19-03-2018 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Per Frost Henriksen (A)

Louise Mehnke (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Hanne Berg (F)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Lars Søndergaard (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Afbud

Hans Nissen (A)

Nr.60 - Godkendelse af dagsordenen

Hans Nissen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Dagsordenen blev godkendt

Nr.61 - Orientering om revisionsaftale

Sagsnr.: 18/4754

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Orientering om revisionsaftale fra Fredensborg Kommunes revisor BDO.

Revisionen deltager ved registreret revisor Michael Sylvest Nielsen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med, at der pr. 01.01.2018 er valgt et nyt Byråd i Fredensborg Kommune, har BDO Kommunernes Revision genfremsendt revisionsaftalen som beretning nr. 12.

 

(BDO) Kommunernes Revision blev antaget som revisor for Fredensborg Kommune for årene 2011-2015. BDO fik ved seneste udbud ny kontrakt med Fredensborg Kommune for årene 2016-2017. Herudover har Fredensborg Kommune benyttet sig af option for regnskab 2018.

Revisoraftaleberetningen skal ses i forlængelse af revisionsregulativet, og præciserer nærmere fordelingen af opgaver og ansvar imellem Fredensborg Kommune og BDO. Endvidere uddyber BDO tilrettelæggelse og udførelse af revisionen, herunder rapportering og andre praktiske detaljer i forbindelse med revisionens arbejde.

 

Fredensborg Kommune og BDO har i samarbejde udarbejdet "Revisionsregulativ for Fredensborg Kommune". Regulativet beskriver rammerne for revisionens arbejde, de mere specifikke handlinger som skal udføres, samt de nærmere retningslinjer revisionen skal iagttage under udførelsen af deres arbejde.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Kompetence

Byrådet

Elektroniske bilag

Beretning om revisionsaftale nr. 12, Fredensborg Kommune

Revisionsregulativ for Fredensborg Kommune

Indstilling

 1. At beretningen vedr. revisionsaftalen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

Nr.62 - Forlængelse af kontrakt på revisionsydelse

Sagsnr.: 16/18475

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende, at Fredensborg Kommune forlænger kontrakten på revisionsopgaven med BDO for regnskabsår 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kontrakten med BDO, senest indgået ved udbud i 2015, rummer en mulighed for forlængelse i yderligere et regnskabsår, jf. kontraktens punkt 1.3. Samarbejdet mellem administrationen og BDO har forløbet tilfredsstillende i indeværende kontraktperiode, og derfor anbefales en forlængelse af kontrakten. Dette dels for at udnytte kontraktens fulde længde, og dels for at spare transaktionsomkostninger, ved at skulle gennemføre et udbud, inden det er nødvendigt.

Revisionsopgaven skal i udbud igen i 2019, med aftalestart 1. januar 2020. Formelt vil kontrakten med BDO således udløbe efter afsluttet regnskabsår 2019, 1. oktober 2020.

Retsgrundlag

Udbudsloven

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

 1. At kontrakten med BDO forlænges for regnskabsår 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Godkender administrationens indstilling

Bilag

Nr.63 - Forslag fra Det Radikale Venstre: Frigjorte midler ved eventuel lockout

Sagsnr.: 18/7114

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Nettobesparelsen på løn i forbindelse med en eventuel lockout, tilbageføres proportionelt til de ramte fagområder.

Sagsfremstilling og økonomi

Radikale Venstre mener, at KL´s lockoutvarsel den 7. marts af 250.000 ansatte er ude af proportioner i den nuværende situation.

Vi havde meget gerne set, at parterne havde afventet forhandlingerne i forligsinstitutionen i respekt for aftalesystemet.

I Fredensborg Kommune er der et godt samarbejde med de lokale faglige organisationer, idet der eksempelvis er indgået en lokalaftale med lærerne. Der opfordres derfor til forhandlinger fremfor konfliktoptrapning.

Idet der nu er varslet lockout som svar på den varslede strejke, ønskes det at sende et kraftigt signal om, at en eventuel lockout ikke må blive en kommunal spareøvelse.

Derfor stilles der forslag om, at en nettobesparelse i forbindelse med en eventuel lockout, tilbageføres proportionelt til de ramte fagområder i form af efteruddannelse, forbedring af arbejdsmiljø, faciliteter eller lignende invisteringer i disse medarbejdere.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. Ved eventuel lockout besluttes det principielt, at midlerne tilbageføres proportionelt til de berørte fagområder til invisteringer for medarbejderne.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Økonomiudvalget vil anbefale byrådet, at ved et evt. overskud ved en evt. strejke og lockout skal nettoprovenuet tilbageføres til området. Det betyder at bliver der den uønskede strejke eller lockout på det kommunale område, så udarbejder administrationen et oplæg til beslutning i økonomiudvalg og byrådet mhp. at der i samarbejde med de faglige organisationer kan ske en udmøntning heraf. 

 

Nr.64 - Udkast til regnskab 2017

Sagsnr.: 17/21309

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af udkast til regnskab 2017 med henblik på godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskab 2017 bekræfter en sund og robust økonomi. Regnskabet viser et solidt driftsoverskud, en fortsat konsolidering af kommunens kassebeholdning og nedbringelse af kommunens gæld og samtidig har kommunen afviklet sine valutaswaps.

 

Regnskab 2017 viser et overskud på den primære drift på 138,7 mio. kr., og er altså fuldstændig på niveau med oprindeligt budget.

 

Regnskabsresultatet på 93,5 mio. kr. på anlæg er et udtryk for, at de planlagte anlægsprojekter er igangsat og gennemført som planlagt.

 

Kommunen har i regnskabsåret 2017 hjemtaget lån på i alt 47,8 mio. kr., jf. beslutning i budgetforliget for 2017. De 8 mio. kr. vedrører lånerammen for 2016. Samtidig blev der i 2017 afdraget 53,2 mio. kr. på kommunens samlede gæld.

 

Det primære driftsresultat kunne derfor som budgetlagt finansiere udgifterne til anlæg og størstedelen af kommunens afdrag på lån. Kommunens samlede langfristede gæld er i 2017 faldet med 27,7 mio. kr. Blandt andet har kommunen endeligt afviklet to valutaswaps i udenlandsk valuta for 19,8 mio. kr., ligesom kommunens finansielt leasede aktiver faldt med 2,3 mio. kr.

 

Balanceforskydningerne gav en indtægt på 11,9 mio. kr. Regnskab 2017 viser herefter en samlet forøgelse af de likvide aktiver (kasseopbygning) på 49,9 mio. kr.

 

 

Balanceforskydninger er primært af teknisk karakter, og afspejler betalingsforskydninger hen over årsskiftet. Der er i regnskab 2017 tale om forskydninger i regningsbetalinger.

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning var ved årets indgang på 129,0 mio. kr. og ved udgangen af 2017 på 221,9 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning er således steget med 92,9 mio. kr. gennem 2017, og kommunens målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 60 mio. kr. er opfyldt.

 

Den fortsatte likviditetsopbygning giver en robust kommunal økonomi hvilket gør, at kommunen er mindre sårbar over for uforudsigelige ekstra udgifter, eksempelvis på Beskæftigelsesområdet der er konjunkturafhængigt.

 

Som følge af stigningen i kassebeholdningen overførte kommunen ved udgangen af 2017 yderligere 100 mio. kr. til kapitalforvaltning, således at kommunen ved udgangen af 2017 i alt havde 194,2 mio. kr. under kapitalforvaltning. De yderligere 100 mio. kr. blev overført til kapitalforvaltning med henblik på at opnå et højere afkast af midlerne, som var placeret som et bankindskud til en negativ rente. Desuden mindskes modpartsrisikoen forbundet med, at kommunens bankforbindelse skulle gå konkurs.

 

På kommunens drift afspejler det endelige resultat mindreudgifter i forhold til korrigeret budget 2017 på langt de fleste politikområder. I bilag 1 er der for hvert politikområde en mere detaljeret gennemgang af politikområdernes resultat for 2017.

 

Udgifterne under servicerammen (driftsudgifterne eksklusiv aktivitetsbestemt medfinansiering og politikområde beskæftigelse) var i 2017 på 1.837,3 mio. kr. Det var marginalt over vedtaget budget - 16,2 mio. kr. - svarende til 0,9 pct.

 

Regnskabet vil efter behandling i Byrådet blive oversendt revisionen for gennemgang og godkendelse. Revisionsberetning med påtegning vil blive forelagt Byrådet i juni måned 2018.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om kommunens styrelse.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Efter Byrådets behandling af sagen vil der blive udsendt en pressemeddelelse om resultatet.

Endeligt regnskab 2017 vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside i juni 2018 efter Byrådets godkendelse.

Indstilling

 1. At Byrådet godkender udkast til regnskab 2017 og oversender til revisionen.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler administrationens indstilling

Nr.65 - Overførsler fra 2017 til 2018

Sagsnr.: 17/12568

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Der er seks temaer i sagen:

Drift

 1. Beslutning om de automatiske overførsler fra 2017 til 2018
 2. Godkendelse af redegørelser fra områder og institutioner, hvor de gældende overførselsregler ikke har været overholdt
 3. Beslutning om dispensationsansøgninger om ekstraordinær overførsel ud over de automatiske overførsler
 4. Beslutning om bevillingsmæssige flytninger indenfor overførselsbeløbet
 5. Beslutning om finansiering af fire sager

 

Anlæg

 1. Godkendelse af overførsler fra 2017 til 2018

Sagsfremstilling og økonomi

Indenfor rammerne af de gældende overførselsregler søges der samlet om overførsler for 73,9 mio. kr. fordelt med 52,7 mio. kr. på driftsområdet og 21,2 mio. kr. på anlægsområdet. Herudover er der et mindreforbrug på ca. 15 mio. kr., der ikke overføres.

 

Ændringer ift. tidligere år

Byrådet godkendte den 27. marts 2017 nye og tilpassede principper for økonomistyring i Fredensborg Kommune for at styrke økonomistyringen og derved opnå en større synlighed på det reelle regnskabsresultat på politikområderne. Som led heri blev overførselsadgangen ændret på driftsområdet med virkning fra 2017.

Der skelnes mellem to overførselsadgange: 

+/- 3 pct. af det korrigerede budget

Denne overførselsadgang anvendes på de rammestyrede områder (de tidligere ramme- og indsatsstyrede områder). Som hovedregel opgøres mer-/mindreforbrug på så højt et niveau i kontoplanen som muligt. For de områder, der har decentrale budgetansvarlige, opgøres mer-/mindreforbruget på institutions-/profitcenter/-centerniveau.
 

100 pct. overførsler

De eksisterende regler for 100 pct. overførsler fastholdes, og omfatter som udgangspunkt alene puljer og projekter (ofte med ekstern finansiering) og anlæg. Der er tale om betingede bevillinger, hvilket vil sige, at bevilling og overførsel kun kan anvendes til det vedtagne formål.

Udover puljer og projekter er der 100 pct. overførselsadgang for KKR-institutioner, idet disse håndteres iht. det regelsæt, der gælder for KKR-institutioner indenfor Rammeaftalen.

I forbindelse med gennemgang af politikområderne er der tre områder med 3 pct. overførselsadgang, der er ændret til 100 pct. overførselsadgang, og for alle tre områders vedkommende på baggrund af ”hvile i sig selv” principper.

 • På politikområde Kultur ændres overførselsadgangen for teaterrefusion
 • På politikområde Natur og Miljø ændres overførselsadgangen for rottebekæmpelse
 • På politikområde Natur og Miljø ændres overførselsadgangen for affaldshåndtering

Drift

På driftsområdet er der ved regnskab 2017 et samlet mindreforbrug på 68,2 mio. kr., hvoraf der automatisk gives adgang til overførsel af 52,7 mio. kr. til 2018. Derudover er der modtaget dispensationsansøgninger på i alt 0,452 mio. kr. om overførsler ud over 3 pct. 

Mindreforbrug for 15 mio. kr. overføres ikke og lægges dermed i kassen.

 

Tabel 1. Oversigt over overførslerne på driftsområdet

 1.000 kr.

Korr. budget
2017

Forbrug 2017

Mindreforbrug

Overførsel

Tilføres kassen

+/- 3 pct.

2.435.291

2.388.433

46.858

31.353

15.505

100 pct.

46.655

25.336

21.318

21.318

0

Anbefalinger

 

 

 

452

-452

 I alt

2.481.946

2.413.769

68.176

53.123

15.053

Se bilag 1, 2, 4 samt 5 for fordelingen på politikområdeniveau.

 

Overførsler ift. overholdelse af servicerammen

Udgifter der hører under servicerammen dækker over kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Servicerammen er det vedtagne budget og kommunens udgifter under servicerammen påvirkes derfor af overførslerne mellem årene, da disse tidsmæssigt overføres efter vedtagelsen. Der søges om overførsel af ca. 51 mio. kr. indenfor servicerammens områder til 2018, hvilket betyder, at de allerede budgetlagte serviceudgifter øges med dette beløb alene i overførsler.

I forbindelse med overførslerne fra 2016 til 2017 blev der overført midler for i alt 45,6 mio. kr. indenfor servicerammen, og så længe overførslerne mellem årene er nogenlunde konstante udgør overførslerne ikke et problem i forhold til servicerammen, men overførsler i denne størrelsesorden betyder, at der vil være en væsentlig usikkerhed i forhold til overholdelse af servicerammen i 2018.

 

Redegørelser og ansøgninger om dispensation

De institutioner/områder, hvor der er afvigelser udover de automatiske overførselsregler skal fremsende en redegørelse. Disse redegørelser fremgår af bilag 3.

Der er anlagt en bagatelgrænse på budgetafvigelser på 25.000 kr. i forhold til fremsendelse af redegørelser.

 

Såfremt der ønskes dispensation fra de gældende overførselsregler, skal der fremsendes en begrundet dispensationsansøgning (se bilag 4).

Der er modtaget dispensationsansøgninger for i alt 0,452 mio. kr., hvoraf det anbefales at imødekomme alle ansøgninger. For to dispensationsansøgninger anbefales det, at der sker en konkret opfølgning senest i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31.10.2018.

 

Anlægsområdet

Forbruget på anlægsområdet i 2016 var på 27,7 mio. kr. Sammenlignes dette med forbruget i 2017 er der sket en væsentlig stigning. Stigningen i forbruget kan blandt andet forklares ved en bedre økonomisk styring af anlægsprojekterne i 2017 ift. tidligere - herunder større fokus på igangsætning, projektafvikling og budgetopfølgning. På anlægsområdet er der et mindreforbrug i 2017 på 21,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget dækker over en mindreudgift på 14,9 mio. kr. og en merindtægt på 6,4 mio. kr. 

Tabel 2. Oversigt over ansøgte overførsler på anlægsområdet

1.000 kr.

Forbrug 2017

Korr. budget 2017

Rest. korr. Budget 2017

Overførsel i alt

Anlægsudgifter der søges overført

104.597

119.378

14.781

14.781

Anlægsindtægter der søges overført

-11.353

-4.937

6.416

6.416

Anlægsbudget der ikke søges overført

287

386

99

0

I alt

93.531

114.827

21.296

21.197


Anlægsudgifter, der søges overført

Kategorien omfatter anlægsprojekter, der videreføres i 2018. Indenfor denne kategori søges om overførsel af 14,8 mio. kr. fordelt på 56 anlægsprojekter.

