19-11-2018 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Per Frost Henriksen (A)

Hans Nissen (A)

Louise Mehnke (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Hanne Berg (F)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Lars Søndergaard (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Afbud

Ingen

Nr.246 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Dagsordenen blev godkendt.

Nr.247 - Implementeringsplaner budgetforlig 2019-2022

Sagsnr.: 18/27179

 

Beslutningstema

Implementeringsplanerne for budgetforlig 2019-2022 forelægges Økonomiudvalget med henblik på behandling og godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

I budgetforliget for 2019-2022 indgår 57 nye konkrete initiativer på driftsområdet og 16 nye anlægsprojekter. Til brug for Byrådets og administrationens løbende opfølgning på initiativerne, er der udarbejdet vedlagte implementeringsplaner for hhv. drifts- og anlægsområdet.

 

Implementeringsplanerne har endvidere til hensigt at sikre, at der er en fælles forståelse mellem Byrådet og administrationen i forhold til de konkrete initiativer, der indgår i budgetforligt.

 

Implementeringsplanerne indeholder en kort beskrivelser af initiativerne, ”trafiklys-indikator”, status og plan for implementering samt eventuel kommende politisk behandling. Som noget nyt indeholder planerne også henvisninger til Byrådets strategiske pejlemærker.

 

Implementeringsplanerne vil løbende blive opdateret og genforelagt i forbindelse med de tre årlige budgetrevisioner, hhv. pr. 31.03.2019, pr. 30.06.2019 og pr. 31.10.2019.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Flere af initiativerne i budgetforliget støtter overordnet op om FN’s Verdensmål om bl.a. robust infrastruktur, sundhed og trivsel samt bæredygtige byer og lokalsamfund.

 

Initiativerne er i oversigterne kategoriseret efter, hvilket af Byrådets strategiske pejlemærker de vedrører.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At implementeringsplanerne godkendes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Godkender administrationens indstilling.

Nr.248 - Borgerrettede takster 2019

Sagsnr.: 18/17195

 

Beslutningstema

Godkendelse af borgerrettede takster for 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

De borgerrettede takster for 2019 forelægges i deres endelige form til godkendelse. Taksterne i den vedlagte oversigt indeholder både beregnede, fremskrevne og udmeldte takster.

 

Fritids- og Idrætsudvalget har behandlet taksterne for Nivå havn, på deres møde den 8. november 2019 og indstiller taksterne for Nivå Havn (som de fremgår af bilag).

 

Taksterne for forældrebetalingen i daginstitutionerne, er beregnet på grundlag af det vedtagne budget for 2019. Taksterne beregnes som en procentdel af de udgifter der indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen jf. Dagtilbudslovens §32.

 

Ved budgetvedtagelsen for 2019 besluttede Byrådet, at omdanne fritidshjem og klubber til SFO I og SFO II, kombineret med en forhøjelse af taksterne. Taksterne ligger fortsat markant under taksterne i vores nabokommuner taksterne fremgår af bilaget.

 

I forbindelse med vedtagelsen om at ændre fritidshjem og klub til SFO blev det besluttet, at serviceniveauet ikke ændres. Det betyder, at forældrene fortsat kan opkræves 50 pct af udgifterne til materialer i SFO II, helt på linje med den opkrævning der er foretaget i de tidligere fritidsklubber.

 

Forældrene har krav på at blive informeret om de nye takster, senest 1 måned før de nye takster træder i kraft. Det betyder, at taksterne skal være vedtaget af Byrådet senest den 1. december 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Styrelsesloven, Budget- og regnskabssystem for kommuner samt dagtilbudslovens §32.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Taksterne for dagtilbudsområdet og SFO vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Herudover vil taksterne for dagtilbud og SFO blive offentliggjort i Lokalavisen Uge-Nyt i december måned 2018

Indstilling

 1. At de borgerrettede takster for 2019 vedtages, samt at forældrene orienteres om de nye takster for dagtilbud senest den 1. december 2018
 2. At forældrene fortsat kan opkræves 50 pct af udgifterne til materialer i SFO II

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Anbefaler administrationens indstillinger, herunder med de reviderede takster i det omdelte bilag.

Nr.249 - Økonomisk Orientering - Oktober 2018

Sagsnr.: 16/12923

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering for oktober 2018

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver status for kommunens drifts- og anlægsbudget, bevillingsreserver, den gennemsnitlige kassebeholdning herunder disponeringer og folketallet.

Drift
Ved udgangen af oktober 2018 er der afholdt nettodriftsudgifter for 2.012 mio. kr. mod 1.952 mio. kr. ved udgangen af oktober 2017. Nettodriftsforbruget er dermed 60 mio. kr. højere end op samme tidspunkt sidste år. De 2.012 mio. kr. svarer til en forbrugsprocent på 79,2 pct., hvilket er 0,5 procentpoint højere end i 2017.

Anlæg
Ved udgangen af oktober 2018 er der afholdt anlægsudgifter for 64,8 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 28,4 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 36,4 mio. kr.
Ved udgangen af oktober 2017 var der afholdt anlægsudgifter for 73,5 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 10,5 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 63,0 mio. kr.
Nettoanlægsforbruget er dermed 26,6 mio. kr. højere end i 2017. 
 

Tabel 1. Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning
Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var ved udgangen af oktober 2018 på 280 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning er således steget med 58 mio. kr. siden årsskiftet, hvilket svarer til en gennemsnitlig månedlig stigning på 5,8 mio. kr. 

Tabel 2. Kommunens kassebeholdning (365 dages gns. i mio. kr.)

Figur 1. Udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning frem til den 31. oktober 2018
 


Disponeringer på den gennemsnitlige kassebeholdning
Ud af kommunens gennemsnitlige kassebeholdning på 280 mio. kr. er der disponeringer for i alt 120 mio. kr., heraf vedrører de 101 mio. kr. det budgetlagte kassetræk i budget 2018-22, mens 19 mio. kr. vedrører indestående vedr. Nivå Havn kirken mv. Posten vedr. Nivå Havn, kirken mv. er øget fra 5 mio. kr. til 19 mio. kr. efter indregning af indestående fra bådpladsejere på ”gammel ordning”. Den ikke-disponerede kassebeholdning er på 160 mio. kr.   

 

Figur 2. Disponeringer på kommunens gennemsnitlige kassebeholdning pr. 31. oktober 2018


Bevillingsreserver
Kommunens bevillingsreserver er på i alt 14,7 mio. kr. i 2018 17,0 mio. kr. i 2019 og 22,0 mio. kr. årligt i årene 2020-22, kommunens bevillingsreserver er dermed uændrede i forhold til Økonomisk Orientering for september 2018.
 

Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)


Folketal
Kommunens folketal var per 1. november 2018 på i alt 40.745 borgere. Folketallet er dermed steget med 38 borgere siden 1. oktober. Bag stigningen ligger en nettotilflytning på 41 borgere og et fødselsunderskud på 3 borgere.
 


Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 1. oktober til 1. november 2018

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Økonomisk Orientering bidrager til den daglige økonomiske styring af Fredensborg Kommune og skønnes derigennem at bidrage til FN’s verdensmål nr. 16 ”Fred, retfærdighed og stærke institutioner”.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

Nr.250 - Budgetavis 2019 - 2022

Sagsnr.: 18/29577

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget godkender Budgetavis 2019 – 2022.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetavisen 2019 – 2022 er udarbejdet som 4 annoncesider til indrykning i UgeNyt.

 

Lay-out og design følger tidligere års opsætning, dog er forsiden i år erstattet af Byrådets 8 pejlemærker.

 

De vedtagne takster for 2019 indsættes efter vedtagelse på næstkommende byrådsmøde.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Afspejlingen af pejlemærkerne fra Byrådets arbejdsgrundlag understøtter, at Fredensborg Kommune er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer.   

                

Samtidig understøttes FN’s verdensmål, delmål 16.6 om ”effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer” og delmål 16.7 om ”lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer”.

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Kommunikation

Budgetavisen indrykkes i UgeNyt i uge 50.

 

Indstilling

 1. At Økonomiudvalget godkender Budgetavisen 2019 – 2022.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Godkender budgetavisen med de faldne redaktionelle bemærkninger.

Nr.251 - Status på implementering af Byrådets arbejdsgrundlag

Sagsnr.: 18/8477

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienterer sig i status for implementering af arbejdsgrundlaget.

Der afholdes et seminar for borgmesteren og udvalgsformændene, hvor status for implementering af Byrådets arbejdsgrundlag samt den videre proces drøftes.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Den 28. maj godkendte Byrådet arbejdsgrundlaget for byrådsperioden 2018-2021.

 

Forud for godkendelse i Byrådet drøftede borgmesteren og udvalgsformændene udkastet til Byrådets arbejdsgrundlag på et seminar den 16. marts 2018. Arbejdsgrundlaget blev herefter drøftet i fagudvalgene og i Økonomiudvalget den 22. maj 2018, med henblik på vedtagelse i Byrådet.

 

Arbejdsgrundlaget indeholder initiativer, der understøtter kommunens vision.  Arbejdsgrundlaget er samtidig reference i fagudvalgenes arbejde med politikker, strategier og handleplaner, og i budgetprocessen, som nedenstående figur illustrerer. 

 

 

 

 

Implementering og styring via tre spor

Siden maj er der iværksat en række forskellige tiltag, som sikrer fremdrift i de initiativer, der er beskrevet i de otte pejlemærker. Arbejdet er organiseret i tre spor.

 

 1. Budgetprocessen
 2. De politiske udvalg
 3. Øvrige processer og sagsgange.

 

 1. Arbejdsgrundlaget som en del af budgetprocessen

Arbejdsgrundlaget og de otte pejlemærker implementeres i budgetprocessen. Det betyder bl.a., at der sikres en status og fremdrift som en del af budgetrevisionen. Samtidig bliver arbejdsgrundlaget tænkt ind i budgetprocessen, bl.a. som en del af budgetseminarerne og i det materiale, der udarbejdes i budgetprocessen.

 

 1. De politiske udvalg – løbende drøftelser og politisk retning

Arbejdet med arbejdsgrundlaget sker ligeledes som en del af de politiske drøftelser i fagudvalgene. Det sker bl.a. ved, at udvalgte pejlemærker præsenteres på udvalgsmøder, på ØK og i Byrådet efter behov. Ligeledes arbejdes der for, at pejlemærkerne og de konkrete initiativer også bliver en integreret del af fagudvalgenes temadrøftelser samt som en del af fagudvalgenes arbejde med politikker og handleplaner.

 

 1. Arbejdsgrundlaget integreres i de daglige processer og sagsgange - felt om arbejdsgrundlaget i dagsordenen.

Som et tredje initiativ er arbejdsgrundlaget og de otte pejlemærker integreret i sagsfremstillingerne. Det betyder, at det også i det daglige politiske arbejde bliver muligt at drøfte sager med udgangspunkt i pejlemærkerne. Det udmøntes konkret ved, at der er indsat et felt om arbejdsgrundlaget i dagsordenskabelonen.

 

Intern kommunikation

Arbejdet med at udbrede og integrere arbejdsgrundlaget i organisationen er i gang.  Der sættes særligt fokus på, at arbejdsgrundlaget løbende drøftes på ledermøder i den konkrete kontekst. Arbejdsgrundlaget er ligeledes præsenteret i Hovedudvalget og i områdeudvalgene.

 

Ekstern kommunikation

Der er iværksat en række tiltag i forhold til den eksterne kommunikation, herunder i forhold til pressemeddelelse, hjemmeside og taler.

 

Videre proces

Der afholdes et seminar for borgmesteren og udvalgsformændene, hvor status for implementering af Byrådets arbejdsgrundlag samt den videre proces drøftes. Seminaret afholdes i forlængelse af den drøftelse borgmesteren og udvalgsformændene havde om udkastet til Byrådets arbejdsgrundlag på et seminar den 16. marts 2018.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Arbejdet med Byrådets arbejdsgrundlag understøtter, at Fredensborg Kommune er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer.                   

Samtidig understøttes FN’s verdensmål, delmål 16.6 om ”effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer” og delmål 16.7 om ”lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer”.

 

Kompetence

Økonomiudvalget

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.
 2. At der afholdes et seminar for borgmesteren og udvalgsformændene, hvor status for implementering af Byrådets arbejdsgrundlag samt den videre proces drøftes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Godkender administrationens indstilling punkt 1. I forhold til indstillingens punkt 2 besluttede Økonomiudvalget, at drøftelsen foretages ved det kommende budgetseminar i april.

Nr.252 - Orientering om revision af Værd at vide som byrådsmedlem i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 18/29036

 

Beslutningstema

Orientering om at publikationen ”Værd at vide for byrådsmedlemmer i Fredensborg Kommune” er opdateret.

Sagsfremstilling og økonomi

”Værd at vide..” er et oplagsværk for byrådsmedlemmerne til brug i det politiske arbejde i Byråd og fagudvalg. Der er en kort og let tilgængelig gennemgang af de væsentligste rettigheder og pligter, som knytter sig til hvervet som byrådspolitiker. Der er også en række praktiske oplysninger, ligesom de væsentligste regler for arbejdet, som Byrådet selv har besluttet, er medtaget.

 

I forhold til den tidligere udgave er der indsat de reviderede regler vedrørende:

 

-         Kodeks for Byrådets samspil

-         Styrelsesvedtægten

-         Forretningsordenen

-         Reglement for Byrådets spørgetid

-         Mød de politiske udvalg.

 

Herudover er der tilføjet nye afsnit om:

 

-         Beskyttelse af byrådsmedlemmers kommunikation

-         Byrådsmedlemmers modtagelse af gaver, invitationer m.v.

