Nr.208 - Fremtidens Folkeskoler

Sagsnr.: 18/25098

 

Beslutningstema

Godkendelse af de fremadrettede processer og orientering om status.

 

Sagsfremstilling og økonomi

 

Med denne sagsfremstilling gives der en orientering på programmet for Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg Kommune.

Orienteringen giver dels et summarisk overblik og status over programorganisationen og de forskellige fora, der er knyttet til denne, og dels en status for aktiviteterne i programmet siden afholdelsen af programmets åbningskonference i maj måned 2018.

 

1. Status på Fremtidens Folkeskoler

Med budget 2018 besluttede byrådet en storstilet udviklingsplan for kommunens skoler omfattende alle kommunens bysamfund. Med budgetforliget for 2019 fastholdes og udfoldes den ambitiøse plan med blandt andet en samtænkning med et Gymnastikkens Hus i det første af skoleprojekterne i Kokkedal. I indeværende sag gives en status på projektet og den fremadrettede arbejdsplan skal godkendes.

 

Siden åbningskonferencen den 24. maj, har programsekretariatet arbejdet videre med organisering, koordinering og kommunikation i forbindelse med den store tværkommunale del af programmet. Sideløbende er udarbejdet og gennemført et udbud omkring en omfattende inddragelsesproces samt efterfølgende udarbejdelse af et byggeprogram i forhold til Kokkedal Skole.

 

Åbningskonferencen gav mange perspektiver på fremtidens skole; at vi skal ville noget med vores bygninger, vi skal tænke anderledes i forhold til læringsrummene; der var input om ”små rum i rummet”, fleksible multifunktionelle rum, som kan ændres efter undervisningens indhold og udfoldelse og om netop samtænkning med andre funktioner i byrummene; biblioteker, musikskole, fritidsaktiviteter og institutionsområdet. Desuden var der oplæg om bæredygtighed i skolebyggeri herunder de fysiske forholds indvirkning på børns læring; med optimale lyd-, luft- og lysforhold lærer børn op 20-25 pct. hurtigere.

 

På konferencen blev også i tråd med Fredensborgs kommunes egen strategi om grundig og bred borgerinddragelse lagt stor vægt på vigtigheden af at inddrage elever og personale på skolerne og give dem medejerskab for dels egen læring, men også at sikre dem læringsrum og plads til medudvikling i fremtidens folkeskole. Også fra forældreside var ønsket en tydelig kommunikation og inddragelse.

 

2. Kokkedal Skole

Med afsæt i de mange gode input fra konferencen er processen omkring Kokkedal Skole sat i gang. Der er i et tæt samarbejde med skoleledelsen på Kokkedal Skole lagt vægt på at sikre en grundig og omfattende inddragelse forud for en ombygningsproces på Kokkedal Skole.

 

Der er til brug for processen udsendt materiale til rådgivere med henblik på at forestå en involveringsproces, der kan lede frem til et byggeprogram. Materialet lægger blandt andet vægt på den brede, grundige og fagligt funderede involvering. Ikke mindst med udgangspunkt i at fastholde og videreudvikle den pædagogiske visionsproces, som allerede er sat i gang med de for skolerne fælles kommunale pædagogiske pejlemærker. De fire pejlemærker handler om at kende sig selv og indgå i fællesskaber, at bruge teknologi rigtigt, træne elevernes forestillingsevne og ideudvikling og at styrke elevernes internationale kompetencer

 

Forud for afvikling af selve involveringsfasen er etableret en bred projektgruppe for Kokkedal. Desuden er der afholdt møder, inspirations- og tidlig involveringstiltag for forskellige grupper af hovedinteressenter.

 

Som rådgiver er valgt konsulentvirksomheden Autens, med Henning Larsen Architects som underleverandør valgt til opgaven. Der har i valget været lagt vægt på Autens’ solide erfaring med inddragelse og skoleudviklingsprojekter generelt. De har siden 2005 arbejdet med at skabe skole til det 21. århundrede i samspil med elever, lærere, pædagoger, ledelser, kommuner og eksterne samarbejdspartnere.

Henning Larsen Architects er grundlagt i København med kontorer over hele verden og består af et højt specialiseret team af arkitekter, designere, ingeniører, tænkere og skabere. På tværs af arkitektur, landskabsdesign, ingeniørvidenskab, interiør og grafisk design og bygherrerådgivning skaber de betingelser for det gode liv. Henning Larsen Architects står blandt andet bag Frederiksbjerg Skole i Århus, som har vundet flere priser deriblandt ”Årets skolebyggeri 2016” Henning Larsen Architects står for byggeprogrammet i Kokkedal.

 

Næste skridt er at sætte gang i processen i Kokkedal. Inddragelsesprocessen kommer til at foregå over ca. 3 måneder og har det sigte at inddrage dels hovedinteressenterne; skolens personale, ledelse, elever og forældre, samt naturligvis kommende forældre (områdebestyrelse), faglige organisationer, fritidsliv og –brugere, kulturområdet samt lokale kræfter og borgere i Kokkedal. Alt sammen for at sikre og fastholde den pædagogiske udvikling frem mod fremtidens folkeskole i Kokkedal.

Processen munder ud i udarbejdelse af et byggeprogram, som kan bruges i et udbud i forhold til selve udførelsen.

 

2.1. Programorganisering for Kokkedal Skole

Der er nedsat en projektgruppe, som har til opgave at lede projektet for Kokkedal skole i forhold til de politisk fastsatte mål inden for den økonomisk afsatte ramme.