 

Anlægsindtægter, der søges overført
Kategorien dækker indtægter vedr. anlægsprojekter, der videreføres i 2018. Grundet periodeskydninger oversteg de realiserede anlægsindtægter i 2017 det korrigerede budget efter budgetrevisionen pr. 30.11.2017. Dette indebærer, at den ansøgte overførsel reducerer indtægtsbudgettet for 2018 med 6,4 mio. kr. fordelt på 7 anlægsprojekter. Den væsentligste overførsel vedrører projektet ”Klimatilpasning i Kokkedal” hvor indtægtsbudgettet for 2018 reduceres med 6,0 mio. kr.

 

Anlægsbudget, der ikke søges overført

I forbindelse med overførselssagen gennemføres de bevillingsmæssige konsekvenser for afsluttede anlægsprojekter, hvor dette ikke er sket tidligere. I dette tilfælde omfatter det alene anlægsprojektet ”Kapacitetsudvidelse Plejecenter Lystholm”, hvor der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som lægges i kassen med overførselssagen.

 

Bevillingsmæssige flytninger indenfor overførselssagen

I forbindelse med Byrådets godkendelse af nye og tilpassede principper for økonomistyring i Fredensborg Kommune, blev det besluttet, at der med virkning fra budget 2018 skulle oprettes et nyt politikområde (19) Aktivitetsbestemt medfinansiering, samtidig har Byrådet ved budgetrevisionen 30.11.2017 godkendt, at hjælpemiddelområdet flyttes fra politikområde Handicap og Socialpsykiatri til politikområde Pleje og Omsorg.

I denne overførselssag indgår mer-/mindreforbrug vedr. ovenstående opgaver. De overførte mer-/mindreforbrug forbundet hermed har nedenstående bevillingsmæssige flytninger (i 1.000 kr.)

Aktivitetsbestemt medfinansiering

-22

Politikområde Pleje og Omsorg (13)

225

Politiområde Handicap og Socialpsykiatri (14)

-203

Pleje og Omsorg, visitation og hjælpemidler

-410

Politiområde Handicap og Socialpsykiatri (14)

410

 

Finansiering af sager

Ved denne overførselssag kan der lægges ca. 15 mio. kr. i kassen af uforbrugte midler i 2017. Administrationen anbefaler, at der fra disse midler peges på finansiering af fire sager, hvoraf det bevillingsmæssige i tre sager har været behandlet i fagudvalgene (i 1.000 kr.).

Byrådet, 26.02.2018

Indsatshuset, Møllevejens skole

2.500

SSU, 05.02.2018

Implementering af Nexus omsorgssystem

1.000

Byrådet marts 2018

GDPR implementering (databeskyttelsesforordning)

1.500

ØU nov. 2017

Udbud af økonomi og lønsystem

2.400

 I alt

 

7.400

 

Den fjerde af sagerne vedrører implementeringsomkostninger efter udbud af kommunens økonomi og lønsystem, jf. orientering herom i Økonomiudvalget i november 2017. Samlet set peger udbuddet på, at der vil være en besparelse set over udbudsperioden. Men der vil i implementeringsfasen i 2018 og 2019 være merudgifter i forhold til det budgetterede. I overførselssagen er medtaget de skønnede merudgifter i 2018. Merudgifterne i 2019 forventes noget mindre og vil blive håndteret bevillingsmæssigt i forbindelse med budget 2019-2022, hvor også de forventede løbende besparelser vil blive medtaget.

 

 

Bevilling

1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Drift 

 

 

 

 

+/- 3 pct.

31.353

 

 

 

100 pct.

21.318

 

 

 

Anbefalede ansøgninger

452

 

 

 

Overførsler i alt (netto)

53.123

0

0

0

Politikområde Pleje og Omsorg (13)

225

 

 

 

Politiområde Handicap og Socialpsykiatri (14)

-203

 

 

 

Politikområde Aktivitetsbestemt medfinansiering (19)

-22

 

 

 

Politiområde Handicap og Socialpsykiatri (14)

410

 

 

 

Politikområde Pleje og Omsorg (13)

-410

 

 

 

Flytninger indenfor overførselssagen i alt

0

 

 

 

Indsatshuset, Møllevejens skole

2.500

 

 

 

Implementering af Nexus omsorgssystem

1.000

 

 

 

GDPR implementering

1.500

 

 

 

Implementering af økonomi og lønsystem

2.400

 

 

 

Finansiering  af sager fra udvalg

7.400

 

 

 

Driftsområdet i alt

60.523

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlæg

 

 

 

 

Anlægsudgifter der søges overført

14.781

 

 

 

Anlægsindtægter der søges overført

6.416

 

 

 

Anlæg i alt (netto)

21.197

0

0

0

I alt

81.720

0

0

0

 

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Drift

 1. At Byrådet godkender de automatiske overførsler (bilag 2 og 5)
 2. At Byrådet godkender de modtagne redegørelser for områder og institutioner (bilag 3)
 3. At Byrådet godkender indstillingerne vedr. dispensationsansøgningerne om overførsel ud over de automatiske overførsler (bilag 4)
 4. At Byrådet godkender bevillingsmæssige flytninger indenfor overførselssagen
 5. At Byrådet godkender administrationens anbefaling om finansiering af sagerne vedr. Møllevejens Skole, implementering af Nexus omsorgssystem, implementering af GDPR samt implementering af økonomi og lønsystem.

Anlæg

 1. At Byrådet godkender overførsel af anlægsprojekter fra 2017 til 2018 (bilag 6)

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler administrationens indstillinger

Nr.66 - Orientering om udrulning af EU´s persondataforordning

Sagsnr.: 18/2964

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om proces for udrulning af EU´s persondataforordning (GDPR) i Fredensborg Kommune samt godkender bevilling til projektet.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund og Problemstilling:

Den 25. maj 2018 træder EU’s persondataforordning (GDPR) i kraft - den afløser den nuværende 16 år gamle persondatalov. Forordningen har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i EU, men gælder også evt. udveksling af data med lande udenfor EU. Fredensborg Kommune har pligt til at leve op til gældende lovgivning.

For begge regelsæt gælder, at borgeren er i centrum, men den nye forordning medfører en skærpelse af krav til data- og behandlingssikkerhed samt it-sikkerhed.

Der er krav om løbende dokumentation af databehandlingsaktiviteter, modenheds- og risikovurderinger med tilhørende procedurer og kontroller.

 

Processen:

Den ny persondataforordning er ikke endeligt vedtaget i Danmark, men EU’s lovgivning og vejledninger vil ikke adskille sig væsentligt fra de regler, der er i dag, når det gælder informationssikkerhed. Det nye vil være stram opfølgning, øget dokumentation og efterlevelse i henhold til GDPR og ISO-standarderne, herunder ansættelse af en DPO (Data Protection Officer).

 

Fredensborg Kommune har løbende fulgt KL’s udmeldinger om en endelig udmøntning af persondataforordningen, herunder at afvente Justitsministeriets vejledninger til loven for at undgå unødig administration. Vejledningerne er imidlertid forsinkede og da vi ikke kan vente længere, har administrationen nu igangsat en større indsats med GDPR implementeringen.

 

Der er opbygget en program- og projektorganisation, hvor omdrejningspunktet er opfyldelse af GDPR’s mest centrale områder. Projektorganiseringen vil omfatte store dele af organisationen og kræve en betydelig ressourceindsats.

 Processen vil løbende blive justeret i henhold til KL’s udmeldinger og inspiration fra de eksisterende samarbejdsflader i det Nordsjællandske Digitaliseringssamarbejde (NDS) – og i takt med at ministeriets vejledninger på området foreligger.

 

Ejerskab:

Center for Ejendomme og Intern Service (CEIS) har det daglige ansvar for it-sikkerheden i Fredensborg Kommune. GDPR er imidlertid en tværorganisatorisk disciplin, hvor databehandlingsaktiviteter, og dyb systemforståelse- og understøttelse skal være i fokus. Implementering af persondatabeskyttelsesforordningen kan altså ikke klares af nogle få it-folk, men kræver en indsats fra alle i organisationen, der modtager, arbejder med og har adgang til persondata.

 

Aktuelt GDPR og informationssikkerhedsniveau:

Der er indledningsvis behov for afdækning af modenhed, succeskriterier, prioritering og igangsætning af aktiviteter for at kunne leve op til den skærpede GDPR lovgivning, hvor administrationen arbejder med personhenførbare data.

Det skal afdækkes om procedurer for behandling af persondata er forankret, dokumenteret og nedskrevet i alle dele af organisationen.

Arbejdets omfang med implementering af GDPR kendes først, når baseline i de enkelte centre foreligger. Herefter vil der kunne udarbejdes tidsplan for den endelige implementering og udpeges risici i forbindelse med mangler i forhold til opfyldelse af myndighedskrav

 

DPO (Data Protection Officer):

DPO’ens primære opgave er via rådgivning og overvågning at sikre organisationens overholdelse af persondataforordningen og interne politikker om beskyttelse af personoplysninger.

Fredensborg Kommune er med i et fællesskab; Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde (NDS), hvor der i fællesskab ansættes to DPO’er, således at en DPO får ansættelseskontrakt i 4 kommuner og den anden DPO får ansættelseskontrakt i 3 kommuner. Stillingerne er pt opslået.

En eller begge DPO’ere kan tidligst starte i april måned.

Når DPO’en er startet, vil der sandsynligvis være et så stort ressourcetræk, at Fredensborg Kommune indledningsvis ikke skal regne med nogen større operationel eksekvering fra DPO’ens side.

Det er derfor vigtigt at vi, fra starten af programforløbet får prioriteret at stille de rigtige ressourcer til rådighed og supportere programmet på bedst mulig vis.

 

GDPR hovedaktiviteter:

Programmet omfatter flere parallelle spor (selvstændige projekter), som samlet styres fra én programleder. Fokus er på at være klar på flest mulige punkter i forhold til GDPR inden 25. maj 2018 og så vidt muligt med de mest kritiske områder, som er centrale i forhold til Forordningen.

 

Der forventes stor inddragelse af nøglepersoner fra alle relevante Centre.

 

Hovedsporene er:

                  Kommunikationsstrategi (informationskampagner i organisationen).

                  Baseline i Administrationen.

                  KLE (Kommuners Landsforenings Emneplan) systemmapning/arbejdsgange.

                  Sårbarheds- og konsekvensvurderinger (DPIA) i organisationen - på Centerniveau.

                  Systemejere.

                  Behandlingstyper – KLE mapning.

                  Procedurer og kontroller. Udarbejde og/eller opdatere arbejdsprocesser. Korrigere for nuværende afvigelser.

                  Dataflow analyser.

                  IT-informationssikkerhed. Implementering af de vigtigste elementer i ISO27001/2 samt it-beredskab.

                  Styr på aftaler.

                  Sikre leverandør- og databehandleraftaler.

                  Uddannelsesforløb.

                  Awareness programmer for samtlige medarbejdere – bl.a. undervisning i it-sikkerhed og overholdelse af gældende lovgivning omkring håndtering af persondata. Endvidere opmærksomhed på de ny regler og arbejdsprocesser.

 

Governance:

Økonomiudvalget er som personale og organisationsudvalg øverst ansvarlige for det samlede program og dermed programejer og vil med passende mellemrum få rapportering fra DPO’en.

 

Økonomi:

Med EU’s persondataforordning kommer der nye krav til dokumentation og opfølgning i forhold til de nye sikkerhedsstandarder. Da modenheden i Centrene ikke p.t. kendes, er det estimerede timeforbrug et kvalificeret skøn.

Økonomien til en delt DPO vil forventeligt ligge på ca. kr. 200.000 pr. år, baseret på en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i indbyggertal.

 Det giver følgende eksterne økonomi:

 Eksterne midler 2018 - igangsætning

Kroner

DPO (9 mdr.)

150.000,-

GDPR konsulent (4 mdr.)

460.000,-

Compliance værktøj / licens

50.000,-

Software til E-Learning

20.000,-

Software til videoredigering

10.000,-

Eksternt tryk – oplysningskampagne – f.eks. store plakater

10.000,-

Cybersecurity - Penetrationstest

120.000,-

Reserve

80.000,-

I alt 2018

900.000,-

 

 Der gøres opmærksom på, at midler i 2018 til ekstern konsulent muligvis ikke er den endelige ramme. Omfanget kendes først efter baseline aktiviteterne og den øvrige fremdrift i projektet.

 

I 2019 forventes udgifter på ca. 200.000 kr. til DPO samt ca. 400.000 til færdiggørelse af ISO27001/2 i Drift og Support; i alt 600.000 kr.

 

På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at estimere udgifter til det øgede dokumentations- og opfølgningsarbejde, men det kommer til at kræve en del interne timer pr. center. Pt. er der kalkuleret med 50 timer for Centre, som er nogenlunde i compliance og 150 timer for dem, hvor det viser sig, at der er større udfordringer. Med en fordelingsnøgle på 4 (50)/5 (150) giver det 950 timer.

  

Interne timer 2018 - igangsætning

Timer

Programledelse (Borgerservice og Digitalisering) – 4 mdr.

600

1 ekstra ressource (Borgerservice og Digitalisering) – 4 mdr.

600

Kommunikation – udarbejdelse af materialer

100

Inddragelse af superbrugerkorpset

400

ISO27001/2

300

Leverandører - databehandleraftaler

150

Administrationen – estimeret (Baseline afgør forventet ressourceforbrug)

(950)

I alt 2018

3.100

 

I ovenstående beregning af timer, er der kun estimeret med 4 måneders programlederfunktion. Viser det sig, at der efter denne periode stadig har mange tværgående aktiviteter kørende, anbefales en forlængelse af allokeringen.

 

Opsummering:

Der skal gøres opmærksomt på, at manglende overholdelse af GDPR kan udløse en bøde op til 4 pct. af den årlige omsætning for private virksomheder. Sanktionerne for offentlige myndigheder kendes endnu ikke.

Implementering af GDPR er en stor opgave. Fredensborg Kommune vil nå langt inden den 25. maj, men endelig implementering af GDPR forventes først at kunne ske med udgangen af 2018.

Det er dog administrationens forventning, at kommunen med en troværdig og saglig GDPR projektplan samt dennes dokumenterede igangværende implementering i høj grad vil kunne leve op til intentionerne i den nye lovgivning.

I perioden frem til den 25. maj, er det målet at Fredensborg Kommune vil have:

        Gennemført orienteringsmøder, informationskampagner og Awareness for medarbejdere

        Afdækket administrationens udgangspunkt, og igangsat korrigerende handlinger for at overholde den ”administrative praksis”.

        Udarbejdet en detailplan for hvert område i administrationen.

        Udarbejdet KLE mapning, og etableret fuldt overblik over systemer, aftaler og databehandlere (databehandleraftaler) – (Er i gangsat)

        Gennemført it-baseline i Drift & Support, og igangsat korrigerende  handlinger for at overholde de vigtigste områder i ISO27001/2.

