Nr.65 - Overførsler fra 2017 til 2018

Sagsnr.: 17/12568

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Der er seks temaer i sagen:

Drift

 1. Beslutning om de automatiske overførsler fra 2017 til 2018
 2. Godkendelse af redegørelser fra områder og institutioner, hvor de gældende overførselsregler ikke har været overholdt
 3. Beslutning om dispensationsansøgninger om ekstraordinær overførsel ud over de automatiske overførsler
 4. Beslutning om bevillingsmæssige flytninger indenfor overførselsbeløbet
 5. Beslutning om finansiering af fire sager

 

Anlæg

 1. Godkendelse af overførsler fra 2017 til 2018

Sagsfremstilling og økonomi

Indenfor rammerne af de gældende overførselsregler søges der samlet om overførsler for 73,9 mio. kr. fordelt med 52,7 mio. kr. på driftsområdet og 21,2 mio. kr. på anlægsområdet. Herudover er der et mindreforbrug på ca. 15 mio. kr., der ikke overføres.

 

Ændringer ift. tidligere år

Byrådet godkendte den 27. marts 2017 nye og tilpassede principper for økonomistyring i Fredensborg Kommune for at styrke økonomistyringen og derved opnå en større synlighed på det reelle regnskabsresultat på politikområderne. Som led heri blev overførselsadgangen ændret på driftsområdet med virkning fra 2017.

Der skelnes mellem to overførselsadgange: 

+/- 3 pct. af det korrigerede budget

Denne overførselsadgang anvendes på de rammestyrede områder (de tidligere ramme- og indsatsstyrede områder). Som hovedregel opgøres mer-/mindreforbrug på så højt et niveau i kontoplanen som muligt. For de områder, der har decentrale budgetansvarlige, opgøres mer-/mindreforbruget på institutions-/profitcenter/-centerniveau.
 

100 pct. overførsler

De eksisterende regler for 100 pct. overførsler fastholdes, og omfatter som udgangspunkt alene puljer og projekter (ofte med ekstern finansiering) og anlæg. Der er tale om betingede bevillinger, hvilket vil sige, at bevilling og overførsel kun kan anvendes til det vedtagne formål.

Udover puljer og projekter er der 100 pct. overførselsadgang for KKR-institutioner, idet disse håndteres iht. det regelsæt, der gælder for KKR-institutioner indenfor Rammeaftalen.

I forbindelse med gennemgang af politikområderne er der tre områder med 3 pct. overførselsadgang, der er ændret til 100 pct. overførselsadgang, og for alle tre områders vedkommende på baggrund af ”hvile i sig selv” principper.

 • På politikområde Kultur ændres overførselsadgangen for teaterrefusion
 • På politikområde Natur og Miljø ændres overførselsadgangen for rottebekæmpelse
 • På politikområde Natur og Miljø ændres overførselsadgangen for affaldshåndtering

Drift

På driftsområdet er der ved regnskab 2017 et samlet mindreforbrug på 68,2 mio. kr., hvoraf der automatisk gives adgang til overførsel af 52,7 mio. kr. til 2018. Derudover er der modtaget dispensationsansøgninger på i alt 0,452 mio. kr. om overførsler ud over 3 pct. 

Mindreforbrug for 15 mio. kr. overføres ikke og lægges dermed i kassen.

 

Tabel 1. Oversigt over overførslerne på driftsområdet

 1.000 kr.

Korr. budget
2017

Forbrug 2017

Mindreforbrug

Overførsel

Tilføres kassen

+/- 3 pct.

2.435.291

2.388.433

46.858

31.353

15.505

100 pct.

46.655

25.336

21.318

21.318

0

Anbefalinger

 

 

 

452

-452

 I alt

2.481.946

2.413.769

68.176

53.123

15.053

Se bilag 1, 2, 4 samt 5 for fordelingen på politikområdeniveau.

 

Overførsler ift. overholdelse af servicerammen

Udgifter der hører under servicerammen dækker over kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Servicerammen er det vedtagne budget og kommunens udgifter under servicerammen påvirkes derfor af overførslerne mellem årene, da disse tidsmæssigt overføres efter vedtagelsen. Der søges om overførsel af ca. 51 mio. kr. indenfor servicerammens områder til 2018, hvilket betyder, at de allerede budgetlagte serviceudgifter øges med dette beløb alene i overførsler.

