Nr.251 - Status på implementering af Byrådets arbejdsgrundlag

Sagsnr.: 18/8477

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienterer sig i status for implementering af arbejdsgrundlaget.

Der afholdes et seminar for borgmesteren og udvalgsformændene, hvor status for implementering af Byrådets arbejdsgrundlag samt den videre proces drøftes.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Den 28. maj godkendte Byrådet arbejdsgrundlaget for byrådsperioden 2018-2021.

 

Forud for godkendelse i Byrådet drøftede borgmesteren og udvalgsformændene udkastet til Byrådets arbejdsgrundlag på et seminar den 16. marts 2018. Arbejdsgrundlaget blev herefter drøftet i fagudvalgene og i Økonomiudvalget den 22. maj 2018, med henblik på vedtagelse i Byrådet.

 

Arbejdsgrundlaget indeholder initiativer, der understøtter kommunens vision.  Arbejdsgrundlaget er samtidig reference i fagudvalgenes arbejde med politikker, strategier og handleplaner, og i budgetprocessen, som nedenstående figur illustrerer. 

 

 

 

 

Implementering og styring via tre spor

Siden maj er der iværksat en række forskellige tiltag, som sikrer fremdrift i de initiativer, der er beskrevet i de otte pejlemærker. Arbejdet er organiseret i tre spor.

 

  1. Budgetprocessen
  2. De politiske udvalg
  3. Øvrige processer og sagsgange.

 

  1. Arbejdsgrundlaget som en del af budgetprocessen

Arbejdsgrundlaget og de otte pejlemærker implementeres i budgetprocessen. Det betyder bl.a., at der sikres en status og fremdrift som en del af budgetrevisionen. Samtidig bliver arbejdsgrundlaget tænkt ind i budgetprocessen, bl.a. som en del af budgetseminarerne og i det materiale, der udarbejdes i budgetprocessen.

 

  1. De politiske udvalg – løbende drøftelser og politisk retning

Arbejdet med arbejdsgrundlaget sker ligeledes som en del af de politiske drøftelser i fagudvalgene. Det sker bl.a. ved, at udvalgte pejlemærker præsenteres på udvalgsmøder, på ØK og i Byrådet efter behov. Ligeledes arbejdes der for, at pejlemærkerne og de konkrete initiativer også bliver en integreret del af fagudvalgenes temadrøftelser samt som en del af fagudvalgenes arbejde med politikker og handleplaner.

 

  1. Arbejdsgrundlaget integreres i de daglige processer og sagsgange - felt om arbejdsgrundlaget i dagsordenen.

Som et tredje initiativ er arbejdsgrundlaget og de otte pejlemærker integreret i sagsfremstillingerne. Det betyder, at det også i det daglige politiske arbejde bliver muligt at drøfte sager med udgangspunkt i pejlemærkerne. Det udmøntes konkret ved, at der er indsat et felt om arbejdsgrundlaget i dagsordenskabelonen.

 

Intern kommunikation

Arbejdet med at udbrede og integrere arbejdsgrundlaget i organisationen er i gang.  Der sættes særligt fokus på, at arbejdsgrundlaget løbende drøftes på ledermøder i den konkrete kontekst. Arbejdsgrundlaget er ligeledes præsenteret i Hovedudvalget og i områdeudvalgene.

 

Ekstern kommunikation

Der er iværksat en række tiltag i forhold til den eksterne kommunikation, herunder i forhold til pressemeddelelse, hjemmeside og taler.

 

Videre proces

Der afholdes et seminar for borgmesteren og udvalgsformændene, hvor status for implementering af Byrådets arbejdsgrundlag samt den videre proces drøftes. Seminaret afholdes i forlængelse af den drøftelse borgmesteren og udvalgsformændene havde om udkastet til Byrådets arbejdsgrundlag på et seminar den 16. marts 2018.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Arbejdet med Byrådets arbejdsgrundlag understøtter, at Fredensborg Kommune er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer.                   

Samtidig understøttes FN’s verdensmål, delmål 16.6 om ”effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer” og delmål 16.7 om ”lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer”.

 

Kompetence

Økonomiudvalget

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.
  2. At der afholdes et seminar for borgmesteren og udvalgsformændene, hvor status for implementering af Byrådets arbejdsgrundlag samt den videre proces drøftes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Godkender administrationens indstilling punkt 1. I forhold til indstillingens punkt 2 besluttede Økonomiudvalget, at drøftelsen foretages ved det kommende budgetseminar i april.