Nr.169 - Godkendelse af aftale om Iværksætterhuset 2019

Sagsnr.: 18/13872

 

Beslutningstema

Allonge til aftalen om Iværksætterhuset fremlægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Aftalen med Væksthus Hovedstadsregionen og 8 nordsjællandske kommuner om Iværksætterhuset skal genforhandles inden udgangen af 2018, da den nuværende aftale er treårig.

Iværksætterhuset blev etableret i 2012 efter aftale mellem nordsjællandske kommuner og Væksthus Hovedstadsregionen med henblik på at styrke sammenhæng og synergi imellem operatørerne og enstrengethed i erhvervsserviceindsatsen og dermed undgå suboptimering/få ressourcer i den lokale erhvervsservice samt ”shopping” og overlapning i systemet. Det blev besluttet, at Iværksætterhuset skulle være virtuelt således, at udgifterne fokuseres på aktiviteter ikke domicil og en minimering af administrationsomkostningerne ved at samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen. Der er samtidig fokus på lokal tilstedeværelse og kobling til andre erhvervsfremmetilbud.

 

Videreførelse af aftalen

Styregruppen for Iværksætterhuset lægger op til at videreføre aftalen med Væksthuset, hvormed Iværksætterhuset fortsat varetager den almindelige lokale erhvervsservice overfor iværksættere og nye virksomheder primært omfattende iværksætterintro, tematiserede workshops, 1:1 rådgivning og markedsføring af tilbuddene. Finansieringen fortsættes med udgangspunkt i 6,42 kr. pr. borger, som løn- og pristalsreguleres.

 

Da erhvervsfremmesystemets struktur, opgaver og arbejdsdeling pt. er til diskussion bl.a. foranlediget af det af Erhvervsministerens nedsatte udvalg til Forenkling af Erhvervsfremmesystemet, lægges der fra Styregruppen for Iværksætterhuset op til, at den nuværende aftale forlænges for 2019. Dermed kan evt. konsekvenser af beslutninger vedr. erhvervsfremmesystemet indarbejdes i en fremtidig aftale om Iværksætterhuset og den lokale erhvervsservice fra 2020 og frem. Allonge til forlængelse af aftalen for 2019 mellem kommunerne og Væksthus Hovedstadsregionen vedhæftes.

 

Bevilling

Finansieringen af Fredensborg Kommunes bidrag til Iværksætterhuset er budgetteret på Politikområde 2, Erhverv og Turisme og udgør kr. 262.000. Sagen har således ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

  1. At allongen til aftalen om Iværksætterhuset godkedes.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 06-06-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2018

Anbefaler indstillingen fra Borgerservice-, Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalget. Hanne Berg (F) var fraværende under punkt