Nr.234 - Takstblad for 2018 for Gunderød Vandværk

Sagsnr.: 17/28139

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af Gunderød Vandværks takster for 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Gunderød Vandværk er det ene af to mindre private vandværker, som sammen med Fredensborg Forsyning forsyner kommunen med drikkevand.

 

Vandværkets takster skal iflg. vandforsyningsloven godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandværket er beliggende, efter indstilling fra anlæggets ejer.

 

Vandværket har sendt forslag til takstblade pr. 1. januar 2018 til Byrådets godkendelse. Herudover har vandværket fremsendt årsrapport for 2017, budget for 2018 og 2019 samt investeringsplan til Byrådets orientering. Det tilsendte er vedlagt som bilag.


Det fremgår af takstbladene, at driftsbidrag og gebyrer er uændrede i forhold til 2017 bortset fra m3-taksten, der stiger fra 6,00 til 8,00 kr. excl. moms. Selve opgørelsen af tilslutningsafgiften er dog ændret som følge af opdeling af tilslutningsbidraget i hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag. Statsafgift på ledningsført vand og bidrag til drikkevandsbeskyttelse er fastsat af staten.


Det fremgår af årsrapporten, at der fortsat leveres vand, der overholder kvalitetskravene. Det fremgår endvidere, at der i 2017 blev foretaget enkelte servicearbejder på vandværksbygningen og på installationer.

 

Jf. vandværkets investeringsplan for 2018-2020 er der budgetteret med ekstraudgifter til bl.a. ny styretavle, nye vandmålere og installation af disse samt renovering af en svag hovedledning. En forhøjelse af m3-taksten skal dække disse udgifter.  

 

Administrationen vurderer, at I/S Gunderød Vandværk med sine takster lever op til kravet om, at taksterne skal afspejle de faktiske udgifter forbundet med administration og drift af vandværket, således at der ikke oparbejdes et systematisk overskud (”hvile i sig selv princippet”).

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lovbek. nr. 118 af 22/2 2018 om vandforsyning mv. § 58 (vandforsyningsloven)

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse af vandværkets takster er medvirkende til sikring af opfyldelsen af FN´s 6. Verdensmål: Rent vand og sanitet. Det sikres, at vandværket leverer rent vand til lavest mulige pris under hensyntagen til de driftsudgifter vandværket måtte have. Ligeledes sikres det, at vandressourcen forvaltes på forsvarlig vis ved f.eks. kontinuerlig måling af vandforbrug fra målere, som vandværket, gennem opkrævning af driftsbidrag, har mulighed for løbende at udskifte.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Taksterne for 2018 vil efter godkendelsen blive offentliggjort på vandværkets hjemmeside.

 

Indstilling

  1. At Gunderød Vandværks takster for 2018 for vandforsyning godkendes.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-10-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-10-2018

Anbefaler indstillingen fra Infrastruktur- og Teknikudvalget.