Nr.72 - Fælles huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner

Sagsnr.: 18/5773

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt det fælleskommunale huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner skal fortsætte en ny 4-årig periode fra 1. april 2018 til 31. marts 2022. Endvidere skal  Byrådet indstille en formand og en suppleant for denne til direktøren for Statsforvaltningen. Derudover skal Byrådet udpege 2 medlemmer og suppleanter for disse efter indstilling fra Lejernes LO og Ejendomsforeningen Danmark, samt udpege et socialt sagkyndigt medlem og en suppleant for denne.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har sammen med Hørsholm Kommune haft et fælles huslejenævn siden 2002. Anledningen til det fælles huslejenævn mellem de 2 kommuner skyldtes en lovændring, hvorefter alle kommuner skal have et huslejenævn.

Huslejenævnet består af en formand, der skal være jurist, og to andre medlemmer, der udpeges af byrådet efter indstilling af henholdsvis større udlejerforeninger og de største lejerforeninger i kommunerne.

I husordensager tiltrædes nævnet af en socialt sagkyndig, der kan vejlede om sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af byrådet.

Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet.

Udnævnelse af formand og udpegning af medlemmer og suppleanter sker for en periode af 4 år.

Kommunen skal stille de fornødne lokaler og medhjælp til rådighed for nævnet samt afholde udgifterne til nævnets virksomhed og byrådet kan tillægge medlemmerne vederlag.

Administrationen i henholdsvis Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune er enedes om følgende oplæg, som er uændret i forhold til tidligere beslutninger i de to byråd:

 • At det fælleskommunale huslejenævn fortsætter i en ny 4-årig periode fra 01-04-2018
 • At den nuværende formand Marianne Dons indstilles til formand for nævnet til direktøren for Statsforvaltningen
 • At juridisk konsulent Bente Jersie Jensen indstilles som suppleant for formanden
 • At formanden får et fast honorar på 40.000 kr. årligt, der fordeles med 25.000 kr. til Hørsholm Kommune og 15.000 kr. til Fredensborg Kommune
 • At der sker en sagshonorering til formanden på 1.500 kr. pr. sag, som betales af den kommune, hvori lejemålet er beliggende
 • At fællessekretariatet fortsat er beliggende i Hørsholm Kommune og varetages her
 • At tidsforbruget til sekretariatsopgaver afregnes med 220 kr. pr. time og fordeles mellem kommunerne efter tidsforbruget på hver enkelt sag
 • At porto, fotokopier, papir og forplejning afregnes med 220 kr. pr sag og betales af den kommune, hvori lejemålet er beliggende
 • At udlejer- og lejerrepræsentant vederlægges med 1.115 kr. pr. måned, og at udlejer- og lejerrepræsentanternes stedfortrædere vederlægges med 100 kr. pr. sag, dog minimum et beløb pr. mødedag svarende til den gældende diætsats for op til 4 timer, som i år er 420 kr. Udgiften fordeles mellem kommunerne efter antal sager
 • At vederlæggelsen til stedfortræderne nettopristalsreguleres med virkning fra 1. januar 2014
 • At kursusudgifter, udgifter til abonnementer og evt. annonceringsudgifter deles lige mellem de 2 kommuner.
 • At gebyrindtægter og øvrige udgifter fordeles mellem kommuner efter antal sager

Hørsholm Kommunalbestyrelse behandler samme sag om fælles huslejenævn sideløbende med behandlingen i Fredensborg Byråd.

Fredensborg Kommune er i dag sekretariat for et tilsvarende fælles beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner, der fungerer indtil 31-06-2018. Der vil blive forelagt en tilsvarende sag om det fælles beboerklagenævn i foråret 2018 for henholdsvis Fredensborg Byråd og Hørsholm Kommunalbestyrelse.

Antal sager i huslejenævnet i perioden 2014 – 2017:

2017: Fredensborg 24, Hørsholm 38

2016: Fredensborg 30, Hørsholm 22

2015: Fredensborg 58, Hørsholm 51

2014 Fredensborg 43, Hørsholm 56

Bevilling

Udgiften afholdes inden for budgettet.

Retsgrundlag

Boligreguleringslovens kap. VI

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. at det fælles huslejenævn fortsætter i en ny 4-årig periode fra 1.4.2018 til 31.3.2022
 2. at der indstilles til direktøren for Statsforvaltningen at udpege Marianne Dons til formand og juridisk konsulent Bente Jersie Jensen som suppleant for formanden
 3. at følge indstillingen fra Lejernes LO om at udpege John Hestehave og Conny Birkholm som henholdsvis medlem og suppleant
 4. at følge indstillingen fra Ejendomsforeningen Danmark om at udpege Grethe Hervard og Tonny Henriksen som henholdsvis medlem og suppleant
 5. at udpege centerchef Klaus Poulsen, Hørsholm Kommune, og faglig koordinator i kontanthjælpsteamet Camilla Rasmussen, Fredensborg Kommune, som henholdsvis socialt sagkyndigt medlem og suppleant
 6. at godkende administrationens forslag til honorering af formand og medlemmer samt oplæg til udgiftsfordelingen mellem Fredensborg og Hørsholm Kommuner

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler administrationens indstillinger