Nr.32 - Orientering om fundraising

Sagsnr.: 18/33211

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om fundraisingindsatsen i 2018 og fokusområder for 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fundraising har igennem en årrække været et prioriteret indsatsområde i Fredensborg Kommune, hvilket har resulteret i mange fonds- og puljemidler igennem årene.

 

Nogle midler kommer fra statslige puljer såsom SATS-pulje og Værdighedsmidler, mens andre kommer fra private fonde så som A.P. Møllerfonden og Realdania.

 

Fælles for de eksterne bevillinger er dog, at de som hovedregel gives til udviklingsprojekter, der er nytænkende og har et innovativt indhold. Det betyder også, at de eksterne midler meget sjældent går direkte ind og bidrager til driften, men derimod bygger ovenpå de tiltag, hvor kommunen selv har prioriteret at afsætte midler til en indsats. Det er således også sjældent, at en fond betaler for et helt projekt, men bevillingen vil i stedet fungere som en medfinansiering, som kan hæve niveauet af projektet i innovativ retning.

 

Fundraising i 2018

I 2018 har Fredensborg kommune modtaget ekstern medfinansiering til en samlet økonomisk værdi på ca. 18,5 mio. kr.

 

Eksempelvis har A. P Møllerfonden bevilliget 870.000 kr. til udviklingen af ordblindevenlig didaktik i almenundervisningen fra 3. til 9. klassetrin. Projektet gennemføres i samarbejde med Solrød Kommune.

 

Derudover har kommunen gennem deltagelse i projekter, hvor samarbejdspartnere har fået bevilliget den økonomiske ramme, fået glæde af konkrete udviklingsprojekter. Disse udviklingsprojekter er blevet realiseret på baggrund af ekstern medfinansiering.

 

Et eksempel på dette er et projekt på Langebjergskolen. Skolen er af Århus Universitet inviteret til at deltage i et EU forskningsprojekt om at styrke trivsel og robusthed hos teenagere. Lærerne deltager i et uddannelsesforløb og modtager løbende sparring fra forskerteamet for at skabe et projekt, der er engagerende og meningsgivende.

 

Begge projekter giver stor værdi for udviklingen af den kommunale opgaveløsning og har direkte effekt for borgerne.

 

Fundraising i 2019

 

Fundraisingmetode

Økonomiudvalget vedtog i februar 2018 en fundraisingstrategi for 2018-2020. Strategien opstiller en række strategiske mål og principper for måden, hvorpå kommunen gennemfører sine fundraisingaktiviteter. Strategien er fortsat styrende for den måde fundraisingaktiviteterne gennemføres.

 

Fremtidens Fredensborg

Udviklingsprojekterne strategien Fremtidens Fredensborg Kommune har generelt et stort fundraisingpotentiale pga. af deres innovationshøjde, og fordi de er dybt forankret hos både politikere og borgere. Tankerne i Fremtidens Fredensborg sikrer, at de mange store og små projekter med fundraisingpotentiale bliver tænkt sammen i sammenhængene fortællinger om bysamfundenes udvikling. Denne tilgang appellerer til mange fonde, som dermed ser, at Fredensborg Kommune formår at arbejde med projekterne i en større sammenhæng med generel samfundsrelevans. Det appellerer i høj grad til fondene.

 

Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag sætter en tydelig politisk retning for kommunens arbejde som helhed. Dette giver et godt grundlag for, at tænke fundraisingaktiviteterne bredere ud på eksempelvis velfærdsområderne. På denne måde bliver de politiske ønsker og ambitioner styrende for hvilke indsatser, der fundraises til.

 

Strategisk konsulent Mette Runge Madsen deltager under punktet og præsenterer eksempler på konkrete projekter, hvor der arbejdes med fundraising.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Fundraisingaktiviteterne er fordelt på alle pejlemærkerne i Byrådets arbejdsgrundlag.

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget tager orienteringen om status for fundraising 2018 til efterretning.
  2. At Økonomiudvalget tager orienteringen om kommende fundraisingaktiviteter til efterretning.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-02-2019

Godkender administrationens indstillinger og udtrykte stor anerkendelse af kommunens indsats.