Nr.24 - Cafedrift Nivå Havn

Sagsnr.: 17/14108

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Frank Lenander har ansøgt kommunen om tilladelse til etablering af cafe Strandhuset i Nivå Strandpark 21, Nivå.

 

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om kommunen kan godkende etablering af en cafe i henhold til den indgåede lejekontrakt mellem kommunen og Frank Lenander efter indhentede udtalelser fra henholdsvis Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Fritids- og Idrætsudvalget.


Økonomiudvalget traf beslutning i sagen den 18.september 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Frank Lenander lejer et areal på 362 m2 på Nivå Havn af Fredensborg Kommune. På arealet har lejer opført bygninger, der efter lejekontrakten skal anvendes til serviceformål ”provianthandel, kiosk og værksted”. Bygningernes anvendelse, varesortiment og serviceydelser skal til enhver tid godkendes af kommunen.

 

Frank Lenander har indgået aftale med Susanne Wedell Pedersen og Gitte Faurholt om leje af arealerne til en cafe, som allerede er indrettet.

 

I forbindelse med ansøgning om alkoholbevilling anmodede politiet om dokumentation for, at grundens ejer – kommunen – også har godkendt indretning af cafe på stedet.

 

Frank Lenander ansøgte herefter den 14. juni 2017 kommunen om tilladelse til etablering af cafe i henhold til lejekontrakten.

 

I ansøgningen anførte Frank Lenander bl.a., at han absolut har indtryk af,

at alle på havnen har glædet sig til åbning af cafeen, dels for at kunne købe et større udvalg af madvarer, og dels for at kunne komme på cafe på havnen til vinter. Ansøger anfører også, at de andre restauranter også er positive, da de ved, at jo bedre udbuddet er, jo flere kommer ned på havnen. Da en stor del af omsætningen ligger i sommermånederne vil det være et stort problem, hvis sagen først kan blive behandlet og godkendt af kommunen i efteråret.

 

I cafeen vil der blive serveret sandwich, salater, kager og lidt lune retter. Dertil kaffe, the, sodavand, øl og vin. Cafeen påtænkes at have åbent fra kl. 11-20. Fra maj til september alle dage. I vinterhalvåret weekendåbent eller efter behov.

 

Administrationen har rykket Frank Lenander for dokumentation for, at de to øvrige restauratører på havnen er positive over for cafeen. Administrationen har ved udsendelsen af denne dagsorden endnu ikke modtaget denne dokumentation.

 

Da sagen hastede, fik Økonomiudvalget forelagt sagen på møde den 19. juni 2017, jf. vedhæftede sagsfremstilling.

 

Økonomiudvalget besluttede at give en midlertidig tilladelse på 3 måneder under forudsætning af, at formalia bringes i orden.

 

Til brug for Økonomiudvalgets endelige stillingtagen til Frank Lenanders ansøgning om tilladelse til etablering af en cafe er der indhentet en udtalelse fra Driftsbestyrelsen for Nivå Havn. 

 

Driftsbestyrelsens beslutning på møde den 15. august 2017:

Driftsbestyrelsen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der gives tilladelse

til etablering af cafe i Nivå Strandpark 21, Nivå.

 

Driftsbestyrelsen opfordrer til, at der betales en afgift for at kompensere for øgede udgifter til rengøring af havnens offentlige toiletter, idet der ikke er etableret toilet i tilknytning til Nivå Strandpark 21, Nivå.

 

Driftsbestyrelsen udtrykker endvidere kritik af, at Frank Lenander ikke forud for etablering af Café Strandhuset søgte de nødvendige tilladelser og

forventer ikke, at det vil gentage sig.

 

Frank Leander deltog ikke i driftsbestyrelsens behandling af punktet, da han er inhabil i sagen.”

 

Sagsbehandling efter driftsbestyrelsens møde den 15. august 2017:

Oplysning om den forventede årlige udgift til ekstra rengøring af de offentlige toiletter forventes at foreligge til Fritids- og Idrætsudvalgets møde.


Sagsbehandling efter Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 7. september 2017:

Administrationen har kontaktet Fødevarestyrelsen for at høre, om der er særlige krav til kundetoiletter.  

 

Fødevarestyrelsen oplyste, at levnedsmiddelmyndigheden ikke har hjemmel til at kræve, at der er kundetoiletter. Det har man ikke kunnet stille krav om siden 2010. Der er heller ikke noget i vejen for, at personalet kan give kunder lov til at benytte et personaletoilet, blot skal virksomheden have procedurer for personalets vask af hænder, så man ikke overfører bakterier til køkkenet.

 

Der er et personaletoilet i Cafe Strandhuset. Administrationen har fået oplyst, at personaletoilettet efter de to cafeejeres opfattelse dækker deres og deres kunders behov.    

 

De offentlige toiletter, der omhandler to almindelige toiletter og et handicaptoilet rengøres således

-      Der skal gøres rent mellem kl. 6 og 9

-      Alle tre toiletter rengøres alle ugens dage fra den 1/3 til den 31/10

-      Handicaptoilettet rengøres 2 gange ugentligt fra den 1/11 til den 28/2.

 

Det er således kun handicaptoilettet, der er åbent om vinteren.

 

Hvis der skal købes dobbelt op på forbrugsartiklerne (toiletpapir, håndklæder) i sommer- og vinterperioden til toiletterne på grund af et øget brug samt foretages en ekstra rengøring en gang om ugen af handicaptoilettet i vinterperioden, har kommunens rengøringscontroller skønnet, at det vil koste ca. 2.500 kr. pr. år for dobbelt så mange forbrugsartikler, og ca. 5.000 kr. ekstra om året for en ekstra ugentlig rengøring (en hverdag) af handicaptoilettet, altså tilsammen ca. 7.500 kr. ekstra om året.

 

Frank Lenander er endnu en gang rykket for dokumentation for, at de øvrige 2 restauratører er positive overfor den nye Cafe Strandhuset, men har endnu ikke fremlagt en sådan dokumentation.

 

Sagsbehandling siden Økonomiudvalgets beslutning den 18. september 2017:

På foranledning af borgmesteren og Lars Søndergaard genoptages sagen til drøftelse.

Retsgrundlag

Lejekontrakten mellem kommunen og Frank Lenander.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Fritids- og Idrætsudvalget udtaler sig om etablering af en cafe til brug for Økonomiudvalgets endelige stillingstagen til sagen.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 07-09-2017

Anbefaler administrationens indstilling.


Udvalget tilslutter sig anbefalingen fra Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark om, at der betales en afgift for at kompensere for øgede udgifter til rengøring af havnens offentlige toiletter.


Udvalget tilslutter sig endvidere Driftsbestyrelsens kritik af, at Frank Lenander ikke forud for etablering af Café Strandhuset søgte de nødvendige tilladelser og forventer på tilsvarende vis, at det ikke vil gentage sig.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-09-2017

Godkender Fritids –og Idrætsudvalgets indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018


Økonomiudvalget besluttede, at Cafeen kan benytte egne toiletter, og at der således ikke skal betales afgift for at kompensere for øgede udgifter til rengøring af havnens toiletter.