Nr.45 - Godkendelse af kystbeskyttelsesprojektet, Gl. Strandvej mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Sagsnr.: 18/76

 

Beslutningstema

På baggrund af gennemført høring af forslag til ændring af bidragsfordeling til kritisk kystsikring af Gl. Strandvej på en strækning mellem Nivå Havn og Sletten Havn forelægges sagen til endelig afgørelse om fremme af projektet samt bidragsfordeling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Beskrivelse af kystbeskyttelsesprojektet

Kystbeskyttelsesprojektet omfatter en ca. 300 meter strækning på Gl. Strandvej syd for Peter Mads Strand. Projektet er udformet til sikring af den offentlige vej Gl. Strandvej mod erosion som følge af klimabetinget havvandsstigning og voldsommere vejr. Kystbeskyttelsen omfatter både beton, sten samt strandfodring. Projektet kan udvides med reetablering af strandhaver på 3 private strandlodder og 1 kommunal strandgrund. De 3 private lodsejere betaler selv for deres strandhaver.

 

En beskrivelse af projektet kan ses på kommunens hjemmeside: Kystbeskyttelsesprojektet. Endvidere henvises til tidligere behandling af sagen i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget en 14-08-2018

 

Afgørelse om kystbeskyttelse

Plan-, Klima- og Miljøudvalget kan beslutte, at de ejere af fast ejendom, der får nytte af kystbeskyttelse skal bidrage til betaling af anlægsarbejdet og den efterfølgende drift af dette, jf. Kystbeskyttelseslovens § 9a.

 

Afgørelse om bidragsfordeling skal træffes i forbindelse med beslutning om fremme af kystbeskyttelse. Afgørelsen kan påklages til Miljøministeren.

 

Tidligere politiske beslutninger

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget godkendte den 03-06-2014, at der skulle arbejdes videre med et kystbeskyttelsesprojekt til beskyttelse af en strækning i område 2 mellem Nivå Havn og Sletten Havn, herunder at alle grundejere på Gl Strandvej mellem Nivå Havn og Sletten Havn (område 1, 2 og 3) skulle bidrage til betaling af anlægget. Bidragsfordelingen omfattede derfor også de grundejere, der ikke bor på den strækning, der beskyttes og dermed ikke har direkte nytte af beskyttelsen. Afgørelsen blev påklaget.

 

Klagenævnet traf den 06-06-2017 afgørelse i sagen og hjemviste punktet om bidragsfordeling til fornyet behandling. Begrundelsen for hjemvisningen var, at reglerne i kystbeskyttelseslovens kap. 1a ikke i tilstrækkelig grad var iagttaget, herunder pligten til at vurdere nytteværdien af projektet for de potentielt berørte ejere af fast ejendom på strækningen mellem Nivå Havn og Sletten Havn. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget blev orienteret om klagenævnets afgørelse på mødet den 15-08-2017.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget godkendte herefter den 14-08-2018, at Fredensborg Kommune sendte Forslag til ny bidragsfordeling, i høring inden endelig beslutning om fremme af kystbeskyttelse på strækning af Gl Strandvej samt finansieringen heraf. Udkastet til den reviderede bidragsfordeling omfatter foruden Fredensborg Kommune de 15 grundejere, der direkte opnår nyttevirkning af kystbeskyttelsen, samt 3 ejere af forsyningsledninger i vejen. Den nye bidragsfordeling medførte, at kommunens andel steg fra 25 % til 75 % svarende til 1,4 mio. kr.

 

Den foreslåede bidragsfordeling opfylder efter administrationens vurdering klagenævnets krav om nyttevirkning. Såfremt vejen borteroderes vurderes det at medføre store gener for beboerne. Fx. vil det ikke være muligt at køre til sin ejendom og forsyningsnettet (gas, el og kloak) vil være lukket i en periode. Endvidere opnår ejerne beskyttelse af private strandlodder, der ellers ville erodere.

 

Høring af bidragsfordeling

Der er i høringsperioden afholdt to møder med de ejere af fast ejendom, som er omfattet af den reviderede bidragsfordeling. Høringsperioden udløb den 10-10-2018.

 

Som det fremgår af hvidbogen (se bilag 3) er der indkommet høringssvar fra 13 af 15 berørte ejendomme samt svar fra de 3 ejere af forsyningsledninger.

 

De ejendomme, der ligger på strækningen, som var direkte berørt af erosion af Gl. Strandvej under stormen Bodil i december 2013 er meget interesserede i, at der etableres en sikring af deres adgangsvej.

 

Berørte ejendomme syd for den ovennævnte strækning, hvor der udelukkende foretages strandfodring, er generelt også positivt indstillede overfor en sikring af Gl. Strandvej.

