere vejledning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Orienteringen blev taget til efterretning. Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B) og Hanne Berg (F) stemte imod, idet kommunen bør meddele ministeriet, at vejledningen om korrekt udførelse af håndtryk er unødvendig.

Nr.13 - Ansøgning om nattilladelse til Café Pingo

Sagsnr.: 18/34126

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til en ansøgning om udvidet åbningstid til kl. 01.00 på fredage, lørdage og helligdage som ikke efterfølges af en hverdag samt natten før helligdage.

 

Det fremgår af delegationsplanen, at sager om udvidet åbningstid (nattilladelse) afgøres i Økonomiudvalget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Nordsjællands Politi har fremsendt ansøgning fra Mikkel Emil Larsen om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid.

 

Ansøger ønsker nattilladelse på fredage, lørdage, helligdage som ikke efterfølges af hverdage samt natten før helligdage indtil kl. 01.00 jævnfør § 28 i lov om restaurations- og hotelvirksomhed.

 

Ifølge Nordsjællands Politi foreligger der ikke konkrete ordensmæssige, ædruelighedsmæssige m.v. eller øvrige politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives.

 

Nordsjællands Politi giver samtykke til, at der kan meddeles tilladelse til udvidet åbningstid natten til lørdage, søndage og natten før en helligdag indtil kl. 01.00.

 

Samtidig har Nordsjællands Politi meddelt ansøger en alkoholbevilling til Café Pingo for en periode af 8 år. I denne sag skal Økonomiudvalget alene tage stilling til ansøgningen om udvidet åbningstid, da administrationen har kompetence til at følge politiets indstilling i forhold til perioden på alkoholbevllingen samt godkendelsen af bestyrer for restaurationsvirksomheden.

 

Ansøgningen om udvidet åbningstid har været i høring i Team Miljø, som oplyser, at de ikke har kendskab til støjklager og der er ingen verserende miljøsager vedrørende Café Pingo.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

 

Byrådets arbejdsgrundlag

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At der meddeles tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 01.00 fredage, lørdage og helligdage som ikke efterfølges af en hverdag samt natten før helligdage.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Godkender administrationens indstilling.

Nr.14 - Beskæftigelsesplan 2019-2020

Sagsnr.: 18/12273

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Udvalget drøfter og godkender beskæftigelsesplan 2019-2020 med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning og baggrund

Beskæftigelsesplanen udgør den overordnede ramme for beskæftigelsesindsatsen i 2019-2020 i Fredensborg Kommune.

 

Ifølge lov om styring og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal Byrådet hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål vedtage en beskæftigelsesplan.

 

Helt overordnet er det bærende element i beskæftigelsesindsatsen, at have fokus på at få nedbragt varigheden på offentlig forsørgelse for alle ydelsesgrupper samt hjælpe virksomhederne med at få arbejdskraft.

 

Beskæftigelsesplan 2019-2020

Beskæftigelsesplan 2019-2020 udgør den overordnede ramme for, hvordan Fredensborg Kommune vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer de kommende år. Planen er toårig, idet det er de lange seje træk, der skal til på beskæftigelsesområdet.

 

I Fredensborg Kommune er det politisk besluttet, at der også de kommende år rent indsatsmæssigt skal investeres for på denne måde at nedbringe ledigheden. Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. I Fredensborg Kommune fastlægges der for hver byrådsperiode en beskæftigelsespolitik, der indeholder de overordnede lokalpolitiske mål og rammer for beskæftigelsesindsatsen. I forlængelse af beskæftigelsespolitikken udarbejdes beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen indeholder mål fra Beskæftigelsesministeren, mål fra de vedtagne investeringsstrategier, og fem særlige fokusområder med konkrete målsætninger de kommende år.

 

 

Mål i Beskæftigelsesplan 2019-2020

I 2019 og 2020 er der ud over ministermål og målet om, at kommunen skal have landets laveste ungdomsledighed, kvantitative målsætninger i forhold til de vedtagne investeringsstrategier samt konkrete resultatmål.

 

Sagsfremstilling siden den 02.10.2018

Siden behandlingen i Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 2. oktober 2018 skulle Beskæftigelsesplan 2019-2020 have været i høring i Erhvervsrådet på et møde i december. Dette er beklageligvis ikke sket på grund af en kommunikationsfejl, hvorfor Beskæftigelsesplanen har været til skriftelig høring i Erhvervsrådet, hvis svar hermed foreligger, som vedhæftet.

 

Bevilling

Beskæftigelsesplanen er udarbejdet inden for den budgetramme, der for tiden foreligger på området.

 

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov nr. 1482 af 23/11/2014.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

FNs verdensmål

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

Delmål 8.5, ”Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi”

Delmål 8.6, ”Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse væsentligt reduceres”                                         

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At beskæftigelsesplan 2019-2020 godkendes.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-10-2018

Anbefaler den administrative indstilling.

 

Inden sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd sendes planen til høring i Erhvervsrådet med svarfrist medio november 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler indstillingen fra Borgerservice-, Arbejdsmarkeds– og Erhvervsudvalget.

Nr.15 - Kapacitet i dagtilbud i Børnehusene Kokkedal

Sagsnr.: 18/7830

 
Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Stillingtagen til udvidelse af kapacitet i Børnehusene Kokkedal og ændret anvendelse af foreningshuset Regnbuen.

