Nr.134 - Orientering om indgåelse af kapitalforvaltningsaftaler

Sagsnr.: 18/1202

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om indgåelse af kapitalforvaltningsaftaler med Gudme Raaschou Asset Management og Nykredit Asset Management.

Sagsfremstilling og økonomi

Da kontrakten med den ene af kommunens to kapitalforvaltere udløb pr. 30. april 2018, har administrationen indhentet tilbud på kapitalforvaltning af 200 mio. kr. af kommunens likviditet. Ultimo marts 2018 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 235,4 mio. kr. Kapitalforvaltningen af de 200 mio. kr. skal varetages indenfor kommunens finansielle politik og indenfor investeringsrammerne i kommunens håndbog om økonomistyring, dvs. hovedsagelig investering i danske stats- og realkreditobligationer og op til 20 pct. i erhvervsobligationer gennem investeringsforeninger med en bred portefølje, hvor kommunens krav til etik overholdes. Formålet med kapitalforvaltningen er at opnå det størst mulige afkast af de indskudte midler indenfor de givne investeringsrammer. Der blev inviteret syv kapitalforvaltere til afgivelse af tilbud – og der indkom fem tilbud.

 

Administrationen har med virkning fra den 1. maj 2018 indgået kontrakt for en fireårig periode med de to kapitalforvaltere Gudme Raaschou Asset Management og Nykredit Asset Management, som hver skal forvalte 100 mio. kr. af kommunens likviditet. Der er option på forlængelse af kontrakterne med yderligere et år. Valget af de to kapitalforvaltere er foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af de fem indkomne tilbud baseret på afkast, omkostninger og øvrige forhold, herunder erfaring, investeringsstrategi og service.

 

Frem til ultimo april 2018 blev kapitalforvaltningen foretaget af Gudme Raaschou Asset Management og Alm. Brand Bank. Gudme Raaschou Asset Management har således genvundet sin kontrakt, mens Alm. Brand Bank er blevet udskiftet med Nykredit Asset Management.

 

I 2017 skabte Gudme Raaschou Asset Management et afkast af de indskudte midler på 2,36 pct. I 1. kvt. 2018 udgjorde afkastet dog -0,32 pct. pga. markedsuro. Alm. Brand Bank skabte i 2017 et afkast af de indskudte midler på 1,48 pct., men i 1. kvt. 2018 udgjorde afkastet pga. markedsuro -0,88 pct. Kontrakten med Alm. Brand Bank er blevet opsagt før tid.

 

For hele 2018 forventes et positivt afkast af midlerne under kapitalforvaltning, men der forventes et lavere afkast end i 2017 pga. markedsuro.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler.

Kommunens håndbog om økonomistyring: I henhold til kommunens håndbog om økonomistyring træffer Center for Økonomi, Løn og Indkøb beslutning om valg af leverandør efter afholdelse af udbud eller indhentning af tilbud på kapitalforvaltning, og indenfor rammerne af den finansielle politik og reglerne for det finansielle område i kommunens håndbog om økonomistyring er Center for Økonomi, Løn og Indkøb bemyndiget til at placere overskudslikviditet samt indgå og ændre aftaler om kapitalforvaltning. Endelig fremgår det af kommunens håndbog om økonomistyring, at kommunaldirektøren, økonomidirektøren og økonomichefen træffer beslutning om de forhold, hvor der er givet bemyndigelse til Center for Økonomi, Løn og Indkøb i reglerne for det finansielle område, og at Økonomiudvalget orienteres på det efterfølgende økonomiudvalgsmøde om de beslutninger, der er truffet.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Ingen.

Elektroniske bilag

Ingen.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.