Nr.31 - Ramme for indhold og tidsplan for ny Økonomisk og Finansiel politik

Sagsnr.: 19/4811

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til indholdsmæssig ramme og tidsplan for ny Økonomisk og Finansiel politik.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens politikker skal som udgangspunkt fornyes eller revideres minimum en gang i hver byrådsperiode i det 2. år. Det betyder, at kommunens politikker skal fornys i år 2019. Fornyelse af politikkerne på dette tidspunkt skyldes et ønske om, at de politiske udvalg kan nå at få et indblik i politikområderne, inden nye politikker udarbejdes. Der lægges op til, at politikkerne skal godkendes af Byrådet senest i august 2019, så politikkerne kan indgå som fundament for drøftelserne på budgetseminaret til august samt i den videre budgetproces.

 

Byrådet har besluttet, at kommunen skal have ti politikker, der tager udgangspunkt i pejlemærkerne fra Byrådets arbejdsgrundlag. Økonomiudvalget har ansvar for udarbejdelse af Økonomisk og Finansiel politik.

 

Betydning for borgerne

Et mindre og mere målrettet antal af politikker vil betyde, at kommunens politikker bliver nemmere at navigere i for borgerne, Byrådet og administrationen samt som ledelsesværktøj. Fra et borgerperspektiv vil kommunens politikker på den måde være lettere tilgængelige. Samtidig kan det være hensigtsmæssigt, at politikkerne befinder sig på samme overordnede niveau, da det vil gøre kommunens overordnede mål for udvikling mere tydelig. På den måde bliver kommunens politikker nemmere at styre ud fra, og det bliver mere synligt, at politikkerne medfører en øget værdiskabelse for borgerne.

 

Politikkens indhold

Det foreslås, at Økonomisk og Finansiel politik dækker over følgende politikker, som allerede findes på området:

 

Byrådets nye politik

Primære ansvarlige udvalg

Sekundære udvalg

Eksisterende politikker

Et godt sted at leve og bosætte sig

Økonomisk og Finansiel politik

Byrådet

Økonomiudvalget

Økonomisk politik

Finansiel politik

Anlægspolitik

Indkøbs- og Udbudspolitik

 

Politikkerne skal følges op af relevante strategier, handlingsplaner og retningslinjer.

 

Oplæg til ramme for politikkens indhold

Nedenfor præsenteres politiske standpunkter og hovedmålsætninger i de fire eksisterende politikker:

 

Politiske standpunkter og hovedmålsætninger for Økonomisk Politik:

 • Vi skaber en robust økonomi, hvor der er sammenhæng mellem indtægter og udgifter.
 • Kommunens kassebeholdning skal have en størrelse, så der er ro om de kommunale kerneopgaver.
 • Skatten skal holdes så lav som mulig – givet det besluttede serviceniveau.
 • Vi fører en stram og konsekvent økonomistyring.
 • Kommunens gæld skal nedbringes, så pengene går til service til borgerne frem for til renter og afdrag.
 • Vi optager kun nye lån til finansiering af rentable klima- og energi-investeringer.
 • Vi benytter kun leasing, hvor dette er hensigtsmæssigt

 

Politiske standpunkter og hovedmålsætninger for Finansiel Politik:

 • Kommunen forvalter aktiver og passiver ud fra et forsigtighedsprincip
 • Kommunen plejer aktivt og professionelt formue og gæld
 • Kommunen er bevidst om sit sociale ansvar og har fokus på bæredygtighed
 • Kommunen benytter kun leasing, hvor dette er hensigtsmæssigt

 

Politiske standpunkter og hovedmålsætninger for Anlægspolitikken:

 • Kommunen skaber en robust økonomi, hvor der er overskud på driften til at finansiere investeringeri nye og eksisterende anlæg. Der skal være råderum til en løbende udvikling af kommunen
 • Kommunen anvender køb og salg af kommunale ejendomme strategiskdet understøtter vores visioner for udviklingen af kommunen
 • Kommunen har en aktiv pleje af anlægsaktiverne
 • Kommunen fører en stram anlægsstyring, så anlægsprojekter realiseres til tiden og inden for budgettet

 

Politiske standpunkter og hovedmålsætninger for Indkøbs- og Udbudspolitikken:

 • Vi køber effektivt ind – med færrest mulige omkostninger for erhvervsliv og kommune
 • Vi tilrettelægger indkøb, så alle virksomheder – små som store og lokale som internationale – har mulighed for at blive leverandører til kommunen
 • Vi køber ind under hensyn til pris, miljø, klima og samfundsansvar
 • Vi inddrager brugerne, når vi køber ind, så det sikres, at vi køber de rigtige produkter og ydelser
 • Vi følger op på anvendelsen af indkøbsaftalerne og kontrollerer leverandørernes aftaleopfyldelse
 • Udbud og indkøb tilrettelægges strategisk, så erfaringer fra private og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere medvirker til innovation og udvikling af kommunens serviceydelser

 

Det er administrationens vurdering, at de nuværende politikker udgør en velfungerende ramme for den økonomiske styring af Fredensborg Kommune. Administrationen anbefaler derfor de eksisterende hovedmålsætninger i de nuværende politikker fastholdt i den fremtidige sammenskrevne politik.

 

Administrationen anbefaler derfor, at administrationen forelægger et forslag til sammenskrevet politik for Økonomiudvalget på udvalgets møde i april måned. For at sikre bredt ejerskab til den økonomiske og finansielle politik anbefaler administrationen, at der afsættes tid (30-45 minutter) på økonomiudvalgsmødet til præsentation og drøftelse af forslaget til ny politik.

 

For så vidt angår borgerinddragelse, så retter den økonomiske politik sig bredt mod kommunens borgere og erhvervsliv. Administrationen foreslår på den baggrund en bred høring via kommunens hjemmeside i forlængelse af økonomiudvalgets drøftelse i maj. 

 

Med afsæt i udvalgets drøftelser og indkomne høringssvar præsenteres en endelig politik til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd i august måned.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Udarbejdelse af politikker i Fredensborg kommune understøtter Byrådets arbejdsgrundlag i forhold til, at Fredensborg Kommune er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer.                   

 

Samtidig understøttes FN’s verdensmål, delmål 16.6 om ”effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer” og delmål 16.7 om ”lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer”.

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Indstilling

 1. At administrationen forelægger et forslag til sammenskrevet politik for Økonomiudvalget på udvalgets møde i maj måned.
 2. At den sammenskrevne politik baserer sig på de politiske standpunkter og hovedmålsætninger, der ligger til grund for de nuværende politikker.
 3. At forslag til Økonomisk og Finansiel politik sendes i en bred høring via kommunens hjemmeside i forlængelse af økonomiudvalgets drøftelse i maj.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-02-2019

Godkender administrationens indstillinger