-         Byrådsmedlemmers fortabelse af valgbarhed på grund af straf

-         Byrådsmedlemmers tilsyn med kommunens administration

 

”Værd at vide…” kan også ses på Byrådsportalen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs Verdensmål nr. 16: Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

 

Byrådets overordnede vision er en bæredygtig kommune i udvikling, hvor man blandt andet prioriterer en høj faglighed som rygrad i den daglige servicering af kommunens borgere.

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

Nr.253 - Valg til Europarlamentet søndag den 26. maj 2019

Sagsnr.: 18/27093

 

Beslutningstema

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 5. oktober 2018 oplyst, at der afholdes valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet søndag den 26. maj 2019.

 

Byrådet skal tage stilling til en række spørgsmål i forbindelse med valget:

 

 1. Valg af valgstyrere
 2. Valg af formænd for valgstyrerne
 3. Udpegning af tilforordnede vælgere
 4. Diætsats
 5. Brevstemmeafgivning
 6. Indkaldelse af administrativt personale på valgaftenen
 7. Indsamlinger på valgstederne samt Exit-polls
 8. Gratis kørsel for ældre/gangbesværede vælgere

 

 

Sagsfremstilling og økonomi

 

 1. Valgstyrere

Kommunen har 8 valgsteder. Der er tradition for at udpege 5 valgstyrere til hvert valgsted.

 

Valgstyrerne vælges ved forholdtalsvalg efter d’Hondts metode jfr. Styrelsesloven med mindre andet aftales i byrådet.

 

Den forholdsmæssige fordeling af de 40 pladser vil efter d’Hondts metode blive:

 

A: 16

B:  4

C:  3

F:  1

I:  1

O: 3

V: 11

Ø: 1

 

Det indstilles, at der udpeges 5 valgstyrere til hvert valgsted fordelt efter forholdstalsvalg (d’

Hondts metode).

 

 

 1. Valg af formænd for valgstyrerne

Der skal udpeges en formand blandt valgstyrerne til hvert af de 8 valgsteder.

 

Ved valg efter forholdstal er A, B og V sikret følgende pladser:

 

A: 4

B: 1

V: 3

 

Det indstilles, at A, B og V tildeles pladserne som valgstyrerformænd efter forholdstalsvalg.

 

 

3. Udpegning af tilforordnede vælgere

 

Byrådet udpeger et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under et blandt vælgerne i kommunen.

 

Det foreslås at der udpeges 13 tilforordnede til Kokkedal (største valgsted), 9 tilforordnede til Asminderød, 3 tilforordnede til Karlebo (mindste valgsted), samt 8 tilforordnede til de øvrige valgsteder.

 

Antallet af tilforordnede er lavere end ved det kommende folketingsvalg, da stemmeprocenten forventes at være lavere, samt at vælgerne forventes at være fordelt jævnt over dagen, da valget er en søndag.

 

Antallet af tilforordnede vælgere vil på den baggrund blive på 65 og ved valg efter forholdstalsmetoden vil fordelingen blive som følger:

 

A: 25

B: 7

C: 5

F: 2

I:  2

O: 5

V: 17

Ø: 2

 

Det foreslås, at partierne kan vælge at en af pladserne som tilforordnet vælger på hvert valgsted kan deles mellem to personer. Den ene person møder ind fra kl. 8.15-15, og den anden person møder ind fra kl. 15 og resten af valgdagen/aftenen. De to personer deles om en valgdiæt.

 

Der tilbydes en plads til de partier som stiller op ved Europa-parlamentsvalget, men som ikke er repræsenteret i Byrådet. Disse tilforordnede tilbydes plads på de valgsteder hvor der er størst behov.

 

Partiformændene vil få nærmere information.

 

Det indstilles,

-         at partierne udpeger i alt 65 tilforordnede vælgere fordelt efter forholdstalsmetoden, og at én af partiets tildelte pladser på hvert valgsted kan deles mellem to personer.

 

4. Diæter

 

Byrådet kan fastsætte en diætsats på min. 850 kr. og max. 2.125 kr. (2019-priser) pr. valgstyrer/tilforordnet vælger.

 

Det indstilles, at diætsatsen til valgstyrere og tilforordnede fastsættes som ved tidligere valg til 2.125 kr. (2019-priser).

 

 

5. Brevstemmeafgivning

 

Der vil være mulighed for at brevstemme på Rådhuset og på bibliotekerne.

 

Man kan brevstemme fra 6 uger før valgdagen (15. april 2019) i Borgerservices almindelige åbningstid.

 

Her ud over vil der fra de sidste to uger op til valget være mulighed for at brevstemme i Borgerservice på Rådhuset efter forudbestilt tid fra mandag-torsdag kl. 8.30-18.00, samt 2 lørdage inden valget fra kl. 10-13 (11. og 18. maj). Samtidig tilbydes, at der de sidste to uger op til valget vil være mulighed for at brevstemme på bibliotekerne i hele deres borgerbetjente åbningstid.

 

Ifølge valgloven skal man kunne brevstemme til og med den tredje sidste hverdag før valget fra kl. 9-16. Den tredje sidste hverdag (23. maj) vil der derfor være åbent for at brevstemme fra kl. 9-16.

 

Til at modtage brevstemmer forud for valget i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m. skal der udpeges to tilforordnede.

 

Brevstemmeafgivning i ældreboliger – vil i lighed med tidligere valg – ske efter reglerne om brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem.

 

 

Det indstilles, at A og V udpeger hver en tilforordnet til at modtage brevstemmer i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m.

 

 

 

6. Indkaldelse af administrativt personale på valgaftenen

 

Der indkaldes tre administrative medarbejdere pr. valgsted til at deltage i hele valghandlingen. Kokkedal dog fire medarbejdere og Karlebo to medarbejdere.

 

Det indstilles, at administrationen i samråd med valgstyrerformændene beslutter hvor mange yderligere medarbejdere, som indkaldes til stemmeoptællingen om aftenen.

 

 

7. Indsamlinger på valgstederne samt Exit-Polls

 

Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at afgøre ansøgninger forud for valget om tilladelse til indsamlinger på valgstederne samt ansøgninger om Exit-Polls.

 

 

 

8. Gratis kørsel for ældre/gangbesværede vælgere

 

Det indstilles, at der i lighed med tidligere valg tilbydes gratis befordring af ældre/gangbesværede til og fra valgstederne.

 

 

 

Yderligere bemærkninger

 

 

Da valget er en søndag vil valgstederne jfr. loven være åbent fra kl. 9.00-20.00 (Valg på hverdage er fra kl. 8.00-20.00).

 

 

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen består af 4 medlemmer fra hver af de to kommuner i valgkredsen (Hørsholm og Fredensborg).

 

På byrådets konstituerende møde blev følgende medlemmer og stedfortrædere valgt for Fredensborg Kommune:

 

Medlem

Suppleant

Thomas Lykke Pedersen (formand)

Per Frost Henriksen

Lars Søndergaard (næstformand)

Tinne Borch Jacobsen

Kristian Hegaard

Bettina Bové

Flemming Rømer

Freja Brabæk Kristensen

 

 

Digitale Valglister

Der vil i lighed med tidligere blive benyttet digitale valglister til valget. Der vil blive lavet ekstra back-up både på IT-udstyr, papirudgave af valglister m.m. for at sikre at vælgerne kan blive ekspederet så hurtigt og gnidningsfrit som muligt.