        IT-sikkerheden er testet via penetrationstest og it-sikkerheden  tilpasset efter fundne sårbarheder.

 

Bevilling

Administrationen anbefaler, at der gives en ekstra bevilling til implementeringen af GDPR, dog således at finansieringen findes inden for den eksisterende ramme. Konkret fremsætter administrationen forslag til at finansieringen sker af mindreforbrug i 2017 i overførselssagen (særskilt punkt på dagsordenen).

Retsgrundlag

 

 

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

 1. At orientering om proces for udrulning af EU’s persondataforordning (GDPR) i Fredensborg Kommune tages til efterretning og godkendes.
 2. At spørgsmålet om finansiering af projektet på 1,5 mio. kr. afklares i særskilt sag vedr. overførte midler fra 2017 til 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretningen

Nr.67 - Tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem

Sagsnr.: 18/886

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om Finansieringsudvalgets rapport til regeringen med forslag til tilpasninger af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Finansieringsudvalget har den 21. februar 2018 offentliggjort sin rapport med forslag til tilpasninger af det kommunale tilskuds- og udligningssystem med henblik på eventuelle ændringer fra 2019. Regeringen er på den baggrund gået i forhandlinger med Folketingets partier. Regeringen har meldt ud, at de håber at afslutte de politiske forhandlinger om den kommunale udligning inden påske.

 

Rapporten indeholder fem modelforslag til tilpasninger af tilskuds- og udligningssystemet. Modelforslagene fra Finansieringsudvalget har været afgrænset af et kommissorium fra regeringen, hvormed udvalget ikke har haft til opgave at foreslå en gennemgribende ændring af tilskuds- og udligningssystemet, men derimod tilpasninger af det nuværende tilskuds- udligningssystem.

 

Mulige konsekvenser for Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune vil blive ramt hårdt af alle fem foreslåede modeller. Set fra Fredensborg Kommune ser det ud til, at hensigten med de fem forslag er at flytte midler fra by til land. Kommunen vil i 2022 stå overfor et tab, som spænder fra 12,6 mio. kr. i model 5 til 53,3 mio. kr. i model 1 svarende til et tab i forhold til beskatningsgrundlaget på 0,13 pct. til 0,54 pct., jf. tabellen nedenfor. Et tab som i model 1 svarer til op mod 107 lærerstillinger eller op mod 142 hjemmehjælpere. Reduktioner af en sådan størrelsesorden svarer til at lukke en af kommunens skoler.

 

 

Fredensborg Kommune påvirkes særligt i negativ retning af en revision af uddannelsesstatistikken vedr. indvandreres uddannelsesniveau samt af en reduktion af udlændingeudligningen, men også tilpasninger til imødegåelse af utilsigtede virkninger af den seneste omlægning af statens refusion til kommunerne på beskæftigelsesområdet har negative konsekvenser for kommunen.

 

Fredensborg Kommune er en del af Stopforskelsbehandlingen.nu, der består af 34 kommuner i hovedstadsområdet, som ønsker en sænkning af landsudligningen. Den 15. marts 2018 er der et debatmøde om konsekvenserne af øget udligning i Stopforskelsbehandlingen.nu, hvor borgmestre og folketingsmedlemmer valgt i hovedstadsområdet skal drøfte, hvad der kan gøres for at stoppe forskelsbehandlingen af hovedstadsområdet.

 

Til orientering, så modtager Fredensborg Kommune i 2018 9,6 mio. kr. fra landsudligningen, mens vi – inklusive korrektion for overudligning – afleverer 48,2 mio. kr. i hovedstadsudligningen.

Vedlagt er et notat til Byrådet om forslagene til en tilpasning af tilskuds- og udligningssystemet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

 1. At Økonomiudvalget drøfter 1) orienteringen, 2) mødet den 15. marts 2018 i Stopforskelsbehandlingen.nu og 3) den videre politiske beslutningsproces.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning, idet alle partier retter henvendelse til deres folketingsgrupper

Nr.68 - Godkendelse af program til budgetseminaret i april 2018

Sagsnr.: 18/924

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalgets godkendelse af programmet for budgetseminaret i april 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådets første budgetseminar afholdes fredag den 20. april 2018. Med aprilseminariet tages der hul på de indledende drøftelser af budget for 2019-2022. Ligeledes er det intentionen med seminariet, at Byrådet på aprilseminariet drøfter rammerne for den videre budgetproces og afgiver bestillinger til budgetseminariet i august 2018.

 

Om formiddagen vil der være oplæg af udvalgsformændene om de strategiske perspektiver og den udvikling fagudvalgene vil arbejde for i de kommende 4 år. Herudover vil der være et oplæg om boligudbygning og befolkningsprognosen.

 

Eftermiddagens program starter med oplæg af Cheføkonom Morten Mandøe fra KL, som vil fortælle om forventningerne til de økonomiske rammer for budget 2019-2022 og med et blik på Fredensborg Kommune set udefra. Herefter vil de lokale udfordringer i Fredensborg Kommune og anbefalingerne i budgetvurderingen blive gennemgået.

 

Herefter vil der være drøftelser i partigrupperne og dagen afsluttes med en opsamling af drøftelserne i partigrupperne og opsamling på bestillinger til augustseminaret.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

 1. At Økonomiudvalget godkender program til budgetseminaret i april 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Godkender administrationens indstilling

Nr.69 - Opkrævning af garantiprovision

Sagsnr.: 17/22730

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til Fredensborg Kommunes opkrævning af garantiprovision fra forsyningsselskaber, herunder afsendelse af udtalelse herom fra Byrådet til Ankestyrelsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har modtaget brev af 30. januar 2018 fra Ankestyrelsen, hvor Ankestyrelsen skriver, at revisionen i beretningen for årsregnskabet 2016 har anført, at Byrådets beslutning den 25. november 2013 om, at garantiprovision opkræves med 0,5 pct. af lånets hovedstol, som et engangsbeløb ved afgivelse af garantien og løbende 0,5 pct. årligt af restgælden på nye udestående garanterede lån, ikke fuldt ud vurderes at være i overensstemmelse med udmeldinger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL. Revisionen anfører også, at allerede stillede garantier ikke fuldt ud lever op til gældende regler for opkrævning af garantiprovision. Ankestyrelsen beder på denne baggrund Byrådet om en udtalelse om forholdet, som skal være Ankestyrelsen i hænde senest den 28. marts 2018.

 

Ankestyrelsen har også behandlet sager vedr. andre kommuners opkrævning af garantiprovision.

 

En fremadrettet årlig opkrævning af garantiprovision fra Fredensborg Spildevand A/S og Fredensborg Vand A/S på årligt 0,5 pct. af de garanterede låns restgæld vil i 2018 medføre en indtægt til kommunen på 438 t.kr. Da opkrævningen vil blive foretaget årligt på baggrund af de garanterede låns restgæld, vil kommunens indtægt alt andet lige falde fra 2019 og frem, idet de garanterede lån løbende bliver nedbragt. Desuden vil der årligt være tale om en individuel vurdering af garantiens størrelse. For 2019 og frem er bevillingen nedenfor derfor et estimat.

 

En bagudrettet opkrævning af garantiprovision fra Fredensborg Spildevand A/S og Fredensborg Vand A/S fra 2013 til 2017 og delvis for 2012 på 0,5 pct. af de garanterede låns restgæld i de enkelte år vil medføre en yderligere indtægt til kommunen i 2018 på 2.231 t.kr. – og en tilsvarende udgift for Fredensborg Vand og Spildevand

Bevilling

 

 

Forventet merforbrug/finansiering

(1.000 kr.)

Profit-center

Artskonto

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

67900080

-2.669

-421

-404

-388

-372

-357

I alt, kassen

 

-2.669

-421

-404

-388

-372

-357

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven).

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ingen

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Efter beslutning i Byrådet skal administrationen sende udtalelse til Ankestyrelsen samt informere og opkræve garantiprovision fra Fredensborg Spildevand A/S og Fredensborg Vand A/S.

Elektroniske bilag

Notat om garantiprovision.

Forslag til udtalelse fra Byrådet til Ankestyrelsen.

Indstilling

 1. At administrationen sender den i bilaget foreslåede udtalelse fra Byrådet til Ankestyrelsen, når Økonomiudvalget og Byrådet har taget stilling til sagen.
 2. At administrationen beder Ankestyrelsen om fristforlængelse for udtalelsen fra Byrådet, da udtalelsen skal være Ankestyrelsen i hænde senest den 28. marts 2018, og der pga. påske først er møde i Byrådet den 3. april 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler administrationens indstillinger

Nr.70 - Delberetning, løbende revision 2017

Sagsnr.: 18/4754

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af revisionens delberetning for regnskab 2017 vedrørende den løbende revision.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens revision BDO udarbejder for regnskabsåret 2017 to formelle beretninger. Hertil kommer en orientering til det nye byråd om revisionsaftalen.

 1. Delberetning, løbende revision 2017, behandles i denne sag.
 2. Orientering om revisionsaftale, se andet punkt på dagsordenen.
 3. Endelig årsberetning for regnskabsåret 2017 som kommer til politisk behandling i juni.

 

I delberetningen for regnskabsåret giver revisionen sin vurdering af, om udførelsen af Byrådets og udvalgenes beslutninger er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, herunder om kommunens interne forretningsgange, kontrolsystemer m.v. fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes om årets økonomiske dispositioner er i overensstemmelse med byrådets bevillinger, lovgivning m.v.

Det er revisionens vurdering, at der generelt er tilrettelagt gode og hensigtsmæssige forretningsgange for kommunens sagsadministration. Overordnet peger delberetningen på, at der generelt er fokus på økonomistyringen i organisationen.

Delberetningen giver anledning til to bemærkninger:

Første bemærkning vedrører IT-sikkerhedsrevisionen:

”Ved vores revision af kommunens IT-sikkerhed har vi konstateret følgende væsentlige forhold, som vi særligt vil henlede opmærksomheden på:

 • Mangelfuld ændringsstyring, herunder styring af forretningsrollerne og kompenserende kontroller i forhold til sikkerhedsadministrationen i OPUS
 • Manglende udbedring af flere svagheder i kommunens administration af området, som omtalt i revisionsberetningen for 2016

Disse forhold øger efter vores opfattelse risikoen for besvigelser, samt fejl og mangler i sagsbehandlingen.

Det skal henstilles at:

 • Der sættes et skærpet fokus på ændringsstyringen samt styringen af forretningsroller
 • Der etableres kompenserende kontroller i forhold til sikkerhedsadministrationen i OPUS”

 

Administrationen har i dialog rådføring med revisionen primo 2018 igangsat en række initiativer for at imødekomme revisionens henstillinger på it-området. Det gælder blandt andet i forhold til styringen af forretningsroller, opfølgning på ophørte medarbejdere og arbejdet med it-sikkerheden generelt. De konkrete initiativer fremgår af bilag.

 

Den anden bemærkning er på områder med statsrefusion:

”Det er vores vurdering, at sagsbehandlingen på det sociale område generelt lever op til lovgivningens bestemmelser, dog ikke på området Kontanthjælp (jobparate), idet vi har konstateret et højt fejlniveau i disse sager svarende til over halvdelen af de efterprøvede kontrolpunkter. Derudover er der konstateret fejl af generel karakter i forhold til journalføring ved bevilling af forsørgerydelse, samt andre fejl, vi ikke kan udelukke, er af generel karakter.

Jobcentret har ved de interne kvalitetskontroller ligeledes konstateret fejl, og der er løbende iværksat tiltag med henblik på at mindske fejlniveauet.”

 

Der har været arbejdet med sagsgange på området i løbet af 2017, jf. også revisionens bemærkning, og der er fulgt op herpå i forbindelse med regnskabsafslutningen. Også her er administrationens besvarelse på bemærkningerne uddybet i bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekcenser.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At delberetningen godkendes.
 2. At det tages til efterretning, at administrationen arbejder på at få styrket de forretningsgange, som revisionen nævner i beretningen.
 3.  

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler administrationens indstillinger

Nr.71 - Økonomisk Orientering - Februar 2018

Sagsnr.: 16/12923

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 28. februar 2018

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for forbruget på kommunens drifts- og anlægsbudget, bevillingsreserver og likviditet samt folketallet

Status for drift og anlæg

Det gælder for såvel drifts- samt anlægsbudgettet, at de er opgjort før overførsler fra 2017 til 2018. Særligt på anlægsbudgettet hvor der er 100 pct. overførselsadgang, har overførselssagen væsentlig indflydelse på budgettets størrelse. Overførselssagen behandles i lighed med Økonomisk Orientering på aftenens møde.

Drift
Ved udgangen af februar 2018 har kommunen afholdt nettodriftsudgifter for 358 mio. kr. Med et korrigeret budget på 2.495 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 14,4 pct., hvilket er 0,2 procentpoint højere end på samme tidspunkt sidste år. Det skal dog bemærkes forbrugsprocenten for 2017 er beregnet for budgettet inkl. overførsler fra 2016 til 2017. Administrationen anbefaler, at der overføres driftsbudget for 53,1 mio. kr. fra 2017 til 2018. Godkendes administrationens anbefalinger, resulterer det i et nettodriftsbudget på 2.548 mio. kr. og en forbrugsprocent på 14,1 pct.

Anlæg

Ved udgangen af februar 2018 har kommunen afholdt anlægsudgifter for 4,3 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 1,5 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 2,8 mio. kr.
På samme tidspunkt i 2017 var der afholdt anlægsudgifter for 6,1 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 0,1 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 6,0 mio. kr. Nettoanlægsforbruget ved udgangen af februar er dermed 3,2 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år. Før overførselssagen budgetteres der med anlægsudgifter for 183 mio. kr. og anlægsindtægter 64 mio. kr. Hvis administrationens anbefaling godkendes, resulterer det i et budget med anlægsudgifter for 198 mio. kr. og anlægsindtægter for 57 mio. kr. 

 

Tabel 1 Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)

 

2017

2018

 

Korr. Budget

Forbrug februar

Forbrugspct. februar

Korr. Budget

Forbrug februar

Forbrugspct. februar

Drift

2.482

352

14,2

2.495

358

14,4

Anlæg

115

6

5,3

119

3

2,4

Kommunens gennemsnitlige likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet er ved udgangen af februar 230,9 mio. kr.
Primo 2018 var den gennemsnitlige likviditet 221,9 mio. kr. Kommunens gennemsnitlige likviditet er dermed fortsat stigende. Det skal dog bemærkes, at stigningstakten er aftagende. I perioden siden februar 2017 har den gennemsnitlige månedlige stigning været 6,7 mio. kr., dette er faldet til gennemsnitligt 4,5 mio. kr. pr. måned i de første to måneder af 2018. 

 

Administrationen fremlægger inden sommer forslag til model for hvorledes den disponerede kassebeholdning kan vises.

