Nr.165 - FN's verdensmål

Sagsnr.: 17/24283

 

Beslutningstema

D. 30. oktober 2017 drøftede Byrådet, Radikale Venstres forslag vedrørende kommunens arbejde med FN’s Verdensmål. Byrådet tog sagen til efterretning og sendte sagen til behandling i Økonomiudvalget.

 

Administrationen fremlægger forslag til, hvordan FN’s verdensmål bliver en del af fagudvalgenes arbejde.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrunden for FN’s Verdensmål

 

I 2015 vedtog FN’s medlemslande den nye 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling med de tilhørende 17 verdensmål - også kaldet ”The Sustainable Development Goals”. Verdensmålene er gensidigt afhængige og balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling: Økonomisk, social og miljømæssig. I marts 2017 udgav den danske regering en national handlingsplan, som sætter rammen for regeringens tilgang og prioriteter for opfølgning på målene. Regeringens handlingsplan og uddybning af målene kan ses i bilaget: ”Regeringens handlingsplan”.

 

Ikke-statslige aktører (f.eks. byer, offentlige institutioner, NGOer og virksomheder) kan frivilligt tage verdensmålene til sig og forankre dem i deres organisation og politik.

 

De 17 verdensmål har mange forskellige afsæt ind i kommunens opgaver og er beskrevet meget overordnet. For at verdensmålene konkret kan sættes i spil, er det vigtigt, at de enkelte verdensmål forankres i fagudvalgenes arbejde, hvor de konkrete verdensmål kan skabe værdi i det politiske arbejde.

 

Formålet med, at verdensmålene forankres lokalt i fagudvalgene er derfor, at verdensmålene bliver en integreret del af de politiske drøftelser, når sagerne bliver fremlagt på udvalgsmøderne, og samtidig skabes en kobling mellem de meget overordnede verdensmål og den hverdag, som borgerne oplever. Eksempler på dette er, når Plan-, Miljø- og Klimaudvalget drøfter sager omkring vandmiljøet, så vil verdensmålene 6 ”Rent vand og sanitet” samt 14 ”Livet i havet” være relevante. Når Børn- og Skoleudvalget drøfter sager omkring uddannelse, vil verdensmål 4 ”Kvalitetsuddannelse” være relevant.

 

Konkret vil det komme til udtryk ved, at der i de politiske sager, hvor det vurderes relevant, er en kobling til FN’s verdensmål.  For at dette arbejde kan realiseres tilføjes et felt i kommunens skabelon til sagsfremstillinger, der omhandler FN’s verdensmål. Derudover udarbejdes der inspirationsmateriale, der beskriver ideer til, hvordan fagudvalgene kan arbejde med verdensmålene.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Der udarbejdes inspirationsmateriale til brug for fagudvalgenes arbejde med verdensmålene.

 

Indstilling

  1. At Byrådet godkender administrationens forslag om, at FN’s verdensmål integreres i de politiske sager gennem sagsarbejdet og de politiske drøftelser i fagudvalgene.
  2. At Byrådet godkender, at der tilføjes et skrivefelt i sagsfremstillingerne, der omhandler FN’s verdensmål.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2018

Anbefaler administrationens indstillinger. Ulla Hardy Hansen (C) tog forbehold. Hanne Berg (F) var fraværende under punktet.