 

Der vil ligeledes være IT-folk til stede på alle valgstederne fra morgenstunden på valgdagen.

 

 

Gratis kaffebord til vælgerne

Vælgerne vil få tilbudt gratis kaffe/te og kage på valgstederne.

 

Hjælpemidler

Kommunen vil stille særlige hjælpemidler til rådighed på valgdagen for vælgere med handicap eller nedsat førlighed.

 

Bevilling

Der er afsat 869.000 kr. til valget.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN’s Verdensmål 11: Lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv - gode rammer for fællesskab og tryghed

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At der udpeges 5 valgstyrere til hvert valgsted fordelt efter forholdstalsvalg.
 2. At A, B og V tildeles pladserne som valgstyrerformænd efter forholdstalsvalg.
 3. At partierne udpeger i alt 65 tilforordnede vælgere fordelt efter forholdstalsmetoden, og at én af partiets tildelte plader på hvert valgsted kan deles mellem to personer.
 4. At diætsatsen til valgstyrere og tilforordnede fastsættes som ved tidligere valg til 2.125 kr. (2019-priser).
 5. At A og V udpeger hver en tilforordnet til at modtage brevstemmer i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m.
 6. At administrationen i samråd med valgstyrerformændene beslutter hvor mange yderligere medarbejdere, som indkaldes til stemmeoptællingen om aftenen.
 7. At borgmesteren bemyndiges til at afgøre ansøgninger forud for valget om tilladelse til indsamlinger på valgstederne samt ansøgninger om Exit-Polls.
 8. At der i lighed med tidligere valg tilbydes gratis befordring til ældre/gangbesværede til og fra valgstederne.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Anbefaler administrationens indstillinger.

Nr.254 - Nyudpegning til valgbestyrelsen for folketingsvalg og folkeafstemninger

Sagsnr.: 18/29443

 

Beslutningstema

Der skal ske nyudpegning til valgbestyrelsen i forbindelse med afholdelse af folketingsvalg og folkeafstemninger, idet et medlem og en stedfortræder opstiller som kandidater i storkredsen ved det kommende folketingsvalg og dermed ikke kan vælges til valgbestyrelsen.

Sagsfremstilling og økonomi

På Byrådets konstituerende møde den 12.12.2017 blev der udpeget medlemmer til valgbestyrelsen i forbindelse med afholdelse af folketingsvalg og folkeafstemninger. I samme forbindelse – og på samme sag – udpegedes tillige medlemmer til valgbestyrelsen for valg til Europa-Parlamentet. Der er tale om to forskellige og uafhængige bestyrelser, men de er p.t. identisk sammensat.

 

Det følger af § 27, stk. 1 i folketingsvalgloven, at ingen, der er opstillet som kandidat i storkredsen(Nordsjælland), kan vælges som medlem eller stedfortræder til valgbestyrelsen.

 

Administrationen er blevet oplyst om, at medlem af valgbestyrelsen Kristian Hegaard (B) og stedfortræder til valgbestyrelsen Per Frost Henriksen (A) opstiller – i storkredsen - til det kommende folketingsvalg.

 

De kan dermed ikke fortsætte som henholdsvis medlem og stedfortræder og en nyudpegning må finde sted.

 

I henhold til konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) skal B således udpege et nyt medlem og A en ny stedfortræder (for borgmesteren, som er født medlem).

 

Valgbestyrelsen for valg til Europa-Parlamentet berøres ikke af denne sag og forbliver således uændret sammensat.

 

Den oprindelige udpegning på det konstituerende møde var sådan:

 

Medlem

Stedfortræder

Thomas Lykke Pedersen (A) – født medlem

Per Frost Henriksen (A)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové (B)

Flemming Rømer (O)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Lars Søndergaard (V) – næstformand

Tinne Borch Jacobsen (V)

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folketingsvalgloven.

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

 1. At Byrådet udpeger nyt medlem til valgbestyrelsen efter indstilling fra B og ny stedfortræder til valgbestyrelsen efter indstilling fra A.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Anbefaler administrationens indstilling. Liste A udpeger Louise Menhke (A) og Liste B udpeger Betina Bove (B) og Lars Simonsen (B) som stedfortræder.

Nr.255 - Verserende retssager

Sagsnr.: 10/53233

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om de retssager kommunen er involveret eller er part i.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har anmodet om en løbende orientering om de retssager, som kommunen er involveret i.

 

Kommunen er i øjeblikket involveret i følgende 6 retssager:

 

-         Anlæg af cykelsti langs Humlebækvej – grundejer har anlagt sag mod kommunen for at få underkendt ekspropriationen til anlæg af cykelsti. Den samlede sag – det vil sige både spørgsmålet om ekspropriationens lovlighed og spørgsmålet om erstatningsfastsættelsen – behandles nu under et i Østre Landsret. Landsretten har senest udmeldt nyt syn og skøn – der afholdes skønsforretning ultimo november 2018.

-         Anlæg af cykelsti langs Lågegyde. Grundejer har anlagt sag mod kommunen med påstand om hel eller delvis underkendelse af ekspropriationen. Der blev afholdt skønsforretning den 25. september 2018 og hovedforhandling er berammet til den 13. og 14. marts 2019.

-         Kommunen er stævnet af behandlersted for betaling for anonym alkoholbehandling – sagen indeholder en relation til et frikommuneforsøg.

-         Kommunen er stævnet i sag om ophævelse af kontrakt. Sagsøger har i to omgange fået fristforlængelse til indlevering af replik.

-         Kommunen er stævnet for betaling for døgnbehandling af alkoholmisbrug.

-         Kommunen er stævnet i sag om ophævet byggetilladelse og efterfølgende lovliggørende byggetilladelse.

 

Sagerne er mere uddybende beskrevet i vedhæftede lukkede bilag.

 

-         Sag omhandlende fredning. Sagsøger har ophævet sagen efter ny kendelse fra fredningsnævnet – kommunen tilkendt sagsomkostninger.

-         Sagen om skydebanerne i Langstrup Mose er hævet af sagsøger.

-         Kommunen ankede kendelse fra Klagenævnet for Udbud i sag om rengøringsudbud til byretten. Sagen er afsluttet forligsmæssigt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Bilaget forbliver lukket.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Nr.256 - Udvikling og salg af arealer centralt i Fredensborg By

Sagsnr.: 18/20345

 

Beslutningstema

Der gives en afklaring om sagens nuværende status.

 

Endvidere skal Økonomiudvalget sætte retningen for den videre proces ved at tage stilling til en række spørgsmål, der nærmere er beskrevet nedenfor i sagsfremstillingen. 

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 27. august 2018, at administrationen skal arbejde videre med henblik på udvikling og salg af de centralt beliggende arealer ved Alexandra House i Fredensborg by.
 