 

Medlemmerne af projektgruppen skal drøfte og beslutte, hvilke opgaver der skal løses for at gennemføre det politisk besluttede program.

 

Medlemmerne i projektgruppen er et naturligt bindeled mellem projektledelse, politisk referencegruppe og den bredere gruppe af interessenter.

 

2.2. Udbud for Kokkedal Skole

For Kokkedal skole er der således tilrettelagt en proces bestående af følgende tre delelementer:

  • Fase 1 Involvering og afdækning af behov og muligheder
  • Fase 2 Udarbejdelse af forslag til byggeprogram på baggrund af involveringsproces
  • Fase 3 Udførelse af byggeprogrammet

Fase 1 sikrer, at alle relevante parter får mulighed for tilkende holdning og at der arbejdes tæt og involverende

Fase 2 indeholder en bygge-/arkitektfaglig omsætning af de præsenterede ideer og forslag til ”noget konkret og bygbart”, som skal være på et sådant niveau, at det kan udbydes til et antal entreprenører.

Faserne 1 og 2 er slået sammen til én fase og én samlet opgave.

Fase 3 vil, når der foreligger et færdigt byggeprogram, som har været forelagt de relevante fora, blive sendt i udbud med henblik på udførelse.

Den forventede tidsplan for Kokkedal skole fremgår af bilag 2.

Der skal for god skyld gøres opmærksom på, at den endelige tidsplan først kan lægges og præsenteres medio september, når der er indgået konkret aftaler med de eksterne rådgivere, der skal gennemføre involverings- og afdækningsfasen.

 

 

3. Nivå Skole

Den overordnede plan for Nivå skole skal ses i sammenhæng med planarbejdet for Fremtidens Nivå Bymidte og de muligheder der er for at tilvejebringe det økonomiske grundlag til gennemførelse af planerne og ikke mindst byggeriet.

I Fremtidens Nivå Bymidte-projektet er det planen, at der skal etableres et Generationernes Hus indeholdende funktioner såsom skole, fritidshjem, bibliotek, kulturhus, svømmehal etc. Den strategiske budviklingsplan og herunder input til Generationernes Hus skal ligge færdig ultimo 2019.

Jf. denne plan forventes det, at det færdige og endelig input til et byggeprogram, kan/skal være færdigt november 2019.

 

Vedlagt som bilag er en tidsplan for Nivå, hvoraf det fremgår at den nye Nivå Skole estimeret vil stå klar til ibrugtagning ved skolestart 2025

 

4. Studieture

For at sikre at de nyeste erfaringer med skolebyggerier og udviklende læringsmiljøer bliver bragt i spil i udviklingen af Fremtidens Fredensborg Skoler vil der undervejs i projektet blive planlagt en række inspirationsture for blandt andet den politiske referencegruppe, Børn og Skoleudvalget og for skolerne.

 

5. Status på programorganisation

Organiseringen afspejler, at der er tale om et meget stort og tværgående projekt – det største i Fredensborg Kommunes tid, både målt på størrelse og udbredelse, og ikke mindst på økonomi.

Programmet har afgørende betydning for en stor og central del af kommunens nuværende og kommende borgere. Dertil kommer, at det er et program, der involverer mange af de ansatte i Fredensborg Kommune.

 

5.1 Politisk referencegruppe

Programmet for Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg Kommune er en del af ”Budgetforlig 2018 – 2021” med den politiske forankring placeret i Økonomiudvalget.

For at sikre en tæt kobling til det politiske niveau blev der nedsat en politisk referencegruppe, som følger programmet tæt.

Den politiske referencegruppe er løbende blevet orienteret og har givet sparring til administrationen i forhold til programmet.

 

 

5.2. Internt rådgivningspanel

Med udgangspunkt i det store tværkommunale projekt supporterer det interne rådgivningspanel primært den politiske referencegruppe.

Det interne rådgivningspanel bibringer med perspektiver på og spørgsmål til projektet og skal bidrage til at sikre bredt ejerskab i organisationen til arbejdet med Fremtidens Folkeskoler

Det interne rådgivningspanel skal i høj grad sikre at det fælles kommunale arbejde med pejlemærkerne for Fremtidens Folkeskole fastholdes og samkøres.

 

 

5.3 Eksternt rådgivningspanel

Formålet med det eksterne rådgivningspanel er at få en bred og faglig sparring på kommunens oplæg til indhold og form af fremtidens folkeskoler.

Rådgivningspanelets deltagere skal, med afsæt i deres respektive fagligheder, erfaringer og perspektiver, bidrage til at udfordre kommunen på de tanker, der ligger til grund for de konkrete byggeplaner.

Det eksterne rådgivningspanel er sammensat med et ønske om, at få repræsenteret en vifte af forskellige faglige færdigheder og erfaringer med skoleverdenen, hvor fokus er på omstilling, udvikling og ny-tækning.

Der påtænkes afholdt ét til to møder årligt. Det er desuden planen, at det eksterne rådgivningspanel skal mødes med en mindre kreds af centrale fagpersoner og den politiske referencegruppe.

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget

 

Indstilling

  1. At den skitserede proces og tidsplan godkendes
  2. At det første møde med hhv. det interne og det eksterne rådgivningspanel gennemføres som angivet
  3. At orienteringen om status på projekt Fremtidens Skoler i Fredensborg Kommune tages til efterretning.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 24-09-2018

Godkender administrationens indstillinger