Nr.255 - Verserende retssager

Sagsnr.: 10/53233

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om de retssager kommunen er involveret eller er part i.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har anmodet om en løbende orientering om de retssager, som kommunen er involveret i.

 

Kommunen er i øjeblikket involveret i følgende 6 retssager:

 

-         Anlæg af cykelsti langs Humlebækvej – grundejer har anlagt sag mod kommunen for at få underkendt ekspropriationen til anlæg af cykelsti. Den samlede sag – det vil sige både spørgsmålet om ekspropriationens lovlighed og spørgsmålet om erstatningsfastsættelsen – behandles nu under et i Østre Landsret. Landsretten har senest udmeldt nyt syn og skøn – der afholdes skønsforretning ultimo november 2018.

-         Anlæg af cykelsti langs Lågegyde. Grundejer har anlagt sag mod kommunen med påstand om hel eller delvis underkendelse af ekspropriationen. Der blev afholdt skønsforretning den 25. september 2018 og hovedforhandling er berammet til den 13. og 14. marts 2019.

-         Kommunen er stævnet af behandlersted for betaling for anonym alkoholbehandling – sagen indeholder en relation til et frikommuneforsøg.

-         Kommunen er stævnet i sag om ophævelse af kontrakt. Sagsøger har i to omgange fået fristforlængelse til indlevering af replik.

-         Kommunen er stævnet for betaling for døgnbehandling af alkoholmisbrug.

-         Kommunen er stævnet i sag om ophævet byggetilladelse og efterfølgende lovliggørende byggetilladelse.

 

Sagerne er mere uddybende beskrevet i vedhæftede lukkede bilag.

 

-         Sag omhandlende fredning. Sagsøger har ophævet sagen efter ny kendelse fra fredningsnævnet – kommunen tilkendt sagsomkostninger.

-         Sagen om skydebanerne i Langstrup Mose er hævet af sagsøger.

-         Kommunen ankede kendelse fra Klagenævnet for Udbud i sag om rengøringsudbud til byretten. Sagen er afsluttet forligsmæssigt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Bilaget forbliver lukket.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag