Nr.227 - Nedlæggelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden

Sagsnr.: 18/26866

 
Hans Nissen (A), Hanne Berg (F), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Orientering om nedlæggelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 1. januar 2018 er der trådt en ny taxilov i kraft. Denne lov har afløst den tidligere lov om taxikørsel. Efter den tidligere lov blev tilladelser til taxi-, limousine- og sygetransportkørsel udstedt af kommunalbestyrelserne i det område, hvor kørslen skulle foregå. I Region Hovedstaden, som omfatter alle kommuner i regionen bortset fra Bornholms Regionskommune, af Taxinævnet i Region Hovedstaden. Den nye taxilov indebærer, at myndighedsopgaverne på taxiområdet er overført til staten, og at taxinævnet nedlægges.

 

Taxinævnets regnskab for 2017 er nu blevet udarbejdet, og det viser et overskud på 650.000 kr. for nævnet samlet. Nævnet bliver endeligt nedlagt i foråret 2019, og der bliver i den forbindelse udarbejdet et afsluttende regnskab. Et evt. overskud vil til den tid blive fordelt mellem deltagerkommunerne.

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Hvis det afsluttende regnskab viser et overskud, som skal tilgå kommunen, vil det blive lagt til kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Taxiloven, lov nr. 1538 af 19. december 2017

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål, delmål 16.6 om ” effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen om nedlæggelsen af taxinævnet tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-10-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.