Nr.67 - Tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem

Sagsnr.: 18/886

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om Finansieringsudvalgets rapport til regeringen med forslag til tilpasninger af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Finansieringsudvalget har den 21. februar 2018 offentliggjort sin rapport med forslag til tilpasninger af det kommunale tilskuds- og udligningssystem med henblik på eventuelle ændringer fra 2019. Regeringen er på den baggrund gået i forhandlinger med Folketingets partier. Regeringen har meldt ud, at de håber at afslutte de politiske forhandlinger om den kommunale udligning inden påske.

 

Rapporten indeholder fem modelforslag til tilpasninger af tilskuds- og udligningssystemet. Modelforslagene fra Finansieringsudvalget har været afgrænset af et kommissorium fra regeringen, hvormed udvalget ikke har haft til opgave at foreslå en gennemgribende ændring af tilskuds- og udligningssystemet, men derimod tilpasninger af det nuværende tilskuds- udligningssystem.

 

Mulige konsekvenser for Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune vil blive ramt hårdt af alle fem foreslåede modeller. Set fra Fredensborg Kommune ser det ud til, at hensigten med de fem forslag er at flytte midler fra by til land. Kommunen vil i 2022 stå overfor et tab, som spænder fra 12,6 mio. kr. i model 5 til 53,3 mio. kr. i model 1 svarende til et tab i forhold til beskatningsgrundlaget på 0,13 pct. til 0,54 pct., jf. tabellen nedenfor. Et tab som i model 1 svarer til op mod 107 lærerstillinger eller op mod 142 hjemmehjælpere. Reduktioner af en sådan størrelsesorden svarer til at lukke en af kommunens skoler.

 

 

Fredensborg Kommune påvirkes særligt i negativ retning af en revision af uddannelsesstatistikken vedr. indvandreres uddannelsesniveau samt af en reduktion af udlændingeudligningen, men også tilpasninger til imødegåelse af utilsigtede virkninger af den seneste omlægning af statens refusion til kommunerne på beskæftigelsesområdet har negative konsekvenser for kommunen.

 

Fredensborg Kommune er en del af Stopforskelsbehandlingen.nu, der består af 34 kommuner i hovedstadsområdet, som ønsker en sænkning af landsudligningen. Den 15. marts 2018 er der et debatmøde om konsekvenserne af øget udligning i Stopforskelsbehandlingen.nu, hvor borgmestre og folketingsmedlemmer valgt i hovedstadsområdet skal drøfte, hvad der kan gøres for at stoppe forskelsbehandlingen af hovedstadsområdet.

 

Til orientering, så modtager Fredensborg Kommune i 2018 9,6 mio. kr. fra landsudligningen, mens vi – inklusive korrektion for overudligning – afleverer 48,2 mio. kr. i hovedstadsudligningen.

Vedlagt er et notat til Byrådet om forslagene til en tilpasning af tilskuds- og udligningssystemet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget drøfter 1) orienteringen, 2) mødet den 15. marts 2018 i Stopforskelsbehandlingen.nu og 3) den videre politiske beslutningsproces.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning, idet alle partier retter henvendelse til deres folketingsgrupper