I nærværende sag gives dels en status på administrationens foreløbige arbejde, dels lægges der op til besvarelse af nogle væsentlige spørgsmål, der skal sætte retningen for administrationens videre forberedelse. Det drejer sig om følgende:
 

 1. Hvordan skal arealet afgrænses?
 2. Skal Alexandra House også kunne nedrives?
 3. Hvordan og hvornår inddragelsen af borgerne skal finde sted?
 4. Skal et kommende projekt holde sig inden for den nuværende kommuneplan?
 5. Hvilken udbudsform skal administrationen arbejde videre med?

 

Afslutningsvis foreslås en revideret tidsplan.
 

Status – planmæssige forhold.
Siden den 27. august 2018 er det konstateret, at arealerne ikke er fredsskovspligtige forudsat det pågældende areal er taget i brug til byudvikling inden 2021.
 

Der er iværksat indledende undersøgelser angående tilstedeværelsen af flagermus. En sådan undersøgelse skal dog optimalt foretages i juni og juli, hvorfor resultatet af undersøgelsen først kan foreligge dér. Den foreløbige vurdering er, at tilstedeværelsen af flagermus ikke vil være til hinder for udvikling af arealerne, men vil kunne give bindinger for udnyttelsen eller stille krav om afværgeforanstaltninger.

 

Der er indhentet tilbud og afgivet accept på forureningsundersøgelse, der nærmere skal klarlægge forureningens omfang og mulighederne for at afhjælpe denne mv. Rådgivers rapport forventes at foreligge inden jul.
 

Administrationen har vurderet på proceduren vedrørende ophævelse af save-4-værdien for +Alexandra House, såfremt bygningen skal kunne nedrives, jf. nærmere nedenfor.

 

Administrationen vurderer, at vej og trafikforholdene ikke kræver yderligere undersøgelser på nuværende tidspunkt.
 

Ad 1. Afgræsning af arealet - forholdet til naboen

Som nævnt i den første økonomiudvalgssag den 27. august 2018, har ejerne af matr. nr. 15g ifølge tinglyst deklaration brugsret til kommunens grund matr. nr. 15 h, som ejerne anvender til have. Brugsretten vedvarer ifølge deklarationen selv, ”indtil endelig beslutning om etablering af vej på matr. nr. 15h foreligger”.

 

 

Administrationen har konstateret, at arealet (markeret med blå skravering på kortet ovenfor) er og gennem rigtig mange år har været en del af naboens have. Det formelle matrikelskel løber langs naboens hus og afskærer huset fra sin terrasse, se billederne nedenfor.

 

C:\Users\fki\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\W007VS3O\IMG_2865.JPGC:\Users\fki\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\W007VS3O\IMG_2870.JPG

 

Det er samtidigt konstateret, at den vejadgang, som kommunen i deklarationen har forbeholdt sig at etablere, i dag ikke er en mulighed bl.a. på grund af arealets nærhed til rundkørslen, Helsingørsvej/Jernbanegade. Naboen har fremsat ønske om at købe arealet.

 

Administrationen anbefaler, at der optages forhandlinger med naboen om salg til markedspris og øvrige vilkår herfor. Et forhandlingsresultat vil senere blive forelagt til politisk stillingtagen.
 

Ad 2. Alexandra House.

Et salg af arealerne skal ifølge Økonomiudvalgets beslutning omfatte Alexandra House. Et salgsudbud vil kunne tilrettelægges således, at tilbudsgiver får mulighed for at byde på arealerne, enten således at huset bevares og dets anvendelse integreres i områdets fremtidige udvikling eller således, at huset nedrives. Sidstnævnte vil give de største muligheder for nybyggeri og dermed den højeste salgspris for arealet. Kommunen påtænker ikke at anvende bygningen.
 

For at tilvejebringe den mulighed, der indebærer nedrivning af Alexandra House på trods af save-4-registreringen, skal der træffes en særskilt beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Som en del af sit beslutningsgrundlag skal udvalget i overensstemmelse med den administrative praksis, som udvalget har godkendt i forhold til private ansøgere, have forelagt en eksternt indhentet, sagkyndig rapport, der skal forholde sig til, om bygningens bevaringsværdi står i rimeligt forhold til restaureringsudgifterne og anvendelighed.

 

Save-registreringen markerer på hvilket niveau, en bygning er bevaringsværdig. Save-1-registreringen markerer den mest bevaringsværdige bygning ud fra en samlet vurdering af flere forhold, bl.a. den akitektoniske, kulturhistoriske og den miljømæssige værdi.

 

 

Administrationen anbefaler, at der indhentes en sådan ekstern sagkyndig rapport, der kan forelægges Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, såfremt Byrådet måtte vælge et købstilbud baseret på nedrivning af Alexandra House.
 

Ad 3. Borgerinddragelse.

Et så stort og vigtigt udviklingsprojekt som det foreliggende vil i overensstemmelse med Byrådets politik forudsætte borgerinddragelse i et omfang, der går ud over, hvad der er lovpligtigt. Flere borgere i nærområdet har endvidere allerede tilkendegivet interesse i at blive inddraget i processen.
 

Administrationen foreslår, at borgerinddragelsen tilrettelægges og afholdes i regi af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Formålet med borgerinddragelsen er bl.a. at høre borgerne generelt om Byrådets planer om boligbebyggelse af arealerne og herunder også, om hvorvidt et fremtidigt byggeprojekt skal ligge indenfor eller udenfor de gældende kommuneplanrammer.
 

Administrationen gør opmærksom på, at Borgerforeningen Fredensborg By har inviteret til borgermøde og debat om Alexandra House på Jernbanegade og det store kommunalt ejede grundstykke den 11. december 2018 i Fredensborg Bio.
 

Administrationen anbefaler, at sagen oversendes til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget for stillingtagen til hvordan, hvornår og med hvilke elementer, borgerinddragelsen skal foregå.
 

Ad 4. Skal et kommende projekt holde sig inden for den nuværende kommuneplan?

Ifølge den gældende kommuneplanramme nr. FC04 er arealerne udlagt til centerformål med en bebyggelsesprocent på 50 for den enkelte ejendom i op til 3 etager. I øvrigt gælder, at karakteristiske bygninger samt områdets særlige kvaliteter skal bevares.
 

Såfremt et kommende projekt holder sig inden for kommuneplanens rammer, er der på grund af projektets omfang under alle omstændigheder pligt til at udfærdige en kategori A lokalplan, hvilket tager ca. 10 måneder efter indgåelse af betinget købsaftale og opstart på lokalplanarbejdet.
 

Såfremt der ønskes en byudvikling på arealerne med en væsentlig ændring af den gældende kommuneplanramme, fx i forhold til bebyggelsesprocent og etageantal, kræver det en proces med forudgående offentlighed, hvor der skal indhentes idéer og forslag i forhold til arealets udvikling.
 

Spørgsmålet om borgerinddragelse/offentlighed udover den lovpligtige er behandlet ovenfor. Administrationen foreslår, at spørgsmålet om overholdelse af gældende kommuneplanramme, gøres til genstand for debat i forbindelse med borgerinddragelsen forud for udbuddet af arealet og derefter indarbejdes i de planmæssige rammer.
 