I forbindelse med overførslerne fra 2016 til 2017 blev der overført midler for i alt 45,6 mio. kr. indenfor servicerammen, og så længe overførslerne mellem årene er nogenlunde konstante udgør overførslerne ikke et problem i forhold til servicerammen, men overførsler i denne størrelsesorden betyder, at der vil være en væsentlig usikkerhed i forhold til overholdelse af servicerammen i 2018.

 

Redegørelser og ansøgninger om dispensation

De institutioner/områder, hvor der er afvigelser udover de automatiske overførselsregler skal fremsende en redegørelse. Disse redegørelser fremgår af bilag 3.

Der er anlagt en bagatelgrænse på budgetafvigelser på 25.000 kr. i forhold til fremsendelse af redegørelser.

 

Såfremt der ønskes dispensation fra de gældende overførselsregler, skal der fremsendes en begrundet dispensationsansøgning (se bilag 4).

Der er modtaget dispensationsansøgninger for i alt 0,452 mio. kr., hvoraf det anbefales at imødekomme alle ansøgninger. For to dispensationsansøgninger anbefales det, at der sker en konkret opfølgning senest i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31.10.2018.

 

Anlægsområdet

Forbruget på anlægsområdet i 2016 var på 27,7 mio. kr. Sammenlignes dette med forbruget i 2017 er der sket en væsentlig stigning. Stigningen i forbruget kan blandt andet forklares ved en bedre økonomisk styring af anlægsprojekterne i 2017 ift. tidligere - herunder større fokus på igangsætning, projektafvikling og budgetopfølgning. På anlægsområdet er der et mindreforbrug i 2017 på 21,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget dækker over en mindreudgift på 14,9 mio. kr. og en merindtægt på 6,4 mio. kr. 

Tabel 2. Oversigt over ansøgte overførsler på anlægsområdet

1.000 kr.

Forbrug 2017

Korr. budget 2017

Rest. korr. Budget 2017

Overførsel i alt

Anlægsudgifter der søges overført

104.597

119.378

14.781

14.781

Anlægsindtægter der søges overført

-11.353

-4.937

6.416

6.416

Anlægsbudget der ikke søges overført

287

386

99

0

I alt

93.531

114.827

21.296

21.197


Anlægsudgifter, der søges overført

Kategorien omfatter anlægsprojekter, der videreføres i 2018. Indenfor denne kategori søges om overførsel af 14,8 mio. kr. fordelt på 56 anlægsprojekter.

 

Anlægsindtægter, der søges overført
Kategorien dækker indtægter vedr. anlægsprojekter, der videreføres i 2018. Grundet periodeskydninger oversteg de realiserede anlægsindtægter i 2017 det korrigerede budget efter budgetrevisionen pr. 30.11.2017. Dette indebærer, at den ansøgte overførsel reducerer indtægtsbudgettet for 2018 med 6,4 mio. kr. fordelt på 7 anlægsprojekter. Den væsentligste overførsel vedrører projektet ”Klimatilpasning i Kokkedal” hvor indtægtsbudgettet for 2018 reduceres med 6,0 mio. kr.

 

Anlægsbudget, der ikke søges overført

I forbindelse med overførselssagen gennemføres de bevillingsmæssige konsekvenser for afsluttede anlægsprojekter, hvor dette ikke er sket tidligere. I dette tilfælde omfatter det alene anlægsprojektet ”Kapacitetsudvidelse Plejecenter Lystholm”, hvor der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som lægges i kassen med overførselssagen.

 

Bevillingsmæssige flytninger indenfor overførselssagen

I forbindelse med Byrådets godkendelse af nye og tilpassede principper for økonomistyring i Fredensborg Kommune, blev det besluttet, at der med virkning fra budget 2018 skulle oprettes et nyt politikområde (19) Aktivitetsbestemt medfinansiering, samtidig har Byrådet ved budgetrevisionen 30.11.2017 godkendt, at hjælpemiddelområdet flyttes fra politikområde Handicap og Socialpsykiatri til politikområde Pleje og Omsorg.

