Nr.235 - Regulativ for Gunderød Vandværk a.m.b.a.

Sagsnr.: 16/23949

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af "Regulativ for Gunderød Vandværk a.m.b.a.”.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Gunderød Vandværk a.m.b.a. ønsker, i lighed med andre forsyningsselskaber, at basere sin virksomhed på et regulativ. Regulativet skal godkendes af Fredensborg Kommune. Vandværket er fra 1. januar 2017 overgået fra et være et interessentselskab (I/S) til at være et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.).

 

Gunderød Vandværk a.m.b.a. er et privat vandværk, der varetager driften af den almene vandforsyning til ca. 390 forbrugere i området omkring vandværket. Vandværkets forsyningsområde er afgrænset mod syd af Hørsholm Kommune, mod sydvest af Allerød Kommune og mod vest af Hillerød Kommune. Afgrænsningen mod nord udgøres af Grønholt Hegns sydlige grænse og øst herfor af Nivå. Den østlige grænse ligger mellem Hesselrød og Vejenbrød samt mellem Fredtofte og Brønsholm og løber umiddelbart vest om Stasevang til kommunegrænsen mod syd. 

 

Forholdet mellem vandværket og dets forbrugere fastlægges i et regulativ. Regulativet beskriver, hvilke forventninger kunderne kan have til vandværket, samt hvilke forpligtelser, man har som kunde.

 

Vandværket har udarbejdet et forslag til ”Regulativ for Gunderød Vandværk a.m.b.a.”, der erstatter det tidligere regulativ fra 1987. Det nye regulativ er udarbejdet efter Miljøministeriets Vejledning om normalregulativer for almene vandforsyninger og er dermed tilpasset ny og revideret lovgivning på drikkevandsområdet.

 

Med Byrådets godkendelse skal kommunen sikre, at regulativet er i overensstemmelse med vandforsyningsplanen og lovgivningen i øvrigt.

 

Administrationen har sikret overensstemmelsen med vandforsyningsplanen og lovligheden af regulativet.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Vandforsyningslovens § 55, (LBK nr. 118 af 22. februar 2018, Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.).

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Regulativet indeholder bl.a. nærmere regler om retten til forsyning fra vandværkets forsyningsledninger inden for forsyningsområdet. Herved sikres alle borgere indenfor forsyningsområdet retten til rent drikkevand fra vandværket i overensstemmelse med FN´s 6. Verdensmål, ”Rent drikkevand og sanitet.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Når regulativet er godkendt vil vandværket modtage en afgørelse herom. Kommunens afgørelse om godkendelse af vandværkets regulativ offentliggøres samtidigt med en annonce på kommunens hjemmeside.

 

Afgørelse om godkendelse af vandværkets regulativ kan påklages, jf. Vandforsyningslovens § 76, stk. 1, nr. 4.

 

Indstilling

  1. At "Regulativ for Gunderød Vandværk a.m.b.a.” godkendes.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-10-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-10-2018

Anbefaler indstillingen fra Infrastruktur– og Teknikudvalget.