Nr.162 - Hejrevangen afd. 6 renovering af tag - forhøjet udgift

Sagsnr.: 16/7202

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra Hejrevangens Boligselskab, afdeling 6 om optagelse af forhøjet lån med kommunal garantistillelse og lejeforhøjelse til finansiering af nyt tag.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har den 4. september 2017 vedtaget:

  • At efterkomme ansøgningen fra Hejrevangens Boligselskab, afdeling 6 om optagelse af realkreditlån på 18.225.700 kr. til finansiering af nyt tag.
  • At påtage sig kommunal garanti for 50 % af lånebeløbet, svarende til 9.112.850 kr.
  • At godkende den øvrige finansiering, herunder en lejeforhøjelse på 21,16 %.

Der henvises til protokoludskriften fra den 4. september 2017, jf. elektronisk bilag.

Hejrevangens Boligselskab har med mail senest af 16. maj 2018 og efterfølgende pr. telefon supplerende meddelt, at det under detailprojekteringen af den nye tagbelægning og med de i den forbindelse foretagne supplerende destruktive undersøgelser er konstateret, at husene i sin nuværende form ikke kan bære en ny type tagbelægning uden forstærkning.

Husene kan heller ikke tåle, at få skiftet vinduer uden forstærkning, idet vinduerne medgår i det statiske system i huset. Disse forhold skal ordnes samtidig med udskiftning af tagbelægningen. Forholdene har ført til en fordyrelse af projektet, fra tidligere 18.725.700 kr. til 26.845.517 kr., altså med 8.119.817 kr. Realkreditbelåningen er tilsvarende steget fra 18.225.700 kr. til 24.345.517, altså med 6.119.817 kr. Det er oplyst, at der skal stilles kommunal garanti for 61,37 % af lånet svarende til 14.941.000 kr. mod tidligere godkendt 9.112.850 kr.

Årsagen til at stigningen i de samlede anlægsudgifter er forøget med mere end 2 mio. kr. i forhold til stigningen i realkreditbelåningen, er, at boligselskabet har besluttet at øge egenfinansieringen med netop 2 mio. kr., der specificeres således:

Trækningsret (forøget i forhold til opr. Ansøgning)

696.000 kr.

Henlæggelser

1.000.000 kr.

Tilskud fra dispositionsfonden

304.000 kr.

I alt

2.000.000 kr.

Selvom det er uheldigt, at udgifterne til tagudskiftningen således er blevet dyrere end tidligere oplyst, og selv om de konstruktionsmæssige forhold, der begrunder fordyrelsen burde have været opdaget tidligere, finder administrationen fortsat, at tagudskiftningen er nødvendig, hvorfor forhøjelsen af realkreditlånet anbefales.

Det bemærkes, at lejeforhøjelsen i dette reviderede projekt vil være på 22,49 % mod tidligere godkendt af Byrådet 21,16 %. Lejeforhøjelsen vil i gennemsnit svare til en lejestigning på 1.101 kr. pr. måned. Kvadratmeterlejen før renoveringen er på 637 kr., hvilket er lavest for almene boliger i kommunen. En toværelses lejlighed på ca. 65 m2 koster i øjeblikket 3.450 kr. pr. måned, og en 4-værelses lejlighed på ca. 98 m2 koster i øjeblikket 5.202 kr. pr. måned. Den fremtidige leje vil efter renoveringen ligge på ca. 780 kr. pr. m2 pr., hvilket stadig er i den billige ende.

Renoveringsprojektet er at opfatte som et rent vedligeholdelsesprojekt, hvorfor der ikke er mulighed for at opnå støtte/medfinansiering fra Landsbyggefonden.

Renoveringen og finansieringen heraf inklusiv lejeforhøjelsen er godkendt af afdelingsmødet den 17. april 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning, idet kommunal garantistillelse for lån til alment byggeri ikke påvirker kommunens låneramme

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

Indstilling

At Byrådet godkender:

 

  1. At realkreditbelåningen forhøjes fra 18.225.700 kr. til 24.345.517 kr.
  2. At den kommunale garanti for realkreditlånet forhøjes fra 9.112.850 kr. til 14.941.000 kr.
  3. At lejen efter renoveringen forhøjes med 22,49 % mod tidligere godkendt 21,16%.
  4. At Byrådet udtaler kritik af, at boligselskabets først nu har konstateret, at bygningernes konstruktionsmæssige forhold indebærer en betydelig fordyrelse af tagrenoveringsprojektet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2018

Anbefaler administrationens indstillinger. Hanne Berg (F) var fraværende under punktet.