Nr.132 - Økonomisk Orientering - April 2018

Sagsnr.: 16/12923

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Økonomisk Orientering for april 2018

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for forbruget på kommunens drifts- og anlægsbudget, bevillingsreserver samt kassebeholdningen og folketallet.

 

Drift

Ved udgangen af april 2018 er der afholdt nettodriftsudgifter for 753 mio. kr. mod 758 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år svarende til en nedgang i forbruget med 5 mio. kr. De 753 mio. kr. svarer til en forbrugsprocent på 29,5 mio. hvilket er 1 procentpoint lavere end ved udgangen af april 2017.

Anlæg

Ved udgangen af april 2018 er der afholdt anlægsudgifter for 11,6 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 1,6 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 10,0 mio. kr.

På samme tidspunkt sidste år var der afholdt anlægsudgifter for 19,1 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 1,3 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 17,8 mio. kr.
Nettoanlægsforbruget er dermed 7,8 mio. kr. lavere end ved udgangen af april 2017, forskellen skyldes i al væsentlighed, at der er afholdt væsentligt færre udgifter.
 

Tabel 1. Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)

 

2017

2018

 

Korr. Budget

Forbrug april

Forbrugspct. april

Korr. Budget

Forbrug april

Forbrugspct. april

Drift

2.482

758

30,5

2.555

753

29,5

Anlæg

115

18

15,5

134

10

7,5

 

 

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var med udgangen af april 241,1 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er dermed steget med gennemsnitligt 4,8 mio. kr. per måned i 2018. Den månedlige kasseopbygning er således planmæssigt reduceret i forhold til 2017 hvor det var en gennemsnitlig kasseopbygning på 7,7 mio. kr. per måned.

Fremadrettet vil der blive givet en status for kommunens disponerede kassebeholdning i forbindelse med årets tre budgetrevisioner.
 

Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)

 

April 2017

Primo 2018

Marts 2018

April 2018

Likviditet

172,3

221,9

235,4

241,1

 

Figur 1. Udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning frem til 30. april 2018
 

 

Bevillingsreserver

Kommunens bevillingsreserver fremgår af tabel 3 herunder. Sammenlignet med Økonomisk Orientering for marts er driftsreserven reduceret med 0,3 mio. kr. De 0,3 mio. kr. blev ved Byrådets møde 30. april prioriteret til projektet ”Liv i bymidterne og Kulturstationen”. 

 

Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

 

2018

2019

2020

2021

Driftsreserven

14,7

15,0

15,0

15,0

Anlægsreserven

0

5,0

5,0

5,0

 

Folketal

Kommunens folketal var pr. 1. maj 2018 40.720 borgere, folketallet er dermed faldet med 8 siden 4. april. Faldet dækker over et fødselsunderskud på 5 borgere og en nettofraflytning på 3 borgere.

Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 

April 2017

Januar 2018

April 2018

Maj 2018

Folketal

40.483

40.748

40.728

40.720

 

 

Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 4. april til 1. maj 2018

 

Ændring

Tilflytning

217

Fraflytning

-220

Fødsel

28

Dødsfald

-33

Befolkningstilvækst

-8

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. Orienteringen blev taget til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.