I denne overførselssag indgår mer-/mindreforbrug vedr. ovenstående opgaver. De overførte mer-/mindreforbrug forbundet hermed har nedenstående bevillingsmæssige flytninger (i 1.000 kr.)

Aktivitetsbestemt medfinansiering

-22

Politikområde Pleje og Omsorg (13)

225

Politiområde Handicap og Socialpsykiatri (14)

-203

Pleje og Omsorg, visitation og hjælpemidler

-410

Politiområde Handicap og Socialpsykiatri (14)

410

 

Finansiering af sager

Ved denne overførselssag kan der lægges ca. 15 mio. kr. i kassen af uforbrugte midler i 2017. Administrationen anbefaler, at der fra disse midler peges på finansiering af fire sager, hvoraf det bevillingsmæssige i tre sager har været behandlet i fagudvalgene (i 1.000 kr.).

Byrådet, 26.02.2018

Indsatshuset, Møllevejens skole

2.500

SSU, 05.02.2018

Implementering af Nexus omsorgssystem

1.000

Byrådet marts 2018

GDPR implementering (databeskyttelsesforordning)

1.500

ØU nov. 2017

Udbud af økonomi og lønsystem

2.400

 I alt

 

7.400

 

Den fjerde af sagerne vedrører implementeringsomkostninger efter udbud af kommunens økonomi og lønsystem, jf. orientering herom i Økonomiudvalget i november 2017. Samlet set peger udbuddet på, at der vil være en besparelse set over udbudsperioden. Men der vil i implementeringsfasen i 2018 og 2019 være merudgifter i forhold til det budgetterede. I overførselssagen er medtaget de skønnede merudgifter i 2018. Merudgifterne i 2019 forventes noget mindre og vil blive håndteret bevillingsmæssigt i forbindelse med budget 2019-2022, hvor også de forventede løbende besparelser vil blive medtaget.

 

 

Bevilling

1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Drift 

 

 

 

 

+/- 3 pct.

31.353

 

 

 

100 pct.

21.318

 

 

 

Anbefalede ansøgninger

452

 

 

 

Overførsler i alt (netto)

53.123

0

0

0

Politikområde Pleje og Omsorg (13)

225

 

 

 

Politiområde Handicap og Socialpsykiatri (14)

-203

 

 

 

Politikområde Aktivitetsbestemt medfinansiering (19)

-22

 

 

 

Politiområde Handicap og Socialpsykiatri (14)

410

 

 

 

Politikområde Pleje og Omsorg (13)

-410

 

 

 

Flytninger indenfor overførselssagen i alt

0

 

 

 

Indsatshuset, Møllevejens skole

2.500

 

 

 

Implementering af Nexus omsorgssystem

1.000

 

 

 

GDPR implementering

1.500

 

 

 

Implementering af økonomi og lønsystem

2.400

 

 

 

Finansiering  af sager fra udvalg

7.400

 

 

 

Driftsområdet i alt

60.523

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlæg

 

 

 

 

Anlægsudgifter der søges overført

14.781

 

 

 

Anlægsindtægter der søges overført

6.416

 

 

 

Anlæg i alt (netto)

21.197

0

0

0

I alt

81.720

0

0

0

 

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Drift

 1. At Byrådet godkender de automatiske overførsler (bilag 2 og 5)
 2. At Byrådet godkender de modtagne redegørelser for områder og institutioner (bilag 3)
 3. At Byrådet godkender indstillingerne vedr. dispensationsansøgningerne om overførsel ud over de automatiske overførsler (bilag 4)
 4. At Byrådet godkender bevillingsmæssige flytninger indenfor overførselssagen
 5. At Byrådet godkender administrationens anbefaling om finansiering af sagerne vedr. Møllevejens Skole, implementering af Nexus omsorgssystem, implementering af GDPR samt implementering af økonomi og lønsystem.

Anlæg

 1. At Byrådet godkender overførsel af anlægsprojekter fra 2017 til 2018 (bilag 6)

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler administrationens indstillinger