Ad 5. Udbudsform

Administrationen har noteret, at Økonomiudvalget ikke på nuværende tidspunkt har ønsket at tage stilling til, om et kommende byggeri skal være alment, privat eller en blanding. Der er dog tilkendegivet et politisk ønske om, at et fremtidigt byggeri også skal muliggøre opførelse af familieboliger i variabel størrelse og seniorboliger.

 

Kommunen har i flere større udviklingsprojekter arbejdet med et koncept, hvor der indledningsvist tages politisk stilling til de lokalplanmæssige rammer, der skal være gældende for det område, der skal sælges. Dette var fx tilfældet ved salget af Gunderødvej 46 og før da ved salget af Asminderød Skole. Et salg finder så sted på betingelse af, at kommunen og køber i fællesskab udarbejder en lokalplan, der holder sig inden for de lokalplanmæssige rammer og som samtidigt efter nærmere forhandling muliggør det byggeri, som køber har tilbudt at opføre. Det er i denne model alene prisen, som har været afgørende for hvem, der vandt udbuddet.

 

Det vil være muligt at gennemføre et udbud, hvor der ikke kun lægges vægt på købsprisen for grunden, men hvor der i et nærmere defineret forhold lægges vægt også på selve byggeprojektets indhold og karakter. Denne model kaldes ”Pris og Projekt”.
 

Administrationen anbefaler, at området udbydes på Pris og Projekt. Udbudsmaterialet vil til sin tid, når det er klart, blive fremlagt for Økonomiudvalget til godkendelse. I den forbindelse vil der være en anbefaling af vægtningen af de forskellige relevante tildelingskriterier.
 

Tidsplan

Administrationens forslag til revideret foreløbig tidsplan ser således ud:

November 2018

ØK tager stilling til nærværende sag

Januar 2019

PMK fastlægger borgerinddragelsesprocessen

Januar/februar 2019

Borgerinddragelse – herunder borgermøde

Marts 2019

Planmæssige rammer i PMK, ØK og Byrådet

April 2019

Udbudsmateriale forelægges ØK til godkendelse

Maj/juni 2019

Udbudsperiode

August 2019

Stillingtagen til indkomne tilbud

September 2019

Indgåelse af betinget købsaftale og opstart på lokalplanudarbejdelse

December 2019

Lokalplanforslag udsendes i høring

Januar 2020

Borgermøde om lokalplanforslag og indsigelser

Maj 2020

Endelig vedtagelse af lokalplan – indgået handel er endelig

 

Bevilling

Intet at bemærke på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved kommunens salg af fast ejendom, m.fl.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Udviklingen af arealerne forudsættes at ske i overensstemmelse med FN’s verdensmål om bæredygtige byer og lokalsamfund (11) samt klimaindsats (13). Endvidere kan der henvises til Byrådets arbejdsgrundlag om ”bygninger og byrum, der skal skaber liv” samt om ”bæredygtigt miljø – vejen frem”

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Der vil i sagsforløbet skulle foregå borgerinddragelse, jf. sagsfremstillingen.

Indstilling

 1. At sagens status godkendes.
 2. At administrationen bemyndiges til at optage forhandlinger med ejerne af matr. nr. 15g om deres eventuelle køb af del af kommunens grund matr. nr. 15h.
 3. At der indhentes sagkyndig rapport om bevaringsværdien af Alexandra House i forhold til udgifterne til restaurering.
 4. At opgaven med at tilrettelægge borgerinddragelse i sagen oversendes til beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.
 5. At spørgsmålet om hvorvidt et fremtidigt byggeprojekt skal ligge indenfor eller udenfor de gældende kommuneplanrammer gøres til genstand for debat i forbindelse med borgerinddragelsen.
 6. At administrationen udarbejder konkret forslag til, hvordan et udbud baseret på ”pris og projekt” kan foregå.
 7. At et kommende udviklingsprojekt skal muliggøre opførelse af familieboliger i variabel størrelse og seniorboliger.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Sagen udsættes, idet der holdes ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmødet i december.

Nr.257 - Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Blå Kors Humlegården

Sagsnr.: 18/27769

 

Beslutningstema

 

Byrådet skal godkende udpegning af to bestyrelsesmedlemmer.

 

Sagsfremstilling og økonomi

 

Byrådet godkendte i 2013 oprettelse af botilbud Humlegården drevet af Blå Kors.

 

Målgruppen er voksne over 30 år, der efter et langvarigt massivt misbrug har en nedsat funktionsevne og derfor har brug for at være i et rusfrit og stabiliserende miljø, hvor de kan modtage socialpædagogisk behandling, samt fysisk, psykisk og social omsorg i en periode.

 

Byrådet har besluttet, at kommunen skal have to pladser i bestyrelsen, således at der skal være en administrativ og politisk repræsentation i bestyrelsen. Den politiske repræsentation evalueres efter 2 år.

 

Der ydes ikke vederlag til bestyrelsesrepræsentanter for kommunen.

 

Administrationen anbefaler at specialkonsulent Niels Møller-Andersen udgør den administrative repræsentation. 

 

Byrådet forestår udpegning af den politiske repæsentation.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

 

Byrådet

Indstilling

 

 1. At specialkonsulent Niels Møller-Andersen, Center for Familie og Handicap, udpeges til den administrative repræsentation for kommunen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.258 - Udpegning af bestyrelsesmedlem til Blindecenter Bredegaard

Sagsnr.: 18/27766

 

Beslutningstema

 

Byrådet skal udpege et medlem til bestyrelsen på Blindecenter Bredegaard.

Sagsfremstilling og økonomi

 

Bredegaard er et bo- og dagtilbud til udviklingshæmmede blinde og svagtseende voksne. Tilbuddet er selvejende og har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden, Den Sociale Virksomhed.

 

Det følger af vedtægterne for Bredegaard, at bestyrelsen består af seks medlemmer, heraf et medlem udpeget af Fredensborg Kommune, som beliggenhedskommune.

 

Valgperioden for bestyrelsen følger den kommunale valgperiode.

Retsgrundlag

 

Bredegaards vedtægter.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

 

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

 

Byrådet

Kommunikation

 

Meddelelse om valg af bestyrelsesmedlem sendes til region Hovedstaden.

Indstilling

 

 1. At Borgmesteren indstiller, at Byrådet udpeger centerchef Susanne Lyngsø til medlem af bestyrelsen for Blindecenter Bredegaard.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.259 - Ny fredning af Esrum Søs omgivelser - budgethøring

Sagsnr.: 18/27157

 

Beslutningstema

Godkendelse af høringssvar vedr. budgetoverslag for ny fredning af Esrum Søs omgivelser.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredningsforslag

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 3 kan Miljø- og Fødevareministeren, kommunalbestyrelser og Danmarks Naturfredningsforening rejse en fredningssag for fredningsnævnet. Fredningen rejses ved at indsende et fredningsforslag til fredningsnævnet med beskrivelse af fredningsbestemmelser for det angivne område, matrikelbetegnelse for de berørte ejendomme og redegørelse for sagens baggrund.

