Nr.137 - 3B indgår administrationsaftale med KAB

Sagsnr.: 18/9114

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Hermed orienteres om, at Boligforeningen 3B med virkning fra 1. januar 2019 har indgået administrationsaftale med KAB.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Boligforeningen 3B er en boligorganisation, der hidtil selv har administreret sine almene boligafdelinger.

 

KAB er et selskab, hvis primære funktion er at administrere andre boligorganisationer. KAB leverer endvidere ydelser indenfor bl.a. energidrift og byggerådgivning. KAB løser også opgaver som byggeforretningsfører, både ved nybyggeri og renoveringer, og koordinerer boligsociale indsatser i dialog med beboere og kommuner.

 

Den nye administrationsaftale indebærer, at 3B’s administrative opgaver i forbindelse med udlejning, huslejeopkrævning, budgetter og regnskaber, byggeri, juridisk bistand, it og driftssupport, overordnet ledelse mv. overdrages til KAB. 3B vil forsat have en egen drift, hvor de ansatte i driften og i de boligsociale helhedsplaner er ansat i 3B.

 

Med den nye administrationsaftale ønsker 3B og KAB ”at skabe et stærkt fællesskab, hvor 3B kan fortsætte som selvstændig boligforening. Et fællesskab der vil være i stand til at skab gode løsninger og endnu bedre bolgier for alle.”

 

I sit oplæg til repræsentantskabets beslutning skriver 3B’s administration, at administrationsaftalen vil medføre følgende fordele:

-         Større udviklingskraft

-         Politisk fokus på afdelingerne

-         Stærkere faglige fællesskaber

-         Stærk aktør indenfor byggeområdet

-         Stærk indkøbskraft

-         Mulighed for bredt boligudbud

Om konsekvenserne for afdelingerne (herunder for Egedalsvænge) skriver 3B’s administration, at konsekvenserne vil være relativt begrænsede, idet 3B’s driftspersonale, herunder driftscheferne, og de boligsociale medarbejdere fortsat vil være ansat i 3B, og implementeringen af (det man kalder) ”Fremtidens Drift” vil fortsætte.

 

I forhold til beboerne vil de ikke opleve de store forandringer. Det vil lang hen ad vejen være de samme medarbejdere som hidtil, der servicerer beboerne, idet 3B’s administrative medarbejdere overgår til ansættelse i KAB efter virksomhedsoverdragelsesreglerne.

Den nye administrationsaftale er budgetteret til at give en årlig besparelse på afdelingernes administrationsudgifter på 200 – 300 kr. pr. lejemål.

 

Administrationen bemærker, at det er Københavns Kommune, der er tilsynskommune med 3B. Fredensborg Kommune har alene en tilsynsopgave i forhold til Egedalsvænge og Egelunden. Københavns Kommune har ikke haft bemærkninger til 3B’s ønske om at indgå administrationsaftalen med KAB.

 

For Fredensborg kommune betyder aftalen, at dialogen fremadrettet vil være med KAB.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning

Retsgrundlag

Intet særskilt

Kompetence

Økonomiudvalget.

Elektroniske bilag

 

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.