 

Denne sag skal ses i sammenhæng med sagen ”Kapacitet i Dagtilbud” (sag nr. 58), som blev behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 31. maj 2018, samt sagen ”Orientering omkring Kloge m² og arealanalyse” (sag nr. 131), som blev forelagt ØK den 22. maj 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Områdeinstitutionerne oplever en generel stigning i antal børn særligt på 0 – 2 års området.

I Kokkedal Bysamfund opleves aktuelt et stigende pres, således at der vil være 15 pct. flere børn indskrevet pr. 1. april 2019 end det faktisk normerede antal pladser. Den nuværende bygningskapacitet kan ikke rumme den aktuelle stigning i børnetallet, og Børnehusene Kokkedal har derfor akut behov for at udvide den eksisterende bygnings-kapacitet.

 

Løsningsforslag i denne sag belyser mulighederne for at løse det det akutte behov, som ikke har kunnet forudses i prognoserne. Sideløbende arbejder administrationen videre med en analyse af kapacitetsbehovet i Kokkedal på længere sigt. Resultatet af denne analyse forventes fremlagt i løbet af foråret 2019.

 

Udviklingen i fødselstallet og ventelisteopgørelse for Kokkedal

Administrationen gennemførte i foråret 2018 en overordnet analyse af det aktuelle behov for dagtilbud i de fire bysamfund. Analysen indeholdt følgende tre faktuelle forhold:

 • Fødselstal for årene 2015 / 2016 / 2017 / 2018
 • Ventelisteopgørelse til dagtilbud fra september 2018 – april 2019

 

Fødselstallet har været faldende i hele kommunen i perioden fra 2011-2016. I 2016 vender billedet, og der kommer igen en stigende efterspørgsel efter vuggestuepladser i de fire bysamfund.

 

I forlængelse af analysen i foråret 2018 har administrationen opdateret ventelisteopgørelsen til Børnehusene Kokkedal pr. 15. oktober 2018. Tallene viser, at antal besatte pladser i Børnehusene Kokkedal pr. 1. oktober 2018 er på 11 børn mere end antal faktisk normerede pladser, og stigningen fortsætter frem til 1. april 2019 (hvor de kommende skolebørn starter i ”miniSFO”).

 

Stigningen i andelen af børnehavebørn mellem 1. oktober 2018 og 1. april 2019 skyldes foruden tilflytning, at en del af de indskrevne vuggestuebørn er fyldt tre år i løbet af perioden.

 

I Kokkedal bysamfund indgår endvidere den selvejende institution Bøgegården. Bøgegårdens 0-6 års kapacitet er fuldt udnyttet. Den er på 30 0-2 årige og 60 3-5 årige børn plus en vippenormering på 10 %.


 

 

Børnehusene Kokkedals faktisk normerede pladser og besatte pladser

Aldersgruppe

Faktisk normerede pladser

Besatte pladser pr. 1. oktober 2018

 

Besatte pladser pr. 1. april 2019

0-2 årige

148

162

161

3-5 årige

210

207

251

I alt

358

369

412

Tabel 1: Ventelisteopgørelse pr. 15. oktober 2018 til dagtilbud for 0-5 årige i Børnehusene Kokkedal for perioden oktober 2018 – april 2019

 

Pr. 1. april 2019 vil der være 54 børn mere end der er normeret til i Børnehusene Kokkedal. Lægger man 10 % vippenormering oveni det normerede børnetal falder differencen til 18 børn. Der skal således findes ekstra plads til ca. 20 børn i Børnehusene Kokkedal så hurtigt som muligt i 2019.  

 

Udviklingen i bygningskapaciteten for Børnehusene Kokkedal

Parallelt med udviklingen i børnetallet har bygningskapaciteten for Børnehusene Kokkedal ligeledes undergået en række ændringer i perioden, som tilsammen har medført, at bygningskapaciteten samlet set er reduceret.

 

I 2010 blev der etableret et fælleskøkken i Børnehusene Kokkedal som følge af Dagtilbudslovens bestemmelser vedr. obligatorisk frokostordning i daginstitutioner. Fælleskøkkenet blev indrettet i Bygningen på Broengen 4, hvor der samtidig var børnehave.  Antal kvadratmeter til børneaktiviteter blev dermed reduceret.

 

I 2014 fraflytter dagplejen Broengen 2B – Regnbuen, som følge af faldet i børnetallet. Dagplejen flytter i stedet ind i Børneengen, og Regnbuen overgår til foreningsbrug.

Siden er dagplejen flyttet flere gange og har haft til huse både i Ådalen og Blomsterengen.

 

I 2016 nedlægges skovbørnehaven Avede Porthus i Karlebo, hørende til Børnehusene Kokkedals kapacitet. Nedlæggelsen indgår sammen med nedlæggelsen af skovbørnehaven Vidnæsdam i Nivå i Budgetforlig 2016-2019.

 

I 2016 overgår landarbejderboligen på Græstedgård fra bolig til lokalt naturtilbud samt legestue og gæstepasning for dagplejen i Børnehusene Kokkedal.

 

I 2018 anvendes den tidligere landarbejderbolig, ’Annekset’, ikke længere som naturtilbud, men indgår som en del af bygningskapaciteten på Græstedgård.

 

Kapacitetsløsning i Kokkedal bysamfund

Administrationen har undersøgt mulighederne for at løse det akutte kapacitetsproblem. Undersøgelsen har vist, at det ikke er muligt at løse kapacitetsproblemet inden for den bygningsmasse, som Børnehusene Kokkedal råder over i dag, samt at der ikke er ledige bygninger i nærområd