Nr.228 - Etablering af Møllevejen

Sagsnr.: 16/27913

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om og godkende udgifter ved ombygning af Møllevejens Skole.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet behandlede 26. februar 2018 en sag om at samle en række indsatstilbud på Ungecenter på Møllevej 9s i Nivå under navnet Indsatshuset. Formålet er at samle alle kommunens indsatser for udsatte børn og unge, og vil bestå af: 

 

 • En ny dagbehandlingsskole, kaldet Møllevejens Skole (nuværende Møllevejens Skole og Kejserdal)
 • Pædagogisk Forebyggelsesteam (primært på 0-6 årsområdet)
 • Psykologer, herunder PPR og behandlingstilbud
 • Netværkskonsulenter – tidlige forebyggende familieindsatser

 

For at Møllevejen 9s kunne rumme en samling af tilbuddene, ville det kræve en om- og tilbygning.

 

Ejeren af Møllevejen 9 tilbød, at Fredensborg Kommune kunne vælge én af nedenstående to betalingsmodeller for ombygninger og tilbygninger på i alt ca. 400 kvm.

 

 1. Fredensborg Kommune betaler de faktiske udgifter ved ombygningerne. Dette betyder, at huslejen efterfølgende kan fastholdes. Der kan evt. blive tale om en mindre justering af udgifterne til vedligeholdelse, ligesom forbrugsudgifterne vil stige. De forventede udgifter er ca. 2,5 mio. kr. + myndighedskrav.
 2. Ombygningen betales delvis ved et engangsbeløb, delvis ved en 10-årig uopsigelig huslejeforhøjelse.
   

 

Byrådet traf på mødet 26. februar 2018 beslutning om at

 

 • Indsatsskolen placeres på Ungecenter, Møllevejen 9s, 2990 Nivå. Skolens navn er Møllevejens Skole.
 • Model A, der betød at finansieringen af nødvendige ombygninger medtages i overførselssagen for 2017, som blev godkendt af Byrådet i marts 2018

 

Som beskrevet i model A byggede den forventede udgift på 2,5 mio. kr. Først når byggemyndighedernes godkendelse forelå, kunne de endelige omkostninger ved om- og tilbygningen laves. Kravene til byggeriet har betydet, at omkostningerne har udviklet sig højere end forventet. Herudover har der været tale om nogle bygningsmæssige ændringer, der har øget arealet til 472 kvm. De samlede anerkendte udgifter beløber sig til:

 

 

Arealudvidelse på 1.667.345 kr.

Under byggeprocessen viste det sig, at det oprindeligt planlagte byggeprojekt måtte ændres af byggetekniske grunde. Herudover viste der sig et behov for flere kvadratmeter, hvorfor der var behov for en arealudvidelse, der omfattede tre ekstra klasseværelser på 1. sal samt ombygning af tre rum i stueetagen. En udvidelse fra 400 kvm. til 472 kvm. i forhold til det oprindelige projekt.

 

Myndighedskrav på 1.517.657 kr.

Under etablering af klasseværelserne på 1. sal er det et krav, at der etableres flugtdøre mellem alle klasselokaler. Herudover var der i de oprindelige planer ikke taget tilstrækkelig højde for belysning, ventilation og indretning i klasselokalerne samt adgangsforholdene til 1. sal m.v.

 

Finansiering af udgifter

De øgede udgifter kan dækkes af mindreforbrug på Politikområde 10, Udsatte Børn og Unges budget vedrørende Møllevejens Skole. Der er i 2018 et ekstraordinært råderum som følge af:

 

 • Positive overførsler fra 2017 til 2018
 • Vakante stillinger i forbindelse med omorganisering af de samlede forebyggende indsatser på Møllevejens Skole

 

På trods af de øgede byggeomkostninger er model A den løsning, der over en 20-årig periode er den mest fordelagtige økonomiske løsning, da der ikke sker en huslejeforøgelse og Fredensborg Kommune samtidig får indføjet i lejekontrakten, at lejeforholdet fra udlejers side er uopsigeligt i 20 år fra den 1.1.2019. Huslejen nettopristalsreguleres årligt pr. 1.1.2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

 

 1. At Byrådet tager orienteringen til efterretning.
 2. At Byrådet godkender den øgede udgift på 3,1 mio. kr.
 3. At Byrådet godkender, at de øgede omkostninger, ved etablering af Møllevejens Skole, finansieres af mindreforbruget på Politikområde 10, Udsatte Børn og Unges budget vedrørende Møllevejens Skole i 2018.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-10-2018

Anbefaler administrationens indstillinger.