Tabel 2. Kommunens gennemsnitlige likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)
 

 

Februar 2017

Primo 2018

Februar 2018

Likviditet

150,0

221,9

230,9

 

Figur 1. Udvikling i Kommunes likviditet frem til 28. februar 2018
 

Bevillingsreserver
Kommunens bevillingsreserver fremgår af tabel 3 herunder. Driftsreserven udgør 15 mio. kr. årligt fra 2018 og frem mens anlægsreserven udgør 5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Der er ikke afsat nogen anlægsreserve i 2018.Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

 

2018

2019

2020

2021

Driftsreserven

15

15

15

15

Anlægsreserven

0

5

5

5

 

Folketal

Kommunens folketal var pr. 1. marts 2018 40.741 borgere. Folketallet er dermed faldet med 7 personer siden begyndelsen af året. Faldet er et resultat af en nettotilvandring på 15 personer og et fødselsunderskud på 22 personer.

 

Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 

Marts 2017

Januar 2018

Februar 2018

Marts 2018

Folketal

40.483

40.748

40.756

40.741

 

Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 2. januar til 1. marts 2018

 

Ændring

Tilflytning

577

Fraflytning

-562

Fødsel

49

Dødsfald

-71

Befolkningstilvækst

-7

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.72 - Fælles huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner

Sagsnr.: 18/5773

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt det fælleskommunale huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner skal fortsætte en ny 4-årig periode fra 1. april 2018 til 31. marts 2022. Endvidere skal  Byrådet indstille en formand og en suppleant for denne til direktøren for Statsforvaltningen. Derudover skal Byrådet udpege 2 medlemmer og suppleanter for disse efter indstilling fra Lejernes LO og Ejendomsforeningen Danmark, samt udpege et socialt sagkyndigt medlem og en suppleant for denne.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har sammen med Hørsholm Kommune haft et fælles huslejenævn siden 2002. Anledningen til det fælles huslejenævn mellem de 2 kommuner skyldtes en lovændring, hvorefter alle kommuner skal have et huslejenævn.

Huslejenævnet består af en formand, der skal være jurist, og to andre medlemmer, der udpeges af byrådet efter indstilling af henholdsvis større udlejerforeninger og de største lejerforeninger i kommunerne.

I husordensager tiltrædes nævnet af en socialt sagkyndig, der kan vejlede om sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af byrådet.

Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet.

Udnævnelse af formand og udpegning af medlemmer og suppleanter sker for en periode af 4 år.

Kommunen skal stille de fornødne lokaler og medhjælp til rådighed for nævnet samt afholde udgifterne til nævnets virksomhed og byrådet kan tillægge medlemmerne vederlag.

Administrationen i henholdsvis Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune er enedes om følgende oplæg, som er uændret i forhold til tidligere beslutninger i de to byråd:

 • At det fælleskommunale huslejenævn fortsætter i en ny 4-årig periode fra 01-04-2018
 • At den nuværende formand Marianne Dons indstilles til formand for nævnet til direktøren for Statsforvaltningen
 • At juridisk konsulent Bente Jersie Jensen indstilles som suppleant for formanden
 • At formanden får et fast honorar på 40.000 kr. årligt, der fordeles med 25.000 kr. til Hørsholm Kommune og 15.000 kr. til Fredensborg Kommune
 • At der sker en sagshonorering til formanden på 1.500 kr. pr. sag, som betales af den kommune, hvori lejemålet er beliggende
 • At fællessekretariatet fortsat er beliggende i Hørsholm Kommune og varetages her
 • At tidsforbruget til sekretariatsopgaver afregnes med 220 kr. pr. time og fordeles mellem kommunerne efter tidsforbruget på hver enkelt sag
 • At porto, fotokopier, papir og forplejning afregnes med 220 kr. pr sag og betales af den kommune, hvori lejemålet er beliggende
 • At udlejer- og lejerrepræsentant vederlægges med 1.115 kr. pr. måned, og at udlejer- og lejerrepræsentanternes stedfortrædere vederlægges med 100 kr. pr. sag, dog minimum et beløb pr. mødedag svarende til den gældende diætsats for op til 4 timer, som i år er 420 kr. Udgiften fordeles mellem kommunerne efter antal sager
 • At vederlæggelsen til stedfortræderne nettopristalsreguleres med virkning fra 1. januar 2014
 • At kursusudgifter, udgifter til abonnementer og evt. annonceringsudgifter deles lige mellem de 2 kommuner.
 • At gebyrindtægter og øvrige udgifter fordeles mellem kommuner efter antal sager

Hørsholm Kommunalbestyrelse behandler samme sag om fælles huslejenævn sideløbende med behandlingen i Fredensborg Byråd.

Fredensborg Kommune er i dag sekretariat for et tilsvarende fælles beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner, der fungerer indtil 31-06-2018. Der vil blive forelagt en tilsvarende sag om det fælles beboerklagenævn i foråret 2018 for henholdsvis Fredensborg Byråd og Hørsholm Kommunalbestyrelse.

Antal sager i huslejenævnet i perioden 2014 – 2017:

2017: Fredensborg 24, Hørsholm 38

2016: Fredensborg 30, Hørsholm 22

2015: Fredensborg 58, Hørsholm 51

2014 Fredensborg 43, Hørsholm 56

Bevilling

Udgiften afholdes inden for budgettet.

Retsgrundlag

Boligreguleringslovens kap. VI

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. at det fælles huslejenævn fortsætter i en ny 4-årig periode fra 1.4.2018 til 31.3.2022
 2. at der indstilles til direktøren for Statsforvaltningen at udpege Marianne Dons til formand og juridisk konsulent Bente Jersie Jensen som suppleant for formanden
 3. at følge indstillingen fra Lejernes LO om at udpege John Hestehave og Conny Birkholm som henholdsvis medlem og suppleant
 4. at følge indstillingen fra Ejendomsforeningen Danmark om at udpege Grethe Hervard og Tonny Henriksen som henholdsvis medlem og suppleant
 5. at udpege centerchef Klaus Poulsen, Hørsholm Kommune, og faglig koordinator i kontanthjælpsteamet Camilla Rasmussen, Fredensborg Kommune, som henholdsvis socialt sagkyndigt medlem og suppleant
 6. at godkende administrationens forslag til honorering af formand og medlemmer samt oplæg til udgiftsfordelingen mellem Fredensborg og Hørsholm Kommuner

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler administrationens indstillinger

Nr.73 - Udpegning af bestyrelsesmedlem til Erhvervsskolen Nordsjælland

Sagsnr.: 18/6586

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Byrådet skal udpege medlem til bestyrelsen for Erhvervsskolen Nordsjælland.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til § 4, stk. 2 i vedtægterne for Erhvervsskolen Nordsjælland skal de 6 kommuner Hillerød, Helsingør, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Fredensborg i forening udpege 1 medlem af bestyrelsen for Erhvervsskolen Nordsjælland.

 

Den udpegede skal være kommunalbestyrelsesmedlem og udpegningen har virkning fra 1. maj 2018 og 4 år frem.

 

Kirsten Jensen, Hillerød, har varetaget posten i de seneste 4 år.

 

 

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Vedtægterne for Erhvervsskolen Nordsjælland.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Udpegningen meddeles Erhvervsskolen Nordsjælland.

Indstilling

 1. At borgmesteren bemyndiges til, i samarbejde med de øvrige 5 borgmestre, at foretage udpegning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler administrationens indstilling

Nr.74 - Udpegning af medlem til Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland

Sagsnr.: 16/22181

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Udvalget skal udpege et medlem til den politiske styregruppe i Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland. Medlemmet skal vælges blandt Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

 

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland blev dannet i 2015 og består af  uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, Ungdommens Uddannelsesvejledning, regionen og kommuner. Fredensborg Kommune deltager for at sikre viden og koordinering på tværs af kommunerne.

 

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland gennemfører 2 – 3 årlige styregruppemøder med deltagelse af ca. 30 styregruppemedlemmer samt et årligt Uddannelsesmøde med deltagelse af ca. 100 deltagere fra forskellige uddannelsesinstitutioner, kommuner og virksomheder.

 

Der er tidligere blevet arbejdet med følgende indsatsområder:

 

Udvikling af tilbud til målgruppen af unge som ikke har opnået karakteren 2 i dansk og matematik, og dermed ikke kan optages på erhvervsskolerne

 

Udvikling af Garantiskolen i samarbejde med ”Den regionale Ungeenhed” med baggrund i blandt andet erhvervsskolereformen. Reformen har gjort det vanskeligt at foretage skift fra gymnasieniveau til SOPU(social, sundhed og pædagogik) og Erhvervsskolerne

 

Fælles udvikling af rusmiddelforebyggelse og fokus på kriseberedskabet på ungdomsuddannelserne

 

Tiltrækning af nye uddannelser til Nordsjælland herunder serviceøkonom og miljøtekniker samt et bredt funderet samarbejde omkring at tiltrække læreruddannelsen

 

Samarbejde med Den regionale Ungeenhed i forhold til at udarbejde statistisk grundlag for at følge udviklingen med Strategisk Uddannelsesforum Nordsjællands målsætninger.

 

 

To styregrupper
Der er nedsat en politisk- og en administrativ styregruppe.

Birgit Bagge, der er centerchef for Center for Job og Uddannelse, repræsenterer Fredensborg Kommune i den administrative styregruppe.

 

Der har hidtil ikke siddet en politisk repræsentant fra Fredensborg Kommune, så der skal derfor udpeges en politiker fra Børne- og Skoleudvalget til at sidde som repræsentant for Fredensborg Kommune i den politiske styregruppe.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At der udpeges et medlem fra Børne- og Skoleudvalget til den politiske styregruppe i Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Økonomiudvalget anbefaler, at udvalgsformand Per Frost Henriksen udpeges til den politiske styregruppe i Strategisk Uddannelsesforum i Nordsjælland.

Nr.75 - Kunstudsmykning ved bygge- og anlægsprojekter

Sagsnr.: 18/3247

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Det skal besluttes, hvorvidt man ønsker, at en andel af fremtidige anlægsbevillinger afsættes til udsmykning ved større bygge- og anlægsprojekter.

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalgsformand Ulla Hardy-Hansen (C) har bedt om at få en sag på dagsordenen, der beskriver mulighederne for at afsætte midler til kunstudsmykning ved større bygge- og anlægsprojekter.

 

Der har i den tidligere Fredensborg-Humlebæk Kommune været en ordning, hvor 1 pct. af byggesummen blev afsat til kunstudsmykning ved anlægsbevillinger over 2 mio. kr. Ved kommunesammenlægningen blev denne ordning afskaffet. Det skal nu drøftes, hvorvidt man ønsker at indføre en lignende ordning om udsmykning ved større bygge- og anlægsprojekter med anlægsbevillinger på over 5 mio. kr.

 

Baggrund

I den tidligere Fredensborg-Humlebæk Kommune afsatte man 1 pct. af byggesummen til kunstudsmykning ved byggeprojekter for over 2 mio. kr.

 

Formålet med at afsætte 1 pct. af byggesummen til kunstudsmykning var at give kunst en plads i det offentlige rum fx i forbindelse med kommunalt nybyggeri og større renoveringsarbejder. Ordningen skulle sikre, at der var midler til at indkøbe væsentlige værker, og at disse værker blev ophængt til gavn for borgerne.

 

Kunst i det offentlige rum

Kunst kan være med til at skabe fælles identitet og give særlige oplevelser for borgerne i det offentlige rum i Fredensborg Kommune. Kunstudsmykning har det formål at berige de mange brugere, der benytter de kommunale bygninger. Kunsten gøres på denne måde nærværende og tilgængelig for alle, og kommer borgerne til gode i deres hverdagsliv. Kunsten beriger borgerne ved at skabe unikke steder og oplevelser på steder, hvor man mindst venter det.

 

Samlet set bidrager kunstudsmykning til forskønnelse af kommunens udtryk. Kunstudsmykningen udfolder visuelt og æstetisk byrummets udtryk, og understøtter fortællingen om byens identitet. Mange kommuner gør meget ud af sammenhængen mellem udsmykningen i det offentlige rum og fortællingen om kommunens identitet. Et eksempel på dette er bronzeskulpturen ”Værftsarbejderne” i Helsingør, der står foran Værftsmuseet i Helsingør. Værftsmuseet og skulpturen fortæller om en tid, hvor byens skibsværft byggede skibe, og arbejderklassen i Helsingør voksede.

 

Kunstudsmykningen kan også øge kvaliteten af bygningen ved for eksempel at anspore til refleksion, eller ved at kunsten understreger og spiller sammen med arkitekturen. 

 

Eksempler på kunstudsmykning

Der findes mange eksisterende eksempler på kunstudsmykning i Fredensborg Kommune. For eksempel kan en bogskulptur af billedhuggeren Steen Christensen opleves foran Nivå Bibliotek. Ved Humlebæk Center ses skulpturen ”Den gående, søjlerne og den stående" af billedhugger Erik Heide. Foran Egedal Kirke i Kokkedal er skulpturen "Virkning" lavet af billedhuggeren Claus Ørntoft. Og endelig kan man i Fredensborg for eksempel se Pontus Kjerrmans skulptur ”Sammenholdfamilie” foran Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

 

Et andet eksempel på kunstudsmykning i Fredensborg Kommune er kunstværket ”Forgreninger”, der blev indviet den 23. april 2015. Her indgik Fredensborg Kommune et samarbejde med Statens Kunstfond om en kunstopgave til Fredensborg Skole Vilhelmsro. Til kunstopgaven blev der afsat i alt 2 mio. kr., hvoraf 0,5 mio kr. blev finansieret af Fredensborg Kommune og 1,5 mio. kr. blev finansieret af Statens Kunstfond.

 

Til kunstudsmykningsopgaven blev der nedsat et ad hoc-udvalg, som bestod af tre repræsentanter fra Statens Kunstfond og tre repræsentanter fra Fredensborg Kommune: Direktør for kulturområdet, skoleleder for Fredensborg Skole og en arkitekt fra Center for Ejedomme og Intern Service (CEIS).

 

Udsmykning ved byggeprojekter

Såfremt man ønsker at tilgodese kunstudsmykning ved nye og større bygge- og anlægsprojekter i Fredensborg Kommune, foreslås det, at der fremover afsættes 1 pct. af byggesummen til udsmykning ved anlægsbevillinger over 5 mio. kr. Det ville for eksempel have betydet, at der ved anlægsbevillingen på 6 mio. kr. til Egedal byens hus skulle have været afsat 60.000 kr. til kunstudsmykning til den nye tilbygning. På samme måde vil en anlægsbevilling til et bygge- eller anlægsprojekt på 8. mio kr. betyde, at der skal afsættes 80.000 kr. til kunstudsmykning.

 

Såfremt der skal finde en udsmykning sted foreslås det, at der nedsættes et ad hoc-udvalg bestående af formanden for Kulturudvalget, direktøren/centerchefen for Kulturområdet, en arkitekt fra Center for Ejendomme og intern Service samt en relevant institutionsleder eller den driftsansvarlige på området, som får ansvaret for bygningen efterfølgende. Dette skal sikre sammenhæng mellem anlæg, arkitektur, udsmykning og fremtidig anvendelse af bygningen.

