Nr.157 - Program til budgetseminar i august

Sagsnr.: 18/11845

 

Beslutningstema

Godkendelse af program til Byrådets 2. budgetseminar den 24-25. august 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådets 2. budgetseminar afholdes på Kolle Kolle den 24.-25. august 2018.

På seminarets første dag vil oplæg om boligudbygning og resultatet af tilstandsvurderingen af kommunens veje og bygninger blive fremlagt. Herefter vil kommunens økonomiske situationen og administrationens anbefalinger blive gennemgået. På seminarets 2. dag er der afsat tid til 1. forhandlingsmøde om Budget 2019-2022. Udkast til program er vedlagt sagen som bilag.

 

Budgetmappen vil til budgetseminaret i august indeholde:

 • Program
 • Følgebrev
 • Administrationens 2. budgetvurdering med reference til det politiske arbejdsgrundlag
 • Totaloversigt og KL’s Trafiklys
 • Anlægsoversigt
 • Videresendte fagudvalgssager
 • Svar på partispørgsmål
 • Indtægtsprognose og udligning
 • Budgetkatalog
 • Baggrundsnotater
  • Boligudbygning (oplæg) og heraf afledt indtægtsprognose over fremtidige indkomstskatter
  • Tilstandsvurdering af kommunale veje og bygninger
  • Notat om økonomiske og fysiske rammer for skolerne (notat fra 2017)
  • Forslag til plan for tilfredshedsmålinger
  • SSU’s behandling af Masterplan på Handicap og Socialpsykiatri
  • BSU’s behandling af Masterplan for Specialundervisning
  • Redegørelse for merudgifter til hjælpemidler
  • Lov- og cirkulæreprogram
  • Økonomiaftale 2019
  • Effekt af økonomiaftale 2019
  • Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af høringssvar

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

 1. At programmet til budgetseminaret i august 2018 godkendes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2018

Godkender administrationens indstilling. Hanne Berg (F) var fraværende under punktet.

 

Bilag

Program.pdf