Nr.33 - Medfinansiering af analyse af mulighed for S-tog på Kystbanen

Sagsnr.: 19/4965

 

Beslutningstema

Beslutning om medfinansiering af analyse af S-tog på Kystbanen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Mandag den 21. januar deltog Borgmesteren i møde med Transport-, Bygnings- og Boligministeren og hovedparten af de øvrige kommuner langs Kystbanen.

 

På mødet, der egentlig handlede om det afklaringsforløb for forbedringsinitiativer for Kystbanen, blev der på ministerens opfordring drøftet muligheder for at der laves en analyse af muligheder og perspektiver ved at benytte S-tog på Kystbanen i stedet for nuværende Regionaltog. Ministeren vil igangsætte analysen/screeningen under forudsætning af at kommunerne langs Kystbanen finansierer halvdelen af analysen.

 

Fredensborg Kommunes bidrag til analysen er beregnet til en éngangsudgift på 290.000,- kr. i 2019. Der er ikke afsat midler til analysen.

 

Analysen er en forudsætning for at kunne drøfte muligheden for S-tog på en kvalificeret grundlag. Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget disponerer midler til gennemførelse af analysen, såfremt der er politisk ønske om at analysen gennemføres. 

 

Midlerne afsættes under forudsætning af at de øvrige kommuner langs Kystbanen ligeledes er indstillet på at bidrage økonomisk.

Der vil blive taget initiativ til endnu et møde med borgmesterkredsen i kystbanekommunerne med Transportministeren.

 

Bevilling

Da de bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres med den kommende budgetrevision, har nærværende sag ingen budgetmæssige konsekvenser

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

  1. At Fredensborg Kommune bidrager økonomisk til analysen under forudsætning af at de øvrige kommuner bidrager
  2. At de bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres i forbindelse med den førstkommende budgetrevision

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-02-2019

Anbefaler administrationens indstillinger. Lars Simonsen (B) og Kristian Hegaard (B) undlod at stemme.