Nr.133 - Budgetrevision 31.03.2018 samt forventet regnskab 2018

Sagsnr.: 18/2235

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Godkendelse af tillægsbevillinger, omplaceringer, frigivelse af anlægsbevillinger mv. i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. marts for årene 2018-2021 fordelt på henholdsvis drift, anlæg og finansiering

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevision 31.03.2018 omfatter hele Fredensborg Kommunes bevillingsniveau – dvs. alle politikområder på såvel drifts-, anlægs- og finansieringsområdet. Drift indeholder både serviceudgifter og overførselsudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering.

 

Det samlede resultat

Der rejses i budgetrevisionen ingen større bevillingssager og revisionen ændrer således ikke på forudsætningerne i det vedtagne budget og derfor heller ikke på forventningerne til udviklingen i kommunens kassebeholdning. På området for ældre og omsorg er der udfordringer med at holde budgettet på hjælpemiddelområdet. Udfordringen er ikke medtaget i denne budgetrevision, men vil formentlig efter forudgående udvalgsbehandling komme op til behandling ved budgetrevisionen 30.6.2018.

Som det fremgår af tabel 1 lægges der med denne budgetrevision på driftsområdet 0,2 mio. kr. i kassen i 2018. På anlægsområdet i 2018 fremrykkes udgifter for 0,8 mio. kr. fra 2019 til 2018, hvilket giver et tilsvarende kassetræk i 2018. På finansieringsområdet er der et træk på 0,3 mio. kr. (reserven) for at finansiere en tillægsbevilling på driftsområdet (bylivsaktiviteter).

Samlet set bliver der i 2018 foretaget et kassetræk på ca. 0,3 mio. kr.

Over perioden 2018 til 2021 lægges 1,8 mio. kr. i kassen.

 

Fordelingen af de anmodede tillægsbevillinger på hhv. drift, anlæg og finansiering fremgår af tabel 1.

 

Tabel 1. Samlet resultat af budgetrevisionen pr. 31.03.2018

I 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

2018-2021

Drift

-161

-450

-451

-451

-1.513

Anlæg

795

-795

0

0

0

Finansiering

-300

0

0

0

-300

I alt

    334

-1.245

-451

-451

-1.813

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel eller omplaceringer mellem drift, anlæg og finansiering.

 

Ses der alene på de tillægsbevillinger, der har en kassepåvirkning ses fordelingen heraf på udvalgsniveau i tabel 2.

 

Fordelt på politiske udvalg

2018

2019

2020

2021

2018-2021

Plan-, Miljø og Klimaudvalg

-98

-99

-100

-100

-397

Infrastruktur og Teknikudvalg

0

0

0

0

0

Børn- og Skoleudvalg

-363

-351

-351

-351

-1.416

Fritids- og Idrætsudvalg

0

0

0

0

0

Kulturudvalg

0

0

0

0

0

Social- og Seniorudvalg

0

0

0

0

0

Borgerservice, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg

0

0

0

0

0

Økonomiudvalg

795

-795

0

0

0

I alt

334

-1.245

-451

-451

-1.813

 

Den overordnede fordeling af samtlige anmodede tillægsbevillinger fordelt på de enkelte fagudvalg fremgår af bilag 1, mens en mere detaljeret økonomisk gennemgang og redegørelse findes i bilag 2.

 

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var 235 mio. kr. pr. 31.03.2018. 

 

Af figur 1 ses udviklingen i likviditeten, såfremt resultatet af budgetrevisionen pr. 30.03.2018 indarbejdes. Som det fremgår er budgetteret med en nedbringelse af kassebeholdningen over budgetperioden.

 

Figur 1. Likviditetsprognose

 

Tabel 3 viser ændringerne i kassen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

 

Tabel 3. Ændringer i kassen

I 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

2018-2021

Vedtaget budget

-11.988

70.012

-393

21.048

78.679

Tillægsbevillinger m.v.*

105.929

2.859

352

368

109.508

Budgetrevision pr. 31.03.2018

334

-1.245

-451

-451

-1.813

Nyt korrigeret budget efter Budgetrevision 31.03.2018

94.275

71.626

-492

20.965

186.374

 * Overførslerne fra 2017 til 2018 udgør 74,3 mio. kr.

Drift

En detaljeret oversigt over tillægsbevillingerne i tabel 1 og 2 fremgår af bilag 1 og 2. På driftsområdet er der samlet over perioden mindreudgifter på i alt 1,8 mio. kr., hvilket skyldes:  

 

  • Salg af Boserupvej 101. Boserupvej 101 blev solgt ved udgangen af 2017. Driftsomkostningerne på ejendommen til fx rengøring og ejendomsskatter tilføres kassen.

 

  • Regulering af takster. Hvert år beregnes de omkostningsbestemte takster på baggrund af den godkendte rammeaftale for det pågældende år. De budgetterede takster reguleres og fremskrives efter de retningslinjer der gælder for Fredensborg Kommune. Der vil altid opstå en forskel mellem den beregnede takst og de fremskrevne budgettal. Denne forskel reguleres ved den først komne budgetrevision i det pågældende år. Forskellen vedr. taksterne på skoleområdet udgør en merindtægt på 363.000 kr. i 2018 og 351.000 kr. i overslagsårene 2019-22.

