Nr.248 - Borgerrettede takster 2019

Sagsnr.: 18/17195

 

Beslutningstema

Godkendelse af borgerrettede takster for 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

De borgerrettede takster for 2019 forelægges i deres endelige form til godkendelse. Taksterne i den vedlagte oversigt indeholder både beregnede, fremskrevne og udmeldte takster.

 

Fritids- og Idrætsudvalget har behandlet taksterne for Nivå havn, på deres møde den 8. november 2019 og indstiller taksterne for Nivå Havn (som de fremgår af bilag).

 

Taksterne for forældrebetalingen i daginstitutionerne, er beregnet på grundlag af det vedtagne budget for 2019. Taksterne beregnes som en procentdel af de udgifter der indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen jf. Dagtilbudslovens §32.

 

Ved budgetvedtagelsen for 2019 besluttede Byrådet, at omdanne fritidshjem og klubber til SFO I og SFO II, kombineret med en forhøjelse af taksterne. Taksterne ligger fortsat markant under taksterne i vores nabokommuner taksterne fremgår af bilaget.

 

I forbindelse med vedtagelsen om at ændre fritidshjem og klub til SFO blev det besluttet, at serviceniveauet ikke ændres. Det betyder, at forældrene fortsat kan opkræves 50 pct af udgifterne til materialer i SFO II, helt på linje med den opkrævning der er foretaget i de tidligere fritidsklubber.

 

Forældrene har krav på at blive informeret om de nye takster, senest 1 måned før de nye takster træder i kraft. Det betyder, at taksterne skal være vedtaget af Byrådet senest den 1. december 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Styrelsesloven, Budget- og regnskabssystem for kommuner samt dagtilbudslovens §32.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Taksterne for dagtilbudsområdet og SFO vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Herudover vil taksterne for dagtilbud og SFO blive offentliggjort i Lokalavisen Uge-Nyt i december måned 2018

Indstilling

  1. At de borgerrettede takster for 2019 vedtages, samt at forældrene orienteres om de nye takster for dagtilbud senest den 1. december 2018
  2. At forældrene fortsat kan opkræves 50 pct af udgifterne til materialer i SFO II

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Anbefaler administrationens indstillinger, herunder med de reviderede takster i det omdelte bilag.