Nr.8 - Tilbagekøbsret - matr.nr. 5a Dageløkke By, Humlebæk

Sagsnr.: 18/30540

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til om deklaration om tilbagekøb skal aflyses.

Sagsfremstilling og økonomi

 

Kommunen har modtaget en henvendelse fra adv. Morten Riise-Knudsen, der behandler dødsboet efter den afdøde ejer af en række ejendomme med adressen Dageløkkevej 94, Humlebæk, herunder matr. nr. 5a Dageløkke By, Humlebæk. På den ejendom er der tinglyst en deklaration med en ret for Fredensborg Kommune til at…

 

tilbagekøbe 16.813 m2 af arealet anført som parcel 2 af matr. nr. 5a Dageløkke by, Humlebæk. En mindre regulering af arealet kan ske endeligt på det tidspunkt, hvor den endelige skelregulering og bygrænse fastsættes…Prisen på arealet fastsættes til den offentlige vurdering på tilbagekøbstidspunktet.”

 

Formelt spørger advokaten, om kommunen vil gøre denne ret gældende. Han anmoder dog samtidigt kommunen om at aflyse deklarationen, da den efter hans mening ikke længere giver mening, fordi matrikelgrænserne er ændret, siden deklarationen blev tinglyst tilbage i september 1989.

 

På nedenstående (til venstre) historiske matrikelkort kan man se udstrækningen af matr. nr. 5a i perioden 1969-1995.

 

 

Arealet havde da en betydelig størrelse og udstrækning. I dag udgør matr.nr. 5a Dageløkke 5.525 m2. En undersøgelse af tinglysningsakten viser imidlertid, at det areal, som kommunen i virkeligheden har en tilbagekøbsret til i dag har matrikelbetegnelsen 5s Dageløkke By, Humlebæk. Dette matrikelnummer havde i forbindelse med en overdragelse i juni 1998 netop et areal på 16.813 m2. I dag har matr. nr. 5s et tinglyst areal på 12.761 m2. Det er administrationens vurdering, at arealforskellen dels skyldes en ændring af vejsvinget i arealets sydlige hjørne, dels er resultatet af en endelig opmåling af arealet i forbindelse med udstykningen.

 

Matr.nr. 5s ligger, som det kan ses på GIS-kortet ovenfor, umiddelbart op til det nuværende matr. nr. 5a, hvorpå beboelsen til den samlede landbrugsejendom er beliggende.

 

Det vides ikke, hvad der i sin tid foranledigede kommunen til at forbeholde sig den omtalte tilbagekøbsret i forbindelse med et salg af arealet.

 

Siden 1989 har matr. nr. 5s været en del af den samlet landbrugsejendom, som matriklen naturligt hører sammen med. Da matriklen ligger i landområde, ses den ikke umiddelbart at være interessant for kommunen.

 

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at kommunen meddeler advokaten, at kommunen ikke vil gøre tilbagekøbsretten gældende, og at kommunen er indstillet på at slette deklarationen fra tingbogen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Den tinglyste deklaration.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Sagen kan nærmest relateres til FN’s verdensmål om bæredygtige byer og lokalsamfund (nr. 11). For så vidt angår byrådets arbejdsgrundlag henvises til initiativer, der i samarbejde borgerne, fastholder de fire bysamfund og landområdernes identitet.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At kommunen ikke skal gøre den tinglyste tilbagekøbsret gældende.
  2. At kommunen aflyser deklarationen med tilbagekøbsret fra tingbogen.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Godkender administrationens indstillinger.