Nr.158 - Høring i Råd og Nævn

Sagsnr.: 18/11845

 

Beslutningstema

Orienteringssag om høring i Råd og Nævn vedrørende materialerne til Byrådets budgetseminar i april.

Sagsfremstilling og økonomi

De høringsberettiget Råd og Nævn har haft materialerne til budgetseminaret i april i høring.

Materialerne blev sendt til høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Herudover er materialerne sendt til Folkeoplysningsudvalget og Forebyggelsesrådet.

 

Administrationen har modtaget høringssvar fra:

  • Seniorrådet
  • Handicaprådet
  • Idrætsrådet som hører under Folkeoplysningsudvalget

 

Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag, og vil endvidere indgå i materialerne til budgetseminaret i august.

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget til høringssvarene til orientering.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2018

Godkender administrationens indstilling. Hanne Berg (F) var fraværende under punktet.