Nr.204 - 2. behandling af budget 2019-2022

Sagsnr.: 18/24758

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Vedtagelse af kommunens samlede budget for 2019-2022. Herunder valg mellem det statsgaranterede indtægtsgrundlag og selvbudgettering og fastlæggelse af personskat, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 12. september indgik alle partier i byrådet budgetforlig om budget 2019-2022. Budgetforliget tog udgangspunkt i administrationens budgetvurdering, som lå til grund for 1. behandlingen af budget 2019-2022.

 

Som en del af basisbudgettet i administrationens budgetvurdering indgik indarbejdelse af lov- og cirkulæreprogrammet, indtægtsprognosen og nedjustering af overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet som følge heraf, omlægning af klippekortsordningen og pulje til rekruttering på ældre- og sundhedsområdet.

 

Budgetforliget er vedlagt sagen som bilag 1a. Af bilag 1b og 1c fremgår de obligatoriske oversigter, bevillingsoversigt og flerårsoversigt til budgetforliget. Oversigt over ændringer fra 1. behandlingen til 2. behandlingen for budgetforliget fremgår af bilag 1d.

 

Som en del af budgetvedtagelsen skal byrådet tage stilling til, om kommunen skal selvbudgettere eller vælge det statsgaranterede indtægtssgrundlag. På baggrund af KL’s udmeldte vækstskøn for indtægtsgrundlaget anbefaler administrationen, at byrådet vælger det statsgaranterede indtægtsgrundlag, jf. bilag 4. Budgettet, som er fremlagt til 2. behandlingen, tager udgangspunkt i det statsgaranterede indtægtsgrundlag. Det skal bemærkes, at indtægtsgrundlaget i overslagsårene er beregnet på baggrund af kørsel af KL’s skatte- og tilskudsmodel i juli 2018 og at skønnet for overslagsårene sidenhed kan ændre sig.

 

Byrådet skal med budgettet formelt godkende kirkeskatteprocenten. Provstiudvalget har indstillet en fastholdelse af kirkeskatteprocenten på 0,60 pct. Notat om budgetlægning af kirkens økonomi er vedlagt som bilag 2.

 

Af bilag 3 fremgår de foreløbige kommende takster. Senest i november 2018 forelægges Økonomiudvalget og Byrådet de endelige takster baseret på det vedtagne budget.

 

Til budgettets 2. behandling er vedlagt høringssvar fra: Forebyggelsesrådet, DH-Fredensborg, Seniorrådet, Kulturelt Samråd, Idrætsrådet og Radio Humleborg.

 

I administrationens budgetvurdering indgik de foreløbige indikationer på resultatet af budgetrevisionen 30.06.2018, hvor det blev beskrevet, at der primært ville være en likviditetsmæssig forskydning over perioden. Det forelagte ændringsforslag indeholder ikke de konkrete korrektioner fra budgetrevisionen 30.06.2018, da denne behandles på samme møde som denne sag.

Bevilling

Den bevillingsmæssige konsekvens fremgår af bilag 1a.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse kap. V, samt Budget- og regnskabssystem for kommuerne.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Borgmesteren anbefaler budgetforliget indgået mellem alle partier i byrådet, jf. bilag 1a, vedtages af byrådet og herunder:

1. At der vælges det statsgaranterede indtægtsgrundlag.

2. At kirkeskatten tages til efterretning og fastholdes på 0,60 pct. i 2019

3. At skatterne fastsættes til hhv. 25,3 pct. på personskatten, 24,65 promille på grundskyld og 7,0 promille på dækningsafgiften på forretningsejendomme.

4. At administrationen bemyndiges til at indarbejde tekniske korrektioner, herunder PL-justeringer mv.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 24-09-2018

Økonomiudvalget anbefaler borgmesterens indstillinger. Økonomiudvalget indstiller, at 5 mio. kr. af anlægsreserven reserveres som en del af kassen. Hans Nissen (A) var fraværende under punktet