Nr.136 - Fælles beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner

Sagsnr.: 18/6647

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om det fælleskommunale beboerklagenævnet for Fredensborg og Hørsholm Kommuner skal fortsætte en ny 4-årig perioden fra 1. juli 2018 – 30. juni 2022. Endvidere skal Byrådet indstille en formand og en suppleant til Statsforvaltningen. Endvidere skal Byrådet udpege 2 medlemmer og suppleanter for disse efter indstilling fra henholdsvis Lejernes LO og de almene boligorganisationer med afdelinger i de to kommuner. Endelig skal der udpeges en socialt sagkyndig og en suppleant for denne.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg og Hørsholm Kommuner har siden 2002 haft et fælles beboerklagenævn. Alle kommuner skal have et beboerklagenævn, der behandler tvister om almene lejemål.

 

Beboerklagenævnet har en formand, som skal være jurist, og to andre medlemmer.

 

Direktøren for Statsforvaltningen udpeger formand og dennes suppleant efter indstilling fra byrådene.

 

Byrådene vælger de to andre medlemmer og suppleanter efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger i kommunerne.

 

I husordenssager tiltrædes nævnet af en socialt sagkyndig, der skal vejlede om sociale forhold. Den socialt sagkyndige og dennes suppleant udpeges af byrådene.

 

Udnævnelsen af formand og udpegning af medlemmer og suppleant sker for indtil 4 år.

 

Kommunen skal stille de fornødne lokaler og medhjælp til rådighed for nævnet samt afholde udgifterne til nævnets virksomhed, og Byrådet kan tillægge medlemmerne vederlag.

 

Administrationerne i Hørholm og Fredensborg Kommune er enedes om følgende oplæg, som er uændret i forhold til tidligere beslutninger i de to byråd:

 • At det fælleskommunale beboerklagenævn fortsætter i en ny 4-årig periode fra 1. juli 2018
 • At den nuværende formand Marianne Dons indstilles til formand for nævnet til direktøren for Statsforvaltningen
 • At juridisk konsulent Bente Jersie Jensen, Hillerød Kommune, indstilles som suppleant for formanden
 • At formanden får et fast vederlag på 40.000 kr./år, der fordeles med 25.000 kr. til Fredensborg Kommune og 15.000 kr. til Hørsholm Kommune
 • At formanden herudover vederlægges med 950 kr./sag, som betales af den kommune, hvori lejemålet ligger
 • At fællessekretariatet fortsat er beliggende i Fredensborg Kommune og varetages der
 • At tidsforbruget til sekretariatsopgaver afregnes med 275 kr. pr. time og fordeles mellem kommunerne efter antal sager
 • At porto, fotokopier, papir og forplejning afregnes med 220 kr. pr. sag og betales af den kommune, hvori lejemålet er beliggende
 • At udlejer- og lejerrepræsentant vederlægges med 1.115 kr. pr. måned, og at stedfortrædere for udlejer- og lejerrepræsentanterne vederlægges med 100 kr. pr. sag, dog minimum et beløb pr. mødedag svarende til den gældende diætsats for op til 4 timer, som i år er 420 kr. Udgiften fordeles mellem kommunerne efter antal sager
 • At vederlæggelsen til stedfortræderne nettopristalsreguleres med virkning fra 1. januar 2014
 • At kursusudgifter, udgifter til abonnementer og evt. annonceringsudgifter deles lige mellem de to kommuner
 • At gebyrindtægter og øvrige udgifter fordeles mellem kommunerne efter antal sager.

 

Hørsholm Kommunalbestyrelse behandler samme sag om fælles beboerklagenævn sideløbende med behandlingen i Fredensborg Byråd.

 

Hørsholm Kommune er i dag sekretariat for et tilsvarende fælles huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner. Begge byråd har netop besluttet, at det fælles huslejenævn fortsætter i en ny 4-årig periode fra 1.april 2018 til 31.marts 2022.

 

Antal sager i beboerklagenævnet i perioden 2014 – 2017:

2017: Fredensborg 42, Hørsholm 8

2016: Fredensborg 23, Hørsholm 9

2015: Fredensborg 24, Hørsholm 4

2014: Fredensborg 39, Hørsholm 5

 

Vedrørende valg af formand og suppleant:

Administrationen indstiller, at Marianne Dons fortsætter som formand for nævnet og at Bente Jersie Jensen udpeges som suppleant for formanden.

 

Vedrørende valg af lejerrepræsentant og suppleant:

Administrationen indstiller, at John Hestehave udpeges som lejerrepræsentant og Conny Birkholm som suppleant, som indstillet af Lejernes LO.