 

Ad hoc-udvalget vil få ansvaret for at udpege forslag til politisk godkendelse samt at planlægge og afvikle kunstudsmykningen. Denne skal dog godkendes i Kulturudvalg og Byråd. Ad hoc-udvalget kan indgå i samarbejder med fx Statens Kunstfond eller andre, der kan bidrage med kunstfaglig viden.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at selvom ad hoc-udvalget administrerer kunstudsmykningen er det Byrådet, der har kompetencen til at beslutte, hvorvidt der fast skal afsættes ekstra midler til udsmykning, ligesom Kulturudvalg og Byrådet skal godkende det konkrete forslag til udsmykning.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At det anbefales overfor Byrådet, at der ved bygge- og anlægsbevillinger over 5 mio. kr. afsættes 1 pct. af byggesummen til kunstudsmykning.
 2. At der nedsættes ad hoc-udvalg efter modellen, beskrevet ovenfor.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Kulturudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling følges.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler Kulturudvalgets indstillinger

Nr.76 - Fredensborg Kommunes Kunstfond

Sagsnr.: 18/4920

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til Fredensborg Kommunes Kunstfond.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget d. 21. november 2017 aftalte konstitueringspartierne, at Fredensborg Kommunes Kunstfond fremover skal være en del af Kulturudvalgets opgaveportefølje.

Kulturudvalgsformand Ulla Hardy-Hansen (C) har ønsket en sag på dagsorden, hvor Kulturudvalget skal tage stilling til Fredensborg Kommunes Kunstfond samt en reduktion af denne.

 

Baggrund for Fredensborg Kommunes Kunstfond

Kunstfondens  bestyrelse blev oprettet i 2007 i forbindelse med kommunesammenlægningen. Fonden skulle overtage de opgaver, der hidtil var varetaget af de to kommuner hver for sig. Fondens bestyrelse  har hidtil bestået af syv medlemmer, heraf to medlemmer fra Kulturudvalget. Formanden for Kulturudvalget har været født formand for Kunstfonden.

Bestyrelsen for Fredensborg Kommunes Kunstfond har hidtil afholdt to årlige møder og er blevet sekretariatsbetjent af kulturforvaltningen. Medlemmerne har i perioden desuden været på to inspirationsture.

I valgperioden 2014-2017 indkøbte Kunstfonden følgende kunstværker:

 

Kunster

Titel

Pris (kr.)

Placering

Peder Rasmussen

Skyggeteater

 

110.000

Fredensborg Rådhus, 2015

Søren Martinsen

Tilsynekomst

Samlet pris:

45.356 kr.

Fredensborg Skole, Vilhemsro, 2017

Søren Martinsen

Skorstenen

Pleje- og Aktivitetscenter Mergeltoften, 2017

Milena Bonifacini

Uden titel

Samlet pris:

34.000

Kokkedal Skole, 2017

Milena Bonifacini

Uden titel

Ferdinand Ahm Krag

Looking for spice

40.000

Fredensborg Rådhus, 2017

 

Indvielse af Forgreninger på Fredensborg Skole, Vilhelmsro
Kunstværket Forgreninger af kunstnerne Signe Klejs og Niels Rønsholdt blev indviet d. 23. april 2015. Kunstværket er et resultat af et samarbejde mellem Fredensborg Kommune og Statens Kunstfond. Fredensborg Kommunes Kunstfond gav et tilskud på 300.000 kr. til projektet.

 

Fundats for Fredensborg Kommunes Kunstfond

Ifølge fundatsen (revideret den 31. marts 2014) er Kunstfondens formål:


”Stk. 1

Fonden er en kunstfond og dens primære formål er for egne midler at indkøbe kunstværker til placering i det offentlige rum i Fredensborg Kommune, herunder i kommunale bygninger og på offentlige pladser.

Det er endvidere fondens formål at være Fredensborg Kommune behjælpelig med:

 • rådgivning og sikring af kunstneriske overvejelser i forbindelse med nybyggeri og større renoveringsarbejder
 • anskaffelse af kunstværker og kunstnerisk udsmykning for kommunens regning, som kommunen måtte ønske selv at eje eller overdrage til tredjemand
 • udformning og fremlæggelse af forslag til kunstprojekter i forbindelse med relevante kommunale byggerier
 • at administrere kunstpuljen

Fonden rådgiver endvidere efter nærmere aftale Fredensborg Kommune i forbindelse med andre kunstneriske overvejelser, herunder om registrering og placering af kunstværker ejet af kommunen.”

 

Økonomi
Fredensborg Kommunes Kunstfond har et årligt budget på 51.000 kr., med 100 % overførsel. Der indestår pr. 1.1.2018 241.282 kr. på Kunstfondens konto til indkøb af kunst til det offentlige rum.

 

Fremtidig model for Fredensborg Kommunes Kunstfond

Af Fredensborg Kommunes netop vedtagne styrelsesvedtægt fremgår det, at Kunstfonden fremover skal være en del af Kulturudvalgets portefølje. I den forbindelse overføres såvel driftsbudget som indestående til en selvstændig ”Kunstpulje” under Kulturudvalget.
 

Administrationen foreslår, at Kunstfondens bestyrelse fremover erstattes af et ”Kunstråd” med samme rådgivende opgaver. Kunstrådet mødes to gang årligt inden et Kulturudvalgsmøde. Kunstrådet kan rådgive om og indstille evt. indkøb til Kulturudvalget, som har beslutningskompetencen vedrørende kunstindkøb eller kunstprojekter.
 

Administrationen foreslår, at Kunstrådet består af formanden for Kulturudvalget samt yderligere et byrådsmedlem samt to medlemmer med bred kunstfaglig viden eksempelvis fra Louisiana og Nivaagaards malerisamling.

 

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at Fredensborg Kommunes Kunstfond i sin hidtidige form ikke er en fond i fondslovgivningens forstand, men snarere at opfatte som en budgetmæssig postering med et sæt ”vedtægter” der beskriver fondens virksomhed. Der kræves derfor ikke andre formaliteter i forhold til den foreslåede model end en byrådsbeslutning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 

1.     At den i sagsfremstillingen beskrevne ændring af Kunstfondens virksomhed godkendes.

2.     At kunstfondens kompetence og økonomi overføres til Kulturudvalget.

3.     At der nedsættes et Kunstråd som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Kulturudvalget anbefaler overfor byrådet, at administrationens indstilling følges.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler Kulturudvalgets indstilling

Nr.77 - Udpegning til VisitNordsjællands repræsentantskab 2018-2021

Sagsnr.: 18/4687

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Udpegning til VisitNordsjællands repræsentantskab

Sagsfremstilling og økonomi

Efter VisitNordsjællands gældende vedtægt fra 2015, skal der udpeges repræsentanter til Repræsentantskabet for VisitNordsjælland. Repræsentantskab sammensættes af fem personer fra hver af de deltagende kommuner, således at erhvervslivet på turismeområdet er repræsenteret i repræsentantskabet.

 

Byrådet udpeger i forbindelse med konstitueringsaftalen et medlem til VisitNordsjællands bestyrelse, som tillige optager en plads i repræsentantskabet. Der skal således udpeges fire repræsentanter.

De udpegede repræsentantskabsmedlemmer vælges for en periode på 4 år, der følger kommunernes valgperiode.

 

Byrådet har den 12. december 2017 udpeget byrådsmedlem Per Frost Henriksen, til bestyrelsesmedlem i VisitNordsjælland og repræsentantskabet.

 

De nuværende fem medlemmer i repræsentantskabet er:

Den tidligere formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Thomas Elgaard

Thomas Jürgensen, Erhvervsrådsmedlem

Eva Mortensen, Nivå Camping

Thomas Bendix, Louisiana Museum of modern art

 

Det foreslås, at udpegningen af de fire medlemmer for perioden 2018-2021 sker efter følgende principper, som anvendes fremover:

Formanden for det politiske udvalg, som varetager turismeområdet udpeges til at sikre sammenhæng mellem udvalget og VisitNordsjælland.

3 medlemmer udpeges af Erhvervsrådet således at bl.a. turisme- og kulturområdet repræsenteres i VisitNordsjællands repræsentantskab

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkning

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 

 1. At principperne for udpegningen til repræsentantskabet godkendes.
 2. At formanden for Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget udpeges.
 3. At Erhvervsrådet udpeger tre repræsentanter fra bl.a. turisme- og kulturområdet.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 05-03-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler indstillingen fra Borgerservice,- Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalget.

 

Nr.78 - Udvidelse af Netto på Torpenvej 10 i Humlebæk

Sagsnr.: 17/19655

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Udvalget skal tage principiel stilling til ansøgning om udvidelse af Netto på Torpenvej 10 i Humlebæk.

 

Sagsfremstilling og økonomi

TT Rådgivning har på vegne af Netto ansøgt om udvidelse af den eksisterende Netto butik på Torbenvej 10 i Humlebæk. Det er ønsket, at erstatte den nuværende butik på ca. 600 m2 med en ny større og mere tidssvarende butik på 1200 m2. Den nye butik tænkes drejet 90 grader, så bygningskroppens længderetning ligger parallelt med Torpenvej. For at give areal nok til den nye butik udvides med de to naboejendomme mod syd Torpenvej 4B og 6. Ansøger oplyser, at der er indgået skriftlig aftale herom med begge ejere. Ansøger bemærker, at butikken i dag fungerer som nærbutik og at rigtig mange gående, herunder ældre benytter butikken. Vedlagt er bilag som viser situationsplan og principper for facader. 

 

Gældende planmæssige rammer

Den nuværende Netto butik Torpenvej 10 er omfattet af lokalplan H29. Lokalplan H29 blev udarbejdet i 1996 for at muliggøre Nettos daværende planer for en større butik og fastlægge området til centerformål.

 

Ejendommene Torpenvej 4B og 6 er omfattet af byplanvedtægt for Humlebæk Nord (plan nr. 1 og 2). Det konkrete delområde som omfatter pågældende ejendomme er fastlagt til forretningsområde, men muliggør ikke etablering af dagligvarebutik.

 

I Kommuneplan 2017 er området Ny Strandvej/ Torpenvej udlagt til lokalcenter. Kommuneplan 2017 er udarbejdet efter detailhandels- bestemmelserne i den tidligere Planlov, som fastlage en maksimal butiksstørrelse på 1000 m2 for dagligvarebutikker i lokalcentre. Reglerne er ændret med den nye Planlov (som trådte i kraft den 15. juni 2017) til en maksimal butiksstørrelse på 1200 m2.

 

Etablering af en ny større dagligvarebutik som ansøgt på 1200 m2 vil kræve et tillæg til kommuneplanens rammer vedrørende den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker i lokalcentre. Ligeledes vil det kræve fremlæggelse og vedtagelse af en ny lokalplan.

 

Detailhandel i Humlebæk

Det indgår i udviklingsplanerne for Humlebæk Bymidte at understøtte centerområdet, så der skabes grundlag for en større koncentration af detailhandel. Det indgik ligeledes som indsats i planstrategien ”Fremtidens Fredensborg Kommune”.

 

Retail Institute gennemført i sommeren 2014 en detailhandelsanalyse for Fredensborg Kommune. Analysen kommer med en række generelle anbefalinger til udviklingen af detailhandlen i Fredensborg Kommune samt specifikke anbefalinger for de enkelte 4 bysamfund.

 

Generelt anbefales det, at koncentrere detailhandlen i de eksisterende handelscentre. For Humlebæk fremhæves det, at en ny dagligvarebutik i Humlebæk Centret vil skabe værdi for centret – specifikt peges på en ny discountbutik.

 

Administrationens vurdering

Netto havde tilbage i 2008/2009 dialog med administrationen om et lignende ønske til udvidelse af Netto butikken på Torpenvej. Dengang opfordrede administrationen Netto til at afsøge mulighederne for en placering af en ny butik i centerområdet.

 

I 2014/15 behandlede udvalget spørgsmålet om etablering af ny dagligvarebutik (Netto) i den tidligere posthusbygning ved Humlebæk Station/centerområde. Kommunen nedlagde i den forbindelse såkaldt §14 forbud og udarbejdede efterfølgende en ny lokalplan, med henblik på fremtidig anvendelse af posthusbygningen til kulturelle formål.

 

Humlebæk Center har for nylig skiftet ejer, og det er administrationens vurdering, at spørgsmålet om udvidelse af den eksisterende Netto butik på Torpenvej skal ses i sammenhæng med de igangsatte udviklingsplaner for Humlebæk Centret / bymidten, herunder det tidligere posthus.

 

Administrationen anbefaler at følge detailhandelsanalysens anbefalinger om at koncentrere detailhandlen centralt i bymidten, for at opnå maksimal handelsmæssig synergieffekt butikkerne i mellem. Særligt dagligvarebutikker har en stor kundestrøm, som de mindre udvalgsvarebutikker kan drage fordel af.

 

Ud fra en planmæssig betragtning bør sagen derfor ikke fremmes.

 

Sagsbehandling siden den 30. oktober 2017

På baggrund af beslutningen i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 3. oktober 2017 anmodede Netto et møde om sagen forud for den videre behandling. Det ønskede møde blev afholdt den 26. februar 2018 mellem borgmester, udvalgsformand, administration og Netto. På mødet præsenterede Netto ønskerne om udvidelse af butikken på Torpenvej. Mødet med Netto har ikke givet administrationen anledning til en ændret indstilling til sagen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Indstilling

 1. At kommunen ud fra en planmæssig vurdering, ikke ønsker at fremme sagen, idet en udvidelse af Netto på Torpenvej skal ses i sammenhæng med udviklingsplanerne for Humlebæk Centret.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-10-2017

Den administrative indstilling vedtaget med den yderligere begrundelse, at de trafikale forhold er problematiske.


For stemmer 8: A, O, C, B, F og Lars Søndergaard (V)

Imod stemmer 1: Thomas Bak (V), der begærer sagen i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017


Sagen blev drøftet.

Beslutning i Byrådet den 30-10-2017


Sagen blev udsat, da det er kommet nye oplysninger i sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til Plan-, Miljø – og Klimaudvalget.

 

Nr.79 - UNESCO Parforcejagtlandskabet Ny samarbejdsaftale

Sagsnr.: 18/4612

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af rammen for ny samarbejdsaftale om UNESCO Parforcejagtlandskabet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Den 4. juli 2015 blev Gribskov, Store Dyrehave og Jægersborg Dyrehave og Hegn optaget på UNESCOs liste over verdenskulturarv under navnet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. Skovene er omgivet af beskyttelseszoner (såkaldte bufferzoner) af varierende bredde, indenfor hvilke de omkringliggende kommuner har forpligtet sig til at tage særlige hensyn i deres lokalplanlægning.

Optagelsen på listen skete efter Kulturministeriets indstilling på basis af en ansøgning udarbejdet af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (i dag Det Grønne Museum) i et forpligtende samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen Hovedstaden, Naturstyrelsen Nordsjælland samt Allerød, Fredensborg, Gentofte, Gribskov, Hillerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Samarbejdet er forankret i en styregruppe med repræsentanter fra alle samarbejdsaftalens parter.

UNESCO kræver, at der til et verdensarvsareal (site) knyttes en site manager, som sikrer overvågning, beskyttelse og udvikling af sitet. Museum Nordsjælland fungerer som site manager institution, hvor en site manager (person) er ansat.