 

Danmarks Naturfredningsforening rejser om kort tid nyt fredningsforslag for Esrum Sø’s omgivelser. Hillerød Kommune er medrejser for arealer i Hillerød Kommune.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har den 3. oktober 2017 besluttet at Fredensborg Kommune ikke vil være medrejser på fredningsforslaget.

 

Fredningen omfatter 718 ha i Fredensborg, Hillerød, Gribskov og Helsingør kommuner. Heraf er 560,7 ha i forvejen fredet, mens 157,1 ha nye arealer foreslås fredet.

 

De tre primære formål med fredningsforslaget er:

 • Øge offentlighedens adgang til det fredede område
 • Sikre de bevaringsværdige landskabs-, natur- og kulturværdier.
 • Samle eksisterende fredninger til en tidssvarende fredning.

 

Fredningen vil hvis gennemført især have fokus på etablering af en rekreativ sti rundt om Esrum Sø, som er udlagt i de 4 kommunale kommuneplaner og fingerplan 2017 samt udarbejdelse af plejeplan for naturpleje. Fredningsforslaget omfatter etablering af ca. 8,8 km ny vandresti samt forbud mod nedlæggelse af ca. 11, 7 km eksisterende veje og stier.

 

Kommunen skal - hvis fredningsforslaget vedtages - anlægge stien og stå for den fremtidige vedligeholdelse samt den fremtidige naturpleje for at sikre udsigt over Esrum Sø og gode forhold for områdets natur indenfor kommunegrænsen. Stien skal anlægges som gangsti i 2 meters bredde med mulighed for udvidelse til cykelsti, hvis det ønskes af kommunen. 

 

Budgetoverslag

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5 skal fredningsforslaget ledsages af et budgetoverslag for realisering af fredningen. Danmark Naturfredningsforening har den 7. september 2018 sendt budgetoverslaget til kommentering hos Miljøstyrelsen og de 4 kommuner med 4 ugers svarfrist, senest den 8. oktober 2018.

 

Den samlede fredningserstatning for hele den nye fredning er opgjort til kr. 2.270.815. Heraf skal staten afholde ¾ af erstatningen. Den samlede udgift til de 4 kommuner beløber sig til kr. 567.704.

 

Der fremgår ikke af budgetoverslaget, hvor stor en andel af den kommunale erstatning Fredensborg kommune skal afholde.

 

Budgetoverslag skal iht. delegationsplanen behandles af Byrådet.

 

Administrationens svar til det fremsendte budgetforslag

Da fristen for afgivelse af høringssvar var 4 uger, har administrationen svaret Danmarks Naturfredningsforening at budgetoverslaget forelægges til politisk behandling i forhold til kommunens delegationsplan. Kommunen anmoder Danmarks Naturfredningsforening om, at svarfristen forlænges, så Byrådet får mulighed for politisk stillingtagen. Kommunen forbeholder sig mulighed for at afgive en senere udtalelse om budgetoverslaget. Der er ikke tale om en fredning, hvor fredningsinteresserne er akut truet.

 

Kommunens administration har endvidere den 8. oktober 2018 fremsendt følgende kommentarer til fredningsforslag og budgetoverslag:

 

Fredningsforslag

Generelt pålægger fredningsforslaget, såfremt fredningen gennemføres, kommunen betydelige udgifter og forpligtelser i forhold til anlæg af sti, udarbejdelse af plejeplan samt fremtidig vedligeholdelse af sti og naturpleje.

 

Kommunen vil senere i fredningsforløbet, når fredningsforslaget er rejst og efter afholdelse af offentligt møde, fremsende uddybende bemærkninger til fredningsforslagets indhold og bestemmelser.

 

Budgetoverslag

Kommunen vurderer, at budgetoverslagets beregninger for erstatningsgodtgørelse er i overensstemmelse med gældende praksis for erstatningsudbetalinger i fredningssager. Miljøstyrelsen har efterfølgende fremsendt høringsudtalelse, hvoraf det fremgår at der er nogle fejl i de anvendte erstatningstakster.

 

Kommunen finder, at budgetoverslaget ikke gør det muligt at vurdere kommunens samlede omkostninger til realisering af fredningen og de fremtidige afledte økonomiske byrder til anlæg af sti, udarbejdelse af plejeplan og fremtidig vedligeholdelse af sti og naturpleje.

 

Budgetoverslaget indeholder ikke en opgørelse af den faktiske erstatningsgodtgørelse for de enkelte kommuner, men kun en samlet erstatning for den samlede fredning. Da der er væsentlig forskel i inddragelse af nye arealer, anlæg, naturpleje mm. mellem de fire kommuner, bør erstatningsgodtgørelsen specificeres for de fire kommuner.

 

Budgetoverslaget indeholder ikke overslag for udgifter til anlæg af ny sti, boardwalks, bortkørsel jord, opsætning af skilte, bomme, hegn mm, udarbejdelse af plejeplaner og overslag for fremtidig vedligeholdelse af sti og naturpleje.

 

Det fremgår af Vejledning om de nye fredningsbestemmelser i naturbeskyttelsesloven af 5. juni 2004, at det anbefales at anvende skemaet i vejledningens bilag 2 ved udarbejdelse af et budgetoverslag ved rejsning af en fredningssag.

 

Det fremsendte budgetoverslag følger kun delvis vejledningens bilag 2. Kommunen finder, at budgetoverslaget bør udarbejdes efter bilag 2, således at anlægsomkostninger, driftsomkostninger, plejeomkostninger fremstår overskueligt og skematisk, så den enkelte kommune kan se hvilke udgifter fredningens realisering indebærer.

 

Det fremgår af ”Vejledning om de nye fredningsbestemmelser i naturbeskyttelsesloven af 5. juni 2004”, side 4, at indførelsen af krav om udarbejdelse af budgetoverslag for alle fredninger skal bidrage til at skabe et bedre overblik over omkostningerne knyttet til fredningsindsatsen i de enkelte år.

 

Det er ikke muligt for kommunen ud fra det fremsendte budgetoverslag, at vurdere omkostninger til realisering af fredningsforslaget. Kommunen betragter derfor budgetoverslaget som mangelfuldt, da det ikke indeholder oplysninger om de forventede afledte omkostninger, jf. naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5. 

 

Kommunen imødeser de manglende oplysninger – gerne inden den politiske behandling.

 

Andet

Kommunen vil efter rejsning af fredningsforslaget have mulighed for at afgive flere udtalelser om fredningsforslagets indhold og økonomi i forbindelse med Fredningsnævnets for Nordsjællands behandling af sagen. 

 

 

Den videre proces

Danmarks Naturfredningsforening og Hillerød Kommune har sendt fredningsforslag og budgetforslag med evt. rettelser på baggrund af budgethøring til Fredningsnævnet for Nordsjælland.

