Nr.2 - Økonomisk Orientering - December 2018

Sagsnr.: 16/12923

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomisk Orientering for december 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver status for kommunens drifts- og anlægsbudget, bevillingsreserver, den gennemsnitlige kassebeholdning herunder disponeringer og folketallet.

Drift
Ved udgangen af december 2018 er der afholdt nettodriftsudgifter for 2.431 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 95,3 pct.
Forbrugsprocenten er noget lavere end på samme tidspunkt i 2017.


Anlæg
Ved udgangen af december 2018 er der afholdt anlægsudgifter for 82 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 24 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 58 mio. kr., hvilket skal sammenholde med at nettobudgettet udgør 53 mio. kr.

Den høje forbrugsprocent(netto) skyldes, at der mangler at komme forholdsvis store eksterne bidrag ind til klimatilpasningsprojektet i Kokkedal. Indtægterne forventes for en stor dels vedkommende bogført i starten af 2019.

For både drift og anlæg gælder det, at der kan bogføres yderligere indtægter og udgifter i supplementsperioden for 2018, som varer til og med 18. januar 2019. 

 

Tabel 1. Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)

 

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning
I løbet af 2018 er kommunens gennemsnitlige kassebeholdning øget med 67 mio. kr. fra 222 mio. kr. primo året til 289 mio. kr. ultimo året. I løbet af 2018 er den gennemsnitlige kassebeholdning således øget med gennemsnitligt 5,6 mio. kr. per måned. 

 

Tabel 2. Kommunens kassebeholdning (365 dages gns. i mio. kr.)


Ved beregning af den gennemsnitlige kassebeholdning er det ekstraordinære afdrag, der blev vedtaget af Byrådet 17. december 2018, indregnet. Da afdraget først er betalt 28. december 2018 har det dog kun haft effekt i 4 af de 365 dage der indgår i beregningen af gennemsnittet, effekten er derfor yderst begrænset.

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning frem til den 31. december 2018

 

Disponeringer på den gennemsnitlige kassebeholdning
Ud af kommunens gennemsnitlige kassebeholdning på 289 mio. kr. er der disponeringer for i alt 127 mio. kr., heraf vedrører de 103 mio. kr. det budgetlagte kassetræk i budget 2019-22 efter vedtagelsen af Budgetrevision 31-10-2018. I de disponerede beløb indgår endvidere bevillingen til oprydning af Karlebo skydebane, der er taget af anlægsreserven for 2019 og udgør 3 mio. kr., mens den resterende anlægsreserve udgør 2 mio. kr. De sidste 19 mio. kr. er indeståender vedr. Nivå Havn, kirken mv. Den ikke-disponerede kassebeholdning udgør 163 mio. kr. 

 

Figur 2. Disponeringer på kommunens gennemsnitlige kassebeholdning
ultimo 2018

 

Bevillingsreserver
Driftsreserven udgør 8,2 mio. kr. i 2018 og 17 mio. kr. årligt i årene 2019-22 mens anlægsreserven er 0 mio. kr. i 2018, 2 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. årligt i årene 2020-22.
Driftsreserven for 2018 er siden økonomisk orientering for oktober reduceret med 6,5 mio. kr. som er anvendt til at dække den kommunale hjemmeplejes merforbrug for 2016 og 2017. Anlægsreserven er reduceret med 3 mio. kr., som er bevilget til oprydning af Karlebo Flugtskydebane.   


Tabel 3. Bevillingsreserver 2018-22

 Folketal
Kommunens folketal var den 1. januar 2019 på 40.794 borgere. Folketallet er dermed faldet med 9 borgere siden 4. december 2018. Bag faldet ligger en nettofraflytning på 3 borgere og et fødselsunderskud på 6 borgere.

 

Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)


Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 4. december 2018 til 1. januar 2019

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Økonomisk Orientering bidrager til den daglige økonomiske styring af Fredensborg Kommune og skønnes derigennem, at bidrage til FN’s verdensmål nr. 16 ”Fred, retfærdighed og stærke institutioner”.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.