Nr.247 - Implementeringsplaner budgetforlig 2019-2022

Sagsnr.: 18/27179

 

Beslutningstema

Implementeringsplanerne for budgetforlig 2019-2022 forelægges Økonomiudvalget med henblik på behandling og godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

I budgetforliget for 2019-2022 indgår 57 nye konkrete initiativer på driftsområdet og 16 nye anlægsprojekter. Til brug for Byrådets og administrationens løbende opfølgning på initiativerne, er der udarbejdet vedlagte implementeringsplaner for hhv. drifts- og anlægsområdet.

 

Implementeringsplanerne har endvidere til hensigt at sikre, at der er en fælles forståelse mellem Byrådet og administrationen i forhold til de konkrete initiativer, der indgår i budgetforligt.

 

Implementeringsplanerne indeholder en kort beskrivelser af initiativerne, ”trafiklys-indikator”, status og plan for implementering samt eventuel kommende politisk behandling. Som noget nyt indeholder planerne også henvisninger til Byrådets strategiske pejlemærker.

 

Implementeringsplanerne vil løbende blive opdateret og genforelagt i forbindelse med de tre årlige budgetrevisioner, hhv. pr. 31.03.2019, pr. 30.06.2019 og pr. 31.10.2019.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Flere af initiativerne i budgetforliget støtter overordnet op om FN’s Verdensmål om bl.a. robust infrastruktur, sundhed og trivsel samt bæredygtige byer og lokalsamfund.

 

Initiativerne er i oversigterne kategoriseret efter, hvilket af Byrådets strategiske pejlemærker de vedrører.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At implementeringsplanerne godkendes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Godkender administrationens indstilling.