Nr.207 - Udtalelse til Ankestyrelsen

Sagsnr.: 16/21419

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Byrådet skal afgive fornyet udtalelse til Ankestyrelsen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet afgav den 19. september 2016 udtalelse til Statsforvaltningen, det kommunale tilsyn (nu Ankestyrelsen) om fritvalgsreglerne, særligt tilflytningskommunens visitationsforpligtelse efter almenboliglovens § 58 a. Konkret handler det om Else Mariehjemmet et privat plejehjem beliggende i Humlebæk.

 

Kommunens praksis har været, at der ikke sker en visitation i Fredensborg Kommune af borgere fra andre kommuner, som flytter til Else Mariehjemmet. Fredensborg Kommune fandt denne praksis både hensigtsmæssig og ubureaukratisk, idet der mellem hjemkommune og plejehjemmet er enighed om optagelse og indgås kontrakt herom, hvor hjemkommunen også påtager sig betalingsforpligtelsen.

 

Byrådet tilkendegav dog i sin udtalelse, at såfremt tilsynet fandt, at kommunen skulle tilrette sin praksis ville kommunen naturligvis gøre dette.

Ankestyrelsen har nu udtalt, at kommunens praksis er i strid med almenboliglovens § 58 a, som fastslår at der skal ske en dobbeltvisitation – altså både i hjemkommune og tilflytningskommune.

 

Ankestyrelsen anmoder nu Byrådet om at oplyse, hvad udtalelsen giver Byrådet anledning til.

 

Ankestyrelsen beder endvidere Byrådet komme ind på:

-         Hvorfor der ikke er driftsoverenskomst med Else Mariehjemmet,

-         Om det er Fredensborg Kommune, der jf., oplysninger på Tilbudsportalen, der har godkendt Else Mariehjemmet som tilbud,

-         Mangler generelt i beskrivelsen af Else Mariehjemmet som tilbud på Tilbudsportalen.

-         Om der er givet offentlig støtte til de almene boliger efter reglerne i almenboligloven, herunder forpligtelser/betingelser til støtten,

 

Ankestyrelsens seneste anmodning om udtalelse vedlægges som bilag, Heri fremgår også Byrådets udtalelse af 19. september 2016.

 

På den baggrund har administrationen udarbejdet dette forslag til Byrådets nye udtalelse:

 

”Fredensborg Kommune tager til efterretning, at der også i relation til Else Mariehjemmet skal foretages dobbeltvisitation i henhold til almenboliglovens § 58 a, stk. 2. Fredensborg Kommune vil således fremover foretage visitation af borgere fra andre kommuner, der optages på Else Mariehjemmet, Visitationen sker efter samme retningslinjer, som gælder for kommunens egne borgere.

 

Fredensborg Kommune tilretter også sin praksis bagudrettet således, at borgere fra andre kommuner, der aktuelt står på ventelisten til Else Mariehjemmet, vil blive visiteret. Fredensborg Kommune har den 6. august 2018 tilskrevet Else Mariehjemmet herom.

I forhold til de 4 ”tillægsspørgsmål” Ankestyrelsen har stillet, har Byrådet disse bemærkninger, idet det kan oplyses, at administrationen har drøftet spørgsmålene med Else Mariehjemmet og Fonden Mariehjemmene på et møde:

 

Driftsoverenskomst:

 

-         Else Mariehjemmet havde oprindeligt driftsoverenskomst med Københavns Kommune, som opsagde denne i slutningen af 1990´erne. Det lykkedes for Fonden Mariehjemmene, at drive Else Mariehjemmet videre uden driftsoverenskomst med en bestemt kommune, hvilket der heller ikke var lovkrav om. Forud for en ombygning af Else Mariehjemmet i 2005 udtalte Socialministeriet således, at der ikke i ministeriets regelsæt var et krav om indgåelse af driftsoverenskomst med et selvejende plejehjem, som udførte kommunale opgaver vedrørende pleje og omsorg af ældre. Den 1.7.2007 trådte Friplejeboligloven i kraft. Loven indeholder hjemmel til, at de selvejende almene ældreboliginstitutioner kan omdannes til friplejeboliger, men dette ses ikke at være et krav fx i forbindelse med, at en borger udnytter sin ret til frit valg til en ældrebolig efter almenboligloven. Der var og er således fortsat enkelte selvejende plejehjem, som drives uden driftsoverenskomst med en kommune. Fredensborg Kommune har ikke fundet anledning til at stille krav til Else Mariehjemmet om indgåelse af en driftsoverenskomst og finder i øvrigt ikke at have hjemmel til at stille et sådant krav.

Rådgivnings- og revisionsfirmaet BDO fører på vegne af Fredensborg Kommune tilsyn med plejehjemsdriften i henhold til Servicelovens regler og vedtagne kvalitetsstandarder.

 

Tilbudsportalen:

 

-         I forhold til registreringerne af Else Mariehjemmet på Tilbudsportalen skal det indledningsvist bemærkes, at Else Mariehjemmets forstander har oplyst, at der er foretaget ændringer i Tilbudsportalen. Disse opdateres dog ikke p.t., men overføres til Plejehjemsoversigten.dk, som går i luften i efteråret 2018. De p.t. konstaterede mangler i registeringen på Tilbudsportalen vil således først være synligt korrigeret, når Plejehjemsoversigten.dk er idriftsat. Særligt omkring godkendende myndighed bemærkes, at der ikke er et krav om godkendelse af plejehjemsdriften. Den daværende Fredensborg-Humlebæk Kommune godkendte den 9. august 2005 vedtægter for den selvejende almene ældreboligorganisation Else Marie. Det bemærkes, at boligorganisationen er adskilt fra plejehjemsdriften. Der er således en servicedel og en boligdel med hver deres bestyrelse.

 

Offentlig støtte:

 

-         I forbindelse med den førnævnte ombygning af Else Mariehjemmet i 2005 blev der ydet offentlig støtte efter almenboligloven. Anskaffelsessummen blev finansieret med 91% realkreditlån, 7% indskud ydet af den selvejende institution og 2% i beboerindskud. Staten ydede garanti for den del af realkreditlånet, der på tidspunktet for lånets optagelse havde pantesikkerhed ud over 65% af ejendommens værdi. Der er således ikke ydet kommunal støtte.”

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Almenboligloven.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Sagen knytter an til arbejdsgrundlagets pejlemærke: Livskvalitet i hverdagen.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Udtalelse sendes til Ankestyrelsen.

 

Indstilling

  1. At Byrådet afgiver udtalelse som anført i sagsfremstillingen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 24-09-2018

Anbefaler administrationens indstilling.