Nr.42 - Høring Sundhedsaftale 2019-2023

Sagsnr.: 18/21516

 

Beslutningstema

Godkendelse af høringssvar til Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Sundhedsaftale 2019-2023 er den 4. sundhedsaftale siden Sundhedsloven trådte i kraft i 2007. Sundhedsaftalen ”Vores Sundhedsaftale” gældende for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis er sendt i høring med frist den 28. februar 2019. Sundhedsaftalen skal være indgået mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen inden den 1. juli 2019.

 

Proces

Det er sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden, som står bag udkastet til sundhedsaftalen i Region Hovedstaden. For at styrke den politiske inddragelse i processen har der været afholdt 2 dialogmøder for politikere og patientforeninger samt et kommunalpolitisk dialogmøde på klyngeniveau. Input fra disse møder er videregivet til Sundhedskoordinations-udvalget.

 

Efter endt høring tilrettes udkastet med afsæt i de indkomne høringssvar med forventning om godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget den 23. april, med efterfølgende godkendelse i Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i de 29 kommuner. Aftalen indsendes til godkendelse i Sundhedsministeriet inden den 1. juli 2019.

 

Høringsudkast

Sundhedskoordinationsudvalget har ønsket at lave en enkel og fokuseret sundhedsaftale, med fokus på de områder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed. Således ønskes også at sikre en dynamisk sundhedsaftale, hvor der undervejs i perioden kan udpeges nye fokusområder eller justeres på de indsatser, som der arbejdes med inden for de enkelte fokusområder.

 

Visionen for aftalen er:

                Mere sammenhæng i borgerens forløb

                Mere lighed i sundhed

                Mere samspil med borgeren

                Mere sundhed for pengene

 

I aftaleudkastet indgår der 3 fokusområder og i alt 5 mål.

 

 

Fokusområde: Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

 

Mål:

  • Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.
  • Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.

 

 

 

Fokusområde: Sammen om borgere med psykisk sygdom

 

Mål:

  • Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.

 

 

Fokusområde: Sammen om børn og unges sundhed

 

Mål:

  • Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer.

 

  • Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

 

 

Høringsmaterialet er vedlagt som bilag.

 

 

Bemærkninger

 

Overordnet

Overordnet er der tale om et velskrevet høringsmateriale. Administrationen kan tilslutte sig de værdier, som den fremtidige aftale bygger på. Administrationen er enige i, at der skal være fokus på at få overgangene mellem sektorerne fx fra regional psykiatri til kommunerne til at fungere bedre i praksis. Det er derfor positivt, at der er fokus på udvikling af effekten af de samlede indsatser. Administrationen kan også tilslutte os en mere forenklet sundhedsaftale med færre, men mere operationalisérbare indsatser, som dog vil kræve et stort ressourcetræk i kommunen.

 

Fokusområder

De 3 nævnte fokusområder i sundhedsaftalen er både væsentlige og aktuelle.  ”Vores Sundhedsaftale” åbner op for mange muligheder i det tværsektorielle samarbejde men kalder samtidig på en konkretisering og en procesplan for de enkelte fokusområder i forhold til den samlede aftaleperiode.

 

Væsentlige opmærksomhedspunkter

I gennemgangen af materialet er der konstateret nogle væsentlige opmærksomhedspunkter.

  • Det bør konkretiseres i de enkelte fokusområder, hvorledes forebyggelse tænkes ind i sundhedsaftalen.
  • Det bør konkretiseres, hvordan de lokalpolitiske interesser inddrages i forbindelse med de politiske pejlemærker, som forankres i regi af Sundhedskoordinationsudvalget.
  • Det bør konkretiseres, hvordan det vurderes, om en national indikator er tilstrækkelig og hvorledes lokale indikatorer udvikles.

 

 

Forebyggelsesrådet har følgende yderligere forslag til høringssvaret:

 

Med baggrund i den voksende ældrebefolkning og erfaringer fra Fredensborg Kommunes "Forebyggelsesråd for Ældrebefolkningen"

1. Bør der indsættes en ny 5. vision i sundhedsaftalen kaldet: Mere forebyggelse til raske og syge - og med f.eks. følgende korte forklarende tekst: 

Mere forebyggelse til raske og syge

Vi vil sammen styrke den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Vi vil bidrage til at holde raske borgere raske. Og gennem patientrettet forebyggelse bidrage til et godt liv trods sygdom samt for at borgerne kan mestre et liv med sygdom.

 

2. Bør der sikres udarbejdelse og revision af forløbsprogrammer for de store folkesygdomme og særligt vigtige sygdomme for samspillet i Bermudatrekanten - i stil med det indhold i kræftpakker, hjerte-pakker og andre forløbsprogrammer.

Fredensborg Kommune anbefaler specifikt, at der nu etableres et forløbsprogram for slidgigt (artrose). Det er 40 % af ældrebefolkningen, der i følge Sundhedsprofil 2017 for Regions Hovedstaden lever dagligdagen med slidgigt. 

 

 

I høringsbrevet er medtaget forebyggelsesrådets bemærkninger vedrørende udarbejdelse og revision af forløbsprogrammer, samt at forebyggelsesaspektet bør fremgå tydeligere i alle fokusområdet.

 

Udkast til høringsbrev fra Fredensborg Kommune er vedlagt som bilag. Udover de ovenstående bemærkninger, indeholder brevet også bemærkninger af mindre afgørende karakter. 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Livskvalitet i hverdagen – et ældreliv med muligheder

Du kan mere end du tror – det gode liv med fysisk handicap eller social udfordringer

Det er sejt at være dygtig – Alle børn har mulighed for læring og trivsel

 

Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel

Verdensmål 10 – Mindre ulighed

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

  1. At høringssvaret til Sundhedsaftale 2019-2023 godkendes.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 04-02-2019

I svaret indarbejdes forslag om et forløbsprogram for borgere med gigt, samt at kommunen er enige i, at opgavefordelingen mellem region og kommuner skal være klar. Ved opgaveflytning til kommunerne skal finansiering følge med.  Endelig skal der etableres større gennemsigtighed i forhold til, hvad kommunen betaler for ved behandling af borgere i sundhedsvæsenet (KMF)

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-02-2019

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.