 

Vedrørende valg af udlejerrepræsentant og suppleant:

Alle boligorganisationer i de to kommuner er blevet bedt om at indstille en eller flere personer som udlejerrepræsentant i nævnet. Der er modtaget følgende indstillinger:

 

 1. Indstilling fra Lejerbo, Fredensborg:
  1. Lars Schmidt, Græsted (forretningsfører for Lejerbo, Fredensborg, repræsenterer 230 boliger, ansat i Lejerbo siden 1998 og har driftsansvaret for boligafdelingerne i Nordsjælland som både inspektør, driftschef, souschef og forretningsfører. Før dette har Lars Schmidt været beboerdemokrat siden 1995). Lars Schmidt er også interesseret i at blive udpeget som suppleant, hvis han ikke udpeges som medlem.
 2. Indstilling fra Humlebæk Boligselskab:
  1. Ole Sørensen, Fredensborg (driftsleder for Humlebæk Boligselskab, repræsenterer 1.100 boliger, 15 års anciennitet som ejendomsmester i boligselskabet). Ole Sørensen er ikke interesseret i at blive udpeget som suppleant, hvis han ikke udpeges som medlem.
 3. Indstilling fra Asminderød Boligselskab og Hørsholm almene Boligselskab:
  1. Christian Balle Hansen (formand for Hørsholm almene Boligselskab og formand for Afdeling Ådalsparken, der har over 800 boliger og er det største boligselskab i Hørsholm, repræsenterer ca. 2.200 boliger i de to kommuner, har en lang og solid erfaring inden for beboerdemokratiet, der rækker mere end 20 år tilbage. Christian Balle Hansen har fungeret som suppleant i nævnet). Christian Balle Hansen er også interesseret i at blive udpeget som suppleant, hvis han ikke udpeges som medlem.
 4. Indstilling fra Boligkontoret Danmark ( på vegne af Boligselskabet Borgerbo, Boligselskabet Hejrevangen og Jellerødparken):
  1. Marianne Lundberg Andersen (selskabsformand for AB Hørsholm Kokkedal, har siddet i beboerklagenævnet igennem flere perioder, og har tidligere været udpeget som lægdommer i boligretten. Sidder herudover i Boligkontoret Danmarks bestyrelse, hvor hun er formand for flere udvalg. Marianne Andersen har igennem sine 35 års erfaring i den almene sektor erhvervet sig et bredt kendskab til sektorens lovgivning og finder arbejdet i nævnet spændende og lærerigt, og mener at nævnet har løst sine opgaver på en god og ordentlig måde. Repræsenterer 1029 boliger fordelt i både Hørsholm og Kokkedal). Marianne Andersen er ikke interesseret i at blive udpeget som suppleant, hvis hun ikke udpeges som medlem.

 

Administrationerne har foretaget en samlet vurdering af de 4 indstillede kandidater for så vidt angår kvalifikationer, antallet at boliger som de repræsenterer og hidtidige erfaring med området og indstiller på den baggrund, at Marianne Lundberg Andersen udpeges som medlem af nævnet og at Christian Balle Hansen udpeges som suppleant for Marianne Lundberg Andersen. 

 

Vedrørende valg af socialt sagkyndigt medlem og suppleant:

Administrationen indstiller, at faglig koordinator i kontakthjælpsteamet Camilla Rasmussen, Fredensborg Kommune, udpeges som socialt sagkyndig, og at centerchef Klaus Poulsen, Hørsholm Kommune, udpeges som suppleant.

Bevilling

Udgiften afholdes inden for budgettet.

Retsgrundlag

Almenlejelovens kapitel 17.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At det fælles beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner fortsætter i perioden 1. juli 2018 – 30.juni 2022
 2. At det indstilles til direktøren for Statsforvaltningen at udpege Marianne Dons til formand og juridisk konsulent Bente Jersie Jensen som suppleant for formanden
 3. At følge indstillingen fra Lejernes LO om at udpege John Hestehave som lejerrepræsentant og Conny Birkholm som suppleant
 4. At udpege Marianne Lundberg Andersen og Christian Balle Hansen som henholdsvis udlejerrepræsentant og suppleant
 5. At udpege faglig koordinator Camilla Rasmussen, Fredensborg Kommune, og centerchef Klaus Poulsen, Hørsholm Kommune, som henholdsvis socialt sagkyndigt medlem og suppleant
 6. at godkende administrationernes forslag til honorering af formand og medlemmer samt oplæg til udgiftsfordeling mellem Fredensborg og Hørsholm Kommuner

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-05-2018

Anbefaler administrationens indstillinger.