Nr.39 - Organisering af VisitNordsjælland i fremtiden

Sagsnr.: 19/2046

 

Beslutningstema

Sagen vedrører den fremtidige organisering af VisitNordsjælland, herunder godkendelse af en eventuel udvidelse med Frederikssund Kommune, samt udvikling af samarbejdet uden sammenlægning med såvel Odsherred som Wonderful Copenhagen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik 24. maj 2018 aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Heri indgår følgende punkt:

 

  • Stærkere destinationer og bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen. Den kommunale indsats konsolideres i destinationsselskaber, og der øremærkes turismeprojektmidler under Erhvervsfremmebestyrelsen. Der skabes bedre sammenhæng i indsatserne mellem de større offentlige turismeaktører.

 

Målet har været at samle de ca. 90. destinationsselskaber i Danmark til 15-25. Midlet til dette har været en pulje på årligt 40 mio. kr., som kun kan søges af destinationsselskaber af en vis størrelse. Parallelt med dette forventes destinationsselskaberne at være helt eller delvist afskåret fra at søge andre midler hos den nationale erhvervsfremmebestyrelse.

 

Kommunerne i Nordsjælland har allerede samlet turismeindsatsen i VisitNordsjælland. Modellen har været til inspiration for de rammer, der er sat for samling af destinationsselskaber. Alligevel har det politiske udspil givet anledning til refleksion over den organisatoriske ramme for VisitNordsjælland.

 

De fem ejerkommuner - Hillerød, Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Halsnæs - besluttede derfor at foretage en analyse af organisatoriske modeller. Wonderful Copenhagen (WOCO) fik opgaven med at levere et udkast til fire modeller. Dette udekast er senere gennemarbejdet af den kommunale følgegruppe for VisitNordsjælland med Halsnæs som pennefører. Analysen er vedlagt i bilag.

 

VisitNordsjællands bestyrelse drøftede 12. december 2018 oplægget og anbefalede følgende:

 

”Bestyrelsen ser gerne organisationen VisitNordsjælland fortsætte som hidtil med den åbning, at hvis Frederikssund Kommune ønsker at indgå i samarbejdet, så er bestyrelsen positiv overfor at udvide kredsen.

 

Bestyrelsen drøftede også muligheden for et tættere samarbejde med destinationsselskabet Wonderful Copenhagen, WoCo. VisitNordsjælland ser et potentiale i at styrke samarbejdet med WoCo til gavn for begge destinationsselskaber.

 

Der er enighed om, at VisitNordsjælland skal fortsætte samarbejdet med Visit Odsherred om Den Danske Riviera og med øvrige kommuner, der køber ydelser af os. Der er ingen planer om en fusion med andre end Frederikssund”.

 

På K6 borgmestermødet den 14. december 2018 besluttede de nordsjællandske borgmestre at fremme følgende organisatoriske udvikling:

 

  • At Frederikssund Kommune inviteres til, at deltage i ejerkredsen som fuldgyldig partner i VisitNordsjælland.
  • At det gode samarbejde med Odsherred Kommune og Visit Odsherred udvikles, i et ligeværdigt partnerskab, men ikke i et fælles destinationsselskab.
  • At det gode samarbejde med WOCO udvikles aktivt i et ligeværdigt partnerskab, men ikke i et fælles destinationsselskab.

 

En beslutning om optagelse af Frederikssund Kommune i ejerkredsen forudsætter positivt tilsagn i såvel Frederikssund Kommune som i hver af de fem nuværende ejerkommuners byråd.

 

Konsekvenser

Såfremt alle ejerkommunerne og Frederikssund Kommune tiltræder udvidelsesmodellen, vil Frederikssund Kommune blive optaget i ejerkredsen.

 

Bevilling

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Politisk aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål: Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

 

Byrådets arbejdsgrundlag: Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Elektroniske bilag

Link til aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet: https://em.dk/media/9203/politiskaftale_erhvervsfremme2018_final.pdf

 

Indstilling

  1. At videreudvikle samarbejdet med VisitOdsherred uden en sammenlægning.
  2. At videreudvikle samarbejdet med Wonderful Copenhagen (WOCO) uden en sammenlægning.
  3. At udvide VisitNordsjælland med Frederikssund kommune, såfremt Frederikssund Kommune ønsker det.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 29-01-2019

Anbefaler administrationens indstillinger med den tilføjelse, at man håber at Hørsholm Kommune på et tidspunkt vil ønske at indtræde i samarbejdet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-02-2019

Anbefaler indstillingen fra Borgerservice–, Arbejdsmarkeds– og Erhvervsudvalget, og håber dermed, at Hørsholm Kommune på et tidspunkt vil ønske at indtræde i samarbejdet.