Site manager arbejder efter handleplaner og budgetter, som styregruppen godkender. Visit Nordsjælland og Gentofte kommune er observatører i styregruppen.

 

Status

Til dato har samarbejdet bl.a. resulteret i:

 • Trafikal vejvisning.
 • On-site formidling i skovene (info-tavler og foldere).
 • Udvikling af hjemmesiden www.parforce.dk
 • Eksponering på www.worldheritagejourneys.eu
 • Etablering af cykel- og rideruter.
 • Afholdelse af en lang række foredrag og guidede ture.

Der er desuden igangsat udvikling af undervisningsmaterialer til skolerne, uddannelse af turguider, og potentialet for at etablere et nordligt og et sydligt besøgscenter som portaler til sitets delområder undersøges. Eventuelle centre forudsættes fondsfinansierede og det nordlige forudsættes etableret i samarbejde med nationalpark Kongernes Nordsjælland.

 

Fremtid

For at sikre fortsat fremdrift i samarbejdet indstiller styregruppen for sitet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, at den eksisterende samarbejdsaftale afløses af en femårig (2019-23). En forlængelse af samarbejdet skal sikre, at Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland forsat udvikles og lever op til UNESCOs kriterier. 

En ny projektperiode vil bygge videre på det arbejde, som i fællesskab er igangsat i den nuværende projektperiode, og udnytte potentialet i UNESCO-udnævnelsen via følgende udviklingsområder:

 • Udvikling af partnerskaber og samarbejde med det lokale erhvervsliv, foreninger og aktører.
 • Udvikling af området som en turistattraktion.
 • Udvikling af samarbejde med kulturinstitutioner, attraktioner, turistorganisationer og Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
 • Udvikling af undervisningsforløb målrettet skoler og gymnasier.
 • Etablering af forskningssamarbejder med universiteter og uddannelsesinstitutioner.

 

Økonomi

I forbindelse med indgåelse af en ny samarbejdsaftale lægger parterne op til en medfinansiering som beskrevet i vedhæftede budget, hvor Fredensborg Kommunes andel er 70.000 kr. pr. år i perioden 2019-2023.

 

Til finansiering af den nuværende aftale blev der ved byrådsmøde i januar 2016 bevilget kr. 60.000 i perioden 2016-2018 på politikområde 16 som en tillægsbevilling fra kassen. Bevillingen er efterfølgende placeret på politikområde 2 – Erhverv og Turisme.

Der er ikke afsat midler på politikområde 2 fra 2019 og frem til Parforcejagtlandskabet. Forslag til bevilling fremgår nedenfor

 

Mandat til indgåelse af samarbejdsaftale 2019-2023

Der ønskes mandat til, at administrationen kan indgå en ny samarbejdsaftale, der videreføre den nuværende aftale, med den nævnte økonomiske ramme og med en aftaleperiode på 5 år.

 

Bevilling

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget skal i udgangspunktet anvise finansieringen indenfor eget politikområde.

 

Medfinansieringen kan ske indenfor Politikområde 2 - Erhverv og Turisme ved omdisponering af kr. 70.000 fra budgettet til iværksættermiljøet Synergia, således at budgettet til Synergia nedskrives fra 550.000 kr. til 480.000 kr. Nedskrivning af budgettet til Synergia vil naturligt nok betyde en nedjustering af aktiviteter for iværksættere og erhvervslivet i Fredensborg Kommune.

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

 1. At administrationen gives mandat til at indgå en ny samarbejdsaftale for perioden 2019-23.
 2. At samarbejdet finansieres med 70.000 kr. pr. år  fra 2019-2023 fra Politikområde 2.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 05-03-2018

Den administrative indstilling anbefales. Udvalget ønsker at bevillingsbehovet på kr. 70.000 til finansiering af samarbejdsaftalen (2019-23) medtages til budgetforhandlingerne.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler indstillingen fra Borgerservice-, Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalget. Økonomiudvalget anbefaler, at den ønskede finansiering på 70.000 kr. medtages i budgetforhandlingerne.

 

Nr.80 - Idéskitse for Fremtidens Nivå Bymidte

Sagsnr.: 17/25545

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte at idéskitsen til byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte skal danne udgangspunkt for udviklingen af en strategisk byudviklingsplan for Nivå Bymidte.

 

Økonomiudvalget skal godkende at kommunens egen finansiering af projektet på 3.301.000 kr. finansieres af anlægsbevillingen ”Fremtidens Skole i Fredensborg Kommune og Nivå Bycenter.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Den 29. januar fik Byrådet forelagt sag omkring udvikling af Fremtidens Nivå Bymidte, samt at Realdania har bevilliget 2.375.000 kr. i støtte til udvikling af en strategisk byudviklingsplan for Nivå Bymidte.

 

For at realisere visionen om Nivå Bymidte, som et levende mangfoldigt, trygt og dynamisk centrum, der skaber rammerne for et aktivt hverdagsliv på tværs af generationer skal der udvikles en strategisk byudviklingsplan.

 

Udarbejdelsen af denne har Fredensborg Kommune ansøgt Realdania om støtte til. Ansøgningen er udformet som en idéskitse, se bilag 1.

Byudviklingsplanen skal indeholde følgende elementer:

 

-              Afdækning af behovet for funktioner i bymidten, således at både ude- og inderum imødekommer brugere og borgeres behov, og at der så vidt muligt tænkes i at udnytte fællesfunktioner. Dette skal ske gennem en omfattende borger- og brugerinddragelse.

 

-              Gennemførelse af en række analyser, som kan danne et validt og fremtidssikret perspektiv på fx indkøbsmønstre, placering af institutioner, boligmarked, trafik og mobilitet samt kortlægning af de borgere, der skal skabe liv i bymidten.

 

-              Udarbejdelse af en fysisk plan, der indeholder overvejelser om infrastruktur, boligtyper, bynatur, jord- og regnvandshåndtering, mv. Herudover skal den fysiske plan indeholde et projektforslag for ”Generationernes Hus, samt et grundlag for udvikling af bebyggelsesplaner og arkitektur for de private investeringer.

 

-              Udarbejdelse af en strategi for byliv, som skal indeholde borgerinddragelsesaktiviteter, events og midlertidige anlæg som skal foregå under hele projektperioden.

 

-              Strategien skal endvidere indeholde en kommunikationsstrategi, som blandt andet skal sikre nem og tilgængelig information og aktiv kommunikation, fx på de sociale medier

 

Samarbejde og borgerinddragelse

Den strategiske byudviklingsplan skal udvikles i tæt samarbejde med kerneinteressenter i form af Realdania, KFI, MT. Højgaard, DSB og VIBO. Der skal ligeledes etableres et samarbejde med lokale interessenter såsom Nivå Centerforening, NKK-hallen, kommunale institutioner, Nivå Nu, FællesVærket og Smuk Nivå Bymidte. Samarbejdet skal have til formål at understøtte byliv i bymidten og sikre ejerskab til den strategiske byudviklingsplan.

 

Herudover vil den brede offentlighed i Nivå have mulighed for at deltage i en række forskellige arrangementer i udviklingen af projektet. Det kan være i form af arbejdsgrupper, workshops, events og borgermøder.      

 

Økonomi

 


Det forventes, at der skal afsættes 5.676.000 kr. til udvikling af den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte.  

Heraf udgør Fredensborg Kommunes egenbetaling 3.301.000 kr. I budget 2018-2021 er der de næste 13 år afsat 705.000.000 kr. til Fremtidens Skole i Fredensborg Kommune og Nivå Bycenter. Det anbefales, at finansiering til projektet tages fra denne bevilling.

 

Bevilling

Der foreslås bevilliget 5,7 mio. kr. over budgetperioden til ”Strategisk byudviklingsprojekt for Fremtidens Nivå Bymidte”. Beløbet foreslås finansieret med 2,4 mio. kr. i medfinansiering fra RealDania mens de resterende 2,3 mio. kr. tages fra anlægsprojektet ” Fremtidens Skole i Fredensborg Kommune og Nivå Bycenter”

 

 

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Idéskitsen til en strategisk byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte offentliggøres på hjemmesiden, når Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har vedtaget den som grundlag for arbejdet med udvikling af Nivå Bymidte.

 

Indstilling

 1. At Plan-, Miljø- og Klimaudvalget godkender Idéskitsen som grundlag for udvikling af en strategisk udviklingsplan for Nivå Bymidte.
 2. At Økonomiudvalget godkender at kommunens egen finansiering af projektet på 3.301.000 kr. tages fra anlægsprojektet ”Fremtidens Skole i Fredensborg Kommune og Nivå Bycenter”.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Den administrative indstilling anbefales.

Udvalget betoner vigtigheden af

-         at processen holder momentum

-         at en proces for eventuel svømmehal følger budgetforliget

-         at nye boliger ikke nødvendigvis omfatter involvering af almene boligselskaber

Ovennævnte tydeliggøres i den borgerrettede ideskitse/formidling til borgerne.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstillinger.

 

-         Liste V og Liste C stemmer imod, idet de anser, at de nye boliger ikke omfatter involvering af almene boligselskaber

Høringssvar fra Seniorrådet indgik i sagens behandling.

 

Nr.81 - Udmøntning af pulje til bevaringsværdige bygninger

Sagsnr.: 17/19931

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til udmøntning af pulje til bevaringsværdige bygninger.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har i budget 2016 og 2017 afsat i alt 300.000 kroner i en pulje til forbedring af bevaringsværdige bygninger, og herefter 200.000 årligt.

 

Udpegningen af bevaringsværdige bygninger, som kan komme i betragtning til puljen, er sket i forbindelse med kommuneplanen. Udpegningen blev besluttet i Byrådet i oktober 2017 og Kommuneplan 2017 indeholder nu et bilag med alle bevaringsværdige bygninger oplistet (alt i alt 1.397 bygninger).

 

Tildeling af midler fra puljen til bevaringsværdige bygninger kan ske på flere forskellige måder:

 

 1. Byrådet kan nedsætte et såkaldt Bygningsforbedringsudvalg (jf.  byfornyelsesloven) til at varetage tildelingen af midler fra puljen.

 

 1. Tildeling af midler fra puljen kan besluttes af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

 1. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget kan delegere til administrationen at træffe beslutninger om tildeling af midler fra puljen.

 

Retningslinjer for tildeling af midler

Uanset hvem der skal træffe beslutning om tildeling af midler, skal der foreligge retningslinjer for ansøgningsprocedure, kriterier for tildelingen, vilkår for tildeling mv. Administrationen har udarbejdet et forslag til sådanne retningslinjer (bilag 1). De foreslåede kriterier for tildeling, samt vilkår for tildeling svarer til byfornyelseslovens regler herom.

 

Den videre proces

Den videre proces for anvendelsen af puljen til bevaringsværdige bygninger vi afhænge af, hvilken tildelingsprocedure, Plan-, Miljø- og Klimaudvalget beslutter.

 

Når tildelingsprocedure og retningslinjer for tildeling ligger fast, vil administrationen informere ejere af bevaringsværdige bygninger om støttemuligheden og ansøgningsproceduren.

 

Forbruget fra puljemidlerne vil i bero dels på hvilke kriterier for tildeling, der besluttes. Og dels – naturligvis - hvor mange og hvilke ansøgninger der modtages. Uanset disse ukendte faktorer forventes dog, at en væsentlig del af de nuværende midler i puljen anvendes i 2018.

 

Tidligere tildelte midler

Fredensborg-Humlebæk og derefter Fredensborg Kommune har i perioden 2003 til 2009 haft et Bygningsforbedringsudvalg, som tildelte støtte til bevaringsværdige bygninger. Støtten blev tildelt som lån, der bliver indfriet ved ejerskifte. Lånene har dog ikke første prioritet i en eventuel tvangsauktion, hvilket betyder at kommunen ikke kan være ikke kan være 100% sikre på at få pengene retur.

 

Den samlede sum af lån, der endnu ikke er indfriet udgør i alt knap 600.000, fordelt på beløbsstørrelser fra kr. 20.000 til 200.000. Administrationen anbefaler, at pengene fra lån, der indfris, fremover tilgår puljen til bevaringsværdige bygninger.

Bevilling

Byrådet har i budget 2016 og 2017 afsat i alt 300.000 kroner i en pulje til forbedring af bevaringsværdige bygninger. Disse kan overføres til 2018, ifølge økonomihåndbogens regler om 100% overførsel af puljemidler.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget hvad angår hvad angår indstillingens punkt 1.

Byrådet hvad angår indstillingens punkt 2 og 3.

 

Indstilling

 1. At Plan-, Miljø- og Klimaudvalget delegerer til administrationen at træffe beslutninger om tildeling af midler fra puljen (jf sagsfremstillingens alternativ 3).]
 2. At de i 2016 og 2017 afsatte puljemidler til bevaringsværdige bygninger, overføres til 2018.
 3. At penge fra tidligere lån, der indfris, fremover tilgår puljen til bevaringsværdige bygninger.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Anbefaler administrationens indstilling, idet udvalget dog ønsker at der med passende intervaller forelægges en orientering om tildelinger - dette med henblik på evaluering.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

 

Nr.82 - Nedrivning af bebyggelsen og opførelse af nyt enfamiliehus, Sørupvej 41 i Sørup

Sagsnr.: 17/10570

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse og opførelse af nyt enfamiliehus med dispensation fra lokalplan F33, Sørupvej 41 i Sørup.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ejerne af ovennævnte ejendom har søgt om tilladelse til at nedrive bebyggelsen, der består af et enfamiliehus i 1½ etage og et udhus. Huset er ubeboet.

 

Der søges samtidigt om tilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus i 1½ etage med et boligareal på 240 m² og med en integreret garage på 61 m². Projektet er udført af arkitektfirmaet N + P Arkitektur. Bygningen ønskes beklædt med rødbrune klinkteglsten og med saddeltag ligeledes belagt med rødbrune klinkteglsten. Byggegrunden er på 1285 m², svarende til en bebyggelsesprocent på 22.

 

De tidligere ejere søgte allerede i 2010 om tilladelse til nedrivning af bebyggelsen og opførelse af et nyt enfamiliehus. Sagen blev behandlet på møder i Plan- og Klimaudvalget i 2011. I forbindelse med den tidligere ansøgning om nedrivning udarbejdede Center for Bygningsbevaring i Rådvad en rapport, der konkluderede, at bebyggelses bevaringsværdi i forhold til omgivelserne ikke vurderes at være væsentlig. Denne rapport lægges fortsat til grund for bebyggelsens vedligeholdelsesstand, dog er huset nu i dårligere stand end i 2011.

 

Plan- og Klimaudvalget var i 2011 positiv overfor ansøgningen om nedrivning og opførelse af et nyt enfamiliehus. Nedrivningen og byggeprojektet blev imidlertid aldrig realiseret.

 

Ved den seneste SAVE registrering i 2014 fik huset en samlet bevaringsværdi på 3, dog en tilstandsværdi på 7. Da huset er omfattet af bevaringsbestemmelser i lokalplan er byggeriet ikke omfattet af bygningsfredningslovens § 18.

 

Ejendommen har i dag tinglyst vejadgang til Sørupvej over ejendommen Sørupvej 43. Søkrogens Vejlaug har givet de nye ejere tilladelse til en ny vejret til Søkrogen.

