Nr.9 - Resultat af trivselsmålingen 2017

Sagsnr.: 17/6512

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om det samlede resultat af trivselsmålingen, som er gennemført på alle kommunens arbejdspladser.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Der er gennemført en anonym  trivselsmåling i perioden fra den 25. oktober til den 8. november 2017 på alle kommunes arbejdspladser. Den seneste trivselsmåling blev gennemført i 2015.

 

Trivselsmålingen er gennemført af analyseinstituttet Interresearch og har afløst konceptet Great Place to Work. Spørgeskemaet bestod af 69 spørgsmål fordelt på 10 temaer. Svarene blev afgivet på en skala fra 1 til 7, hvor svar fra 1.0-3.9 giver anledning til, at trivslen skal forbedres. Resultater fra 4.0-4.9 betyder, at resultatet bør gives opmærksomhed. Resultater fra 5.0 -7.0 betyder, at resultatet skal fastholdes og det gode arbejde skal fortsætte.

 

Generelt er det samlede resultat af målingen meget tilfredsstillende. Nedenfor er gengivet de overordnede resultater af undersøgelserne, mens de mere detaljerede resultater fremgår af vedlagte bilag.

 

88% af medarbejderne har svaret på undersøgelsen, I alt har 2102 personer ud af 2389 svaret. I 2015 var svarprocenten på 86.  88% er en meget høj svarprocent og dermed et godt og validt resultat. Den høje svarprocent skal ses i lyset af at vi har afprøvet en ny udsendelsesform med udsendelse via e-Boks. Kun ganske få medarbejdere (ca. 25) havde ikke adgang til e-Boks og fik derfor fysisk brev med login oplysninger. 16 arbejdspladser nåede en svarprocent på 90 eller derover. Ud af de 16 arbejdspladser nåede 6 af dem 100%.

 

Trivselsindekset er beregnet på tværs af alle spørgsmål. Det er et nøgletal,

som giver en samlet og enkel indikation af trivslen. Trivselsindekset for hele

kommunen er på 5,7 på en skala fra 1 til 7.

 

92 % føler, at deres arbejde gør en forskel.

83 % mener, at deres arbejdsplads er et godt sted at arbejde

88 % oplever et godt samarbejde med kollegerne

91 % oplever, at de har indflydelse på måden de løser deres opgaver

85 % oplever at ledelsen har tillid til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde.

 

Medarbejderne oplever, at deres arbejde gør en forskel, og de oplever generelt tillid fra ledelsen. Målingen indikerer imidlertid også, at der er travlt - 27 % af medarbejderne har svaret, at de oplever en ubalance mellem arbejdsopgaver og den tid, der er til rådighed. Dog er der 80 %, der svarer, at der er en god balance mellem arbejdsliv og privatliv.  

 

Udover de 10 temaer blev der også spurgt til MED-arbejdet. Resultatet viser, at temaet har undersøgelsens laveste niveau med et gns. På 4,7. Der opleves til en vis grad, at viden og information om MED er tilgængelig samt at det er relevante ting, som udvalgene beskæftiger sig med. Medarbejdernes viden om MED er dog begrænset. Og medarbejderne gør ikke meget for at få større indsigt i MED-arbejdet. 30% har svaret, at de oplever at MED-arbejdet gør en positiv forskel i deres hverdag.

 

 

 

Da konceptet er nyudviklet til Fredensborg Kommune er der ikke mulighed for sammenligning med resultaterne i 2015. Interresearch har dog foretaget en sammenligning med 1000 andre kommunalt ansattes svar på nedenstående syv udsagn  Sammenligningen viser, at Fredensborg Kommune på fem af udsagnene har et højere resultat end den eksterne benchmark. På udsagnet om samarbejde med kolleger er resultatet på niveau, mens udsagnet: jeg ved, hvad der forventes af mig i mit arbejde” har et resultat, der er 0,2 lavere.

 

 

 

Den videre proces

De gode resultater forpligter og derfor er det vigtigt, at alle arbejdspladser fastholder de gode resultater og bliver endnu bedre, der hvor resultaterne peger herpå. Det er nu ledelsens ansvar, i samarbejde med de lokale MED-udvalg, at sikre et effektivt opfølgningsarbejde. Dette arbejde kick startes blandt andet den 25. januar, hvor der afholdes en temadag for samtlige MED-udvalg i kommunen, hvor der bliver anledning til at få inspiration til det videre opfølgningsarbejde.

 

I løbet af 2019 skal alle arbejdspladser foretage egen lokal trivselsmåling for at følge op på de handleplaner der er besluttet. I 2020 gennemføres en ny central trivselsmåling for alle arbejdspladser.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Aftale om trivsel og sundhed.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018


Orienteringen blev taget til efterretning.