Nr.70 - Delberetning, løbende revision 2017

Sagsnr.: 18/4754

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af revisionens delberetning for regnskab 2017 vedrørende den løbende revision.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens revision BDO udarbejder for regnskabsåret 2017 to formelle beretninger. Hertil kommer en orientering til det nye byråd om revisionsaftalen.

  1. Delberetning, løbende revision 2017, behandles i denne sag.
  2. Orientering om revisionsaftale, se andet punkt på dagsordenen.
  3. Endelig årsberetning for regnskabsåret 2017 som kommer til politisk behandling i juni.

 

I delberetningen for regnskabsåret giver revisionen sin vurdering af, om udførelsen af Byrådets og udvalgenes beslutninger er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, herunder om kommunens interne forretningsgange, kontrolsystemer m.v. fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes om årets økonomiske dispositioner er i overensstemmelse med byrådets bevillinger, lovgivning m.v.

Det er revisionens vurdering, at der generelt er tilrettelagt gode og hensigtsmæssige forretningsgange for kommunens sagsadministration. Overordnet peger delberetningen på, at der generelt er fokus på økonomistyringen i organisationen.

Delberetningen giver anledning til to bemærkninger:

Første bemærkning vedrører IT-sikkerhedsrevisionen:

”Ved vores revision af kommunens IT-sikkerhed har vi konstateret følgende væsentlige forhold, som vi særligt vil henlede opmærksomheden på:

  • Mangelfuld ændringsstyring, herunder styring af forretningsrollerne og kompenserende kontroller i forhold til sikkerhedsadministrationen i OPUS
  • Manglende udbedring af flere svagheder i kommunens administration af området, som omtalt i revisionsberetningen for 2016

Disse forhold øger efter vores opfattelse risikoen for besvigelser, samt fejl og mangler i sagsbehandlingen.

Det skal henstilles at:

  • Der sættes et skærpet fokus på ændringsstyringen samt styringen af forretningsroller
  • Der etableres kompenserende kontroller i forhold til sikkerhedsadministrationen i OPUS”

 

Administrationen har i dialog rådføring med revisionen primo 2018 igangsat en række initiativer for at imødekomme revisionens henstillinger på it-området. Det gælder blandt andet i forhold til styringen af forretningsroller, opfølgning på ophørte medarbejdere og arbejdet med it-sikkerheden generelt. De konkrete initiativer fremgår af bilag.

 

Den anden bemærkning er på områder med statsrefusion:

”Det er vores vurdering, at sagsbehandlingen på det sociale område generelt lever op til lovgivningens bestemmelser, dog ikke på området Kontanthjælp (jobparate), idet vi har konstateret et højt fejlniveau i disse sager svarende til over halvdelen af de efterprøvede kontrolpunkter. Derudover er der konstateret fejl af generel karakter i forhold til journalføring ved bevilling af forsørgerydelse, samt andre fejl, vi ikke kan udelukke, er af generel karakter.

Jobcentret har ved de interne kvalitetskontroller ligeledes konstateret fejl, og der er løbende iværksat tiltag med henblik på at mindske fejlniveauet.”

 

Der har været arbejdet med sagsgange på området i løbet af 2017, jf. også revisionens bemærkning, og der er fulgt op herpå i forbindelse med regnskabsafslutningen. Også her er administrationens besvarelse på bemærkningerne uddybet i bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekcenser.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At delberetningen godkendes.
  2. At det tages til efterretning, at administrationen arbejder på at få styrket de forretningsgange, som revisionen nævner i beretningen.
  3.  

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler administrationens indstillinger