 

I høringssvar samt ved de to møder afholdt i forbindelse med og efter forhøring af forslag til ny bidragsfordeling anfører de berørte grundejere bl.a.:

 1. at de ikke mener, at kystgrundejere skal betale for at beskytte landets kyster. I høringssvar såvel som på møderne fremføres, at sikring af kysten, herunder den offentlige adgangsvej, er til gavn for alle, og derfor i dette tilfælde må finansieres af kommunen.
 2. at Gl Strandvej på strækningen mellem Nivå Havn og Sletten Havn benyttes til gennemkørsel. Det er således ikke udelukkende de ejendomme, der har udkørsel direkte til den berørte strækning, der har gavn af en sikring af Gl. Strandvej.
 3. at det er vigtigt for en gruppe af grundejerne at fremhæve, at nytteværdien syd for Gl Strandvej 256 er meget mindre end for dem nord for, da det ikke er der, vejen er udsat.
 4. at anlæg af Nivå Havn og den årligt tilbagevendende fjernelse af aflejret sand i indsejlingsrenden til havnen har ændret sandets mobilitet i området, således at kysten ud for Gl Strandvej er mere udsat for erosion. Det bør derfor være en kommunal opgave at afholde udgifter forbundet med kystbeskyttelsen.

 

Den samlede konklusion af høringssvarene er, at de berørte grundejere er positivt indstillede over kystbeskyttelsesprojektet, men har den holdning, at Fredensborg Kommune skal afholde udgifterne hertil.

 

Administrations bemærkninger til høringssvar

 1. Skråningssikringen og strandfodringen udføres for at imødegå erosion, som følge af klimatisk betingede vandstandsstigninger samt hyppigere og kraftigere storme med deraf følgende kraftigere bølgepåvirkning. Nytteværdien for ejerne af fast ejendom på den strækning, der beskyttes, er en sikring af såvel adgangsvejen som grundejernes strandlodder.
 2. Gl Strandvej er på strækningen forsynet med vejchikaner. Administrationen vurderer, at det fortrinsvis er beboere og andre med et ærinde på strækningen, der kører på strækningen.
 3. Ejerne syd for Gl Strandvej 256 bidrager alene til strandfodringen, der skal kompensere for stensætningens blokerende virkning for tilførsel af sand til stranden, samt den klimabetingede havvandsstigning.
 4. Der kan ud fra luftfotos ikke ses nogen betydelig ændring af kystlinjen langs Gl Strandvej på strækningen ind til Sletten Havn efter etableringen af Nivå Havn i 1986. Kystsikringen af strækningen sker for at imødegå erosion som følge af klimatisk betingede vandstandsstigninger samt hyppigere og kraftigere storme med deraf følgende kraftigere bølgepåvirkning.

 

På baggrund af forhøringen blandt de berørte ejere af fast ejendom er der i forhold til den udsendte bidragsfordeling rettet enkelte mindre fejl og foretaget en justering af bidraget til et af forsyningsselskaberne. Justeringerne medfører ikke ændring i den overordnede bidragsfordeling mellem kommunen/forsyninger og de private. Det justerede forslag kan ses her: Forslag til ny bidragsfordeling.

 

Det er fortsat administrationens samlede vurdering, at bidragsfordelingen afspejler den nytteværdi, som opnås i form af beskyttelse af forsyningsledninger, sikring af adgangsvej samt sikring af private strandlodder mod kraftigere erosion, som følge af klimaforandringerne.

 

Det videre forløb

 1. Kommunen træffer afgørelse om fremme af kystsikringsprojektet og bidragsfordelingen (denne sag)
 2. Såfremt Plan-, Klima- og Miljøudvalgets beslutter bidragsfordeling skal der tages beslutning om oprettelse af et kystbeskyttelseslag og om kommunen vil stille lånegaranti over for de private (kommende sag)
 3. Kommunen meddeler tilladelse til udførelse af projektet efter Kystbeskyttelsesloven.
 4. Der udarbejdes detailprojekt, hvorefter anlægsarbejdet sendes i udbud

 

Bevilling

Finansieringen af anlæg og drift blev behandlet på Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den den 14-08-2018 og godkendt i budgetrevision 30-06-2018. Dertil kan påregnes udgifter til retablering af den kommunalt ejede strandhave, Gl Strandvej 169, på 0,16 mio. kr. Omkostningerne hertil forventes at kunne dækkes af de allerede afsatte midler til kystsikring. Sagen har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Hvis kommunen træffer afgørelse om, at udgifterne ikke skal bidragsfordeles og kommunen dermed dækker alle de privates omkostninger (undtagen de private strandhaver), vil kommunens anlægsudgifter til kystbeskyttelsesprojektet på Gl Strandvej stige med ca. 0,7 mio. kr. og 17.500 kr. om året til drift. Derudover vil der skulle tages særskilt stilling til, om kommunen tillige skal betale ca. 0,5 mio. kr. til to ejendomme, der ligger på østsiden af vejen og nord for den hårde skråningssikring af Gl Strandvej, og dermed påvirkes af projektet, men som også har en større privat interesse i kystsikringen.

 

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN´s verdensmål

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Mål 13: Klimaindsats

13.1 Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici.

 

Byrådets arbejdsgrundlag

Det skal være nemt og sikkert at komme frem

Bæredygtighed og miljø – vejen frem

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Hvis kystbeskyttelsesprojekt for Gl Strandvej fremmes, vil de ejere af fast ejendom, der har nytte af projektet, blive orienteret om afgørelsen.

 

Indstilling

 1. At der træffes afgørelse om fremme af ovenstående kystsikringsprojekt på Gl Strandvej mellem Nivå Havn og Sletten Havn med tilhørende bidragsfordeling efter Kystbeskyttelseslovens bestemmelser.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-02-2019

Anbefaler administrationens indstilling. F tager forbehold.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-02-2019

Anbefaler Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling. Hanne Berg (F) tog forbehold.