Nr.159 - Økonomisk Orientering Maj 2018

Sagsnr.: 16/12923

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering for maj 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for forbruget på kommunens drifts- og anlægsbudget, bevillingsreserver samt kassebeholdningen og folketallet. Fra nærværende udgave af Økonomisk Orientering og fremadrettet gives der endvidere er status for disponeringerne på kassebeholdningen.

Drift

Ved udgangen af maj 2018 er der afholdt nettodriftsudgifter for 962 mio. kr. mod 960 mio. kr. ved udgangen af maj 2017. Nettodriftsforbruget er der med 2 mio. kr. højere end på samme tidspunkt sidste år. Målt på forbrugsprocenten er forbruget dog lavere end på samme tidspunkt sidste år. Forbrugsprocenten ved udgangen af maj 2018 var således 37,7 pct. hvilket er 1 procentpoint lavere end ved udgangen af maj 2017.

Anlæg

Ved udgangen af maj 2017 var der afholdt anlægsudgifter for 26,3 mio.kr. og realiseret anlægsindtægter for -27,8 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på -1,5 mil. kr.
Ved udgangen af maj 2017 var der afholdt anlægsudgifter for 25,7 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for -1,4 mil. kr. svarende til et netto anlægsforbrug på 24,4 mio. kr.
Anlægsudgifterne i indeværende år er dermed 0,6 mio. kr. højere end sidste år mens anlægsindtægterne er 26,4 mio. kr. højre. I indeværende år er der realiseret indtægter for 16 mio. kr. vedr. salg af kommunens andel af HMN Naturgas, de resterende indtægter vedrører salg af grunde og bygninger for 11,7 mio. kr. og energitilskud for 0,1 mio. kr.

  

 

Tabel 1. Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)

 

2017

2018

 

Korr. Budget

Forbrug maj

Forbrugspct. maj

Korr. Budget

Forbrug maj

Forbrugspct. maj

Drift

2.482

960

38,7

2.555

962

37,7

Anlæg

115

24

21,2

119

-1

-1,3

 

 

 

 

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning
Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var ved udgangen af maj 2018 249,6 mio. kr.
Den gennemsnitlige kassebeholdning er dermed øget med 27,8 mio. kr. siden årsskiftet, svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på steget med 5,5 mio. kr.

Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)

 

Maj 2017

Primo 2018

April 2018

Maj 2018

Likviditet

183,0

221,9

241,1

249,6

 

Figur 1. Udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning frem til 31. maj 2018

Disponeringer på den gennemsnitlige kassebeholdning
Ud af kommunens gennemsnitlige kassebeholdning på 249,6 mio. kr. er der i alt disponeringer for 384,8 mio. kr.
Heraf vedrører 5,5 mio. kr. ”indestående vedr. Nivå Havn, Kirkeskat og Monopolbrud” 92,1 mio. kr. vedrører det budgetterede kassetræk i årene 2019-21 mens de sidste 16,8 mio. kr. vedrører kassetræk fra korrigeret budget 2018. Med udgangen af maj er der således en ikke disponeret kassebeholdning på 135,2 mio. kr. hvoraf de 74 mio. kr. udgøres af overførsler fra 2017.  

 

Tabel 2. Disponeringer på den gennemsnitlige kassebeholdning pr. 31. maj 2018
 

Note: ”Kassetræk fra korrigeret budget 2018 svarer til kassetrækket fra 1. januar til 31. december 2018, der er således ikke taget højde for den faktiske udvikling i løbet af året.

Bevillingsreserver

Kommunens bevillingsreserver fremgår af tabel 3 herunder. Bevillingsreserverne er uændrede i forhold til Økonomisk Orientering for april 2018.

Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

 

2018

2019

2020

2021

Driftsreserven

14,7

15,0

15,0

15,0

Anlægsreserven

0

5,0

5,0

5,0

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2018

Orienteringen blev taget til efterretning. Hanne Berg (F) var fraværende under punktet.