Nr.253 - Valg til Europarlamentet søndag den 26. maj 2019

Sagsnr.: 18/27093

 

Beslutningstema

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 5. oktober 2018 oplyst, at der afholdes valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet søndag den 26. maj 2019.

 

Byrådet skal tage stilling til en række spørgsmål i forbindelse med valget:

 

 1. Valg af valgstyrere
 2. Valg af formænd for valgstyrerne
 3. Udpegning af tilforordnede vælgere
 4. Diætsats
 5. Brevstemmeafgivning
 6. Indkaldelse af administrativt personale på valgaftenen
 7. Indsamlinger på valgstederne samt Exit-polls
 8. Gratis kørsel for ældre/gangbesværede vælgere

 

 

Sagsfremstilling og økonomi

 

 1. Valgstyrere

Kommunen har 8 valgsteder. Der er tradition for at udpege 5 valgstyrere til hvert valgsted.

 

Valgstyrerne vælges ved forholdtalsvalg efter d’Hondts metode jfr. Styrelsesloven med mindre andet aftales i byrådet.

 

Den forholdsmæssige fordeling af de 40 pladser vil efter d’Hondts metode blive:

 

A: 16

B:  4

C:  3

F:  1

I:  1

O: 3

V: 11

Ø: 1

 

Det indstilles, at der udpeges 5 valgstyrere til hvert valgsted fordelt efter forholdstalsvalg (d’

Hondts metode).

 

 

 1. Valg af formænd for valgstyrerne

Der skal udpeges en formand blandt valgstyrerne til hvert af de 8 valgsteder.

 

Ved valg efter forholdstal er A, B og V sikret følgende pladser:

 

A: 4

B: 1

V: 3

 

Det indstilles, at A, B og V tildeles pladserne som valgstyrerformænd efter forholdstalsvalg.

 

 

3. Udpegning af tilforordnede vælgere

 

Byrådet udpeger et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under et blandt vælgerne i kommunen.

 

Det foreslås at der udpeges 13 tilforordnede til Kokkedal (største valgsted), 9 tilforordnede til Asminderød, 3 tilforordnede til Karlebo (mindste valgsted), samt 8 tilforordnede til de øvrige valgsteder.

 

Antallet af tilforordnede er lavere end ved det kommende folketingsvalg, da stemmeprocenten forventes at være lavere, samt at vælgerne forventes at være fordelt jævnt over dagen, da valget er en søndag.

 

Antallet af tilforordnede vælgere vil på den baggrund blive på 65 og ved valg efter forholdstalsmetoden vil fordelingen blive som følger:

 

A: 25

B: 7

C: 5

F: 2

I:  2

O: 5

V: 17

Ø: 2

 

Det foreslås, at partierne kan vælge at en af pladserne som tilforordnet vælger på hvert valgsted kan deles mellem to personer. Den ene person møder ind fra kl. 8.15-15, og den anden person møder ind fra kl. 15 og resten af valgdagen/aftenen. De to personer deles om en valgdiæt.

 

Der tilbydes en plads til de partier som stiller op ved Europa-parlamentsvalget, men som ikke er repræsenteret i Byrådet. Disse tilforordnede tilbydes plads på de valgsteder hvor der er størst behov.

 

Partiformændene vil få nærmere information.

 

Det indstilles,

-         at partierne udpeger i alt 65 tilforordnede vælgere fordelt efter forholdstalsmetoden, og at én af partiets tildelte pladser på hvert valgsted kan deles mellem to personer.

 

4. Diæter

 

Byrådet kan fastsætte en diætsats på min. 850 kr. og max. 2.125 kr. (2019-priser) pr. valgstyrer/tilforordnet vælger.

 

Det indstilles, at diætsatsen til valgstyrere og tilforordnede fastsættes som ved tidligere valg til 2.125 kr. (2019-priser).

 

 

5. Brevstemmeafgivning

 

Der vil være mulighed for at brevstemme på Rådhuset og på bibliotekerne.

 

Man kan brevstemme fra 6 uger før valgdagen (15. april 2019) i Borgerservices almindelige åbningstid.

 

Her ud over vil der fra de sidste to uger op til valget være mulighed for at brevstemme i Borgerservice på Rådhuset efter forudbestilt tid fra mandag-torsdag kl. 8.30-18.00, samt 2 lørdage inden valget fra kl. 10-13 (11. og 18. maj). Samtidig tilbydes, at der de sidste to uger op til valget vil være mulighed for at brevstemme på bibliotekerne i hele deres borgerbetjente åbningstid.

