Nr.226 - Henvendelse fra Ankestyrelsen ang. boliganvisning

Sagsnr.: 18/26921

 
Hans Nissen (A), Hanne Berg (F), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal orienteres om Ankestyrelsens henvendelse fra 7. september 2018 til Fredensborg Kommune ang. Fredensborg Kommunes praksis for anvisning af akutboliger.

 

Økonomiudvalget bedes godkende administrationens svar til Ankestyrelsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen har modtaget Ankestyrelsens brev af 7. september 2018 angående kommunes anvisning af akutboliger.

 

Ankestyrelsen beder i brevet Fredensborg Kommune redegøre for lovligheden i Fredensborg Kommunes praksis for anvisning af almene boliger efter almenboliglovens § 59, stk. 1.

 

Administrationen har udarbejdet et svar til Ankestyrelsen, hvori der gøres rede for Fredensborg Kommunes praksis på området.

 

Følgende fremgår af kommunens hjemmeside:

 

Der anvises akutboliger efter følgende kriterier (som også fremgår af hjemmesiden):

• Om du har kunnet forudse dit boligbehov
• Om du har et påtrængende boligsocialt behov
• Om behovet skønnes opstået i Fredensborg Kommune
• Om du har en væsentlig tilknytning til Fredensborg Kommune
• Om du opfylder et eller flere af vores vejledende anvisningskriterier

 

Disse kriterier anvendes i tildeling af akutboliger efter almenboliglovens § 59, stk. 1. Boliger i øvrigt anvises efter de vejledende kriterier, som Ankestyrelsen refererer til. I sin fulde længde er de formuleret således:

 

• Du bor i Fredensborg Kommune og har på grund af helbredsforhold behov for en anden bolig (der skal vedlægges lægedokumentation).
• Du bor i Fredensborg Kommune, og er i arbejde, men på grund af samlivsophør eller skilsmisse har behov for en anden bolig.
• Du bor i Fredensborg Kommune og ønsker en mindre og billigere bolig.
• Du bor i Fredensborg Kommune og er ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig.
• Du er forældre og i arbejde, og har ret til samvær med børn med fast bopæl i Fredensborg Kommune.
• Du er studerende i kompetencegivende uddannelse.
• Personer med arbejdsindtægt, der ønsker at flytte til Fredensborg Kommune.
• Personer med beskæftigelse i Fredensborg Kommune.

 

Som det fremgår af brevforslaget, må administrationen erkende, at formuleringerne om kommunens anvisning af akutboliger, som den er gengivet på hjemmesiden ikke er i overensstemmelse med § 59, stk. 1. Nærmere bestemt er der sket en sammenblanding af anvisningskriterierne efter almenboliglovens § 59, stk. 1 (akutboliger) og almenboliglovens § 60 (anvisning efter særlige kriterier). Kriterierne om arbejde, arbejdsindtægt, beskæftigelse og kompetencegivende uddannelse hører naturligvis under § 60.

 

Administrationen foreslår, at den eksisterende tekst erstattes af følgende tekst på hjemmesiden:

 

”Du kan komme i betragtning til såkaldt akutbolig via Kommunen, hvis du har et påtrængende boligsocialt behov.

Vi lægger vægt på:

  • at du ikke har kunnet forudse dit boligbehov
  • at du har et påtrængende boligsocialt behov
  • at du har en væsentlig tilknytning til Fredensborg Kommune

Behovet for en bolig kan fx være akut for personer med handicap, ældre, uge gravide uden egen bolig eller enlige med børn. Af andre grupper kan nævnes: Enlige fraskilte, flygtninge, tvangsauktionsramte, fraskilte i øvrigt, som ikke har mulighed for at skaffe sig bolig på anden måde – alt afhængigt af hvor akut boligbehovet skønne at være for de pågældende.

Kommunen foretager en individuel, konkret vurdering af dit behov og beboersammensætningen i den afdeling, du anvises til. Det vil være den boligsøgende, der vurderes til at have størst behov, der først tildeles en bolig.”

 

Administrationen bemærker, at eksemplerne i teksten ovenfor på personer, der kan komme i betragtning til en akutbolig, er hentet direkte fra Vejledningen om udlejning af almene boliger.

 

 

Som bilag har Økonomiudvalget fået kopi af Ankestyrelsens brev samt administrationens svar.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Almenboligloven § 59 stk. 1

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Kommunens anvisning af akutboliger er i overensstemmelse med FN’s verdensmål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, nærmere bestemt målet om at alle skal have adgang til egnede og sikre boliger til en overkommelig pris. Anvisning af akutboliger mv. er endvidere i overensstemmelse med Byrådets arbejdsgrundlag, idet ordentlige boliger er en forudsætning såvel for ”livskvalitet i hverdagen” som for at ”skabe det gode liv med fysisk handicap eller sociale udfordringer”

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Indstilling

  1. At administrationens svar til Ankestyrelsen godkendes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-10-2018

Anbefaler administrationens indstilling