Nr.8 - Projekt Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 17/28159

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalget forelægges administrationens tanker om projekt Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg Kommune, herunder de proces og styringsmæssige overvejelser, der er omkring projektet, der strækker sig over de næste 12 år med et samlet budget på 1 mia. kr.

Sagsfremstilling og økonomi

Fremtidens folkeskoler i Fredensborg Kommune - et visionært projekt

Med budgetforliget 2018-2021 har Byrådet skabt rammerne for kommunens mest visionære og langsigtende projekt i kommunens historie, med en stærk ambition om, at kommunens folkeskoler fortsat skal være blandt landets bedste.

 

Udvikling af skolernes fysiske rammer er mere end at bygge nyt og renovere. De fysiske rammer skal understøtte realiseringen af kommunens skolevision. En vision der skal sikre, at eleverne klædes på til at kunne agere i en fremtid, der vil være præget af foranderlighed, avanceret teknologi og samarbejde i fysiske og virtuelle netværk.

Et så stort og ambitiøst projekt forudsætter, at det løftes i et tæt samspil med skoleledelsen, medarbejdere, forældre og elever, fageksperter og erhvervsliv samt foreninger og lokalsamfund.

 

Samspillet og inspirationen kan blandt andet komme fra erhvervslivet, som i fremtiden skal ansætte eleverne, fra forskningsverdenen, som kender til den nyeste forskning på området om læringsmiljøer, fra eksperter inden for arkitektur og indretning som ved noget om, hvordan fremtidens bygninger kan bygges mere fleksibelt og fremtidssikret og fondsvirksomheder. Også de fremtidige brugere af skolerne er centrale videnspersoner. Nuværende og fremtidige elever og forældre samt lærere og pædagoger kan bidrage med synspunkter og ideer om fremtidens folkeskole.

 

Inddragelse af disse videnspersoner kan ske på flere måder. Det foreslås blandt andet, at der etableres et internt rådgivningspanel og et eksternt Advisory Board, som begge består af en række personer med forskelligt afsæt for at kunne bidrage til processen. Særligt det interne rådgivningspanel er tiltænkt en central rolle igennem hele processen, hvorved vi sikrer et lokalt ejerskab hos ledere, medarbejdere og forældre.

 

Vi forestiller os et internt rådgivningspanel bestående af:

Repræsentanter fra skolebestyrelserne

Repræsentanter fra områdebestyrelserne (kommende forældre)

Repræsentanter fra eleverne

Ledelses- og medarbejderrepræsentanter

 

Vi forestiller os et eksternt advisory board bestående af:

Skoleeksperter

Arkitekter og indretningsfolk

It- og digitaliseringseksperter

Fremtidens arbejdsgivere (det private erhvervsliv)

Folk med erfaring fra lign. Projekter

 

I både rådgivnings panel og advisory board skal opgaven præciseres, og derved forventningsafstemmes.

 

For at søsætte et så stort projekt er der brug for at etablere nyskabende møder.

 

Det foreslås, at der planlægges en opstartskonference med det formål at skabe et fælles kick off for projektet. Opstartskonferencen skal skabe et fælles billede af projektet, hvor alle aktører er repræsenteret, og der er plads til dialog på tværs.

 

Derudover evt. en 24-timers camp som kan skabe et innovativt setup, hvor der vil blive plads til at få anderledes og nytænkende ideer på banen. Det kunne fx være en camp for studerende, som får til opgave at bidrage med nye tanker og ideer.

 

Skolen har en central funktion i lokalsamfundet og vil dermed også være omdrejningspunktet om borgernes fritidsliv. Der er med projektet også potentialer i at arbejde med skolen i lokalsamfundet med fokus på skolens funktion efter skoletid. Det kræver en yderligere dimension på projektet, hvor skolens udvikling skal ses i sammenhæng til den øvrige udvikling af bysamfundet, og hvor skolens indretning kan tænkes fleksibelt og dermed skabe muligheder for anvendelse af skolens bygninger efter skoletids ophør.

 

Det stiller store krav til planlægningen af processen, som skal give plads til de processer og aktiviteter, hvor de mange interessenter og aktører kan inddrages, samtidig med at projektet hele tiden skal være i fremdrift. Der vil løbende i processen være behov for at trække på forskellige proceskonsulenter med forskellige faglige ekspertiser.

 

Inddragelse og samarbejde med mange aktører kræver, at der besluttes pejlemærker og en tydelig proces for borgerinddragelsen, således at inddragelsen sker med størst effekt og samtidig planlægges med plads til politiske drøftelser og beslutninger.

 

Endvidere betyder projektets omfang og tidsperspektiv samt de fysiske forskelle i de enkelte bysamfund, at der vil være behov for

flere forskellige processer, hvor nogen vil forløbe parallelt, mens andre vil være tidsforskudt.

 

Disse vilkår og rammer forudsætter en organisering med dedikerede ressourcer til at drive projektet og sikre gode beslutningsgange. Organiseringen vil samtidig have flere lag, idet der også vil være behov for lokal organisering, hvor skoleledelse, skole-/områdebestyrelse, elever, forældre og medarbejdere og MED-udvalg, involveres i den enkelte skoles udvikling.

 

Med henblik på udarbejdelsen af en samlet og endelig udviklingsplan  for investeringerne i fremtidens folkeskoler i løbet af 2018, pågår der

for nuværende en mere detaljeret planlægning af de organisatoriske rammer, herunder også eventuel sammenhæng til andre anlægsprojekter under Fremtidens Fredensborg Kommune.

 

Organisering skal afspejle, at det er et stort tværgående projekt, som skal forankres bredt politisk. For at sikre et bredt ejerskab er det politisk forankret i ØK. For at sikre en tæt kobling til det politiske niveau nedsættes en politisk referencegruppe, som følger projektet, afstemmer forventninger, mv. Referencegruppen skal afholde møder, hvor der bliver afsat god tid til at drøfte projektet uden for normale politiske møderammer.

 

Projektet sikres drivkraft ved at nedsætte et administrativt projektsekretariat med ledelseskraft, der fleksibelt kan trække på ressourcer fra centrene. Skoleledelsen er tiltænkt en central rolle både lokalt såvel som i samarbejdet med projektsekretariatet.

 

Økonomi

Projektet finansieres inden for rammerne af det nuværende anlægsprogram.   

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Projektets karakter og størrelse forudsætter en detaljeret og dynamisk kommunikationsstrategi. Der skal blandt andet tænkes i kommunikation via sociale medier og hjemmeside, hvor borgere, aktører , m.fl. kan følge projektet, samt kommunikation til forældre og elever via eksisterende platforme som skoleintra.


Det forventes også, at projektet vil generere en del opmærksomhed fra den lokale og landsdækkende presse, hvorfor en pressestrategi for projektet skal koordineres.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning, idet Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt der skal afholdes temamøde om projektet på næstkommende ØK møde.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018


Orienteringen blev taget til efterretning, og besluttede at der skal være en temadrøftelse på Økonomiudvalgets møde i februar.