Nr.166 - Udvikling i kommunen, fastholdelse af indsats på byggesags- og planområdet

Sagsnr.: 18/15185

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om kapacitet på byggesags- og planområdet til fastholdelse af højt aktivitetsniveau på området.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der er i disse år vækst og positiv udvikling i Fredensborg Kommune.

 

Der er stor efterspørgsel på boliger og nybyggeri. Borgerne bygger ud og om og private virksomheder udvider. Dette driver travlhed i byggebranchen. Kommunen arbejder i disse år også med salg af kommunale ejendomme og grunde. Samlet medfører dette stor efterspørgsel efter kommunens ydelser bl.a. i form af lokalplaner, afgørelser efter planloven og byggetilladelser. 

 

Samtidig har Byrådet iværksat ambitiøse udviklingsplaner i alle kommunens fire bysamfund med Planstrategien Fremtidens Fredensborg Kommune og det tilhørende anlægsprogram i Fremtidens Fredensborg Kommune. Projekterne har en helhedsorienteret og tværgående udviklingskarakter. Byudviklingsprojekterne projektledes fra planområdet og involverer mange typer kompetencer og ressourcer fra flere dele af administrationen. Udviklingsprojekterne munder bl.a. ud i opgaver med lokalplaner, byggetilladelser, anlægsprojekter mv. 

 

De faste bevillinger på plan- og byggeområdet (politikområde 16) dækker et grundberedskab ift. et gennemsnitligt aktivitetsniveau i samfundet og i kommunen. Derudover består finansiering af området pt. af anlægsbevillinger til byudvikling, projektbevilling til kommunale grundsalg og midler via lov- og cirkulæreprogrammet til opgaver udstukket af staten. Der er desuden ved intern prioritering i perioden medio 2017 til medio 2019 afsat ekstra ressourcer til planopgaver vedr. realisering af Fremtidens Fredensborg Kommune.

 

Nærværende bevillingssag omhandler derfor fastholdelse af et særligt højt aktivitetsniveau på området nu og de kommende år.

 

Administrationen har de senere år arbejdet med en helhedsorienteret servicetilgang, hvor administrationen går i tidlig dialog for at hjælpe borgere og virksomheder med deres ønsker. Dette har medvirket til, at kommunen generelt har fået et godt ry, blandt andet hos de virksomheder der får sagsbehandling på området, samt en bedre placering i målinger af kommunens erhvervsvenlighed. Denne positive udvikling er dog under pres og ønskes den opretholdt forudsætter det tilstrækkelige ressourcer til området.

 

  1. Byggesagsområdet

Der har været en stigning i antal byggesager i de senere år (Fra 2015 til 2016 + 10 % og til 2017 +20%). Det indkomne antal sager i første kvt. 2018 indikerer, at 2018 vil ligge på niveau med 2017 altså ca. 1000 sager årligt. Det forventes, at der også de kommende år vil være høj byggeaktivitet i kommunen. Kapacitet på området har ikke fulgt udvikling i mængden af opgaver og bemandingen er under niveau i forhold til sammenlignelige nabokommuner.

Statens nye servicemål betyder at sagsbehandlingstiden overvåges tæt, offentliggøres og indgår i den rangordning af kommunernes erhvervsvenlighed, som Dansk Industri og Dansk Byggeri årligt udgiver. Der har været arbejdet målrettet med at nedbringe sagsbehandlingstiden og denne er da også faldet markant frem til marts 2017. 

 

I samme periode, hvor sagsbehandlingstiden er nedbragt, er der desværre opbygget et efterslæb på en række nye opgaver, der relaterer sig til data og digitalisering. Dette er et område, der i disse år fylder på grund af en række statslige initiativer (Grunddataprogrammet, nyt ejendomsvurderingssystem samt nye krav til digitalisering og datakvalitet).

 

Der er det seneste års tid registreret stigende sagsbehandlingstid. Der er orienteret om problemet på PMK april 2018 efter KL fremlagde servicemålsstatistik for 2. halvår 2017. For Fredensborg Kommune viste den at sagsbehandlingstiden er stigende på udvalgte sager.

F.eks. er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til enfamilieshuse på 50 dage, hvor servicemålet er 40 dage. 41 % af sagerne er afgjort indenfor servicemålet. Byggeansøgninger til Industri- og lagerbygninger har et servicemål på 50 dage, hvor kommunen har et gennemsnit på 69 dage. Her bliver 71 % af sagerne afgjort indenfor servicemålet på de 50 dage.

Dette forventes yderligere forværret for 1. halvår 2018.  En længere sagsbehandlingstid medfører en væsentlig serviceforringelse for virksomheder og private, der driver byggeri og udvikling i kommunen.

 

Det anbefales at: kapaciteten på byggesagsområdet øges fra seks til otte faste stillinger på byggesagsområdet, dvs. med to stillinger.