 

Redegørelse for bebyggelsen og omgivelserne

Det eksisterende hus er ifølge BBR opført år 1900 i bindingsværk med stråtag. Center for bygningsbevaring i Raadvad oplyser:

 

Gavlene er omsat til murværk med bindingsværket malet på.

Bindingsværket er skåret over på sydsiden for at få plads til nye vinduer.

Klimaskærmen (facader,  tag og tagkonstruktion, fundamenter samt døre og vinduer) er i meget dårlig stand, og der kan ikke genetableres en bolig uden en gennemgribende renovering og fornyelse af bygningens konstruktioner.

Huset ligger indeklemt i en spids på grunden i skel mod begge naboer.

 

En stor del af bebyggelsen i Sørup er opført i bindingsværk med stråtag og fremtræder fint restaurerede. Landsbymiljøet opleves særligt mellem Sørupvej nr. 27-35 og 42-58. Ejendommen har tidligere været en del af landsbymiljøet, men der er nu ingen væsentlig sammenhæng med det autentiske miljø, da ejendommen er helt omkranset af nyere bebyggelse.

 

Lokalplanforhold

Ejendommen er omfattet af den bevarende lokalplan F33 for Sørup Landsby vedtaget i 1998.

 

Lokalplanen har bl.a til formål at sikre bevarelsen af karakteristisk bebyggelse med tilhørende omgivelser og at sikre bebyggelsens landsbykarakter ved at ny bebyggelse gives en placering, udformning og materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition.

 

Den eksisterende bebyggelse er kendt bevaringsværdig og omfattet af lokalplanens § 6.1 hvoraf fremgår:  ”at ejerne skal indhente kommunens tilladelse inden bygningerne nedrives, ombygges eller deres ydre fremtræden på anden måde ændres. F.eks. ved ændring eller udskiftning af vindues- eller dørtype eller tagmaterialer”. §  6.1 er en såkaldt kompetencenorm, og ansøgningen om nedrivningen skal derfor behandles som en dispensationsansøgning.

 

Det nye hus kræver følgende 3 dispensationer fra lokalplanen:

 

§ 5, stk. 7, idet der ønskes udført større vinduespartier, hvor lokalplanen angiver, at døre og vinduer ikke må udføres som gennemgående vinduesbånd eller større sammenhængende glaspartier.

 

§ 5, stk. 10, idet skorsten udmunder i tagfladen, hvor lokalplanen angiver at skorstene skal udmunde i tagryggen mindst 3 m fra gavlen.

 

§ 5, stk. 11, idet der ønskes etableret en stor kvist med altan på østsiden i en bredde på 6,1 m og kvistvinduer på vestsiden med tag belagt med tegl, hvor lokalplanen angiver at kviste skal udføres i en bredde på max. 1,40 m og med tag belagt med enten zink, kobber eller tagpap.

 

Lokalplanens indhold og muligheder for dispensation

Kommunen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationerne ikke er i strid med principperne i planen, jf. planlovens § 19.

 

Det følger af fast praksis i Natur- og Miljøklagenævnet og af retspraksis, at en bestemmelse i en lokalplan - for at kunne håndhæves som en bindende bestemmelse - skal være så klart og præcist formuleret, at der ikke kan herske tvivl om, hvorvidt den er overholdt eller ej.

En del af den aktuelle lokalplans formålsbestemmelser i § 2 er dog så generelle og upræcise, at de ikke lovligt kan håndhæves. Det gælder for eksempel bestemmelsen i § 2 om at: sikre bebyggelsens landsby karakter ved at ny bebyggelse gives en placering, udformning og materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. Hvis kommunen skulle have været i stand til at håndhæve denne bestemmelse, skulle det have været konkretiseret, hvad man forstår ved den stedlige byggetradition, idet der i næromgivelserne er meget forskelligartet byggeri, såsom boligerne på Sørupvej 39, 43 og 45 eller Sørupvej 72.

 

Hvis man ville have sikret sig lavere byggeri, et andet materialevalg, en lavere bebyggelsesprocent, en bestemt placering af byggeri på grundene mv., skulle bestemmelserne i lokalplanen have været anderledes udformet, idet det nye byggeri overholder lokalplanens krav til højder, materialevalg, og form. For så vidt angår byggeriets placering pågrunden  indeholder lokalplanen ikke et byggefelt og afstandsbestemmelserne til vej overholdes. Lokalplanen har ikke bestemmelser om afstand til naboskel. Byggeriet opfylder dog de almindelige krav i bygningsreglementet.

 

Administrationen vurderer, at de ansøgte dispensationer fra lokalplanen til både nedrivningen og det nye hus ligger indenfor kommunens dispensationskompetence.

 

Fredensborg Kommunes arkitekturpolitik

I Kommunens arkitekturpolitik fra 2016 defineres begrebet arkitektonisk kvalitet ud fra følgende 6 temaer:

 

 • Byrum, bygninger og anlægs selvstændige arkitektoniske kvalitet.
 • Styrkelse af lokal by- og landskabsidentitet
 • Nytænkning og innovation i anlæg og drift
 • Miljømæssig bæredygtighed – klima og ressourcer
 • Social bæredygtighed – tryghed og trivsel
 • Kulturel bæredygtighed – kulturarv og formidling.

 

I administrationens vurdering er der lagt vægt på punkterne A, B, C og F.

 

Naboorientering og partshøring

Ansøgningen har været udsendt i naboorientering til de nærmeste naboer, Vejlauget Søkrogen og Bevaringsforeningen ”Fredensborg”.

 

Vejlauget Søkrogen har sendt deres bemærkninger på vegne af 10 ejendomme i Søkrogen og Sørupvej.

 

Vejlauget er positive overfor nedrivningen af den eksisterende bebyggelse, der efter deres vurdering ikke kan renoveres eller bevares.

De er ikke positive overfor den nye bebyggelse. De anbefaler, at der udarbejdes en ny lokalplan for ejendommen, med byggemuligheder i overensstemmelse med ”deres” lokalplan F28 for Søkrogen, der bl.a. angiver at byggeri alene må opføres i 1 etage.  De vurderer, at byggeriet bliver dominerende i forhold til omgivelserne, idet kiphøjden bliver på 8,5 m og at der fra huset vil blive indbliksgener til de omgivende grunde.

Vejlauget har medsendt illustrationer, der forsøger at vise omgivelserne efter opførelsen af det nye hus.

 

Naboerne, Sørupvej 43 mener, at det nye hus er for stort og dominerende og at de vil få indbliksgener. Endvidere undrer de sig over, at Kommunen ikke stiller krav om ommatrikulering af ejendommene som i 2011.

 

Bevaringsforeningen ”Fredensborg” har indsendt et høringssvar, et notat om restaureringsomkostninger contra bevaringsværdi og en historisk gennemgang af ejendommen.

 

Bevaringsforeningen vurderer, at de oplistede dispensationsønsker ikke er dækkede for det ansøgte, idet der ikke er søgt om et nyt byggefelt og en ny vejadgang og ikke er søgt om dispensation fra bestemmelserne om nedrivning. De vurderer heller ikke at den nye bebyggelses karakter stemmer overens med den ønskede karakter i Sørup.  Bevaringsforeningen vurderer på denne baggrund at sagsbehandleingen er mangelfuld og ansøgningen bør trækkes tilbage.

 

Ejerne har efterfølgende sendt deres bemærkninger til indsigelserne fra Vejlauget og naboen.

 

Ejerne fastholder ansøgningen, men de er positive overfor en ændring af facader og tag til pudsede og hvidmalede facader og med tag belagt med almindelige sorte teglsten, i stedet for beklædningen af mørkerøde teglstensklinker på facader og tag. Ejerne har medsendt en illustration set fra havnen, der viser omgivelserne efter opførelsen af det nye hus samt fotos af forskellig bebyggelse i Sørup.

 

Ejerne vurderer, at det nye hus ikke er i strid med lokalplanens formål, og harmonerer med omgivelserne hvad angår husets proportioner og materialevalg og at husets placering, detailudformning herunder placeringen af vinduer vil være til mindst ”gene” for naboerne.

 

Administrationens vurdering

Administrationen lægger i høj grad vægt på rapporten fra Center for Bygningsbevaring, og er enig i deres konklusioner, om at husets bevaringsværdi i forhold til omgivelserne og i forhold til restaureringsomkostningerne ikke vurderes at være væsentlig. 

 

Administrationen vurderer, at placeringen af det nye hus er fint tilpasset til grunden og til de omkringliggende grunde.

 

Administrationen vurderer i forhold til kommunens arkitekturpolitik, at den nye bygning har en selvstændig æstetisk kvalitet.  Den nye arkitektur er med til at fortælle historien om Sørups udvikling fra 1700-tallet og frem til i dag. Bygningen opføres i traditionelle og velkendte materiale som tegl og glas og i et ligeledes traditionelt og velkendt formsprog (længehus med tag med høj rejsning). Husets detaljer – dvs. kviste og altaner, samt måden at anvende teglsten på – har imidlertid et moderne udtryk. Til sammen danner det traditionelle og det moderne en fin balance, der både respekterer den stedlige byggetradition og udtrykker moderne boligkvalitet.

 

Administrationen anbefaler de mørke klinktegl i stedet for et hvidpudset hus med sort tegltag for at holde balancen mellem det traditionelle og det moderne.

 

Husets overholder byggeretten i bygningsreglementet, og medfører ikke indbliksgener ud over hvad der er sædvanligt i et parcelhuskvarter. Alt i alt vurderer administrationen, er det er lykkedes at skabe et stykke moderne arkitektur, som falder naturligt ind i miljøet, og som både repræsenterer tradition og fornyelse.

 

Sagsbehandling siden den 9. januar 2018.

Administrationen har den 18. januar 2018 holdt møde med ejerne om projektet.

 

Ansøger har efterfølgende fremsendt et revideret projekt.

 

I forhold til det oprindelige projekt er facade- og tagmaterialet ændret fra mørke klinktegl til facader i hvidfilsede teglsten, og tag belagt med sort naturskiffer. Materialerne er i overensstemmelse med lokalplanens muligheder. Endvidere ændres skorstens placering, således at den udmunder i tagryggen, hvilket er i overensstemmelse med lokalplanen. Den tidligere ansøgning om dispensation fra lokalplanens § 5, stk. 10, bortfalder hermed.

 

Administrationens vurdering af det reviderede projekt.

Administrationen kan fortsat anbefale projektet. Administrationen vurderer, at det reviderede tag- og facademateriale er i overensstemmelse med traditionelt byggeri og fint tilpasset den eksisterede bebyggelse, der ligeledes fremstår med hvide facader med sort tag.

 

Revideret indstilling:

 1. At der meddeles tilladelse til nedrivning
 2. At der meddeles de nødvendige dispensationer fra lokalplan F33 til opførelse af det ansøgte enfamiliehus med facader i hvidfilsede teglsten, og tag belagt med sort naturskiffer.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lokalplan F33 for Sørup Landsby

Planloven

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Elektroniske bilag

Indstilling

 1. At der meddeles tilladelse til nedrivning
 2. At der meddeles de nødvendige dispensationer fra lokalplan F33 til opførelse af det ansøgte enfamiliehus i mørke teglklinker.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-01-2018

Sagen udsættes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Der nedlægges et § 14 forbud med henvisning til, at ejendommen overflyttes til lokalplanen F28 for Søkrogen men der gives tilladelse til nedrivning.

For stemmer 5: C, V, O, Carsten Nielsen (A)

Imod stemmer 4: B, F og Ergin Özer og Bo Hilsted (A), idet F, Ergin Özer og Bo Hilsted (A) ønsker, at der gives tilladelse til nedrivning og at det ansøgte byggeri imødekommes.

Hanne Berg (F) og Ergin Özer (A) begærer sagen i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Sagen drøftet

Nr.83 - Nedrivning og nye bygninger, Humlebækvej 38

Sagsnr.: 17/11684

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til en ansøgning om nedrivning af en bevaringsværdig landbrugsbygning, samt principiel stillingtagen til en ansøgning om landzonetilladelse til nyt stuehus, maskinhus, ridehal, mv.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ejeren af Humlebækvej 38 ønsker at ændre anvendelse af en kombineret stald- og maskinbygning, samt at nedrive de øvrige 4 bygninger på ejendommen og erstatte dem med 5 nye bygninger. Nærværende sag handler om alle eksisterende bygninger samt de 5 nye bygninger.

 

Ejendommen

Ejendommen er en mindre landbrugsejendom, som består af 2 matrikler på tilsammen 7,1 ha.

 

På ejendommen er der hovedsageligt ældre bygninger, samt en hal fra 2005 på ca. 540 m2 som anvendes til løsdriftsstald, maskinhus og diverse oplag. En højspændingsledning krydser ejendommens østlige del tæt på de eksisterende bygninger. Umiddelbart syd for bebyggelsen er en mindre sø, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

 

Der er tilladelse til hestepension. Der er 14 heste. Ejeren har ikke selv heste, men benytter store dele af ejendommen til hestepension. Derudover har ejeren en mindre maskinstation.

 

Der er en vis trafik til og fra ejendommen i forbindelse med hestepensionen.

 

Området

Området er omfattet af den gældende kommuneplans bestemmelser om beskyttelse af landskabsværdier. Ifølge landskabskarakteranalysen er området en del af ’Langstrup bølgede dyrkningslandskab’, som blandt andet er sårbart overfor større faste anlæg som ridebaner. Landskabets karakter skal derfor beskyttes, og der må kun opføres bygninger som er nødvendige for landbrugsdriften. Ejendommen er ikke omfattet af kommuneplanens bestemmelser om naturværdier, geologiske værdier eller kulturhistoriske værdier.

 

Området er omfattet af kommuneplanens bestemmelser om særligt værdifulde landbrugsområder, som skal søges opretholdt til landbrugsformål.

 

Nye bygninger

Ejeren søger om tilladelse til følgende:

 • Et nyt stuehus på 210 m2 i stueplan, med en ny placering på toppen af bakken. Herudover en sammenbygning med garagen.
 • En ny garagebygning på 108 m2 ved siden af det nye stuehus.
 • Nyt maskinhus på 375 m2 bag ved den eksisterende hal, og med en højtliggende placering ved siden af garagen.
 • Ny ridehal på 1.056 m2 med en ridebane på 20x40 m.
 • Ny udendørs ridebane på 20x60 m.
 • Ny bygning til håndtering af mødding på 40 m2.
 • Flytbart læskur på 31 m2.

 

På et senere tidspunkt ønsker ejeren at søge om tilladelse til en bolig nr. 2 ved siden af det nye stuehus.

 

Kommunen har tidligere behandlet en ansøgning om ridehal ved et forløb i 2007-2011, hvor ejeren modtog afslag. Natur- og Miljøklagenævnet traf afgørelse i sagen i 2012, hvor nævnet stadfæstede kommunens afgørelse om, at en ridehal ikke var erhvervsmæssig nødvendig og krævede en landzonetilladelse, samt at der skulle meddeles afslag på landzonetilladelse. Nævnet pointerede, at nævnets praksis er restriktiv, når der er tale om ridehaller, som ønskes opført i områder med særlige landskabelige værdier.