 

Danmarks Naturfredning har oplyst, at fredningen skal miljøvurderes, hvorfor den sendes til kommentering hos kommunen snarest mulig. Fredningsnævnet for Nordsjælland har netop sendt udkast til miljøvurdering til kommentering hos kommunen med høringsfrist den 19. november 2018.

 

Fredningsnævnet annoncerer fredningen i Statstidende og indkalder til offentligt møde og besigtigelse. Fredningsnævnet vil herefter indhente høringssvar fra lodsejere og myndigheder inden Fredningsnævnet træffer afgørelse om fredning og erstatningsgodtgørelse til ejere.

 

Fredningsnævnet skal træffe afgørelse indenfor 2 år efter fredningen rejses med mulighed for fristforlængelse i yderligere 2 år, hvis nødvendigt. Fredningsnævnet afgørelse vil efterfølgende forelægges til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet, da erstatningen beløber sig til mere end kr. 500.000.

 

Bevilling

Hvis fredningen gennemføres vil kommunen skulle afholde ¼ af erstatningsgodtgørelse til lodsejere indenfor kommunegrænsen. Beløbet er ikke udspecificeret for kommunen, men er kun opgjort for den samlede fredning. Administrationen beder om at udgiften specificeres for den enkelte kommune. 

 

Såfremt fredningsforslaget realiseres vil det desuden kræve bevilling til anlæg af sti, bortskaffelse af jord, etablering af boardwalks, stenter, færister, hegn, opsætning af skilte, bomme mm, udarbejdelse af plejeplan samt efterfølgende vedligeholdelse af sti og naturpleje. Administrationen har bedt om at disse udgifter specificeres.

 

De nødvendige bevillinger til anlæg af sti, plejeplan mm og fremtidig vedligeholdelse behandles senere, når de er konkretiseret efter fredningsnævnets behandling af sagen og administrationens forhandling med lodsejerne om den nøjagtige placering af sti.

 

Retsgrundlag

Naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FN’s verdensmål

15. Livet på land

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

 1. At administrationens høringssvar godkendes.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-11-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Udvalget forudsætter, at forslagsstillerne inddrager grundejerne så hurtigt som muligt i den videre proces.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Nr.260 - Beslutning om scenarier for oprensning på den nedlagte Karlebo Flugtskydebane

Sagsnr.: 18/10859

 

Beslutningstema

Beslutning om niveau for oprensning af affald og jordforurening efter skydebaneaktivitet på den nedlagte Karlebo Flugtskydebane. Der orienteres endvidere om status vedrørende de udførte forureningsundersøgelser samt arkæologisk overvågning af gravearbejdet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Den 30. maj 2017 besluttede Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, at der skal gennemføres et projekt for oprensning efter skydebaneaktiviteterne på det kommunalt ejede areal ved den nedlagte Karlebo Flugtskydebane på matr. 3aø og 3ae, Niverød By, Karlebo.

 

Det blev dengang besluttet, at projektet skulle omfatte både fjernelse af affald (lerduer og plasthaglskåle) og afgravning af forurenet jord med henblik på, at arealet efterfølgende kan udgå af kortlægningen som forurenet areal. Der blev ved budgetforlig 2018-2021 bevilget kr. 4.370.000 til projektet til gennemførelse i 2018 og 2019.

 

På møde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 14. august 2018 blev der orienteret om, at der var udført undersøgelser med henblik på afgrænsning af forureningen på arealet, men at forureningen endnu ikke var endeligt afgrænset.

 

På mødet blev det desuden oplyst, at der er risiko for at træffe fortidsminder i Langstrup Mose, og at Museum Nordsjælland anbefaler, at der udføres en forundersøgelse, for at afklare om der er fortidsminder på de arealer, hvor der skal graves. Som alternativ til en forundersøgelse blev det nævnt, at Museum Nordsjælland kan følge gravearbejderne ved selve oprensningsprojektet. Det blev oplyst, at beslutning omkring udførelse af forundersøgelse kunne medføre en væsentlig påvirkning af projektet, såvel tidsmæssigt, som økonomisk, og at administrationen derfor på et kommende møde ville fremlægge en sag med prisoverslag for de to alternativer til politisk beslutning.

 

Med henblik på at tilvejebringe et realistisk budget for gravearbejde og jordhåndtering, blev der den 12. oktober 2018 afholdt en testdag i mosen. På testdagen, som omfattede 2 forskelligartede områder i mosen, blev metode for slåning af tagrør og anden høj vegetation afprøvet og vurderet i forhold til udfordringer med at beskadige lerduer og eller trykke dem længere ned i jorden. Derudover blev afgravning af lerduer/lerduefragmenter samt afgravning af jord i tynde lag på 0,1 m testet og vurderet. Formålet med testdagen var således at afprøve skånsomme og effektive oprydningsmetoder til fjernelse af lerduer, haglskåle og forurenet jord.

 

Udover graveentreprenør, administration og kommunens rådgiver deltog mulige jordmodtagere og Museum Nordsjælland på testdagen.

 

Det skal bemærkes, at testdagen blev afholdt efter en lang periode med meget tørt vejr, og at forholdene på testdagen derfor har været optimale. Der plejer at være meget vådt i mosen, og det er derfor sandsynligt, at forholdene vil være anderledes når gravearbejderne skal udføres i foråret 2019.

 

Arkæologiske undersøgelser

 

På baggrund af de udførte prøvegravninger, vurderede Museum Nordsjælland, at der ikke er arkæologiske interesser ved gravning til maksimalt 30 cm.

 

På flere områder skal der kun fjernes affald eller afgraves jord til mindre en 30 cm. Efter testdagen har Museum Nordsjælland derfor anbefalet, at forundersøgelsen udføres i form af en overvågning af entreprenørens gravearbejder i udvalgte områder.

 

Museum Nordsjælland har udarbejdet et budget for denne overvågning, som udgør 68.227,63 kr. Budgettet er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen den 17. oktober 2018.

 

Administrationen og kommunens rådgiver Niras er enige med Museum Nordsjælland i, at overvågning af gravearbejdet er den bedste fremgangsmåde.

 

Hvis der konstateres væsentlige fortidsminder, der ikke kan udgraves og registreres indenfor rammerne af forundersøgelsen, skal der udarbejdes et budget for en egentlig undersøgelse. Hvis bygherre (kommunen) ikke ønsker at udføre denne undersøgelse, kan det aftales med museet, at der ikke udføres gravearbejder på disse områder, som da bevares urørte for eftertiden.

 

På denne baggrund vurderer administrationen ikke, at der er behov for beslutning i forhold til metode for de arkæologiske forundersøgelser.

 

Supplerende undersøgelser og status vedr. afgrænsning af forureningen

Efter Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 14. august 2018 har Niras udført flere supplerende undersøgelser til afgrænsning af forureningen. Resultatet af undersøgelserne er illustreret på kortet nedenfor. På kortet fremgår det i hvilke felter, der er påvist forurening, der giver anledning til kortlægning, og det er med forskellige farvesignaturer angivet til hvilken dybde, der skal afgraves forurenet jord, for at udgå af kortlægningen.