Nr.11 - Evaluering af aktiviteterne for politikere før og efter kommunalvalget i 2017

Sagsnr.: 18/31920

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Der blev besluttet og gennemført en række aktiviteter for byrådsmedlemmer og byrådskandidater op til og efter kommunalvalget i november 2017. Det forelægges Byrådet til drøftelse, om der eventuelt skal foreslås nogle ændringer i aktiviteterne i forbindelse med næste kommunalvalg.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med kommunalvalget i november 2017 var der følgende aktiviteter:

 

 1. Politisk arbejdsgruppe

Der blev nedsat en politisk arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til, hvordan Byrådets arbejde skulle organiseres i perioden 2018-21. Arbejdsgruppen udarbejdede en rapport med anbefalinger, som blev drøftet på et temamøde i Byrådet den 27. februar 2017.

 

 1. Temaaftener for byrådskandidater

Der blev afholdt 3 temaaftener for opstillede byrådskandidater henholdsvis den 22. juni, 23. og 29. august 2017.

 

 1. Kommunalt vælgermøde

Den 9. november 2017 blev der afholdt et kommunalt vælgermøde i Rådhuskælderen med journalist Trine Sick som ordstyrer.

 

 1. Byrådsseminar

Der blev afholdt et byrådsseminar for det nye byråd den 26. og 27. januar 2018

 

 1. Internatkurset ”Kattegatkurset”

Alle de nyvalgte byrådsmedlemmer blev tilbudt at deltage i COKs internatkursus ”Kattegatkurset”.

 

 1. Temadag om presse og medier

Der blev afholdt et temamøde den 3. september 2018 for Byrådet om presse og medier.

 

 1. Heldagsseminar for nye udvalgsformænd og direktørerne

Seminaret for udvalgsformænd og direktionen blev afholdt den 16. marts 2018 på Højstrupgård, Helsingør. 

 

Der vedhæftes et bilag med en nærmere beskrivelse af aktiviteterne og anbefalinger.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Fred, Retfærdighed og Stærke institutioner, verdensmål nr. 16.

Byrådets arbejdsgrundlag, dialog og borgerinddragelse.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 

 1. Politisk arbejdsgruppe: at der igen nedsættes en politisk arbejdsgruppe i forbindelse med næste kommunalvalg

 

 1. Temaaftener for byrådskandidater: at antallet af temaaftener reduceres til 2 aftener, og at der bliver mere om den politiske virkelighed og lidt mindre orientering fra embedsmændene.

 

 1. Kommunalt vælgermøde: at det kommunale vælgermøde gentages

 

 1. Byrådsseminar:

Alternativ 1: at man fastholder et seminar som i 2018

Alternativ 2: at der afholdes et heldagsseminar, der starter med frokost og slutter med en middag, altså uden overnatning

 

 1. Kattegatkurset: at det fortsat tilbydes nye byrådskandidater at deltage i dette internatkursus.

 

 1. Temadag om presse og medier: at temadagen gentages

 

 1. Heldagsseminar for nye udvalgsformænd og direktørerne: at seminaret gentages

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler administrationens indstillinger. I forhold til indstillingens punkt 4 anbefaler Økonomiudvalget alternativ 1.