 

  1. Planområdet

Der er afsat ressourcer til udarbejdelse af ca. 6 lokalplaner årligt som en del af den daglige drift. Frem til 2015 blev der i kommunen afsluttet ca. 3 lokalplaner årligt. 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har 29. maj 2018 behandlet en sag om prioritering af større planopgaver herunder de større lokalplaner. I sagen er fremlagt de opgaver der pt. er afsat ressourcer til i 2018 og 2019 (14 ud af 38 større opgaver - se bilag).

 

Lokalplaner

Kommunens egne initiativer prioriteres højt, men der er ikke ressourcer til alle politisk besluttede planopgaver (se bilag). I tilfælde hvor et privat udviklingsønske er i overensstemmelse med kommuneplanens ramme- og rækkefølgebestemmelser er kommunen forpligtet til, inden for en overskuelig tidshorisont, at fremlægge et lokalplanforslag. De store kommunalt initierede projekter medfører dog, at planopgaver vedr. privat udvikling i kommunen pt. nedprioriteres.

 

Det anbefales at: kapaciteten på planområdet øges med én fast stilling fra to til tre stillinger.

 

Kommunale grundsalg

Kommunen har siden 2014 haft en særlig strategi om at sælge en række kommunale ejendomme og grunde. Der er i perioden solgt for i alt ca. 55 mio. kr. En række planopgaver er nødvendige for at kunne gennemføre salg, bl.a. afklaring af planmæssige rammer og udarbejdelse af lokalplaner. Dette er en ekstraordinær opgave udover den daglige drift.

Der har i perioden 2016-2018 været bevilliget i alt 1,8 mio til en 3-årig planstilling til disse opgaver. Stillingen udløber med udgangen af 2018, hvorefter der ikke er afsat planressourcer til grundsalgsopgaver. Økonomiudvalget har dog, i februar 2018, besluttet en række yderligere grundsalg.

 

Det anbefales at: der afsættes bevilling til forlængelse af én tidsbegrænset planstilling afledt af opgaver vedr. kommunale grundsalg, yderligere tre år til udgangen af 2021.

Ressourcen vurderes nødvendig for at kunne realisere yderligere salgsindtægter i de kommende år. Stillingen foreslås finansieret af overskydende indtægter fra salg af grunde og bygninger i 2018.

 

Såfremt ovenstående to planstillinger bevilliges vil en ny sag om prioritering af større planopgaver blive forelagt Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. 

 

Økonomi

 

Der foreslås samlet i sagen følgende ressourcer til plan- og byggesagsområdet. Udgifter ledsages her af forslag til delvist kompenserende besparelser:

  • To faste stillinger til byggesagsområdet 0,4 mio kr. i 2018 og 1 mio årligt herefter. 
  • En fast stilling til planområdet finansieret af Synergia – kommunens iværksætter miljø: 0,50 mio. kr. årligt fra 2019 og frem ud af årlig bevilling på årligt 0,89 mio. kr.
  • En 3-årig forlængelse af en stilling til planopgaver vedr. grundsalg, finansieret af salgsindtægter: 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2021

 

Et reduceret budget til Synergia vil betyde væsentligt færre aktiviteter udviklet og afholdt af Synergia. Bemanding skæres ned fra 1/3 til 1/4 AC-årsværk. Studentermedhjælp fastholdes.

Aktiviteter der ikke vil blive gennemført, er eksempelvis netværksaktiviteter, tematiserede seminarer om markedsføring samt dialog med Nivå Nu og Kokkedal på Vej samt et velbesøgt kompetenceudviklingsforløb for iværksættere og virksomheder.

Der vil delvis kunne kompenseres for færre aktiviteter i Synergia ved at indgå i flere samarbejder med de øvrige kommuner i Nordsjælland. Synergia vil forsat kunne visitere iværksættere og virksomheder til erhvervsfremmesystemet og guide videre til fx Iværksætterhuset som afholder 1:1-sparing i Synergia. Der vil ligeledes fortsat kunne tilbydes kontorpladser i Synergia for kommunens iværksættere. Der vil fortsat være midler til at understøtte afholdelse af møder i Advisory Board og netværk med forplejning mm..

 

 

Bevilling

Finansiering på 4,4 mio. kr. over perioden medtages i budgetrevisionen 30.6.2018.

 

 

Kompetence

Byrådet

Elektroniske bilag

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget beslutter, at kapaciteten på plan- og byggeområdet øges med tre faste stillinger og en tre-årig forlængelse vedr. grundsalg. En bevægelse til området på 0,4 mio kr i 2018, 2 mio kr i 2019-2021 og 1,5 mio kr i årene herefter medtages ved budgetrevision 30.6.2018 til fastholdelse af et højt aktivitetsniveau på plan- og byggeområdet for at understøtte vækst og udvikling i kommunen.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2018

Godkender administrationen indstilling, idet medudgiften medtages fuldt ud i den kommende budgetrevision. Økonomiudvalget ønsker således ikke en finansiering ved en reduktion af Synergia.

 

Hanne Berg (F) var fraværende under punktet.