Nr.71 - Økonomisk Orientering - Februar 2018

Sagsnr.: 16/12923

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 28. februar 2018

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for forbruget på kommunens drifts- og anlægsbudget, bevillingsreserver og likviditet samt folketallet

Status for drift og anlæg

Det gælder for såvel drifts- samt anlægsbudgettet, at de er opgjort før overførsler fra 2017 til 2018. Særligt på anlægsbudgettet hvor der er 100 pct. overførselsadgang, har overførselssagen væsentlig indflydelse på budgettets størrelse. Overførselssagen behandles i lighed med Økonomisk Orientering på aftenens møde.

Drift
Ved udgangen af februar 2018 har kommunen afholdt nettodriftsudgifter for 358 mio. kr. Med et korrigeret budget på 2.495 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 14,4 pct., hvilket er 0,2 procentpoint højere end på samme tidspunkt sidste år. Det skal dog bemærkes forbrugsprocenten for 2017 er beregnet for budgettet inkl. overførsler fra 2016 til 2017. Administrationen anbefaler, at der overføres driftsbudget for 53,1 mio. kr. fra 2017 til 2018. Godkendes administrationens anbefalinger, resulterer det i et nettodriftsbudget på 2.548 mio. kr. og en forbrugsprocent på 14,1 pct.

Anlæg

Ved udgangen af februar 2018 har kommunen afholdt anlægsudgifter for 4,3 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 1,5 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 2,8 mio. kr.
På samme tidspunkt i 2017 var der afholdt anlægsudgifter for 6,1 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 0,1 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 6,0 mio. kr. Nettoanlægsforbruget ved udgangen af februar er dermed 3,2 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år. Før overførselssagen budgetteres der med anlægsudgifter for 183 mio. kr. og anlægsindtægter 64 mio. kr. Hvis administrationens anbefaling godkendes, resulterer det i et budget med anlægsudgifter for 198 mio. kr. og anlægsindtægter for 57 mio. kr. 

 

Tabel 1 Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)

 

2017

2018

 

Korr. Budget

Forbrug februar

Forbrugspct. februar

Korr. Budget

Forbrug februar

Forbrugspct. februar

Drift

2.482

352

14,2

2.495

358

14,4

Anlæg

115

6

5,3

119

3

2,4

Kommunens gennemsnitlige likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet er ved udgangen af februar 230,9 mio. kr.
Primo 2018 var den gennemsnitlige likviditet 221,9 mio. kr. Kommunens gennemsnitlige likviditet er dermed fortsat stigende. Det skal dog bemærkes, at stigningstakten er aftagende. I perioden siden februar 2017 har den gennemsnitlige månedlige stigning været 6,7 mio. kr., dette er faldet til gennemsnitligt 4,5 mio. kr. pr. måned i de første to måneder af 2018. 

 

Administrationen fremlægger inden sommer forslag til model for hvorledes den disponerede kassebeholdning kan vises.

Tabel 2. Kommunens gennemsnitlige likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)
 

 

Februar 2017

Primo 2018

Februar 2018

Likviditet

150,0

221,9

230,9

 

Figur 1. Udvikling i Kommunes likviditet frem til 28. februar 2018
 

Bevillingsreserver
Kommunens bevillingsreserver fremgår af tabel 3 herunder. Driftsreserven udgør 15 mio. kr. årligt fra 2018 og frem mens anlægsreserven udgør 5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Der er ikke afsat nogen anlægsreserve i 2018.Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

 

2018

2019

2020

2021

Driftsreserven

15

15

15

15

Anlægsreserven

0

5

5

5

 

Folketal

Kommunens folketal var pr. 1. marts 2018 40.741 borgere. Folketallet er dermed faldet med 7 personer siden begyndelsen af året. Faldet er et resultat af en nettotilvandring på 15 personer og et fødselsunderskud på 22 personer.

 

Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 

Marts 2017

Januar 2018

Februar 2018

Marts 2018

Folketal

40.483

40.748

40.756

40.741

 

Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 2. januar til 1. marts 2018

 

Ændring

Tilflytning

577

Fraflytning

-562

Fødsel

49

Dødsfald

-71

Befolkningstilvækst

-7

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Orienteringen taget til efterretning.