Nr.161 - Hejrevangens Boligselskab afd. 5 udskiftning af tag - forhøjet udgift

Sagsnr.: 16/7202

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra Hejrevangens Boligselskab afdeling 5 om forhøjelse af låneoptagelse til finansiering af nyt tag.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har den 4. september 2017 vedtaget:

  • At efterkomme ansøgningen fra Hejrevangens Boligselskab, afdeling 5 om optagelse af realkreditlån på 28.359.700 kr. til finansiering af nyt tag.
  • At godkende den øvrige finansiering, herunder en lejeforhøjelse på 22,52 %.

Der henvises til protokoludskriften fra den 4. september 2017, jf. elektronisk bilag.

Hejrevangens Boligselskab har med mail senest af 16. maj 2018 og efterfølgende pr. telefon supplerende meddelt, at det under detailprojekteringen af den nye tagbelægning og med de i den forbindelse foretagne supplerende destruktive undersøgelser er konstateret, at husene i sin nuværende form ikke kan bære en ny type tagbelægning uden forstærkning.

Husene kan heller ikke tåle, at få skiftet vinduer uden forstærkning, idet vinduerne medgår i det statiske system i huset. Disse forhold skal ordnes samtidig med udskiftning af tagbelægningen. Forholdene har ført til en fordyrelse af projektet, fra tidligere 29.359.700 kr. til 47.593.215, altså med 18.233.515 kr. Realkreditbelåningen er tilsvarende steget fra 28.359.700 kr. til 41.645.215 kr. altså med 13.285.515 kr.

Årsagen, til at stigningen i de samlede anlægsudgifter er forøget med knap 5 mio. kr. i forhold til stigningen i realkreditbelåningen, er, at boligselskabet har besluttet at øge egenfinansieringen med netop knap 5 mio. kr., der specificeres således:

Henlæggelser

2.000.000 kr.

Tilskud fra dispositionsfonden

604.000 kr.

Trækningsret (forøget i forhold til opr. Ansøgning)

2.344.000 kr.

I alt

4.948.000 kr.

Realkreditinstituttet har fortsat ikke stillet krav om kommunal garanti for lånet til afdeling 5.

Selvom det er uheldigt, at udgifterne til tagudskiftningen således er blevet dyrere end tidligere oplyst, og selv om de konstruktionsmæssige forhold, der begrunder fordyrelsen burde have været opdaget tidligere, finder administrationen fortsat, at tagudskiftningen er nødvendig, hvorfor forhøjelsen af realkreditlånet anbefales.

Lejeforhøjelsen er beregnet til 21,60 % svarende til 1.035 kr. pr. bolig pr. måned i gennemsnit, hvilket er lidt lavere end det byrådet godkendte den 4. september 2017. At lejeforhøjelsen er lidt mindre end den tidligere godkendte skyldes, at boligselskabet nu i højere grad deltager i finansieringen.

Kvadratmeterlejen før renoveringen er på 688 kr., hvilket er blandt det laveste for almene boliger i kommunen. En toværelses lejlighed på ca. 62 m2 koster i øjeblikket 3.555 kr. pr måned og en 4-værelseslejlighed på ca. 89 m2 koster i øjeblikket 5.120 kr. pr. måned. Den fremtidige leje vil efter renoveringen ligge på 836 kr. pr. m2, hvilket stadig er i den billige ende.

Renoveringsprojektet er at opfatte som et rent vedligeholdelsesprojekt, hvorfor der ikke er mulighed for at opnå støtte/medfinansiering fra Landsbyggefonden.

Renoveringen og finansieringen heraf - inklusiv lejeforhøjelsen - er godkendt af afdelingsmødet den 17. april 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

Indstilling

  1. At Byrådet godkender, at realkreditbelåningen forhøjes fra 28.359.700 kr. til 41.645.215 kr.
  2. At Byrådet godkender renoveringsprojektets finansiering i øvrigt, jf. sagsfremstillingen.
  3. At Byrådet udtaler kritik af, at boligselskabets først nu har konstateret, at bygningernes konstruktionsmæssige forhold indebærer en betydelig fordyrelse af tagrenoveringsprojektet. 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2018

Anbefaler administrationens indstillinger.

Hanne Berg (F) var fraværende under punktet.