Nr.69 - Opkrævning af garantiprovision

Sagsnr.: 17/22730

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til Fredensborg Kommunes opkrævning af garantiprovision fra forsyningsselskaber, herunder afsendelse af udtalelse herom fra Byrådet til Ankestyrelsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har modtaget brev af 30. januar 2018 fra Ankestyrelsen, hvor Ankestyrelsen skriver, at revisionen i beretningen for årsregnskabet 2016 har anført, at Byrådets beslutning den 25. november 2013 om, at garantiprovision opkræves med 0,5 pct. af lånets hovedstol, som et engangsbeløb ved afgivelse af garantien og løbende 0,5 pct. årligt af restgælden på nye udestående garanterede lån, ikke fuldt ud vurderes at være i overensstemmelse med udmeldinger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL. Revisionen anfører også, at allerede stillede garantier ikke fuldt ud lever op til gældende regler for opkrævning af garantiprovision. Ankestyrelsen beder på denne baggrund Byrådet om en udtalelse om forholdet, som skal være Ankestyrelsen i hænde senest den 28. marts 2018.

 

Ankestyrelsen har også behandlet sager vedr. andre kommuners opkrævning af garantiprovision.

 

En fremadrettet årlig opkrævning af garantiprovision fra Fredensborg Spildevand A/S og Fredensborg Vand A/S på årligt 0,5 pct. af de garanterede låns restgæld vil i 2018 medføre en indtægt til kommunen på 438 t.kr. Da opkrævningen vil blive foretaget årligt på baggrund af de garanterede låns restgæld, vil kommunens indtægt alt andet lige falde fra 2019 og frem, idet de garanterede lån løbende bliver nedbragt. Desuden vil der årligt være tale om en individuel vurdering af garantiens størrelse. For 2019 og frem er bevillingen nedenfor derfor et estimat.

 

En bagudrettet opkrævning af garantiprovision fra Fredensborg Spildevand A/S og Fredensborg Vand A/S fra 2013 til 2017 og delvis for 2012 på 0,5 pct. af de garanterede låns restgæld i de enkelte år vil medføre en yderligere indtægt til kommunen i 2018 på 2.231 t.kr. – og en tilsvarende udgift for Fredensborg Vand og Spildevand

Bevilling

 

 

Forventet merforbrug/finansiering

(1.000 kr.)

Profit-center

Artskonto

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

67900080

-2.669

-421

-404

-388

-372

-357

I alt, kassen

 

-2.669

-421

-404

-388

-372

-357

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven).

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ingen

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Efter beslutning i Byrådet skal administrationen sende udtalelse til Ankestyrelsen samt informere og opkræve garantiprovision fra Fredensborg Spildevand A/S og Fredensborg Vand A/S.

Elektroniske bilag

Notat om garantiprovision.

Forslag til udtalelse fra Byrådet til Ankestyrelsen.

Indstilling

  1. At administrationen sender den i bilaget foreslåede udtalelse fra Byrådet til Ankestyrelsen, når Økonomiudvalget og Byrådet har taget stilling til sagen.
  2. At administrationen beder Ankestyrelsen om fristforlængelse for udtalelsen fra Byrådet, da udtalelsen skal være Ankestyrelsen i hænde senest den 28. marts 2018, og der pga. påske først er møde i Byrådet den 3. april 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler administrationens indstillinger