 

Ifølge valgloven skal man kunne brevstemme til og med den tredje sidste hverdag før valget fra kl. 9-16. Den tredje sidste hverdag (23. maj) vil der derfor være åbent for at brevstemme fra kl. 9-16.

 

Til at modtage brevstemmer forud for valget i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m. skal der udpeges to tilforordnede.

 

Brevstemmeafgivning i ældreboliger – vil i lighed med tidligere valg – ske efter reglerne om brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem.

 

 

Det indstilles, at A og V udpeger hver en tilforordnet til at modtage brevstemmer i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m.

 

 

 

6. Indkaldelse af administrativt personale på valgaftenen

 

Der indkaldes tre administrative medarbejdere pr. valgsted til at deltage i hele valghandlingen. Kokkedal dog fire medarbejdere og Karlebo to medarbejdere.

 

Det indstilles, at administrationen i samråd med valgstyrerformændene beslutter hvor mange yderligere medarbejdere, som indkaldes til stemmeoptællingen om aftenen.

 

 

7. Indsamlinger på valgstederne samt Exit-Polls

 

Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at afgøre ansøgninger forud for valget om tilladelse til indsamlinger på valgstederne samt ansøgninger om Exit-Polls.

 

 

 

8. Gratis kørsel for ældre/gangbesværede vælgere

 

Det indstilles, at der i lighed med tidligere valg tilbydes gratis befordring af ældre/gangbesværede til og fra valgstederne.

 

 

 

Yderligere bemærkninger

 

 

Da valget er en søndag vil valgstederne jfr. loven være åbent fra kl. 9.00-20.00 (Valg på hverdage er fra kl. 8.00-20.00).

 

 

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen består af 4 medlemmer fra hver af de to kommuner i valgkredsen (Hørsholm og Fredensborg).

 

På byrådets konstituerende møde blev følgende medlemmer og stedfortrædere valgt for Fredensborg Kommune:

 

Medlem

Suppleant

Thomas Lykke Pedersen (formand)

Per Frost Henriksen

Lars Søndergaard (næstformand)

Tinne Borch Jacobsen

Kristian Hegaard

Bettina Bové

Flemming Rømer

Freja Brabæk Kristensen

 

 

Digitale Valglister

Der vil i lighed med tidligere blive benyttet digitale valglister til valget. Der vil blive lavet ekstra back-up både på IT-udstyr, papirudgave af valglister m.m. for at sikre at vælgerne kan blive ekspederet så hurtigt og gnidningsfrit som muligt.

 

Der vil ligeledes være IT-folk til stede på alle valgstederne fra morgenstunden på valgdagen.

 

 

Gratis kaffebord til vælgerne

Vælgerne vil få tilbudt gratis kaffe/te og kage på valgstederne.

 

Hjælpemidler

Kommunen vil stille særlige hjælpemidler til rådighed på valgdagen for vælgere med handicap eller nedsat førlighed.

 

Bevilling

Der er afsat 869.000 kr. til valget.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN’s Verdensmål 11: Lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv - gode rammer for fællesskab og tryghed

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At der udpeges 5 valgstyrere til hvert valgsted fordelt efter forholdstalsvalg.
 2. At A, B og V tildeles pladserne som valgstyrerformænd efter forholdstalsvalg.
 3. At partierne udpeger i alt 65 tilforordnede vælgere fordelt efter forholdstalsmetoden, og at én af partiets tildelte plader på hvert valgsted kan deles mellem to personer.
 4. At diætsatsen til valgstyrere og tilforordnede fastsættes som ved tidligere valg til 2.125 kr. (2019-priser).
 5. At A og V udpeger hver en tilforordnet til at modtage brevstemmer i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m.
 6. At administrationen i samråd med valgstyrerformændene beslutter hvor mange yderligere medarbejdere, som indkaldes til stemmeoptællingen om aftenen.
 7. At borgmesteren bemyndiges til at afgøre ansøgninger forud for valget om tilladelse til indsamlinger på valgstederne samt ansøgninger om Exit-Polls.
 8. At der i lighed med tidligere valg tilbydes gratis befordring til ældre/gangbesværede til og fra valgstederne.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Anbefaler administrationens indstillinger.