Nr.249 - Økonomisk Orientering - Oktober 2018

Sagsnr.: 16/12923

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering for oktober 2018

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver status for kommunens drifts- og anlægsbudget, bevillingsreserver, den gennemsnitlige kassebeholdning herunder disponeringer og folketallet.

Drift
Ved udgangen af oktober 2018 er der afholdt nettodriftsudgifter for 2.012 mio. kr. mod 1.952 mio. kr. ved udgangen af oktober 2017. Nettodriftsforbruget er dermed 60 mio. kr. højere end op samme tidspunkt sidste år. De 2.012 mio. kr. svarer til en forbrugsprocent på 79,2 pct., hvilket er 0,5 procentpoint højere end i 2017.

Anlæg
Ved udgangen af oktober 2018 er der afholdt anlægsudgifter for 64,8 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 28,4 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 36,4 mio. kr.
Ved udgangen af oktober 2017 var der afholdt anlægsudgifter for 73,5 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 10,5 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 63,0 mio. kr.
Nettoanlægsforbruget er dermed 26,6 mio. kr. højere end i 2017. 
 

Tabel 1. Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning
Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var ved udgangen af oktober 2018 på 280 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning er således steget med 58 mio. kr. siden årsskiftet, hvilket svarer til en gennemsnitlig månedlig stigning på 5,8 mio. kr. 

Tabel 2. Kommunens kassebeholdning (365 dages gns. i mio. kr.)

Figur 1. Udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning frem til den 31. oktober 2018
 


Disponeringer på den gennemsnitlige kassebeholdning
Ud af kommunens gennemsnitlige kassebeholdning på 280 mio. kr. er der disponeringer for i alt 120 mio. kr., heraf vedrører de 101 mio. kr. det budgetlagte kassetræk i budget 2018-22, mens 19 mio. kr. vedrører indestående vedr. Nivå Havn kirken mv. Posten vedr. Nivå Havn, kirken mv. er øget fra 5 mio. kr. til 19 mio. kr. efter indregning af indestående fra bådpladsejere på ”gammel ordning”. Den ikke-disponerede kassebeholdning er på 160 mio. kr.   

 

Figur 2. Disponeringer på kommunens gennemsnitlige kassebeholdning pr. 31. oktober 2018


Bevillingsreserver
Kommunens bevillingsreserver er på i alt 14,7 mio. kr. i 2018 17,0 mio. kr. i 2019 og 22,0 mio. kr. årligt i årene 2020-22, kommunens bevillingsreserver er dermed uændrede i forhold til Økonomisk Orientering for september 2018.
 

Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)


Folketal
Kommunens folketal var per 1. november 2018 på i alt 40.745 borgere. Folketallet er dermed steget med 38 borgere siden 1. oktober. Bag stigningen ligger en nettotilflytning på 41 borgere og et fødselsunderskud på 3 borgere.
 


Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 1. oktober til 1. november 2018

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Økonomisk Orientering bidrager til den daglige økonomiske styring af Fredensborg Kommune og skønnes derigennem at bidrage til FN’s verdensmål nr. 16 ”Fred, retfærdighed og stærke institutioner”.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning