Nr.243 - Afkøb af visse fordringer

Sagsnr.: 18/28139

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalget bedes tage stilling til om et tilbud fra Gældsstyrelsen om at afkøbe visse fordringer med tvivlsom retskraft.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Gældsstyrelsen (tidligere SKAT) står for inddrivelse af restancer for alle kommuner (ekskl. ejendomsskatter, som inddrives af kommunerne selv). KL og Regeringen har indgået en generel aftale for statens køb af kommunernes privatretlige fordringer med henblik på efterfølgende afskrivning.

 

Gældsstyrelsen har i deres tilbud inkluderet privatretlige fordringer, hvor det vurderes, at omkostningerne ved at forsøge at inddrive gælden vil overstige gældens reelle værdi. Det drejer sig om fordringer med relativt lav værdi, og hvor skyldneren har lav eller ingen betalingsevne. Fredensborg Kommune er enige i denne vurdering.

 

Der er tale om fordringer under 1.000 kr. eller fordringer mellem 1.000 kr. og 7.500 kr., hvor skyldneren har en skattepligtig årsindkomst under 200.000 kr.

 

I Fredensborg kommunes tilfælde drejer det sig om 815 fordringer.

 

Fordring

Antal

For meget udbetalt løn

13

Bådpladsleje

25

Civilretlig restance

2

Rente

312

Gæld til kommunen med udpantningsret

6

Gebyrer

457

I alt

815

 

 

Værdien af disse fordringer beløber sig til 187.336,94 kr. fratrukket inddrivelsesrenter og udbetalt statsrefusion er beløbet som tilbydes købt på 61.445,57 kr.

Bevilling

Ingen

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdens mål: delmål 16.6 Udvikl effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner.

Byrådets arbejdsgrundlag: ”Fokus på fremtidens løsninger”.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

  1. At Fredensborg Kommune accepterer Gældsstyrelsen tilbud.
  2. At administrationen kan underskrive eventuelt tilsvarende fremadrettede aftaler på baggrund af aftaler indgået mellem KL og Regeringen.   

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-10-2018

Anbefaler administrationens indstillinger.