 

Bevaringsværdig bygning

Stuehuset og 3 landbrugsbygninger var tidligere registreret med en bevaringsværdi på 4, men efter ændringen i Kommuneplan 2017 er det kun en udlænge som er udpeget som bevaringsværdig. Bygningen er fra 1926, og indgår som en del af et gårdanlæg.

 

Stuehuset og landbrugsbygningernes bevaringsmæssige værdi var særligt knyttet det kulturhistoriske gårdanlæg. Det var altså bygningerne betragtet som en helhed som var afgørende for vurderingen.

 

Administrationen har offentliggjort nedrivningsansøgningen, jf. lovkrav herom, og sendt kopi til Danmarks Naturfredningsforening, Bevaringsforeningen Fredensborg og Museum Nordsjælland. Kommunen har ikke modtaget indsigelser.

 

Kommunen kan nedlægge et forbud mod nedrivningen ved at meddele et såkaldt ’§-14-forbud’, hvorefter kommunen inden 1 år skal udarbejde en lokalplan for ejendommen.

 

Terrænreguleringer

Grunden er kuperet, med op til 5 m højdeforskel fra det laveste punkt ved ridebanen til det højeste punkt ved stuehuset. Dele af det ønskede byggeri forudsætter omfattende terrænreguleringer. Den største forskel er omkring ridehallen, med ca. 3 m forskel fra det laveste til det højeste sted.

 

I tilfælde af, at udvalget er principielt positiv til det ønskede skal der indhentes yderligere oplysninger inden kommunen kan gå videre med sagen. I tilfælde af, at udvalget beslutter at meddele et afslag er der dog tilstrækkelige oplysninger hertil.

 

Miljøforhold

I tilfælde af, at udvalget er principielt positiv til det ønskede skal der indhentes yderligere oplysninger om miljøforhold vedr. staldbygningen og den nye møddingsplads.

 

Lovgivning

En ændret placering af stuehuset forudsætter en landzonetilladelse, ligesom nye bygninger og anlæg som ikke er nødvendige for landbrugsdriften også forudsætter en landzonetilladelse. Eftersom hestepension og maskinstation ikke er landbrugsdrift, betyder det i praksis, at samtlige forhold i denne sag forudsætter en landzonetilladelse.

 

Kommunen skal inddrage mange hensyn i vurderingen af sagen. Vigtige forhold er beskrevet i Kommuneplan 2017, fx landskabelige hensyn.

 

I en sammenlignelig sag på Endrupvej meddelte kommunen i marts 2017 en landzonetilladelse til en ridehal, men Planklagenævnet ændrede afgørelsen til et afslag i november 2017. Ejendommen var omfattet af værdifuldt landskab, og der var tale om en ridehal til privat brug og mindre erhvervsaktivitet, hvor der ifølge kommuneplanens retningslinjer kun kan gives landzonetilladelse i få tilfælde.

 

Administrationens vurdering

Med hensyn til den bevaringsværdige bygning vurderer administrationen, at et forbud mod nedrivning ikke vil stå i et rimeligt forhold med de kulturhistoriske værdier som kan bevares. Administrationen tillægger det betydning, at bygningens primære kvalitet er at indgå i sammenhæng med de øvrige bygninger, som ejeren påtænker at nedrive.

 

Administrationen vurderer, at kommunen kan være principielt positiv til en landzonetilladelse til nyt stuehus, garage, maskinhus og en udendørs ridebane, men at den eksponerede placering ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens pointering af det sårbare landskab.

 

Administrationen vurderer, at det er sagligt at tillægge det betydning, at der ønskes en større afstand fra boligen til den eksisterende højspændingsledning. Administrationen anbefaler dog at ejer revurderer den samlede plan, så bygningerne placeres mere skånsomt i landskabet.

 

Administrationen vurderer, at kommunen ikke bør meddele tilladelse til en ridehal. Der er tale om en stor bygning, som ikke er nødvendig for landbrugsdriften, og som vil have en betydelig påvirkning af det sårbare landskab. Administrationen gør desuden opmærksom på klagenævnspraksis om ridehaller, herunder ovennævnte afgørelse fra Endrupvej, om ridehaller til privat brug og mindre erhvervsvirksomhed.

 

I tilfælde af, at udvalget er principielt positiv til en ridehal bør placeringen ændres, så bygningen ikke får så stor påvirkning af det sårbare landskab.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven.

Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Kommunen skal gennemføre en naboorientering inden kommunen kan meddele en landzonetilladelse.

 

Indstilling

 1. At kommunen meddeler nedrivningstilladelse til den bevaringsværdige bygning.
 2. At kommunen er principielt positivt indstillet til en landzonetilladelse til nyt stuehus, garage, maskinhal og en udendørs ridebane, forudsat der findes en mere skånsom placering som beskrevet i dagsordenen.
 3. At kommunen meddeler afslag til en landzonetilladelse til en ridehal.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-03-2018

Administrationens indstilling pkt. 1 og 2 godkendes.

Et flertal vedtager at kommunen meddeler afslag til en landzonetilladelse til en ridehal.

For stemmer 5: B, F, A

Imod stemmer 4: O, C og V idet de begærer sagen i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Sagen drøftet

Nr.84 - Justeret kvalitetsstandard for aflastning og afløsning 2018

Sagsnr.: 17/26135

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af ændret kvalitetsstandard for afløsning og aflastning 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med budgetforlig 2017 blev der afsat yderligere midler til afløsning eller aflastning af pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. (servicelovens §84). Der blev afsat 400.000 i 2018 og 0,5 mio i de efterfølgende år.

Der fremlægges derfor en justeret kvalitetsstandard på baggrund af dette.

Fredensborg Kommune tilbyder som hidtil tre typer af afløsning/aflastning.

 1. Aflastning på et af kommunens daghjem i dagtimerne på hverdage op til fem dage om ugen
 2. Døgnaflastning på Pilebo i Fredensborg op til 3 uger om året
 3. Afløsning i hjemmet 2 timer om ugen. Denne ydelse har tidligere været tidsbegrænset til en periode på tre måneder. Denne begrænsning er nu fjernet på baggrund af de tilførte midler.

 

Den hidtidige standard var målrettet borgere med demens. Det foreslås at denne afgræsning  nu fjernes og erstattes af begrebet ” person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne”. Det betyder at borgere med f.eks. erhvervet hjerneskade også er omfattet at kvalitetstandarden.

Udvidelsen af serviceniveauet forventes at kunne dækkes inden for de tilførte midler.

Der foretages en konkret individuel vurdering af borgerens behov. Ved afslag gives klagevejledning.

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At kvalitetsstandard for afløsning og aflastning godkendes.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Standarden ændres således, at der kan ydes 2-4 timer ugentligt. Bjørn Svensson (Ø) tog forbehold for kvalitetsstandarden. Seniorrådet inviteres til at drøfte den sproglige udformning af standarden

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstilling.

Nr.85 - Godkendelse af Seniorrådets vedtægter og samarbejdsaftale

Sagsnr.: 18/4007

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Byrådet skal for hver valgperiode godkende Seniorrådets vedtægter og Rådets samarbejdsaftale med kommunen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der vedlægges forslag til vedtægter for Seniorrådet for perioden 2018-2021, samt forslag til samarbejdsaftale.

 

Bortset fra redaktionelle ændringer er den væsentligste ændring i vedtægterne, at Seniorrådet selv varetager økonomi og bogholderfunktionen, som tidligere er varetaget af administrationen. Der udbetales således et tilskud til Seniorrådets bankkonto, hvorefter rådet selv forvalter midlerne. Rådet er fortsat underlagt kommunens revision.

 

I samarbejdsaftalen er den væsentligste ændring at sekretariatsbetjening varetages af Center for Ældre og Omsorg, mod tidligere Center for Politik og Strategi.

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Seniorrådets vedtægter og samarbejdsaftale godkendes.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstilling.

Nr.86 - Godkendelse af kvalitetsrapporten

Sagsnr.: 17/11861

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. februar 2018 (sag nr. 18) blev kvalitetsrapporten drøftet. Det blev besluttet, at ”den endelige rapport inklusiv skolebestyrelsens udtalelser fremlægges til godkendelse overfor Byrådet på mødet i marts”.

 

Nu er udtalelser fra skolebestyrelserne indsamlet, og den samlede rapport med udtalelserne (Bilag 2) fremlægges nu til endelig godkendelse i Byrådet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Den samlede rapport blev drøftet på Børne- og Skoleudvalget den 5. februar 2018. Til Byrådets drøftelse henvises til vedhæftede sagsfremstilling fra dette møde (Bilag 1).

 

Siden denne præsentation er der på Børne- og Skoleudvalgets opfordring foretaget enkelte rettelser i rapporten:

 

 • Det er enkelte steder pointeret, hvor data er trukket/hentet og hvornår trækket er foretaget
 • Under vurderingen af den enkelte skole er det tydeliggjort, at den første ramme med anbefalinger fra administrationen refererer til anbefalinger fra seneste kvalitetsrapport.
 • Tabellen over elevfordeling i forhold til skoledistrikter på side 60 i rapporten er forenklet ved, at der er fjernet og sammenlagt nogle datarækker.

 

 

Skolebestyrelsernes udtalelser

 

Alle skolernes bestyrelser har behandlet rapporten på deres møde i januar og har givet en udtalelse. Udtalelserne er samlet bagest i rapporten.

 

Generelt er bestyrelserne meget tilfredse med rapporten, som de anser som et godt værktøj i forhold til deres tilsynsopgave. De pointerer, at rapporten er et godt grundlag for dialog mellem skolens ledelse og medarbejdere om den fortsatte udvikling af skolens resultater.

 

Skolerne udtrykker generelt stolthed over deres skoles resultater, samtidig med at de i bestyrelsen sætter fokus på de områder, der har brug for yderligere udvikling.

 

Ullerødskolen giver udtryk med tilfredshed med at blive præsenteret som en af kommunens syv skoler og ønsker fortsat at blive vurderet på linje med de øvrige skoler på trods af deres særlige målgruppe.

 

Kokkedal Skole gør opmærksom på, at de har modtaget en stor del af de nyankomne tosprogede modtageelever (der tidligere ville være kommet i modtageklasse). Skolen understreger, at det er helt nødvendigt, at der også fremover følger midler med disse elever, samt at der afsættes midler til efteruddannelse af lærerne for at kunne løfte denne opgave.

 

Fredensborg Skole anmoder om, at behandlingen af resultaterne for 10. klasse – som er startet på Fredensborg Skole i skoleåret 17/18 – fremover vil blive opgjort særskilt i rapporten for at give et retvisende resultat.

 

 

Administrationens bemærkning

 

Der er afsat et fast beløb til undervisning i basisdansk til nyankomne tosprogede elever. Midlerne fordeles i slutningen af året til skolerne på baggrund af det antal elever skolen har modtaget.

 

Der er afholdt og planlægges med at afholde kurser for vejledere og lærere i forhold til undervisning af tosprogede elever. Disse kurser er finansieret af en pulje til kompetenceudvikling fra Undervisningsministeriet. Kurserne ligger sen eftermiddag, hvorfor det skulle være muligt at planlægge, så det ikke er nødvendigt at vikardække.

 

Med hensyn til 10. klasse, vil den fremover indgå i den kommunale kvalitetsrapport. I den udstrækning det er muligt i forhold til datatræk fra Undervisningsministeriets Datavarehus, vil resultaterne for 10. klasse blive opgjort særskilt.

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40a

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Kvalitetsrapporten lægges på kommunens hjemmeside når den er godkendt.

 

Der er udsendt en pressemeddelselse forud for den første behandling i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

 1. At Byrådet godkender kvalitetsrapporten.

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-03-2018

Administrationens indstilling anbefales.

Bemærkninger fra Danmarks Lærerforening Kreds 36 indgik i behandling af sagen. Udvalget er enig i, at der er behov for at fokusere på metoder og muligheder for at øge rekruttering og fastholdelse af uddannet personale.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler Børne – og Skoleudvalgets indstilling

Nr.87 - Godkendelse af vedtægter for den nye selvejende institution Smedebakkens Børnehus

Sagsnr.: 18/3052

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende nye vedtægter for den sammenlagte selvejende institution Smedebakkens Børnehave.

 

Sagsfremstilling og økonomi

De to selvejende institutioner Dyssegården og Smedebakken beliggende hhv. Smedebakken 9 og Smedebakken 11, 2990 Nivå har med virkning fra 1. januar 2018 fået Civilstyrelsens godkendelse til sammenlægning.

 

I den forbindelse har de to nuværende bestyrelser sammen med den fælles leder af institutionerne udarbejdet nye vedtægter for den sammenlagte institution. Vedtægterne har været drøftet med administrationen, og de vedtægter, der fremlægges til politisk godkendelse, er den endelige version, fremkommet på baggrund af drøftelserne.

 

Administrationen har foreslået, at der blev tilføjet ”i Fredensborg Kommune” til § 15 stk.2 i vedtægterne omhandlende anvendelse af formue ved nedlæggelse. Bestyrelsen har medtaget formuleringen i den endelige udgave.

 

Institutionerne oplyser, at det endnu ikke blevet besluttet, hvilken af de to institutioner, der skal være den fortsættende. Det afhænger af adkomstforholdene til ejendommene, som er ved at blive afklaret med Tinglysningsretten. Indtil videre er Smedebakken indsat i vedtægterne som fortsættende institution. Dette tilrettes endeligt, når Tinglysningsretten har truffet en afgørelse.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At vedtægterne for den nye selvejende institution Smedebakkens Børnehus godkendes.

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-03-2018

Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler Børne –og Skoleudvalgets indstilling.

Nr.88 - Orientering

Sagsnr.: 18/2926

 
Hans Nissen (A)

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Ansøgning vedr. lægepraksis

Orientering om sager fra KKR

Orientering om politidirektøren deltager på det kommende lukkede byrådsmøde

Drøftelse af aktiviteter for Økonomiudvalget

Kongeligt besøg

Gave til Kronprinsen

Skimmelsvamp på Endrup Skole

Resultat af udbud

Nr.89 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 18/2930

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

91. Godkendelse af dagsorden – Lukket

92.Nivå Center – udkast til aftale med FKI – Lukket

93.Status på klagesag efter udbud af rengøring og vinduespolering –  Lukket

94.Salg af matr. nr. 1bø Asminderød By, Asminderød – Lukket

95.Salg af Gunderødvej 46 – Lukket

96.Orientering - Lukket

 

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

91. Godkendelse af dagsorden – Lukket

Dagsordenen blev godkendt.

92.Nivå Center – udkast til aftale med FKI – Lukket

Godkender administrationens indstillinger.

93.Status på klagesag efter udbud af rengøring og vinduespolering –  Lukket

Godkender administrationens indstilling.

94.Salg af matr. nr. 1bø Asminderød By, Asminderød – Lukket

Anbefaler administrationens indstilling.

95.Salg af Gunderødvej 46 – Lukket

Anbefaler administrationens indstillinger.

96.Orientering – Lukket

Intet at bemærke.