 

  • Liv i bymidterne og Kulturstationen. Byrådet har på deres møde den 30. april 2018 besluttet, at kulturpuljen i 2018 øges med en ekstrabevilling på 0,3 mio. kr., som øremærkes til ansøgninger, som har til formål at fremme liv og kulturaktiviteterne i bymidterne. Ekstrabevillingen finansieres af reserven.

 

Anlæg

På anlægsområdet medfører budgetrevisionen pr. 31.03.2018 udvidelse af anlægsbudgettet for 2018 med 0,8 mio. kr. og en tilsvarende reduktion i 2019.
Budgetændringen vedrører ”Vandplan for Donse Å” som udløser 100 pct. statsrefusion. 

For hele 2018 forventes et netto anlægsforbrug på 124,7 mio. kr. svarende til en afvigelse i forhold det korrigerede budget på -9,2 mio. kr.

 

Ud af de -9,2 mio. kr. vedrører de 0,8 mio. kr. den føromtalte vandplan, mens de -10,0 mio. kr. vedrører forventede nettoanlægsindtægter. Da kommunens håndbog for økonomistyring foreskriver, at anlægsindtægter ikke budgetlægges forlods, indarbejdes indtægten ikke ved nærværende budgetrevision. Indtægten forventes realiseret i april/maj og indarbejdes i årets anden budgetrevision.   

Frigivelse af anlægsmidler
Af bilag 3 fremgår ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler i 2018, hvoraf det fremgår, at der ved denne budgetrevision 31.03.2018 søges om frigivelse af nettoanlægsudgifter for 0,8 mio. kr.
 

Finansiering

finansieringsområdet er der på nuværende tidspunkt ikke grundlag for budgetkorrektioner. Det er forventningen, at rentebudgettet skal justeres ved næste budgetrevision, idet der forventes lavere renteudgifter og lavere renteindtægter end budgetteret. Det er på nuværende tidpunkt dog for tidligt at foretage en sådan justering, idet renteudviklingen i årets løb afventes.

 

Servicerammen 2018

Udgifter under servicerammen dækker over kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Når kommunens budget vedtages i oktober, er det det vedtagne budget der udgør kommunens serviceramme.

 

I forhold til indberetningerne fra områderne om deres forventede forbrug, så vil der være en væsentlig overskridelse af servicerammen.

 

Tabel 4: Servicerammen for 2018

1.000 kr.

Vedtaget budget 2018

Forventet regnskab 2018

Overskridelse af servicerammen

I alt

1.870.566

1.912.697

42.131

  

Vedtagne tillægsbevillinger ved budgetrevision 30.11.2017 samt overførsler fra 2017 til 2018 har medført overskridelser af servicerammen i 2018 på i alt 56,5 mio. kr.

Holdes det vedtagne budget op imod områdernes forventede regnskab vises en overskridelse af servicerammen på ca. 42 mio. kr. Erfaringen viser imidlertid, at områderne anlægger en forsigtig linje i deres estimat, specielt tidligt på året.

 

Implementeringsplaner for drift og anlæg

I forbindelse med implementeringen af det vedtagne budget 2017-2020 (bilag 4) samt 2018-2021 (bilag 5) blev udarbejdet implementeringsplaner for både drifts- og anlægsområdet.  

For at give det fulde billede af anlægsprogrammet er implementeringsplanen på anlægsområdet blevet suppleret med de anlægsprojekter, der er overført fra 2017 (bilag 6).

Implementeringsplanerne indeholder således alle initiativer med tilhørende uddybende bemærkninger, trafiklys-indikator, status og plan for implementering samt den politiske behandling.

Opdatering af implementeringsplanerne følger tidsplanen for de tre årlige budgetrevisioner og forelægges således til politisk orientering. Implementeringsplanerne indeholder alene de initiativer, der fortsat ikke er fuldt implementerede.

 

 

Bevilling

 I 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Drift

-161

-450

-451

-451

Anlæg

795

-795

0

0

Finansiering

-300

0

0

0

I alt

334

-1.245

-451

-451

(+) for merudgifter, (-) for mindreudgifter

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At den samlede budgetrevision over perioden 2018-2021 opgjort pr. 31.03.2018 på driftsområdet på i alt -1,5 mio. kr., på anlægsområdet på netto 0 mio. kr. (0,8 mio. kr. i 2018 og -0,8 mio. kr. i 2019) samt på finansieringsområdet på -0,3 mio. kr. godkendes
  2. At der i 2018 frigives anlægsudgifter for 0,8 mio. kr.
  3. At implementeringsplanerne på hhv. drifts- og anlægsområdet tages til efterretning
  4. At forventningerne til regnskab 2018 godkendes
  5. At det tages til efterretning, at der kan ske en overskridelse af servicerammen

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-05-2018

Anbefaler administrationens indstillinger, idet Økonomiudvalget følger udgifterne vedrørende servicerammen nøje.